The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

If the CFO is counting terabytes, who's looking after the money?

Finance

De financiële wereld van nu is niet meer te vergelijken met die van nog maar een paar jaar geleden. Tegenwoordig moeten financiële functies beoordelen hoe het geheel van de organisatie – en factoren daarbuiten – van invloed zijn op het nettoresultaat.

We hebben een wereldwijd ecosysteem geschapen van CFO's, controllers en andere leidinggevenden op het gebied van accounting en finance om u te helpen de waarde die u toevoegt aan uw onderneming verder te versterken.

Het is onze passie betere vragen te stellen. We creëren we innovatievere oplossingen in samenwerking met u en uw hele organisatie, helpen u uw financiële en boekhoudkundige processen te verbeteren en reiken u de technologie aan die dit mogelijk maakt.

Dankzij ons wereldwijde netwerk kunnen we gedegen operationeel advies paren aan toonaangevende, sectorspecifieke praktijken. We hebben samenwerkingsverbanden met ondernemingen die binnen hun sector aan de top staan, zoals SAP, waardoor u kunt profiteren van hun deskundigheid. Door deze voortdurende samenwerking kunnen we, met elkaar, zorgen voor betere uitkomsten en langdurige resultaten.

img01

How can a cultural transformation lead to operational savings?

We helped a financial services media company work better by helping it transform its source-to-pay operation, enabling it to achieve double-figure millions in run-rate savings in the first three years post-implementation.

Contact
img02

Kan een bedrijf dat geld vervoert ook geld besparen?

We hebben een miljardenbedrijf in de sector beveiliging en logistiek geholpen beter te functioneren door meer dan twaalf financiële systemen te integreren in één ERP-platform, wat een algehele besparing van 66% opleverde en het personeelsbestand met 55% terugbracht.

Contact
img03

Hebben organisaties een kaart nodig als ze migreren?

We hebben een wereldwijd opererende industriële onderneming geholpen beter te functioneren door haar te helpen een migratieplan op te stellen in het kader van een algemeen transformatieproject dat tot doel had haar processen op elkaar af te stemmen, te vereenvoudigen en te harmoniseren.

Contact
img03

Kan transformatie van financiële functies leiden tot transformatie van het nettoresultaat?

We hebben een internationaal energie- en nutsbedrijf geholpen miljoenen dollars te genereren met de lancering van een financieel transformatieproject, waarvoor onder meer een SSC-structuur met twee hubs moest worden ontworpen.

Contact
img04

Hoe zorgt u er vanuit technisch perspectief voor dat besparingen zichtbaar zijn in uw nettoresultaat?

We hebben een internationaal technologiebedrijf geholpen beter te functioneren door de ontwikkeling en uitvoering te begeleiden van een nieuw financieel bedrijfsmodel op basis waarvan een jaarlijkse besparing van 35 miljoen dollar verwacht kon worden.

Contact
img04

Hoe maakt u reclame voor een nieuwe aanpak?

We hebben een vooraanstaand reclamebureau geholpen na een aantal overnames beter te functioneren door zijn werkzaamheden te consolideren en stroomlijnen, wereldwijd gedeelde servicecentra op te zetten en de beoogde baten beter te realiseren.

Contact
img04

Hoe snel kunt u besluiten uw planningsproces te verbeteren?

We hebben een toonaangevende Indiase bierbrouwer geholpen beter te functioneren door hem bij te staan bij de ontwikkeling en implementatie van flexibele en onderling samenhangende tools en processen, waardoor besluiten sneller en op basis van meer solide informatie konden worden genomen.

Contact
img04

Hoe meet u de resultaten van uw succes?

We hebben een zakelijke dienstverlener geholpen beter te functioneren door hem in staat te stellen de voordelen te achterhalen en te meten die voortvloeiden uit een algehele ERP-uitrol en de transformatie van de financiële functie.

Contact

 • Waarom wij er zijn

  Bij EY stellen we ons ten doel te bouwen aan een wereld die beter functioneert voor onze cliënten, onze medewerkers en onze gemeenschappen. Wij zetten ons ervoor in u te helpen een erfenis na te laten van betere bedrijfsprestaties, meer zelfverzekerdheid en meer vertrouwen.

 • Hoe we het doen

  Wij vormen een wereldwijd team dat innovatievere oplossingen realiseert voor onze cliënten. De unieke en voortdurende samenwerking tussen EY-adviseurs en onze cliënten leidt tot beter functionerende bedrijven.

  We selecteren de juiste mensen en de beste inzichten om een oplossing te vinden voor uw problemen.

