The better the question. The better the answer. The better the world works. У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир. У вас є запитання? У нас є відповідь. Вирішуючи складні завдання бізнесу, ми змінюємо світ на краще. Meilleure la question, meilleure la réponse. Pour un monde meilleur. 問題越好。答案越好。商業世界越美好。 问题越好。答案越好。商业世界越美好。

Does the speed of change blur or sharpen your focus?

Vervaagt of verscherpt snelle verandering je focus?

EY Growth Barometer 2018
Netherlands

EY Growth Barometer 2018
Nederland

Home Home | English English | Dutch Nederlands

The Dutch middle market targets AI and organic expansion in quest for growth

The Dutch middle market is among the most confident in the world in its growth ambitions. Expansion plans are built on organic expansion at home and abroad, with intentions to grow into adjacent sectors/activities reflecting the disruptive impact of industry convergence. Brexit fears are fading, with the greatest challenges being slow global growth and insufficient cash flow. The majority intend to take on more staff, with more diversity the strategic talent need. Netherlands’ companies are global leaders in the early adoption of artificial intelligence (AI) but are lagging behind in the innovative application of technology and in customer focus.

EY Growth Barometer survey methodology

EY commissioned Euromoney Institutional Investor Thought Leadership to undertake an online survey of 2,766 C-suite (60% CEOs, founders or managing directors) in companies from 21 countries and with annual revenues of US$1m-US$3b. The survey was conducted from 15 January-1 March 2018. EY further invited the network of EY Entrepreneur Of The Year alumni from across the globe to take the survey. The survey was available in English and six other languages. Further in-depth interviews were carried out during March-April 2018 to provide additional specific insights.

Contact

EY - Ernst Groenteman

Ernst Groenteman
Partner, the Netherlands Ernst & Young Accountants LLP, the Netherlands

De Nederlandse middenmarkt richt zich op AI en organische expansie op zoek naar groei

De Nederlandse middenmarkt is een van de meest ambitieuze ter wereld als het gaat om groei. Uitbreidingsplannen zijn gericht op organische expansie in binnen- en buitenland, met de intentie om activiteiten uit te breiden naar aangrenzende sectoren, iets wat we terugzien in de convergentie van de industrie. De angst voor de Brexit neemt af, de grootste uitdagingen vormen nu de trage wereldwijde groei en onvoldoende cashflow. De meerderheid is voornemens meer personeel aan te nemen, met meer diversiteit, noodzakelijk voor de strategische inzet van talent. Nederlandse bedrijven zijn koplopers in de vroege adoptie van kunstmatige intelligentie (AI) maar lopen achter in de innovatieve toepassing van technologie en klantgerichtheid.

EY Groeibarometer vragenlijstmethodologie

EY gaf Euromoney Institutional Investor Thought Leadership de opdracht om een online vragenlijst op te stellen en aan te bieden aan de C-suite (60% CEO's, oprichters of uitvoerend directeuren) van 2,766 C-suite bedrijven uit 21 landen die een jaaromzet van $1 miljoen-$ 3 miljard hebben. Het onderzoek werd gehouden tussen 15 januari en 1 maart 2018. EY nodigde voorts het wereldwijde alumninetwerk van Entrepreneur Of The Year uit om de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst was beschikbaar in het Engels en in zes andere talen. Verdere diepte-interviews werden uitgevoerd in maart-april 2018 om aanvullende specifieke inzichten te bieden.

Contact

EY - Ernst Groenteman

Ernst Groenteman
Partner, Nederland Ernst & Young Accountants LLP, the Netherlands

Growth strategies

Groeistrategieën

Dutch middle-market executives are leading much of the world in their growth ambitions, the 2018 EY Growth Barometer survey shows. More than one-third (38%) expect their businesses to grow 11%-25% over the coming year, far above both the rest of world (25%) and the International Monetary Fund’s national 2018 growth forecast of 3.2%.1

Revenue growth projections

This chart shows growth expectations for 2017 and 2018, ranging from negative growth to growth above 50%, including year-on-year percentage point changes.

EY - Revenue growth projections

The Dutch C-suite is also leading the global pack in its adoption of (AI), with the Netherlands in joint pole position with China as top users of the new technology. C-suite executives in the Netherlands are pinning their ambitions on organic growth at home and abroad. Expansion into adjacent activities and sectors is the strategic priority for 24% – reflecting the global trend for industry convergence, considered the most disruptive megatrend by 17% of Dutch business leaders.

Overseas ambitions

Almost one-quarter (23%) prioritize entry into a new overseas markets, reflecting the Netherlands’ strong international tradition. The country is the world’s fifth-largest exporter of goods, earning about a third of its income from sales abroad;2 and 36% of Dutch middle-market respondents say exports will account for more than a fifth of their revenues this year.

“We’ve had some great success expanding in North America recently, and particularly on the west coast,” says Harold Goddijn, CEO and co-founder of TomTom, maker of navigation devices and software. “We’ll keep pushing there, but for us I’d say our next area of attention and a real growth opportunity is in Asia, especially in countries such as Japan, Korea and China.”

The supply chain is a key growth driver for Dutch business leaders. Almost one in three (30%) highlights supply chain efficiencies as the factor that will contribute most to improved productivity. This contrasts with just 18% in the rest of the world, which prioritizes economies of scale and technology.

Het vertrouwen van Nederlandse bedrijven en de vroege toepassing van kunstmatige intelligentie komen ook samen in de wervingsplannen van de middenmarkt. Vier van de 10 (40%) bedrijven zegt dat hun prioriteit is om meer fulltime personeel aan te nemen, dat komt overeen met het beeld in de rest van de wereld, waarbij slechts 20% van plan is het huidige werknemersniveau te behouden. Als gevolg van de krachtige boodschap uit het onderzoek dat AI niet betekent dat banen verloren gaan, verhoogt 14% het gebruik van AI voor sommige routinematige processen - meer dan het dubbele van het cijfer (6%) in de rest van de wereld. Als gevolg van de sterke Nederlandse traditie van freelance werken, is 17% ook van plan meer opdrachtnemers/freelancers aan te nemen, vergeleken met 11% elders.

Meer dan een derde (38%) verwacht dat hun bedrijf het komende jaar met 11% -25% zal groeien, ver boven zowel de rest van de wereld (25%) als boven de nationale groeiverwachting van het Internationaal Monetair Fonds van 2018 van 3,2%.1

Omzetgroeivoorspellingen

Deze table laat de groeiverwachtingen voor 2017 en 2018 zien, variërend van negatieve groei tot groei boven 50%, inclusief jaar op jaar procentpunt veranderingen.

EY - Omzetgroeivoorspellingen

De Nederlandse C-Suite loopt ook voorop als het gaat om adoptie van kunstmatige intelligentie, samen met China pakt Nederland de voortrekkersrol als topgebruikers van de nieuwe technologie.

C-suite executives in Nederland willen hun groeiambities verwezenlijken door middel van organische groei op binnen- en buitenland. Uitbreiding van activiteiten naar aangrenzende sectoren vormt voor 24% van de ondervraagden prioriteit, dat weerspiegelt de wereldwijde trend van industriële convergentie. Dit laatste wordt door 17% van respondenten gezien als meest disruptieve megatrend van deze tijd.

Internationale ambities

Bijna een kwart (23%) geeft prioriteit aan toetreding tot nieuwe overzeese markten, een weerspiegeling van de sterke internationale traditie van Nederland. Het land is 's werelds vijfde grootste exporteur van goederen, ongeveer een derde van zijn inkomsten uit verkoop in het buitenland;2 36% van de respondenten in het Nederlandse middensegment zegt dat de export dit jaar zelfs goed is voor meer dan een vijfde van hun inkomsten.

“We hebben recent enorm veel succes gehad in Noord-Amerika en met name aan de westkust”, zegt Harold Goddijn, CEO en medeoprichter van TomTom, maker van navigatieapparatuur en -software.

“We zullen blijven pushen, maar voor ons zou ik zeggen dat ons volgende aandachtsgebied en een echte groeimogelijkheid in Azië ligt, vooral in landen als Japan, Korea en China.”

Supply chain is een belangrijke groeimotor voor Nederlandse bedrijfsleiders. Bijna een op de drie (30%) wijst op efficiëntieverbeteringen van de supply chain als de factor die het meest zal bijdragen aan een verbeterde productiviteit. Dit staat in contrast met slechts 18% in de rest van de wereld, die schaalvoordelen en technologie als prioriteit noemt.

Building stronger teams

Sterkere teams bouwen

Dutch business confidence and the early adoption of AI also come together in the middle-market’s hiring plans. Four out of 10 (40%) companies say their priority is to hire more full-time staff, in line with the rest of the world, with just 20% intending to keep current employee levels. Reflecting the strong survey message that AI does not herald swinging job cuts, 14% are increasing the use of AI for some routine processes – more than double the figure (6%) in the rest of the world. Reflecting the strong Dutch tradition of freelance working, 17% also intend to hire more contractors/freelancers, compared with 11% elsewhere.

Focusing on diversity

Diversity has shot to the top of strategic hiring priorities this year, being cited by 45% of Dutch businesses, up 33 percentage points since 2017. Could this be the year when we finally consign all-male executive teams to history?

Recruitment and talent needs

This chart illustrates companies’ priorities when they are hiring new talent.

EY - Recruitment and talent needs

The strong emphasis on diversity may also reflect the fact that just 2% of Dutch companies surveyed have female CEOs, compared with 4% elsewhere. This adds to evidence that Dutch companies have some distance to go on diversity; according to data published in Harvard Business Review, 20% of Dutch senior executive positions are filled by women, below the average of 25% in the rest of the world and significantly behind leaders such as Russia (47%) and Indonesia (46%).3

Getting the right people is seen as crucial to prosperity: 34% believe that talent with the right skills will contribute most to accelerating growth, similar to opinion across the globe. Whatever their aspirations, the global talent squeeze means many Dutch companies are likely to find it hard to fulfill their talent goals – a point echoed in the fact that 33% of respondents see demographic shifts as the biggest disruptive megatrend. As TomTom’s Goddijn points out: “Things are changing faster than they ever have before. In the new areas where we are investing heavily – data, analytics, AI – there are barriers there because there is no huge pool of talent from which we can draw from in the first place.”

Het vertrouwen van Nederlandse bedrijven en de vroege toepassing van kunstmatige intelligentie komen ook samen in de wervingsplannen van de middenmarkt. Vier van de 10 (40%) bedrijven zegt dat hun prioriteit is om meer fulltime personeel aan te nemen, dat komt overeen met het beeld in de rest van de wereld, waarbij slechts 20% van plan is het huidige werknemersniveau te behouden. Als gevolg van de krachtige boodschap uit het onderzoek dat AI niet betekent dat banen verloren gaan, verhoogt 14% het gebruik van AI voor sommige routinematige processen - meer dan het dubbele van het cijfer (6%) in de rest van de wereld. Als gevolg van de sterke Nederlandse traditie van freelance werken, is 17% ook van plan meer opdrachtnemers/freelancers aan te nemen, vergeleken met 11% elders.

Richten op diversiteit

Diversiteit is dit jaar binnengekomen in de top van de strategische recruitment prioriteiten, aangehaald door 45% van de Nederlandse bedrijven, een stijging van 33 procentpunten sinds 2017.

Behoeften voor recruitment en talent

Deze table laat de prioriteiten van organisaties zien voor het aannemen van nieuw talent.

EY - Behoeften voor recruitment en talent

De sterke nadruk op diversiteit kan ook worden veroorzaakt door het feit dat slechts 2% van de ondervraagde Nederlandse bedrijven een vrouwelijke CEO heeft, vergeleken met 4% elders. Dit draagt bij aan het bewijs dat Nederlandse bedrijven een achterstand hebben als het gaat om diversiteit; volgens gegevens gepubliceerd in Harvard Business Review, wordt 20% van de Nederlandse senior executive-posities bezet door vrouwen. Dat ligt onder het gemiddelde van 25% in de rest van de wereld en aanzienlijk lager dan toonaangevende landen als Rusland (47%) en Indonesië (46%).3

Het vinden van de juiste mensen wordt gezien als cruciaal voor welvaart: 34% gelooft dat talent met de juiste vaardigheden het meest bijdraagt aan het versnellen van de groei, vergelijkbaar met meningen over de hele wereld. Wat hun ambities ook mogen zijn, de mondiale schaarste van talent betekent dat veel Nederlandse bedrijven het waarschijnlijk moeilijk zullen vinden om hun talentdoelstellingen te realiseren - een punt dat weerklinkt in het feit dat 33% van de respondenten demografische verschuivingen als de grootste verstorende megatrend ziet. Zoals TomTom’s Goddijn aangeeft: “Dingen veranderen nu sneller dan ooit tevoren. In de nieuwe vakgebieden waar we zwaar investeren - data, analyses, AI - zijn er belemmeringen omdat er geen enorme pool van talent is waar we uit kunnen putten.”

Challenges to growth

Uitdagingen voor groei

The Netherlands has left Brexit worries behind this year, with linked issues such as geopolitical uncertainty, increasing competition and regulation/trade barriers all falling sharply as external risks to growth, compared to last year. Reflecting their focus on international expansion and exports, Dutch companies are more concerned about the risk from slow or flat global growth – cited by more than one-quarter (29%), up 20 percentage points from 2017.

The most significant internal challenge to growth is insufficient cash flow, cited by almost one-third (31%) of Dutch companies – up 18 percentage points from 2017 and outstripping other factors such as technological disruption. This emphasis, which is echoed in the rest of the world, is likely to reflect changing sales patterns as convergence, unpredictable online buying patterns, and the need to invest quickly to satisfy changing consumer demands increase the need for ready money.

Challenges to growth

This chart outlines the key operational challenges that are restraining growth in the middle market.

EY - Challenges to growth

Vergeleken met vorig jaar heeft Nederland de Brexit-zorgen achter zich gelaten. Ook aanverwante kwesties als geopolitieke onzekerheid, toenemende concurrentie en regulerings- en handelsbelemmeringen namen af als externe risico's voor groei. Gezien hun focus op internationale expansie en export, maken Nederlandse bedrijven zich meer zorgen over het risico van een langzame of vlakke wereldwijde groei - genoemd door meer dan een kwart (29%), een stijging van 20 procentpunten ten opzichte van 2017.

De belangrijkste interne uitdaging voor groei is onvoldoende cashflow, genoemd door bijna een derde (31%) van de Nederlandse bedrijven - 18 procentpunten hoger dan in 2017 en overtreft andere factoren zoals technologische verstoring. De nadruk op cashflow zien we terug in de rest van de wereld en is waarschijnlijk het gevolg van veranderende verkooppatronen; convergentie, onvoorspelbare online kooppatronen en de noodzaak om snel te investeren om aan veranderende consumentenbehoeften te voldoen, vergroot de behoefte aan direct te besteden geld.

Uitdagingen voor groei

Deze table laat de belangrijkste operationele uitdagingen zien die de groei in de middenmarkt terughouden.

EY - Uitdagingen voor groei

Embracing business change

Bedrijfsveranderingen omarmen

In line with their world-leading early adoption of AI, almost all of the Dutch middle market will have adopted some form of the technology by 2023; 78% of survey respondents plan to introduce it in the next two years, a 66-percentage point increase on 2017.

Despite their use of AI, Dutch companies are lagging behind in other key areas that characterize high-growth companies. Only 13% see the main objective of technology investment as improving the customer experience, a fall of nine percentage points from 2017. Instead, when it comes to tech investment, two-thirds (66%) focus on the more traditional objectives of improving financial data and process efficiencies. Creating new business models, which opens the door to business reinventions and transformations, is the objective for just 17%. The customer is also not front of mind when it comes to driving innovation: customer demand comes just fifth in importance, with profitability and regulation topping the list. More positively, 29% rely on customer data to increase innovation, up eight percentage points from last year and on par with the picture elsewhere. Ernst Groenteman, EY Growth Markets Leader, Netherlands says: “It’s very encouraging that businesses are embracing AI, and they are clearly making in-roads in the critical area of customer data. Furthermore, entrepreneurial activity seems to be at an all-time high.”


In lijn met hun koplopersrol in de toepassing van AI, zet vrijwel de volledige Nederlandse middenmarkt tegen 2023 een bepaalde vorm van deze technologie in; 78% van de respondenten is van plan deze in de komende twee jaar in te voeren, een verhoging met 66 procentpunten in 2017.

Ondanks hun gebruik van AI lopen Nederlandse bedrijven achter op andere belangrijke gebieden die kenmerkend zijn voor snelgroeiende bedrijven. Slechts 13% ziet de belangrijkste doelstelling van technologie-investeringen als een verbetering van de klantervaring, een daling van negen procentpunten ten opzichte van 2017. In plaats daarvan richt twee derde (66%) zich op de meer traditionele doelstellingen van verbetering van financiële gegevens en procesefficiëntie, als het gaat om technologie-investeringen. Het creëren van nieuwe bedrijfsmodellen, wat de deur opent naar het herstructureren en transformeren van bedrijven, is het doel voor slechts 17%. De klant loopt ook niet voorop als het gaat om het stimuleren van innovatie: de vraag van de klant komt slechts op de vijfde plaats van wat belangrijk is, met winstgevendheid en regelgeving bovenaan de lijst. Sterker nog, 29% vertrouwt op klantgegevens om de innovatie te verhogen, acht procentpunten hoger dan vorig jaar en vergelijkbaar met het beeld elders.

Ernst Groenteman, EY Growth Markets Leader, Nederland zegt: “Het is heel bemoedigend dat bedrijven kunstmatige intelligentie omarmen en ze gebruiken duidelijk kortere wegen naar het kritieke gebied van klantgegevens. Bovendien lijkt de ondernemerschap op een historisch hoogtepunt te zijn.”


"It’s very encouraging that businesses are embracing AI, and they are clearly making in-roads in the critical area of customer data. Furthermore, entrepreneurial activity seems to be at an all-time high."

Ernst Groenteman

EY

"Het is heel bemoedigend dat bedrijven kunstmatige intelligentie omarmen en ze gebruiken duidelijk kortere wegen naar het kritieke gebied van klantgegevens. Bovendien lijkt de ondernemerschap op een historisch hoogtepunt te zijn."

Ernst Groenteman

EY