Tax Services

 • Share

Vastgoed & Milieu

De adviesgroep Vastgoed & Milieu is gespecialiseerd op het gebied van fiscale waarderingen, lokale belastingen, milieuheffingen en milieubelastingen.

De (fiscaal) juristen en waarderingsdeskundigen van Vastgoed & Milieu ondersteunen en adviseren onder andere op het gebied van de waardering van onroerende zaken in het kader van de Wet WOZ, de overdrachtsbelasting en de bepaling van de bodemwaarde van gebouwen ten behoeve van de fiscale afschrijving.

Daarnaast ondersteunen zij op het gebied van onroerendezaakbelastingen, rioolheffing, legesheffing, energiebelasting, belasting op leidingwater en afvalstoffenbelasting.

Onze dienstverlening bestaat onder meer uit het beoordelen van de rechtmatigheid van aanslagen, de juistheid van heffingen en waarderingen en het voeren van (voor)overleg met gemeenten en andere belastinginstanties. Ook het voeren van bezwaar,- beroeps- en cassatieprocedures is een specialisme van de adviesgroep Vastgoed & Milieu.

 • Het toenemende belang van een juiste WOZ-waarde
  De WOZ-waarde van onroerende zaken wordt steeds vaker gebruikt als grondslag voor belastingheffing.  Zo wordt deze gebruikt als grondslag voor lokale belastingen en heffingen als de OZB, de rioolheffing en de watersysteemheffing.

  Ook wordt deze ook gebruikt voor het eigenwoningforfait, de waarde van woningen in Box III, Successierecht en sinds 2007 voor het bepalen van de aangifte Vpb en/of IB waar het gaat om de vraag of en hoeveel nog op de gebouwen kan worden afgeschreven. Daarnaast is de WOZ-waarde als grondslag gaan dienen voor de per 1 januari 2014 ingevoerde verhuurdersheffing.
 • Heffingen en leges
  Rioolheffing kunnen gemeenten jaarlijks opleggen aan zowel de gebruikers als de eigenaren van percelen die direct of indirect zijn aangesloten op de riolering, om de kosten hiervan te dekken. Gemeenten mogen echter niet meer rioolheffing opleggen dan dat zij kosten maken.

  Leges zijn rechten die een gemeente heft voor het verlenen van diensten aan individuele aanvragers. Deze diensten kunnen uiteenlopen van een paspoort tot een omgevingsvergunning (waaronder bouwleges). Ook hier geldt dat gemeenten niet meer leges mogen heffen dan dat zij kosten maken.
 • Millieubelastingen
  Op vergroening van ons belastingstelsel wordt de laatste jaren stevig ingezet. Deze toenemende zorg en aandacht voor het milieu en de wens om met belastingen sturend op te treden heeft geresulteerd in nieuwe c.q. heringevoerde milieubelastingen zoals de afvalstoffenbelasting en de belasting op leidingwater.

  Daarnaast is de regelgeving rondom de energiebelasting flink toegenomen. Denk daarbij aan de regels voortvloeiend uit de Elektriciteits- en Gaswet over het aanwijzen van netbeheerders voor een distributienet, het aanvragen van ontheffing van die verplichting bij een Gesloten Distributiesysteem en het melden van een Directe Lijn.

  De overheid, meer in het bijzonder de ACM en de Belastingdienst Team Milieubelastingen controleren nu strenger op de naleving van de milieu(belasting)wetgeving.

Voor al je vragen en kwesties over deze lokale belastingen en heffingen kun je contact opnemen met de adviesgroep Vastgoed & Milieu van EY.


EY - Directverdienensessie

Directverdienensessie

Vastgoed- & Milieubelastingen nemen elk jaar toe. Hoe weet je of je niet teveel betaalt? Wat betekent dit voor de komende jaren? En hoe zit dat dan met die belastingen in het verleden?

Benieuwd wat EY voor jouw organisatie kan besparen? Uit ervaring weten wij dat belastingen op eigendom en gebruik van Vastgoed en verbruik van afval, energie (aardgas en elektriciteit) en water regelmatig te hoog worden vastgesteld en jouw organisatie dus teveel betaalt.

Voor de EY Directverdienensessie komen een waarderingsdeskundige en fiscalist van EY een ochtend of middag langs.

Zie voor meer informatie over de Directverdienensessie.

 

Contact

EY - Bastiaan Kats

Bastiaan Kats
T.: +31 88 407 3806

EY - Peter van der Muur

Peter van der Muur
T.: +31 88 407 2714

Blijf op de hoogte

EY - Schrijf je in voor relevante Tax thema’s, events en nieuwsbrieven

Schrijf je in voor relevante Tax thema’s, events en nieuwsbrieven.


Tax Update Weekly

EY - Tax Update Weekly

Blijf op de hoogte van het Nederlandse fiscale nieuws met de Tax Update Weekly


Meer nieuws en informatie: