The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

IFRS: 9 belangrijke aandachtspunten voor het jaarverslag 2018

Op dit moment worden veel jaarverslagen over 2018 opgemaakt. Maar met welke aandachtspunten moet je rekening houden? We zetten de negen belangrijkste op een rij. Van IFRS 9 en IFRS 15 tot cryptomunten en de Brexit.

1

Toepassing nieuwe standaarden 2018

IFRS 9 over financiële instrumenten en IFRS 15 over omzetverantwoording zijn de belangrijkste nieuwe standaarden voor de jaarrekening 2018. Daarnaast is er nog een aantal wijzigingen in standaarden, en een enkele interpretatie.

Voor alle nieuwe voorschriften, maar vooral voor IFRS 9 en IFRS 15, moet je hun effect toelichten – zowel kwalitatief als kwantitatief. Maar houd ook rekening met de nieuwe reguliere toelichtingseisen. Vergeleken met de oude zijn deze sterk toegenomen. Toezichthouders houden de naleving dan ook goed in de gaten.

De meeste ondernemingen hebben het effect van de stelselwijziging naar IFRS 9 en IFRS 15 in de jaarrekening 2017 en de halfjaarrekening 2018 goed toegelicht, blijkt uit onderzoek van de AFM. Maar besef wel: de toelichtingseisen voor de jaarrekening 2018 zijn uitgebreider dan die voor de halfjaarrekening.

2

Toelichten effect nieuwe standaarden 2019

IFRS 16 over leases is de belangrijkste nieuwe standaard voor de jaarrekening 2019. Daarnaast is er nog een aantal wijzigingen in standaarden, en IFRIC 23 over onzekere belastingposities. De verwachte effecten van IFRS 16 en IFRIC 23 moet je zowel kwalitatief als kwantitatief toelichten.

IFRS 9 en IFRS 15 hebben op sommige ondernemingen een beperkte impact gehad. Maar waarschijnlijk heeft IFRS 16 op de meeste ondernemingen wel een significante impact. Toezichthouders volgen ook de toelichtingen op het effect van toekomstige standaarden nauwlettend. Tot nu toe gaven weinig ondernemingen een kwantitatieve toelichting op het effect van IFRS 16, blijkt uit onderzoek van de AFM. IFRIC 23 kan gevolgen hebben voor internationale ondernemingen die met meerdere belastingjurisdicties te maken hebben.

3

Agendabesluiten van de IFRS Interpretatiecommissie

Zijn er onduidelijkheden in IFRS of inconsistente toepassingen van bepaalde voorschriften? Dan leggen belanghebbenden die voor aan de IFRS Interpretatiecommissie. Als deze commissie besluit om bepaalde voorgelegde issues niet in haar agenda op te nemen, geeft ze aan waarom niet. Deze redenen kunnen je helpen om IFRS juist toe te passen.

In het afgelopen jaar gingen de meeste agendabesluiten over de toepassing van IFRS 9 en IFRS 15. Maar bijvoorbeeld ook over de presentatie van kortlopende bankschulden in het kasstroomoverzicht en het vaststellen van valutakoersen bij een gebrek aan inwisselbaarheid. Houd deze agendabesluiten in de gaten.

Lees verder

In onze publicaties ‘IFRS Update of standards and interpretations’ lees je meer over de agendabesluiten.

4

Niet-financiële informatie

Grote organisaties van openbaar belang (OOB’s) moeten in hun bestuursverslagen informatie opnemen over hun beleid, risico’s en resultaten ten aanzien van milieu, personeel, mensenrechten, corruptie en omkoping. Grote en beursgenoteerde ondernemingen moeten in verschillende gradaties informatie opnemen over hun beleid en de resultaten ten aanzien van diversiteit. Niet-financiële informatie (en geïntegreerde verslaggeving) heeft al enkele jaren de aandacht van toezichthouders en beleggers.

Lees verder

De AFM constateert in onderzoek dat beursgenoteerde ondernemingen over diverse niet-financiële aspecten beter kunnen én moeten rapporteren. Ze rapporteren wel over hun beleid, maar de vertaling naar risico’s en resultaten laat te wensen over. Milieu en personeel komen het meest aan de orde; mensenrechten, corruptie en omkoping het minst. Verder vindt de AFM dat ondernemingen niet-financiële informatie relevanter, evenwichtiger en meer vergelijkbaar kunnen rapporteren.

Ook de rapportage over diversiteit moet uitgebreider en breder, want tot nu toe wordt vooral over de man-vrouwverhouding gerapporteerd.Daarom roepen de AFM, en ook Eumedion, ondernemingen op het diversiteitsbeleid beter toe te lichten. En in bredere zin over diversiteit te rapporteren, bijvoorbeeld over leeftijd en professionele achtergrond. Eumedion vraagt ook aan ondernemingen om informatie op te nemen over langetermijn-waardecreatie, en hoe de wensen van belanghebbenden hierin zijn meegenomen.

