Vertelt uw niet-financiële verslaglegging het verhaal van uw waardecreatie?

Niet-financiële factoren op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) spelen tegenwoordig een integrale rol in het besluitvormingsproces voor investeringen.

Uit de EY 2018 Global Climate Change & Sustainability Services Study onder institutionele beleggers blijkt een wereldwijde consensus dat ESG-informatie cruciaal is geworden bij de besluitvorming van beleggers. Beleggers over de hele wereld verwachten een bredere, zinvollere verslaglegging van materiële informatie over niet-financiële prestaties. Zij gebruiken deze informatie steeds vaker om het creëren van waarde op lange termijn te beoordelen.

Na jaren van sporadische, vaak op zelfpromotie gerichte rapportage over niet-financiële informatie zijn emittenten de uitdaging aangegaan om te voldoen aan de vraag van beleggers naar hoogwaardige niet-financiële openbaarmakingen. De eerste stap hierbij is een beter inzicht in de materiële onderwerpen voor een onderneming of een sector. Dat wil zeggen: bepaal de onderwerpen (en de statistieken waarmee deze worden gemeten) die het meest bruikbare beeld opleveren van de risico's en kansen die bepalend zijn voor de langetermijnwaarde van de onderneming. Meer transparantie en consistente, vergelijkbare gegevens over deze onderwerpen kunnen ook helpen om het vertrouwen in bedrijven te herstellen in een tijd waarin de geloofwaardigheid van ondernemingen onder druk staat.

De ondervraagde beleggers zeiden dat bedrijven weliswaar beter kunnen onderscheiden wat wel en niet materieel is voor de waardebepaling, maar dat zowel emittenten als beleggers behoefte hebben aan consensus over de verslaglegging en de waardebepaling van de prestaties op deze materiële gebieden. Een dergelijke consensus vereist de komende jaren waarschijnlijk een slimme samenwerking tussen overheden, industriegroepen en beleggers, waardoor bedrijven mogelijk meer zekerheid kunnen bieden aan beleggers, aandeelhouders en klanten

Vissersboten van bovenaf
(Chapter breaker)
1

Hoofdstuk 1

Beleggers kijken steeds vaker naar ESG-gegevens of niet-financiële informatie

Bijna alle respondenten zeggen dat ze gerapporteerde ESG-gegevens evalueren en dat dergelijke informatie een cruciale rol speelt bij de besluitvorming.

ESG wordt steeds belangrijker

Na jaren met toenemende bewijzen van de impact van het bedrijfsleven op klimaatverandering, schandalen door slecht ondernemingsbestuur en meer aandacht voor de sociale impact van bedrijven, gebruiken institutionele beleggers steeds vaker niet-financiële prestatiecijfers als een essentiële component voor de besluitvorming rond investeringen. Vrijwel alle beleggers (97%) die aan het onderzoek hebben meegewerkt, zeggen dat ze ofwel een informele (65%) of een gestructureerde, methodische beoordeling (32%) maken van de niet-financiële openbaarmakingen van een bedrijf.

Beleggers die de niet-financiële openbaarmakingen van een bedrijf evalueren

97%

van de beleggers zegt dat ze een informele of een gestructureerde beoordeling uitvoeren.

Vraag: hoe ziet u het huidige niveau van vertrouwen tussen het publiek en grote ondernemingen?

Dit komt neer op een stijging van bijna 20 procentpunten ten opzichte van de 2017 Global Climate Change & Sustainability Services Investor Survey, toen 78% van de respondenten zei dat ze een informele of een gestructureerde evaluatie hadden gemaakt. In 2018 zegt nog slechts 3% van de respondenten dat ze weinig of geen analyses maken van niet-financiële openbaarmakingen, vergeleken met 22% in 2017 en 48% in 2015.

Veelzijdige toepassing van ESG-factoren

ESG-informatie speelt een steeds belangrijkere rol in het besluitvormingsproces voor investeringen. De respondenten zijn van mening dat ESG-factoren kunnen helpen het neerwaartse risico te beheersen. Bijna alle respondenten (96%) zeggen dat dergelijke informatie incidenteel (62%) of vaak (34%) een centrale rol heeft gespeeld bij de besluitvorming.

Vraag: hoe ziet u het huidige niveau van vertrouwen tussen het publiek en grote ondernemingen?

Ook dit toegenomen gebruik van ESG-informatie is een spectaculaire stijging ten opzichte van de onderzoeksresultaten uit 2017, toen 68% van de beleggers zei dat ze vaak of incidenteel gebruikmaakten van ESG-informatie.

