EY Klachtenregeling
EY Klokkenluidersregeling
EY/ Ethics

  • Share

Onze wereldwijde gedragscode (Global Code of Conduct) bevat de normen en waarden van onze organisatie.

Het vormt een raamwerk van ethische voorschriften en gedragsrichtlijnen waarop al onze beslissingen gebaseerd zijn. Iedere EY'er verbindt zich aan de Global Code of Conduct die richtlijnen bevat over:

  • onderlinge samenwerking
  • samenwerking met onze cliënten en andere partijen
  • professionele integriteit
  • objectiviteit en onafhankelijkheid
  • intellectueel kapitaal

De EY Klachtenregeling ziet toe op de behandeling van de klachten die zien op het beroepsmatig handelen van een medewerker van EY in Nederland. Deze klachtenregeling is primair bedoeld voor de klachten van derden maar ook onze medewerkers kunnen op grond van deze klachtenregeling klagen over het beroepsmatig handelen.

De scope van de EY Klokkenluidersregeling is ruimer en is bedoeld voor het melden van vermeende missstanden. In de klokkenluidersregeling wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan de belangrijkste verplichtingen die uit de wet Huis voor Klokkenluiders voortvloeien.

Wij verzoeken u om, alvorens gebruik te maken van de klachtenregeling of de klokkenluidersregeling, na te gaan of u de kwestie rechtstreeks aan iemand van EY kunt voorleggen.

Er is een aantal manieren om klachten of misstanden aan ons voor te leggen. De klacht of melding kan schriftelijk worden gedaan aan:

EY, afdeling Juridische Zaken,
Postbus 2295,
3000 CG Rotterdam

Of per e-mail aan: klachten.meldingen@nl.ey.com

Daarnaast kan de klacht of misstand worden gemeld via EY/Ethics. Heeft uw melding betrekking op EY in Nederland, dan zal dit worden beschouwd en afgehandeld als een klacht of melding en afgehandeld via de klachtenregeling of de klokkenluidersregeling.

Meldingen via de website komen in eerste instantie terecht bij Navex, een onafhankelijke externe partij die EY/Ethics beheert. Navex zendt de melding voor beoordeling en onderzoek direct door naar de Country Managing Partner, de Risk Leader en de afdeling Juridische Zaken. Telefonische meldingen aan EY/Ethics worden beantwoord door Navex en eveneens doorgeleid.

Nadere informatie over het gebruik van deze website en de manier waarop EY reageert op uw melding, vindt u onder Voldoen aan uw verwachtingen alsmede in de Klachtenregeling.