The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Regulators, customers, value creation – are you balancing or juggling?

Actuarial

Grote veranderingen in de regelgeving. Opkomende markten. Aanhoudende economische onzekerheid. Onrust als gevolg van technologische ontwikkelingen. Hogere verwachtingen van klanten.

Deze uitdagingen vormen de sleutel tot winstgevendheid in de toekomst voor verzekeraars die de juiste wijzigingen aanbrengen in hun strategie, investeringsbeleid, organisatie en werkwijze. Ze moeten nieuwe mogelijkheden voor waardecreatie vaststellen en beoordelen en tegelijkertijd hun risico's blijven beheren en voldoen aan nieuwe wettelijke vereisten.

Door de ervaring van onze actuariële deskundigen en risicodeskundigen te combineren en nauw samen te werken met relevante praktijken binnen EY, leveren wij daadwerkelijk geïntegreerde diensten op alle gebieden binnen de verzekeringssector.

Doordat we werken met verzekeringsmaatschappijen, banken, pensioenfondsen, PE-fondsen, staatsfondsen en lokale regelgevers beschikken wij over gedegen mondiale kennis en kunnen we een oplossing bieden voor belangrijke uitdagingen waarmee de sector te maken heeft.

Onze mondiale praktijk helpt organisaties overal ter wereld deze uitdagingen met succes het hoofd te bieden. We kunnen u helpen de juiste vragen en prioriteiten te stellen en de actieplannen te ontwikkelen die nodig zijn om goed te presteren in het snel veranderende verzekeringslandschap.

In samenwerking met u zorgen we voor betere en duurzame resultaten, van strategie tot uitvoering.

Hoe wij u kunnen helpen

Ons werk is gebaseerd op een uitgebreid inzicht in de financiële dynamiek van bedrijven. Onze diensten zijn ontwikkeld om de meestvoorkomende klantproblemen aan te pakken.

Actuariële transformatie en offshoring

Verzekeraars zoeken naar manieren om, terwijl ze hun risicorapportage en financiële verslaglegging kostenefficiënt integreren, hun actuariële systemen te versterken.

Ze investeren aanzienlijk in het toekomstbestendig maken van hun actuariële systemen en processen. Zo verbeteren ze bijvoorbeeld hun standaardisering en automatisering en maken ze gebruik van selectieve offshoring en gedeelde servicecentra.

Wij kunnen ondernemingen helpen hun actuariële infrastructuur te vereenvoudigen en kostenefficiëntie te bereiken door te wijzen op manieren om hun processen voor actuariële en financiële verslaglegging te stroomlijnen of te offshoren/uit te besteden en daar vervolgens uitvoering aan te geven.

Analyse

We bieden analyse- en modelleringsoplossingen door onze statistische onderlegdheid en onze praktische ervaring in de sector bij het analyseren van grote hoeveelheden gegevens (in alle geledingen van de financiële sector en in toenemende mate ook andere sectoren) in te zetten.

We gebruiken onze analytische expertise en zakelijke ervaring om inzicht te verwerven in complexe en uiteenlopende zakelijke vraagstukken, gegevens, informatie, bestuurskwesties en volledige scenariomodellering en -analyse, met als doel de besluitvorming van onze cliënt rond zakelijke vraagstukken te verbeteren. Met onze analyse en modellering helpen wij u op de volgende gebieden:

  • Strategische koers en de argumenten voor verandering in termen van financiële en niet-financiële maatregelen
  • Het ontwerpen van transformaties, met inbegrip van de voor- en nadelen wat betreft het ontwerp en de waarde als gevolg van de toepassing van het actuariële investeringsmodel
  • Het uitvoeren en bewaken van veranderingen door middel van kwantificeringen, indicatoren en andere maatstaven ter ondersteuning van het prestatie-/risicobeheer en het uitkeringsbeheer.
  • Dagelijkse praktijk door de toepassing van de controlecyclus en het inbouwen van passende maatstaven in bedrijfsrapportage

Audit en Assurance

Onze actuarissen verlenen technische ondersteuning bij de controle van actuariële posten die in de jaarrekeningen van verzekeringsmaatschappijen zijn vastgelegd.

Dankzij de uitgebreide ervaring met financiële verslaglegging die zij door hun auditwerkzaamheden hebben verworven, zijn de actuarissen van Audit en Assurance in staat om niet-auditcliënten te helpen met zowel de technische als de procedurele aspecten van financiële verslaglegging. Bijvoorbeeld met het toepassen van nieuwe normen, het implementeren van nieuwe systemen en het beoordelen van de nauwkeurigheid en doeltreffendheid van de bestaande actuariële berekeningen en processen.

Kapitaal

Of ze nu worden opgelegd door regelgevende instanties, beleggers, ratingbureaus of interne stakeholders, de kapitaalvereisten voor verzekeraars zijn talrijk en complex.

Bedrijven moeten voldoen aan een aantal kapitaalmaatregelen die afkomstig zijn van ratingbureaus, analisten en lokale en internationale regelgevende instanties. Wij helpen onze cliënten de talloze meetmethoden te begrijpen en onder de knie te krijgen, en werken met hen samen om hen te helpen hun eigen ideeën te vormen over hun kapitaalbehoeften.

Er wordt van verzekeraars in toenemende mate verwacht dat zij er intern complexe modellen op nahouden om hun kapitaalvereisten te berekenen. Samen met onze cliënten bouwen, testen en onderhouden wij deze modellen. Daarnaast bieden we hun ook ondersteuning bij het communiceren van de resultaten.

We werken zij aan zij met onze cliënten en helpen hen hun stakeholders te managen, variërend van het interpreteren en naleven van wettelijke vereisten tot het leveren van comfort op bestuursniveau met betrekking tot de kwaliteit van eventuele interne modellen.

Meten van en verzekeren tegen cyberrisico's

Naarmate ondernemingen geconfronteerd worden met de onzekere gevolgen van de sterke toename van cyberaanvallen, zoeken ze naar manieren om de financiële risico's die voortvloeien uit een mogelijke cyberinbreuk effectiever te meten en te beheren.

Met de opkomst van gestandaardiseerde inbreukgegevens en technieken voor risicometing en -beheer die steeds geavanceerder worden, spelen cyberrisico-gerelateerde kwesties voor ondernemingen en verzekeraars een nadrukkelijker rol. Ons ervaren Cyber Risk-team verleent geïntegreerde diensten om ondernemingen te helpen met hun strategieën op het gebied van verzekeren en risicofinanciering.

Financiële verslaglegging

Er staat een belangrijke verandering op stapel wat betreft financiële verslaglegging, namelijk IFRS 4 fase 2, IFRS 9 en FAS 60.

Het is voor ondernemingen van cruciaal belang dat ze inzicht hebben in de micro- en macro-effecten van de nieuwe verslaggevingseisen, het belang van de gerapporteerde cijfers, de bredere implicaties voor de strategie en de bedrijfsvoering en dat ze begrijpen hoe ze nieuwe managementdoelstellingen moeten communiceren naar aandeelhouders. We helpen ondernemingen begrijpen hoe efficiënte externe en interne rapportagekaders eruitzien en deze vervolgens te ontwikkelen. Dat doen we door actuariële diensten te verlenen die deel uitmaken van een geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak.

Beoordeling GI-reserve

De belangrijkste post op de balans van de meeste algemene verzekeringsmaatschappijen is de voorziening voor openstaande aanspraken, en ontwikkelingen in deze voorziening van jaar tot jaar kunnen vaak een significant deel van de winst van de verzekeraar uitmaken.

De raming van de openstaande aanspraken is daarnaast met name voor long-tail-klassen een integraal onderdeel van het prijsvormingsproces en kan een belangrijke component vormen van de berekening van het toetsingsvermogen en het economisch kapitaal van een verzekeraar.

Of we nu de eerste raming van de openstaande aanspraken opstellen of de raming beoordelen in het kader van een externe collegiale toetsing of audit, EY past consequent, waar ook ter wereld, toonaangevende praktijkprocessen en methoden toe. Op die manier verstrekken we onze cliënten nauwkeuriger en betrouwbaarder ramingen van hun openstaande aanspraken.

