Νέες ρυθμίσεις
εργατικού
δικαίου - Νόμος
4611/2019

 • Share

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019), ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στο Κεφάλαιο Ε’ σημαντικές τροποποιήσεις βασικών διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Ειδικότερα,

 • Με το άρθρο 48 αντικαθίσταται το άρθρο 5 παρ. 3 του Ν. 3198/1955, και προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες προϋποθέσεις του κύρους της καταγγελίας συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου, η ύπαρξη βάσιμου λόγου, όπως αυτός προβλέπεται στο άρθρο 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, ο οποίος ορίζει ότι ο βάσιμος λόγος συνδέεται με την ικανότητα ή την συμπεριφορά του απολυόμενου ή βασίζεται στις λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης, της εγκατάστασης ή της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος αμφισβητήσει την ύπαρξη βάσιμου λόγου, το βάρος απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων έγκυρης καταγγελίας φέρει πλέον ο εργοδότης (αντιστροφή βάρους απόδειξης). Η διάταξη είναι άμεσης εφαρμογής από την δημοσίευση της στο ΦΕΚ.
 • Με το άρθρο 58 προβλέπεται ότι στην περίπτωση που εργαζόμενος προσφύγει στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, αμφισβητώντας την εγκυρότητα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του, αναστέλλονται οι αποσβεστικές προθεσμίες του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του Νόμου 3198/1955 (ήτοι η 3μηνη προθεσμία για την άσκηση αγωγής για άκυρη απόλυση και η 6μηνη προθεσμία για την άσκηση αγωγής λόγω μη καταβολής ή ελλιπούς καταβολής αποζημίωσης απόλυσης) καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από της υποβολής της σχετικής αιτήσεως του εργαζομένου και μέχρι της συντάξεως του σχετικού  πρακτικού του Επιθεωρητή Εργασίας.
 • Με το άρθρο 51 προβλέπεται ότι από 01.07.2019 οι αποζημιώσεις απόλυσης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και ο αντίστοιχος φόρος της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α` 167) κατατίθενται από τους εργοδότες μέσω λογαριασμού πληρωμών, μεταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών και του Δημοσίου.
 • Με το άρθρο 52, από 1.7.2019 οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των μαθητευόμενων, σπουδαστών και φοιτητών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όπου προβλέπονται, κατατίθενται από τις επιχειρήσεις μέσω λογαριασμού πληρωμών και μεταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στους λογαριασμούς των ανωτέρω δικαιούχων και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Για τον σκοπό αυτόν, κάθε υπόχρεη επιχείρηση υπογράφει σχετική σύμβαση με πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που επιλέγει. Η μη τήρηση της υποχρέωσης της παραγράφου 1 συνεπάγεται τη διακοπή της σύμβασης μαθητείας ή πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και τον αποκλεισμό των επιχειρήσεων από τα προγράμματα μαθητείας και πρακτικής άσκησης για δύο (2) έτη.
 • Με το άρθρο 50 αντικαθίσταται το άρθρο 38 παρ. 1 του Ν. 1892/1990 και πλέον ορίζεται ρητά ότι αν η συμφωνία περί μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασία δεν καταρτιστεί εγγράφως ή αν η συμφωνία ή η απόφαση του εργοδότη δεν γνωστοποιηθούν εντός οκτώ (8) ημερών από την κατάρτισή της στην οικεία επιθεώρηση εργασίας, τεκμαίρεται η πλήρης απασχόληση του μισθωτού.
 • Με το άρθρο 53 αντικαθίσταται το άρθρο 4 παρ. 3 του α.ν. 539/1945 και εισάγεται νέα προθεσμία για την  γνωστοποίηση της χορηγήσεως της αδείας με την ηλεκτρονική αναγγελία της τελευταίας στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ έως και μία ώρα μετά την έναρξη πραγματοποίησής της. Η διάταξη θα ισχύσει από την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία θα καθοριστεί η διαδικασία καταχώρισης.
 • Με το άρθρο 54 προβλέπεται η δυνατότητα πρόσβασης των εργαζομένων στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για την ανάκτηση δεδομένων, που αφορούν την εργασιακή τους σχέση. Η διάταξη θα ισχύσει από την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία θα καθοριστεί η διαδικασία καταχώρισης.
 • Όσον αφορά τους εργαζόμενους, οι οποίοι χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, με το άρθρο 55 καθιερώνεται υποχρέωση του εργοδότη να αναγγέλλει στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος (μοτοποδηλάτου ή μοτοσυκλέτας) που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι κατά την εκτέλεση της εργασίας τους. Η ισχύς της διάταξης θα αρχίσει από την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης.
 • Με το άρθρο 56 εισάγονται νέες διατάξεις που αφορούν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, που χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα κατά την εκτέλεση της εργασίας τους. Επιπλέον, με την παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου, σε περίπτωση που ο εργαζόμενος χρησιμοποιήσει μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα δικής του ιδιοκτησίας νομής ή κατοχής προβλέπεται η καταβολή πρόσθετης μηνιαίας αποζημίωσης χρήσης/ συντήρησης του οχήματος η οποία ισούται τουλάχιστον με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του νόμιμου κατώτατου μισθού ή της αντίστοιχης προκύπτουσας αναλογίας σε περίπτωση μερικής απασχόλησης. Η εν λόγω αποζημίωση δεν υπόκεινται σε κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών.  
 • Με το άρθρο 59 ορίζεται ότι εργοδότης που εκτελεί οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο, υποχρεούται να αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης "ΕΡΓΑΝΗ" το απασχολούμενο προσωπικό, πριν από την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης.
 • Με το άρθρο 62 ορίζεται ότι εργοδότης, διευθυντής επιχείρησης, εκπρόσωπος ή οποιοσδήποτε τρίτος παρεμποδίζει την είσοδο σε υπάλληλο του ΣΕΠΕ ή του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που διενεργεί ή συμμετέχει σε έλεγχο για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας σε χώρους εργασίας, ή παρεμποδίζει ή διακόπτει με οποιοδήποτε τρόπο τη διενέργεια του ελέγχου ή αρνείται να παράσχει ή παρέχει ψευδή στοιχεία και πληροφορίες, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον εννιακοσίων (900) ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Πατήστε εδώ για να δείτε το alert σε pdf.

Πατήστε hεδώ για Αγγλικά.

Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία

Η Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες είναι μέλος ενός Εξειδικευμένου Νομικού Δικτύου (EY Law) το οποίο λειτουργεί σε 62 χώρες παγκοσμίως και αποτελείται από δυναμικό 1400 συνεργατών.

Πιο συγκεκριμένα, είμαστε μία ανεξάρτητη δικηγορική εταιρεία η οποία αποτελείται από 15 δικηγόρους.

Η Εταιρεία μας παρέχει νομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ένα ευρύ πλαίσιο εμπορικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Επικεντρωνόμαστε στην παροχή υψηλής ποιότητας νομικών υπηρεσιών δίνοντας έμφαση στο συμφέρον και τις ανάγκες των πελατών μας, ανεξαρτήτως γεωγραφικών ή πολιτισμικών διαφοροποιήσεων.

Ιδιαίτερα στη γεωγραφική μας περιφέρεια, έχουμε διαρκή συνεργασία με τις αντίστοιχες δικηγορικές εταιρείες συνεργαζόμενες με την EY, προκειμένου να προσφέρουμε με επαγγελματισμό και συνέπεια υπηρεσίες στους πελάτες μας με διασυνοριακές συναλλαγές.

Η εμπειρία μας, μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών μας και να τους προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που λαμβάνουν υπόψιν τους τομείς της λογιστικής, της φορολογίας και των χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η πρακτική που υιοθετείται από τη Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες είναι η έμφαση στην εξεύρεση λύσεων. Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας προκειμένου να υιοθετήσουμε καινοτόμους και πρακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των θεμάτων που τους απασχολούν. Βασική προτεραιότητά μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να επιτύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους. Η πείρα, η αφοσίωση και ο ενθουσιασμός που μας διακρίνει έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ισχυρού πελατολογίου στο οποίο περιλαμβάνονται εγχώριες και διεθνείς εισηγμένες εταιρείες, εταιρείες Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

© 2019
Αll rights reserved

H Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες συνεργάζεται με την ΕΥ.
Εταίροι: Ε. Πλατής και Α. Αναστασιάδης
Ο αριθμός μητρώου της Δικηγορικής Εταιρείας είναι 80240.

Συγκεντρωτικός κατάλογος με όλους τους συνεργάτες μας αποστέλλεται κατόπιν σχετικού αιτήματος. H παρούσα έκδοση περιέχει πληροφορίες σε περιληπτική μορφή και κατά συνέπεια προορίζεται μόνο για γενική πληροφόρηση και καθοδήγηση. Δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο μιας λεπτομερούς έρευνας ή της άσκησης επαγγελματικής κρίσης. Ούτε η EYGM Limited, αλλά ούτε κάποιο άλλο μέλος του παγκόσμιου οργανισμού της EY αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία σε οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί ή απέχει από κάποια ενέργεια, ως αποτέλεσμα χρήσης οποιουδήποτε υλικού αυτής της έκδοσης. Για οποιοδήποτε συγκεκριμένο θέμα, θα πρέπει να απευθύνεστε στον κατάλληλο σύμβουλο.