Beleggers zeggen dat ze af en toe of regelmatig met niet-financiële informatie rekening houden bij het corrigeren van de waardering voor risico's (70%), het onderzoeken van de dynamiek en de regelgeving in de sector (63%) en het evalueren van beleggingsresultaten (61%).

Beleggers zijn van mening dat ESG-factoren bescherming kunnen bieden tegen neerwaarts risico: 89% vindt dat ESG-informatie iets waardevoller (80%) of veel waardevoller (9%) wordt bij het nemen van investeringsbeslissingen tijdens een recessie.

Meer gebruik van geïntegreerde verslagen en jaarverslagen

Beleggers kijken steeds meer naar de ESG-openbaarmakingen van de doelbedrijven zelf, terwijl ze evenveel of minder gebruikmaken van rapporten over maatschappelijk verantwoord ondernemen of duurzaamheid, aandelenonderzoek door broker-dealers, berichtgeving in de media en andere externe bronnen. Vrijwel alle respondenten (94%) vinden dat geïntegreerde rapporten zeer nuttige (88%) of onmisbare (6%) bronnen van niet-financiële informatie zijn. Hetzelfde percentage beschouwt jaarverslagen als zeer nuttige (82%) of onmisbare (12%) bronnen van niet-financiële informatie.

Beleggers zien de voordelen van geïntegreerde verslaglegging

88%

van de ondervraagde beleggers vindt geïntegreerde verslaglegging zeer nuttig.

Vraag: hoe ziet u het huidige niveau van vertrouwen tussen het publiek en grote ondernemingen?

In de 2017 Global Climate Change & Sustainability Services Investor Survey gaf nog slechts 57% aan dat geïntegreerde verslagen zeer nuttig of onmisbaar waren, en vond 63% hetzelfde van de jaarverslagen van bedrijven.

Meer dan de helft van de respondenten (56%) zegt dat de niet-financiële openbaarmakingen van een bedrijf ofwel niet beschikbaar, of ontoereikend zijn voor een zinvolle vergelijking met die van andere bedrijven. Beleggers zeggen dat er veel openbaar wordt gemaakt over formele documenten, beleidsregels en praktijken op het gebied van governance, maar wat ontbreekt zijn maatstaven voor de verantwoording: informatie over de manier waarop niet-financiële statistieken worden bepaald en beheerd. Beleggers willen dat bedrijven de ecologische en sociale factoren in kaart brengen die ze belangrijk vinden om hun strategische doelstellingen te kunnen bereiken en om de targets te bepalen die gedurende een bepaald tijdsbestek relevant zullen zijn.

Blauwe vissersboot met roestplekken
(Chapter breaker)
2

Hoofdstuk 2

Emittenten worden steeds beter in het beoordelen van materialiteit

Beleggers vragen om ruimere ESG-data en zoeken naar consistente, betrouwbare informatie om hun besluitvorming te ondersteunen.

De rapportage van bedrijven over ESG-risico's wordt beter, met name over governance-risico's

Beleggers zeggen dat de meeste bedrijven in staat zijn de materialiteit van governance-factoren te beoordelen, waarbij 87% vindt dat de meeste (78%) of vrijwel alle (9%) bedrijven die zij volgen, de ESG-materialiteit adequaat beoordelen.

Beleggers zeggen dat de meeste bedrijven de materialiteit van governance-factoren goed kunnen beoordelen

87%

van de ondervraagde beleggers zegt dat de meeste of bijna alle bedrijven de ESG-materialiteit adequaat beoordelen.

Vraag: welke van de onderstaande antwoorden beschrijft het beste de tijd die uw teams kunnen besteden aan het genereren van datagestuurde inzichten?
Het materialiteitsproces helpt om te bepalen welke factoren belangrijk zijn bij het beoordelen van de impact van ESG-risico's.
Dr. Matthew Bell
EY Asia Pacific Climate Change & Sustainability Services Leader

Beleggers geven het hoogste rapportcijfer (8,28) aan de beoordeling door bedrijven van de materialiteit van governance-factoren, gevolgd door die van sociale factoren (7,72) en milieufactoren (6,19). Hoewel het governance-risico misschien het meest uitgebreid wordt gerapporteerd, is dit echter vaak moeilijk te meten en te waarderen.

Vraag: welke van de onderstaande antwoorden beschrijft het beste de tijd die uw teams kunnen besteden aan het genereren van datagestuurde inzichten?

Compliance en risk management werken motiverend

Beleggers melden in overweldigende meerderheid dat ze vinden dat compliance aan regelgeving (90%), gevolgd door risk management (87%), de belangrijkste motiverende factor voor bedrijven is om details over niet-financiële factoren en ESG-activiteiten te rapporteren. Strategie voor de langetermijnwaarde (78%) en concurrentiedruk (70%) worden als andere dwingende redenen beschouwd.