Gezondheid

In het licht van stijgende kosten, vergrijzende bevolkingen, infrastructuren die onder druk staan, beperkte middelen en wijzigende wetgeving, moeten zorgverzekeraars hun aanbod vernieuwen en alternatieve werkwijzen vinden.

Overal in diverse nationale zorgmarkten doen zich ongekende risico's voor, maar ook geweldige kansen, dankzij baanbrekende technologische ontwikkelingen en een geavanceerder gebruik van gegevens en analyses.

Samen met strategen en deskundigen uit onze praktijken – onder meer op het gebied van life sciences, openbare gezondheidszorg, verzekeringen, consumentenproducten, techniek en geavanceerde technologie – herdefiniëren wij gezondheidszorg.

Beleggingsadvies

In de huidige situatie van lage rendementen en volatiele markten proberen verzekeraars en pensioenfondsen hun risicogewogen rendement te optimaliseren door innovatiever te investeren, en vermogens- en activabeheerders werken steeds nauwer samen met hun beleggers om meerwaarde te bieden.

Het Global Investment Advisory-team van EY is erin gespecialiseerd om in samenwerking met elk van deze sectoren ervoor te zorgen dat hun beleggingsportefeuille meer oplevert. Daartoe worden specialisten ingezet met een achtergrond in financiële, actuariële, boekhoudkundige, fiscale of kwantitatieve diensten, taxatie en corporate finance.

Langlevenrisico

Een van de voornaamste risico's van veel levensverzekeringsmaatschappijen is het ‘langlevenrisico’: hun lijfrenteproducten lopen het risico dat verzekerde personen langer leven dan verwacht.

We delen onze kennis van actuele trends en marktpraktijken om experts te helpen het langlevenrisico te beoordelen met het oog op audits of verzekeringen of te helpen bij allerlei aspecten van oplossingen voor de overdracht van langlevenrisico voor Advisory-cliënten.

Managed Services

Ons Managed Services-team ondersteunt cliënten bij de uitvoering van strategieën voor het aan EY outsourcen of co-sourcen van terugkerende activiteiten die arbeidsintensief zijn en/of niet tot de kernactiviteiten behoren en die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse actuariële en/of verzekeringswerkzaamheden.

Voor outsourcing en co-sourcing zijn onder meer de volgende regelingen mogelijk, gerangschikt naar hoofdfunctie:

  • Product: indiening tarieven, ervaringsonderzoeken, administratieve ondersteuning
  • Financiële verslaglegging: verslaglegging van interne waarderingen, aansluitingen en controles
  • Modelleren: modelonderhoud, uitvoeren van productierondes (prognoses, ALM, CFT)
  • Risicobeheer: continue modelvalidatie en klantenanalyse

Fusies en overnames

Wanneer ondernemingen hun portefeuilles tegen het licht houden en optimaliseren, gaat het hun erom enerzijds meer aantrekkelijke bedrijven te verwerven en consolideren en anderzijds bedrijven in markten waar zij niet kunnen concurreren van de hand te doen.

Nu in veel verzekeringsmarkten sprake is van lage waarderingen en veel multinationals hun strategieën wijzigen, staat de markt voor fusies en overnames klaar om een actievere rol te spelen. Met ons ervaren Transactions Advisory Services-team en onze toonaangevende capaciteiten op het gebied van actuariële transacties bieden wij geïntegreerde diensten om ondernemingen te helpen met waarderingen en integratie na fusies.

Modelleren

Actuarieel modelleren speelt op een aantal gebieden een steeds essentiëlere rol in de bedrijfsvoering. Extern valt daarbij te denken aan het modelleren van de aansprakelijkheidsreserve in de financiële verslaglegging, de solvabiliteit en het toetsingsvermogen, en intern aan het modelleren van risicobeheer, ALM en bedrijfsplanning, prijsstelling, embedded value en niet-traditionele modellering.

Onze adviesdiensten op het vlak van modelleren bestrijken de opzet en uitvoering van het model, beoordeling en validatie, proces en governance, efficiëntieverbetering, productie, enz. We helpen onze cliënten ervoor te zorgen dat hun model voldoet aan hun behoeften, hen doeltreffend ondersteunt bij het naleven van de vereisten voor Finance & Risk en schaalbaar is met het oog op toekomstige ontwikkelingen.

