Memorandum Loonheffingen 2019 en 2020

 • Share

De belangrijkste ontwikkelingen 2019-2020 in één oogopslag:

 • Internationaal: de gewijzigde 30%‑regeling

  Stelt u vanuit het buitenland aangeworven werknemers in Nederland te werk, dan zijn voor u – en zeker ook voor uw betrokken werknemers – de financiële consequenties van belang als gevolg van inperkingen met ingang van 1 januari 2019 van de fiscale faciliteit van de 30%‑regeling. Er is beperkt overgangsrecht voor op 31 december 2018 bestaande 30%‑regelingen.

  Advies:

  U heeft uw betrokken werknemers natuurlijk al geïnformeerd over de aanzienlijke financiële gevolgen als hun 30%‑regeling eerder eindigt dat de oorspronkelijke einddatum. Breng voor uzelf in kaart wat de stijging is van uw werkgeverslasten. Bezie zo nodig ook uw ‘expat policy’.

  Klik hier om meer over deze ontwikkelen te lezen.

 • Update strafheffingen

  De loonheffingen kennen twee strafheffingen voor werkgevers: de 52%‑strafheffing op verboden VUT‑regelingen en de 75%‑strafheffing op excessieve vertrekvergoedingen.

  Afvloeiing van oudere werknemers kan tot gevolg hebben dat u als werkgever een strafheffing moet betalen van 52% over de waarde van de afvloeiingsregeling. Deze extra heffing wordt opgelegd indien de ontslagregeling die u met uw werknemer(s) treft, kwalificeert als een RVU (‘Regeling Vervroegde Uittreding’). De Belastingdienst hanteert met ingang van 1 januari 2019 nieuw beleid.

  Advies:

  Indien u overweegt oudere werknemers te laten afvloeien, toets dan tijdig of u de 52%‑strafheffing mogelijk bent verschuldigd. Houd rekening met het nieuwe beleid 2019 en bezie de mogelijkheden om deze strafheffing te voorkomen.

  De 75%‑strafheffing op excessieve vertrekvergoedingen kan verschuldigd zijn als de dienstbetrekking met een werknemer met een jaarloon van meer dan € 551.000 wordt beëindigd.

  Indien het voornemen bestaat afscheid te nemen van een hoogbetaalde functionaris, toets dan in het meest vroege stadium de mogelijke verschuldigdheid van de 75%‑strafheffing op excessieve vertrekvergoedingen. Er zijn dan soms mogelijkheden deze extra heffing te voorkomen of te beperken.

 • Contracteren met zzp’ers en freelancers

  De handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) – zeg maar: de afschaffing van de VARverklaringen is tot 1 januari 2020 opgeschort. Alleen ‘evident kwaadwillenden’ moeten bevreesd zijn als zij onder het mom van (schijn)zelfstandigheid derden te werk stellen, indien die derden feitelijk werknemers zijn. Met ingang van 1 juli 2018 wordt het begrip ‘evident kwaadwillenden’ ruimer uitgelegd. In de loop van 2019 zal worden bezien of het opschorten van de handhaving zal worden verlengd naar 1 januari 2021. Naar verwachting zal per deze datum nieuwe wetgeving in werking treden, die de fiscale en sociaalrechtelijke positie van zzp’ers (beter) regelt.

  Advies:

  Wij adviseren uw huidige contracten met zzp’ers – en dan met name de duur ervan en de aard van de werkzaamheden (regulier en niet regulier) – te bezien in het licht van de te verwachten nieuwe wetgeving. Raadpleeg daarbij de door de Belastingdienst gepubliceerde Handleiding Gezagsverhouding.

  Sluit in voorkomende gevallen met zzp’ers een overeenkomst van opdracht, al dan niet geënt op de door de Belastingdienst gepubliceerde modelovereenkomsten. Sluit in deze overeenkomsten van opdracht de toepassing van elke fictieve dienstbetrekking uit.

  Klik hier om meer over deze ontwikkelen te lezen.

 • Andere wijzigingen die ertoe doen

  Er komt met ingang van 2020 een nieuwe fietsregeling, de bedragen die in het kader van de vrijwilligersregeling belastingvrij kunnen worden vergoed zijn verhoogd en de loonbijtelling voor dure elektrische auto’s van de zaak (‘Teslatax’) gaat omhoog.

  Ook is de toepassing van het anoniementarief in de loonheffingen gewijzigd.