  We bieden een sterke mix van sector- en marktdeskundigen en professionals met technische expertise, zowel uit onze eigen gelederen als daarbuiten. Hierbij kunt u denken aan onze adviseurs, cliënten, samenwerkingsverbanden en deskundigen van EY Finance op gebieden zoals belastingen, assurance en transactieadviesdiensten.

 • Wat we doen

  We lossen grote, gecompliceerde vraagstukken op en benutten kansen om onze cliënten te helpen beter te functioneren, steeds met het oog op de groei, optimalisatie en bescherming van hun bedrijven, nu en in de toekomst.

  Binnen elke opdracht stemmen we onze methoden en dienstverlening af op hoe u wilt werken.

  We helpen u te profiteren van kansen om winstgevende groei te realiseren, uw organisatiestructuur tegen het licht te houden en het potentieel van informatie te benutten.
  We zetten onze technische kennis op het gebied van financiën en boekhouding in ten behoeve van u, bieden u een brede blik op uw bedrijfskwesties en helpen u met onze praktische vaardigheden betere bedrijfsresultaten te genereren.

  We kunnen u bijvoorbeeld helpen zich aan te passen aan nieuwe, transformatieve technologieën, zoals HANA in-memory-computing, en te profiteren van de voordelen ervan. We kunnen u helpen bij het ontwikkelen van meer geïntegreerde, gedeelde en backofficediensten, en het opzetten, uitvoeren en overdragen van uitbestedingsdiensten om op die manier het implementatiepotentieel te vergroten.

  En we kunnen u helpen met een frisse blik te kijken naar hoe u gebruikmaakt van gegevens om daaruit – veilig – waardevolle zakelijke informatie te extraheren.

  Maar vooral stemmen we binnen elke opdracht onze methoden en dienstverlening af op hoe u wilt werken. Bijvoorbeeld door de expertise op het gebied van programma-, veranderings- en financieel beheer die nodig is voor grote transformaties, samen te voegen.

  En we ontwikkelen onze dienstverlening voortdurend mee met uw veranderende behoeften, bijvoorbeeld door online beoordelings- en benchmarkdiensten aan te bieden waarvoor u zich kunt inschrijven.

Hoe wij u kunnen helpen

Voor EY Advisory betekent een wereld die beter functioneert dat we oplossingen vinden voor de gecompliceerde vraagstukken van de sectoren waarin onze cliënten opereren en dat we de mogelijkheden tot groei, optimalisatie en bescherming van hun bedrijven, nu en in de toekomst, benutten. In één klein gebied veranderingen aanbrengen, kan over de gehele linie een enorm, positief verschil maken.

Excellente financiële procesinrichting

Het geheim van een succesvolle CFO is een goed geleid financieel proces. Daarin worden schaarse middelen besteed aan die zaken die van belang zijn, wat innovatie mogelijk maakt.

Vroeger richtte de transformatie van de financiële functie zich hoofdzakelijk op kostenbeheersing, stroomlijning van processen en het invoeren van de juiste controles en risicobeheerprocedures. Tegenwoordig is dat maar een fractie van wat financiële transformatie inhoudt.

De financiële functie heeft zich, net als de functie van CFO, ontwikkeld en omvat nu nieuwe dimensies ter ondersteuning van de bedrijfsstrategie, de kapitaalagenda, de groei en het concurrentievoordeel in de markt.

Nu groei weer op de zakelijke agenda van veel bedrijven staat, neemt innovatie als prioriteit voor veel CFO's de plaats in van kostenbeheersing en -efficiëntie. Toonaangevende ondernemingen zien in dat de innovatie waar het managementteam, inclusief de CFO, zich sterk voor maakt de verantwoordelijkheid is van iedereen.

Een goed geleid financieel proces maakt innovatie mogelijk door schaarse middelen te besteden aan belangrijke zaken en lastige problemen op te lossen.

Met onze dienstverlening op het gebied van excellente financiële procesinrichting dragen we bij aan het stimuleren van bedrijfsinnovatie door onze cliënten bij te staan met:

 • Transformatieprogramma's voor de financiële functie – variërend van een volledige transformatie van de financiële functie tot een transformatie van onderling afhankelijke processen zoals begroting en prognose
 • Snelle beoordelingen, bijvoorbeeld het afzetten van rapporten tegen beste praktijken, balanced scorecard-rapportage, bedrijfsplanning, begroting en prognose, en verslaglegging van de feitelijke prestaties voor externe en interne doelgroepen
 • Beoordeling van procesefficiëntie, waarbij ook meetmethoden worden ontwikkeld om processen doeltreffender en doelmatiger te maken.
 • Technologische facilitering waardoor het financiële proces ten volle kan worden benut.

Excellente medewerkers

Met onze dienstverlening op het gebied van excellente medewerkers helpen wij u de huidige capaciteiten van uw financiële team in kaart te brengen, verbetermogelijkheden vast te stellen en het team aan de hand van een routekaart klaar te maken voor de toekomst.

CFO's vragen zich vaak af of hun financiële medewerkers wel volledig in staat zijn hun huidige taken uit te voeren en voorbereid zijn op de toekomst. Ze liggen 's nachts wakker van de vraag of ze het schaarse menselijk kapitaal in hun organisatie wel ten volle benutten.

Bij EY zijn we ervan overtuigd dat we u daarmee kunnen helpen.

Met onze dienstverlening op het gebied van excellente medewerkers helpen wij u gericht de huidige capaciteiten van uw financiële team in kaart te brengen, verbetermogelijkheden vast te stellen en het team aan de hand van een routekaart klaar te maken voor de toekomst.

Ons team hanteert een beproefde methode om:

 • de huidige sterke en zwakke punten te beoordelen van de huidige capaciteiten van de financiële functie,
 • rollen en verantwoordelijkheden verder te verfijnen,
 • leidinggevende vaardigheden af te zetten tegen de verwachtingen op dat gebied,
 • lacunes in vaardigheden vast te stellen,
 • en aanbevelingen voor verbeteringen te doen.

Vervolgens helpen we cliënten het leer- en ontwikkelingsvermogen te ontwikkelen dat nodig is om te investeren in financiële teams, ze voor te bereiden op de toekomst en verbeteringen in stand te houden. Ook helpen we cliënten bij het vaststellen en ten uitvoer leggen van de procedures voor talentbeheer die nodig zijn om hun visie te verwezenlijken.

Leren en ontwikkelen is geen bestemming, maar een reis. Er is een beproefd, herhaalbaar proces voor nodig dat vraagt om de voortdurende inzet van de financiële functie en een adviseur die weet wat er moet gebeuren.

Excellente financiële controle

We kunnen de financiële functie helpen nauwer af te stemmen op andere functies en een wederzijds inzicht in risico's en kansen te ontwikkelen.

Bij EY begrijpen we wat het inhoudt om controller te zijn en de boekhouding sluitend te maken, controle te houden over de financiën, financiële risico's te beperken, inzicht te verschaffen en dat allemaal met een efficiënt team. We weten echter dat succesvolle financiële leiders verder kijken dan deze traditionele visie op financiën en nauwer samenwerken met andere interne functies met het oog op bedrijfsplanning en strategische beslissingen – niet alleen vanuit het perspectief van bewaking, rapportage en risicobeheer.

We kunnen de financiële functie helpen een vertrouwde zakelijke partner te worden, door de financiële en andere functies nauwer op elkaar af te stemmen en wederzijds inzicht te creëren in essentiële risico's en kansen. We vinden het ook belangrijk om in verschillende sectoren te zoeken naar 'best in breed'-praktijken en met behulp daarvan onze cliënten sneller, slimmer en minder kwetsbaar voor risico's te maken.

In onze diensten op het gebied van excellente financiële controle komen alle sleutelfactoren voor een effectieve controllersfunctie samen: mensen, processen, beleid, technologie en implementatiemodel, en daarbij bevorderen ze een krachtig partnerschap tussen de financiële functie en het bedrijf.

We zetten onze diensten op het gebied van excellente financiële controle in om te waarborgen dat het financiële team van onze cliënt de strategische richting van de organisatie adequaat kan ondersteunen. We helpen cliënten een algemeen, gewenst bedrijfsmodel te ontwikkelen dat is afgeleid van toonaangevende praktijken en is aangepast aan hun eigen, unieke situatie.

We maken gebruik van toptechnologie, zoals SAP Simple Finance, om de gegevens, analyses en inzichten te genereren die nodig zijn om het bedrijf te leiden. Deze technologie kan de financiële functie radicaal veranderen, omdat ze onmiddellijk inzicht biedt op basis van realtime informatie, bijvoorbeeld geïntegreerde planning, continue verwerking en prognoses.

We ontwerpen dienstverleningsmodellen voor de financiële functie en leggen ze zodanig ten uitvoer dat ze de schaal en de consistentie bieden die nodig is om een steeds complexer landschap te kunnen beheren. En ondertussen houden we risico's en kosten in de gaten zodat uw bedrijf zo min mogelijk last ondervindt.

Bij EY begrijpen we zowel de mondiale normen als de lokale complexiteiten waarmee de controller te maken heeft. Overal in de wereld helpen wij cliënten het evenwicht tussen deze uitersten te bewaren.

