Overleven, consolideren, groeien

Dat is de stijgende lijn die de mondiale wealth & asset managementsector sinds het dieptepunt van de mondiale financiële crisis doormaakt. In de nasleep van de crisis heeft de branche vandaag de dag te maken met een veranderende en complexe omgeving waar het gaat om regelgeving en fiscaliteit. En met een snel veranderend klantenbestand, dat ouder en risicomijdender is, maar ook beter op de hoogte en veeleisender.

Vermogensbeheerders zijn vandaag de dag dan ook sterk gericht op het managen van veranderingen als gevolg van de regelgeving, risico’s en volatiliteit. Ook zijn ze zich aan het (her)positioneren in de strijd om het marktaandeel. Verschillende beheerders zijn gedwongen om hun bedrijfsmodel op de schop te nemen binnen een hernieuwde strategische oriëntatie op stringente kostenbeheersing en operationele efficiency.

Maar wat belangrijker is: er is weer sprake van groei in de branche. Zowel in de gereglementeerde als in de alternatieve sector vervagen de grenzen, nu beheerders naar diversificatie van de inkomsten op zoek zijn en nieuwe mogelijkheden aanboren. Voor vermogensbeheerders is het zaak zich bewust te zijn van de omvang van de wijzigingen op distributiegebied, zowel mondiaal als lokaal, en in te zien hoe omzet en marges zo effectief mogelijk kunnen worden verhoogd.

Wij kunnen u bijstaan om op de volgende gebieden succesvol te opereren: 


 • Evaluatie van het bedrijfsmodel, operationele efficiency en kostenbeheersing

  Onder invloed van nieuwe regelgeving, de niet aflatende margeverkrapping en de potentie van ‘big data’ nemen veel ondernemend ingestelde vermogensbeheerders de gelegenheid te baat om op een nieuw bedrijfsmodel over te stappen. Dit biedt ook mogelijkheden tot het creëren van concurrentievoordelen op het gebied van productiviteit, efficiency, flexibiliteit en bedrijfskosten.

  Bij een review van de ‘operations’  worden de meeste niet-kernfuncties doorgelicht op mogelijkheden voor eventuele outsourcing of personeelsvermindering, zodat met behulp van de technologie processen kunnen worden verbeterd en gestroomlijnd.

  Voor vermogensbeheerders is het zaak om het productassortiment tegen het licht te houden, producten te saneren en de mogelijkheden voor effectievere relaties te onderzoeken om zo beter aan de verwachtingen van de belegger te kunnen voldoen.

  Gerelateerde content:

 • Data architectuur en -beveiliging en efficiënt gebruik van ‘big data’

  Nu de kosten van de naleving van wet- en regelgeving torenhoog oplopen en er steeds meer aan infrastructuur wordt uitgegeven, lijkt het erop dat de grootste vermogensbeheerders meer dan ooit van schaalvoordelen profiteren.

  Het is van cruciaal belang om in de prijsstelling een concurrentievoordeel te realiseren, aangezien de vereisten en kosten op het gebied van rapportages aan toezichthouders alleen maar toenemen.

  Een groot deel van de vereisten van toezichthouders betreft de hele onderneming inclusief externe service providers. De procedures en systemen waarover veel vermogensbeheerders vóór de mondiale financiële crisis beschikten, zijn hoogstwaarschijnlijk niet opgewassen tegen de complexiteit van de data-analyses die de nieuwe regelgeving verlangt.

  De potentie van ‘big data’ is dat de kosten strak kunnen worden beteugeld en tegelijkertijd het fundament voor toekomstige groei kan worden gelegd.

  Daarnaast vormen cyberbeveiliging en het voorkomen van cybercrime steeds grotere uitdagingen.

  Gerelateerde content:

 • Veranderende demografische kenmerken en behoeften van het klantenbestand

  Nu overal ter wereld grote delen van de bevolking met pensioen gaan, is het onvermijdelijk dat er grote bedragen worden opgenomen en neemt de noodzaak van strategieën voor kapitaalbehoud toe.  Doordat de levensverwachting wereldwijd toeneemt en de hoeveelheid niet-gefinancierde pensioenverplichtingen in de publieke sector stijgt, is pensioeninkomen en privéspaargeld steeds harder nodig.

  De proposities voor producten moeten dan ook zodanig worden veranderd dat klanten meer zekerheid omtrent uitkomsten krijgen, op basis van een beter inzicht in de eigen risicobereidheid. Daarnaast is het aan vermogensbeheerders om transparanter te zijn over de beschikbaarheid en de details van de aangeboden producten.