Interessante publicaties over niet-financiële informatie:

5

Alternatieve prestatiemaatstaven

De ESMA-richtsnoeren over alternatieve prestatiemaatstaven gelden al vanaf medio 2016, onder andere voor het bestuursverslag. Hoewel ze formeel niet van toepassing zijn op de jaarrekening, kun je ze – op basis van de algemene beginselen onder IFRS – wel van toepassing achten.

Deze richtsnoeren gaan over het benoemen, berekenen, presenteren en de vergelijkbaarheid van alternatieve prestatiemaatstaven. Om de richtsnoeren goed toe te passen, kun je hun speciale Q&A’s raadplegen. Toezichthouders blijven ook de naleving van de richtsnoeren aandachtig volgen.

Lees verder

Wil je meer weten over alternatieve prestatiemaatstaven? Dan is de EY-publicatie ‘Applying IFRS - Alternative Performance Measures’ interessant voor je.

Verder kun je je verdiepen in de richtsnoeren en Q&A’s over alternatieve prestatiemaatstaven van ESMA, en in de toezichtsprioriteiten van ESMA.

6

Brexit

Wanneer en hoe is nog onduidelijk, maar vooralsnog treedt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Volg de ontwikkelingen op de voet, neem informatie over de risico’s en het effect van de Brexit in het bestuursverslag op en verwerk, waar nodig, de gevolgen in de jaarrekening.

Lees verder

  • In de risicoparagraaf in het bestuursverslag geef je inzicht in de risico’s, risicobereidheid, risicobeperkende maatregelen en de verwachte gevolgen van de Brexit.

  • In de jaarrekening neem je informatie op over de gemaakte oordelen, schattingen en veronderstellingen over de toekomst. Denk aan continuïteit en functionele valuta. En andere, belangrijke vormen van schattingsonzekerheden door de Brexit.

    Je moet beoordelen of de Brexit gevolgen heeft voor de waardering van activa en verplichtingen, en de verwachte effectiviteit van hedgerelaties. Veranderende wet- en regelgeving, economische omstandigheden en onzekerheden kunnen tenslotte leiden tot veranderingen. Bijvoorbeeld in verwachte kasstromen. Maar denk ook aan fluctuaties in krediet-, liquiditeits-, markt- en renterisico’s en – als gevolg hiervan – in risico-opslagen en de marktrente.

    Het is belangrijk dat je informatie geeft over de toegepaste waarderingstechnieken en de inputs die je bij de waarderingen hebt gebruikt. Ook moet je een sensitiviteitsanalyse opnemen.

Voor meer informatie over IFRS en de Brexit raden we je deze EY-publicaties aan:

Zie ook de toezichtsprioriteiten van ESMA.

7

US tax reform

De ‘Tax Cuts and Jobs Act’ (‘US tax reform’) ging ruim een jaar geleden in. Het is inmiddels duidelijk(er) hoe je deze wet toepast:

  • Herbeoordeel de schattingen die aan het einde van 2017 zijn gemaakt.
  • Pas de elementen van de ‘US tax reform’ toe die betrekking hebben op 2018.
  • Leg belangrijke (veranderingen in) schattingen uit.

Lees verder

Wil je meer weten over de ‘US tax reform’? Lees dan de EY-publicatie ‘Applying IFRS - A closer look at IFRS accounting for the effects of the US Tax Cuts and Jobs Act’.

8

Andere gevolgen van politieke en economische omstandigheden

Door politieke omstandigheden en volatiliteit (bijvoorbeeld in rentetarieven, grondstofprijzen, en valutakoersen) blijven financiële markten in beweging.

Zo is Argentinië in 2018 aangemerkt als een land met hyperinflatie. Financiële verslaggeving over hyperinflatie wordt als complex ervaren. Ook is het misschien lastig om een valutakoers vast te stellen bij een gebrek aan inwisselbaarheid, zoals in Venezuela. De IFRS Interpretatiecommissie heeft hierover een agendabesluit gepubliceerd.

Ook zien we – door schandalen en een afname van transacties – op termijn een overgang van Interbank Offered Rates naar risicovrije rentevoeten. Beoordeel de gevolgen hiervan op de financiële verslaggeving, en houd er eventueel rekening mee.

Lees verder

Als je meer wilt weten, zijn deze EY-publicaties interessant voor je:

9

Cryptomunten

Meer ondernemingen investeren in cryptomunten. Er zijn verschillende soorten, elk met zijn eigen kenmerken en voorwaarden. De verslaggeving kan complex zijn en is afhankelijk van het gebruiksdoel van de cryptomunten, maar ook van hun specifieke kenmerken en voorwaarden.

Lees verder

Meer weten over IFRS en cryptomunten? Lees dan de EY-publicatie ‘Applying IFRS – Accounting by holders of crypto-assets’.

Dit artikel geldt voor entiteiten die EU-IFRS in hun jaarrekeningen toepassen met boekjaren die gelijk zijn aan een kalenderjaar. De bijdrage geeft de stand van zaken medio januari 2019 weer.

Vragen? Neem contact op

EY - Miquel Boeijink

Miquel Boeijink
Professional Practice Group
+31 6 2125 1883

EY - Gerard van Santen

Gerard van Santen
Professional Practice Group
+31 6 2908 3778

Lees meer