Vraag: welke van de onderstaande antwoorden beschrijft het beste de tijd die uw teams kunnen besteden aan het genereren van datagestuurde inzichten?
Luchtfoto van watervallen
(Chapter breaker)
3

Hoofdstuk 3

Vier factoren komen naar voren als belangrijkste bij de besluitvorming

De belangrijkste ESG-factoren voor het nemen van investeringsbeslissingen zijn governance, supply chain, mensenrechten en klimaatverandering.

Essentiële ESG-factoren

De deelnemende beleggers aan het onderzoek van dit jaar zeggen dat de belangrijkste ESG-factoren voor het nemen van investeringsbeslissingen te maken hebben met risico's op het gebied van governance, supply chain, mensenrechten en klimaatverandering.

Vraag: bent u het eens of oneens met de uitspraak "Weerstand en culturele barrières binnen financiële teams staan digitale innovatie in de weg"?

Een risico of een geschiedenis van slechte governance zou voor 63% van de beleggers reden zijn om een investering onmiddellijk uit te sluiten.  Supply chain-risico's in de context van ESG (52%), een risico of een geschiedenis van slechte mensenrechtenpraktijken (49%) en het risico als gevolg van klimaatverandering (48%) worden ook genoemd als triggers om van een investering af te zien. Ter vergelijking: in de 2017 Global Climate Change & Sustainability Services Investor Survey zeiden beleggers dat ze een investering onmiddellijk zouden uitsluiten in verband met governance (38%), mensenrechten (32%), de mogelijkheid om ESG-data en -claims te verifiëren (20%) en de supply chain (15%). Klimaatverandering was in 2017 de laagst scorende factor, met slechts 8%.

Transitie risico versus fysiek risico van klimaatverandering

Beleggers zeggen nog steeds dat klimaatverandering consequent een van de meest materiële kwesties is die in rapporten wordt vermeld. Maar in het nieuwe onderzoek lieten ze ons weten dat ze zich meer zorgen maken over de fysieke implicaties van het klimaatrisico dan over de transitierisico's, zoals risico's die verband houden met de aanpassing aan nieuwe voorschriften, praktijken en processen. 70% zegt dat ze de komende twee jaar redelijk veel of veel tijd en aandacht verwachten te besteden aan fysieke risico's. 48% zegt hetzelfde over het transitierisico.

Vraag: bent u het eens of oneens met de uitspraak "Weerstand en culturele barrières binnen financiële teams staan digitale innovatie in de weg"?
Blauwe geiserpoel met stoom
(Chapter breaker)
4

Hoofdstuk 4

Investeringsdoelstellingen stimuleren de inzet van screening en portfolioweging

ESG-factoren kunnen zowel voor positieve als negatieve screening van potentiële investeringen worden gebruikt.

Negatieve en positieve screening

De respondenten zeggen dat negatieve screening een hoger rendement oplevert (85%) en het risico verlaagt (67%) in vergelijking met een benchmark of target.  Daarnaast melden ze dat positieve screening het risico verlaagt (79%) en de belangrijke niet-financiële doelstellingen van een portfolio realiseert (73%).

Vraag: hoe belangrijk zijn AI-experts de komende twee jaar voor digitale innovatie op het gebied van financiering en verslaglegging?

Beleggers ondersteunen ook portfolioweging op basis van ESG

Respondenten zeggen dat een onderweging op basis van negatieve ESG-kenmerken het risico verlaagt (67%) en een hoger rendement oplevert (68%) ten opzichte van een benchmark of target, terwijl een overweging op basis van positieve ESG-kenmerken belangrijke niet-financiële doelstellingen van een portfolio realiseert (72%) en het risico verlaagt (69%) ten opzichte van een benchmark of target.

ESG-specifieke instrumenten

De ondervraagde beleggers zeggen dat ESG-specifieke instrumenten, zoals groene obligaties, het risico kunnen verlagen in vergelijking met een benchmark of target (72%), niet-financiële doelstellingen voor een portfolio kunnen realiseren (71%) en een hoger rendement kunnen opleveren ten opzichte van een benchmark of target (69%).

Twee vissers met metalen netten
(Chapter breaker)
5

Hoofdstuk 5

Beleggers willen samenwerking bij het vaststellen van normen voor ESG-verslaglegging

De vraag van beleggers naar boekhoudnormen voor niet-financiële verslaglegging neemt toe en overheden, toezichthouders en bedrijven zouden hier samen aan moeten werken.

De roep om normen

Beleggers hebben een dringende behoefte aan voorgeschreven niet-financiële boekhoudnormen. 59% zegt dat voorgeschreven boekhoudnormen voor niet-financiële informatie zeer waardevol zouden zijn. Dit is een toename met 26 procentpunten ten opzichte van de 2017 Global Climate Change & Sustainability Services Investor Survey.

Vraag: hoe belangrijk zijn AI-experts de komende twee jaar voor digitale innovatie op het gebied van financiering en verslaglegging?

Bovendien overschaduwt de relatieve vraag naar normen de vraag naar de eerstvolgende drie factoren. Deze factoren zijn, gerangschikt op belangrijkheid: geïntegreerde rapporten op basis van het framework van de International Integrated Reporting Council (IIRC), openbaarmakingen die zijn gebaseerd op wat het management het meest materieel acht voor de waardecreatiestrategie van het bedrijf, en door het bedrijf zelf gedefinieerde rapporten waarin financiële en niet-financiële informatie wordt geïntegreerd.

De roep om overheidsinitiatief

Beleggers zeiden dat nationale regelgevers het meest geschikt zijn (70%) om het voortouw te nemen bij het dichten van de kloof tussen de vraag van beleggers naar niet-financiële informatie en de informatie die daadwerkelijk door emittenten wordt verstrekt. Anderen die een rol zouden moeten spelen, zijn internationale organisaties en ngo's (60%) en de beleggers en vermogensbeheerders zelf (56%). Slechts 20% van de respondenten vindt dat emittenten of bedrijfsorganisaties het initiatief moeten nemen.

Vraag: hoe belangrijk zijn AI-experts de komende twee jaar voor digitale innovatie op het gebied van financiering en verslaglegging?
Toekijken bij spuitende geiser
(Chapter breaker)
6

Hoofdstuk 6

Wat zijn de volgende stappen?

Ondernemingen moeten een strategisch verhaal formuleren over de manier waarop ze immateriële waarde willen creëren voor het succes van hun bedrijf.

Uit de toenemende vraag van beleggers naar verslaglegging over niet-financiële activa blijkt dat beleggers een beter inzicht hebben gekregen in het verband tussen prestaties en ESG-factoren. Dit betekent dat uw onderneming, naast de financiële verslaglegging, ook een coherent en strategisch verhaal moet aanbieden over de manier waarop u immateriële waarde wilt genereren om uw bedrijf te laten floreren.

Als u beschikt over een dergelijk framework en de bijbehorende gegevens, krijgt uw organisatie mogelijk een betere uitgangspositie voor gesprekken met investeerders en voor de voorbereiding op nieuwe ontwikkelingen in de regelgeving.

Vraag: hoe belangrijk zijn AI-experts de komende twee jaar voor digitale innovatie op het gebied van financiering en verslaglegging?

De heersende opvatting is dat uw organisatie aandacht moet besteden aan vier belangrijke aspecten:

 1. Het opzetten van een gestructureerd proces voor de analyse van materialiteit
 2. Het meten en rapporteren van sociale en ecologische resultaten
 3. Het meten en rapporteren van langetermijnwaarde
 4. Uitgebreidere verslaglegging over alle klimaatrisico's en communicatie met stakeholders, inclusief investeerders
 • About this research

  In May 2018, EY commissioned Institutional Investor’s (II) Custom Research Lab to conduct its fourth survey of institutional investors to examine their views on the use of nonfinancial information in investment decision-making.

  II and EY collaborated on writing the questionnaire, incorporating some consistent questions from prior years along with several thematic questions on topics of near-term interest. II collected 260 responses from senior decision-makers at buy-side institutions around the world.

   

  Question: How important will AI experts be to digital innovation in finance and reporting over the next two years?

De standpunten van derden in deze publicatie zijn niet noodzakelijkerwijs de standpunten van EY Global of aangesloten bedrijven. Bovendien moeten deze standpunten worden gezien in de context en de tijd waarin ze zijn geuit.

Samenvatting

Dit is de vierde editie van het onderzoek van EY Climate Change & Sustainability Services naar de houding van beleggers ten aanzien van niet-financiële en ESG-rapportage en de rol die deze rapportage speelt voor hun besluitvorming.

Uit het onderzoek van dit jaar blijkt een opmerkelijke consensus over het belang van niet-financiële en ESG-informatie bij de besluitvorming van beleggers. Wereldwijd wensen beleggers een meer uitgebreide, nuttigere openbaarmaking van materiële niet-financiële prestatie-informatie met een consistent hoog kwaliteitsniveau. Implementatie hiervan zal leiden tot bredere waardegestuurde verslaglegging, die bijdraagt aan een groter vertrouwen tussen bedrijven en hun belangrijkste stakeholders.

Over dit artikel