Excellente wereldwijde financiële dienstverlening

De reis komt nooit ten einde. In de toekomst zijn dienstverleningsmodellen mondiaal, multifunctioneel en volledig geïntegreerd. Wij helpen u uw huidige maturiteit vast te stellen en te bepalen hoe u moet transformeren.

Veel organisaties hebben in de afgelopen twintig jaar hun toevlucht al genomen tot gedeelde diensten en uitbesteding. Financiële functies namen het voortouw, gevolgd door IT, en de nadruk lag op de afhandeling van niet-kernactiviteiten van ondernemingen.

Het toekomstige model voor Global Business Services (GBS) is multifunctioneel, volledig geïntegreerd, gericht op end-to-endprocessen en helpt uw bedrijf te transformeren. Doorgaans wordt dit bereikt door een uniforme GBS-eenheid op te zetten die end-to-endprocessen kan beheren.

De overgang naar een GBS-organisatie is niet zozeer een revolutie als wel een evolutie vanuit het huidige perspectief; end-to-end Global Business Services vormen het eindpunt van deze evolutie. Tot dusver hebben nog maar zeer weinig ondernemingen dit integratieniveau bereikt.

Onze dienstverlening op het gebied van excellente wereldwijde financiële dienstverlening heeft betrekking op alle stadia van deze reis: de inrichting van gedeelde financiële diensten, de migratie van financiële naar multifunctionele en regionale gedeelde diensten en de migratie van multifunctionele gedeelde diensten naar een echte end-to-end GBS-organisatie die ook Center of Excellence-structuren omvat.

We richten ons niet alleen op de voordelen voor de afzonderlijke functie, maar ook op de vraag hoe GBS kan bijdragen aan het verwezenlijken van de bedrijfsdoelstellingen en een meer strategische plaats kan innemen in het bedrijfsmodel van de onderneming als geheel.

We kunnen u helpen de huidige maturiteit van uw GBS-reis te bepalen in zes dimensies: strategie, organisatie en locatie, reikwijdte en maturiteit van de dienstverlening, migratie en verbetering, processen en automatisering, en medewerkers en talenten.

GBS stimuleert een commerciële cultuur en zorgt voor een goede balans tussen kostenreductiedoelstellingen en investeringen in procesvernieuwing. GBS wordt geëxploiteerd als een complete bedrijfseenheid met P&L-verantwoordelijkheid, en het ontwikkelen van competenties en het aantrekken van talent is een van de sleutels tot succes van de nieuwe generatie gedeelde diensten.

Om u deze diensten op een consistente manier in alle functies, overal ter wereld en volkomen geïntegreerd te verlenen, werken we samen met onze teams van Supply Chain & Operations, People Advisory Services, Technology, Customer, Risk, Human Capital en Tax. Dankzij onze innovatieve aanpak, waarin we de gewenste oplossingen ontwerpen, uitvoeren en overdragen, kunt u GBS mogelijk sneller en met minder risico opzetten.

How are you performing against your peers?

Integreer benchmarking als prestatiebeheertool om inzicht te krijgen in hoe u presteert in vergelijking met uw sectorgenoten.

Benchmarken helpt cliënten bij het ontwikkelen en uitvoeren van een programma waarmee ze hun bedrijfsprestaties kunnen berekenen, deze kunnen afzetten tegen de sector- of andere relevante benchmarks, en belangrijke bevindingen en verbetermogelijkheden kunnen vaststellen. Door gebruik te maken van het benchmarkarchief met meer dan 50.000 analysepunten en met deep datasets afkomstig uit diverse sectoren, wordt het mogelijk beslissingen op basis van feiten te nemen. Below is a sample of EY’s finance benchmarking capability that depicts a high-level comparison of costs, cycle time and productivity ratios when you are moving from a self-supporting unit to Global Business Services for two of the Finance processes: Accounts Payable and Financial Reporting. For details please refer to this Benchmarking Offerings deck.

EY - Self Supporting Organizations vs. Global Business Services

Wie we zijn

Wij vormen een gevarieerd team van adviseurs en sectordeskundigen die mondiaal denken en gericht zijn op samenwerking.

We doen onze uiterste best om de problemen waarmee onze cliënten te maken hebben, te doorgronden en streven ernaar betere vragen te stellen zodat hun bedrijven uiteindelijk beter functioneren.

Vragen als:

 • Hoe kunt u winstgevende groei realiseren?
 • Moet u uw inkomsten verhogen of uw kosten verlagen?
 • Heeft u de juiste talenten en structuren in huis om te doen wat gedaan moet worden?
 • Haalt u echt alle potentiële waarde uit de informatie waarover u beschikt?
 • Houdt u zich aan de regels?

Contactpersonen

Latest thinking