Advies inzake pensioenen en pensioenfondsen

Ondernemingen, regeringen en pensioenbeheerders (bestuurders) zijn voortdurend op zoek naar ondersteuning wat betreft de opzet van hun pensioenfondsen, kostenbeheer, risicovermindering en governance volgens de beste praktijken.

Wij adviseren op al deze gebieden.

Lees hier ons dienstverleningsdocument.

Productinnovatie

We staan onze cliënten bij door hun het perspectief van de markt te bieden op ontwrichtende technologieën, revolutionaire innovaties en trends in het aanbod van verzekeraars aan klanten.

Vanuit onze toekomstgerichte visie kunnen wij onze cliënten helpen hun voordeel te doen met deze veranderingen, door de kansen van de klant te analyseren, nieuwe producten te ontwikkelen en de prijsstelling te optimaliseren.

Risicodiensten

Risicobeheer blijft een belangrijk thema, niet alleen in de mondiale ontwikkelingen op wetgevingsgebied, maar ook binnen bedrijven die zich willen verbeteren om veerkrachtig te blijven en een efficiënte kapitaalallocatie te waarborgen.

We staan onze cliënten bij in het opzetten en uitvoeren van proportionele en commercieel effectieve kaders voor risicobeheer die voortdurend bijdragen aan een betere besluitvorming. Onze oplossingen omvatten onder meer het opzetten en uitvoeren van de risicobeheerstrategie, de risicobereidheid en het risicokader, met inbegrip van processen, modellen en instrumenten voor het vaststellen, meten, verminderen en bewaken van risico's.

Herstel- en afwikkelingsplanning

Om de veerkracht van verzekeraars te vergroten en de impact van faillissementen te verzachten, stellen besturen en regelgevende instanties aan verzekeraars in grote markten de eis dat zij beschikken over herstelplannen, afwikkelingsplannen en een steeds beter beheer van het liquiditeitsrisico.

Wij zijn met betrekking tot deze belangrijke onderwerpen het toonaangevende adviesbureau: het merendeel van de verzekeraars die wereldwijd stelselmatig een vooraanstaande positie innemen, meerdere internationaal actieve verzekeringsgroepen en vele grote nationale verzekeraars hebben wij bijgestaan. Verzekeraars die zich afvragen hoe zij het beste actie kunnen ondernemen en deze zaken proportioneel kunnen afhandelen, kunnen wij hulp aanbieden bij de ontwikkeling van de plannen en/of het testen van de geloofwaardigheid ervan. Ook kunnen we afwikkelbaarheidsbeoordelingen uitvoeren, ondersteuning bieden bij de operationele continuïteit en verbeteringen doorvoeren. Bij dit alles maken we gebruik van een reeks beproefde instrumenten, robuuste methoden en onze gedegen ervaring op regelgevingsgebied.

Structurele optimalisatie

Cliënten zien zich door een grote verscheidenheid aan factoren gedwongen aanzienlijke veranderingen te overwegen om hun rendement te maximaliseren, risico's te beheren, volatiliteit te verminderen en zowel de activa op de balans als de afstemming tussen hun activa en passiva te optimaliseren.

We benaderen deze vraagstukken vanuit onze praktijkoverschrijdende en internationale knowhow. We combineren daarbij onze financiële, actuariële, boekhoudkundige en fiscale vaardigheden met onze deskundigheid op het gebied van risicobeheer en fusies en overnames – alles met het doel onze cliënten te helpen hun veranderingsproces met efficiëntere structuren af te sluiten. Ook adviseren we cliënten over het analyseren van hun risicogewogen kapitaalopbrengsten en ondersteunen we hen in hun investeerdersdialoog.

Wie we zijn

Wij vormen een gevarieerd team van adviseurs en sectordeskundigen die mondiaal denken en gericht zijn op samenwerking.

We begrijpen de problemen waar u mee te maken hebt en streven ernaar betere vragen te stellen zodat de bedrijven van onze cliënten uiteindelijk beter functioneren.

Contactpersonen

Latest thinking