  Vermogensbeheerders realiseren klantwaarde door zich op klantsegmenten met groeimogelijkheden te richten en middels een krachtige waardepropositie, een uitzonderlijk serviceniveau en een passende tariefstructuur de klantervaring te verbeteren.

   

   

 • Succesvolle distributie

  Gezien de demografische en technologische ontwikkelingen en de steeds fellere concurrentie is het essentieel om van distributie een topprioriteit te maken. De marges kunnen alleen worden beschermd als de kosten strak worden beteugeld, de naleving van wet- en regelgeving tot een kerncompetentie wordt verheven, het bedrijfsmodel op de schop gaat en weloverwogen in de infrastructuur wordt geïnvesteerd.

  Door het snel veranderende distributielandschap te beheersen, kunnen vermogensbeheerders forse groei realiseren en hun stakeholders nog meer waarde bieden. Daarvoor is het nodig dat zij hun merkidentiteit verstevigen, dichter bij de klant komen te staan, social media en mobiele technologie gaan beheersen en op behendige wijze optimaal van marktgegevens gebruikmaken om zo snel op het sentiment van de belegger in te kunnen spelen.

 • Transparant communiceren met de belegger

  Meer dan ooit vraagt de belegger om een grote mate van transparantie en een veel verdergaande due diligence. Doordat er teleurstelling heerst over de traditionele theoretische modellen binnen de vermogensbeheersector en de belegger steeds beter op de hoogte en risicomijdender is, hanteren vermogensbeheerders vandaag de dag veel hogere standaarden voor transparantie, communicatie met de belegger en governance.

  Daarnaast doen ze meer aan voorlichting van de belegger en voeren ze krachtigere en robuustere interfaces in op basis van de nieuwste technologie. De vraag naar rapportage door derden neemt toe, aangezien dit een effectieve manier is om belangrijke informatie over te brengen over de interne beheersomgeving, risicobeheersing en activiteiten van een vermogensbeheerder.

  Om met succes aan de relatie met de belegger te bouwen, de distributie te verbeteren en nieuwe groei te realiseren, draait het niet alleen om prestaties, maar ook en vooral om geloofwaardigheid.

 • Veranderende regelgeving, compliance en verslaggeving

  Als gevolg van de mondiale financiële crisis hebben overal in de branche strengere standaarden voor compliance ingang gevonden. Voor alle partijen in de sector, en nieuwe aandachtspunten voor beheerders van alternatieve fondsen. Meer dan ooit tevoren leggen toezichthouders de nadruk op risico’s en verslaggeving.

  Door nieuwe regelgeving wordt van alle vermogensbeheerders verlangd dat zij uitgebreider en proactiever rapporteren. Zij houden daarom hun compliance-infrastructuur tegen het licht, inclusief de medewerkers, de processen en de technologie, en voeren een kritische beoordeling uit van hun beleid en procedures op het vlak van compliance.

  Die beoordeling is allesbehalve een eenmalige exercitie. Veel regelgeving doorloopt immers een langdurig en complex besluitvormings- en implementatieproces, terwijl wijzigingen vaak niet uitgesloten zijn. De enige zekerheid over hervorming van de regelgeving is dan ook dat de onzekerheid aanhoudt, met als meest recente voorbeeld Brexit waarvan de implicaties nog niet volledig bekend zijn.

  Gerelateerde content:

 • Strategische groeimarkten

  Uitbreiding naar nieuwe markten, vooral naar die van opkomende economieën, is onverminderd een belangrijk aandachtsgebied. Bovendien zal de ontwikkeling van oost naar west zich in 2014 waarschijnlijk versneld doorzetten, nu menig onderneming uit het Azië-Pacific gebied zich in de VS of de EU vestigt.

  Hoewel de met opkomende markten verband houdende beleggingsproducten nog steeds een gering percentage van het totale wereldwijd beheerde vermogen zullen vormen, zijn de grootste mogelijkheden voor groei voor degenen die op zoek zijn naar nieuwe klanten en uitbreiding van het beheerde vermogen juist in de opkomende markten te vinden.

  Vermogensbeheerders dienen te overwegen zich buiten het traditionele werkterrein te begeven, nu de globalisering van het particulier en institutioneel vermogensbeheer zich razendsnel voltrekt.

  Gerelateerde content: