5 minuten leestijd 17 juni 2019
Low Angle View Of European Union Flag Against Snowcapped Mountain

Waarom het tijd is voor een heroverweging van het Europees financieel systeem en langetermijnwaardecreatie

Door Jan Niewold

EY Nederland Partner Climate Change & Sustainability Services

Rustig. Betrouwbaar. Innovatief. Een echte vakman, die het beste uit de assurance en de adviespraktijk combineert.

5 minuten leestijd 17 juni 2019

Welke rol spelen Europese kapitaalmarkten bij de overgang naar duurzaam ondernemen?

De consequenties van de veranderingen in ons ecosysteem, zoals klimaatverandering en uitputting van grondstoffen, leiden ons noodzakelijkerwijs naar het pad van duurzaam ondernemen.

Duurzaam ondernemen en langetermijnwaardecreatie zijn begrippen die naadloos op elkaar aansluiten. Beide concepten zijn momenteel hot topics, onder meer door de publicatie van de Nederlandse Corporate Governance Code 2016, die in januari 2017 van kracht is geworden.

Het concept van langetermijnwaardecreatie staat centraal in de herziene code. Voor de raad van commissarissen is langetermijnwaardecreatie van cruciaal belang bij het bepalen van, en het toezicht houden op de langetermijnstrategie van het bedrijf, het bedrijfsmodel, het risico- en stakeholdermanagement, de bedrijfscultuur, de rapportage en het intern beleid.

De Europese kapitaalmarkten spelen een essentiële rol bij de overgang naar duurzaam ondernemen. In dit artikel gaan we in op drie onderwerpen die hierbij van belang zijn:

  1. We onderzoeken de meest recente duurzaamheidstrends binnen ons financieel systeem, rekening houdend met veranderende sociale verwachtingen, toenemende milieudruk, de commitment aan het Klimaatverdrag van Parijs (hierna: COP21) en de UN Sustainable Development Goals (hierna: SDG's).
  2. We stellen in hoofdlijnen vast welke acties en maatregelen door de Europese Unie zijn voorgesteld.
  3. En we identificeren de belangrijkste uitdagingen van ESG-integratie.

De impact van duurzaamheidstrends op ons financieel systeem

We zien een verschuiving van ons huidige waardeparadigma richting meer duurzame bedrijfspraktijken. De prikkels binnen het huidige financieel systeem om bij te dragen aan deze noodzakelijk verschuiving zijn beperkt. Op duurzaamheid gestuurde kapitaal allocatie bevindt zich nog in een vroeg stadium van ontwikkeling. Dit is een reden om de basisprincipes van het Europees financieel systeem opnieuw onder de loep te nemen.

De International Integrated Reporting Council (IIRC) pleit voor de goedkeuring van een ‘multikapitalistische’ benadering door bedrijven, investeerders en andere belangrijke spelers op de kapitaalmarkten. In tegenstelling tot de ‘monokapitalistische’ focus op aandeelhouderswaarde en financieel kapitaal brengt multikapitalisme het belang van de creatie van sociale en ecologische waarde in lijn met economische waarde.

Bovendien zijn ESG (Environmental, Social & Governance)-aspecten in dit perspectief niet alleen met elkaar verweven, maar is de onderneming volledig afhankelijk van een ‘bloeiende’ samenleving. Dit is alleen mogelijk als we opereren binnen de planetaire grenzen van de aarde.

De wereldwijde inzet voor de realisatie van afspraken die voortvloeien uit de COP21 en de UN 2030 Agenda inclusief 17 Sustainable Development Goals is een springplank naar een duurzamere toekomst. De toenemende vraag naar een duurzame bedrijfsvoering door belangrijke stakeholders zoals investeerders, klanten en werknemers ondersteunen de wens tot initiatieven gericht op realisatie van genoemde afspraken.

Financiering van de initiatieven om dit alles te realiseren is een belangrijk aandachtspunt. Om de klimaatverandering binnen het ‘twee-graden-Celsius-scenario’ te houden, is er alleen al in Europa sprake van een investering in opwekking van schone energie van ongeveer 180 miljard euro per jaar voor de komende twee decennia en daarna.

Deze financiering is door de publieke sector niet te faciliteren. De rol van de financiële sector is essentieel bij het leiden en financieren van de ESG-integratie in onze economie gericht op een duurzame en langetermijnbeleggingshorizon.

De behoefte aan systeemverandering in de financiële sector om tegemoet te komen aan de omstandigheden van de 21ste eeuw is nu groter dan ooit en vraagt dan ook om een heroverweging van het huidige financiële systeem.

Europese kapitaalmarkten spelen een essentiële rol bij  de overgang naar duurzaam ondernemen.

Acties en voorgestelde maatregelen van de Europese Commissie

De noodzaak tot verandering naar een meer duurzame economie is binnen de EU een belangrijk thema. In December 2016 heeft de Europese Commissie de High-Level Group on Sustainable Finance ingesteld, met onder meer deskundigen uit de financiële sector en de academische wereld. Hun Action Plan for Sustainable Finance werd in 2018 door de Europese Commissie goedgekeurd en bevat een pakket maatregelen:

De invoering van een uniform EU-classificatiesysteem ('taxonomie') van duurzame economische activiteiten.

Het verbeteren van de toelichtingsvereisten met betrekking tot het ESG-risicomanagement van institutionele beleggers.

Het creëren van een nieuwe categorie benchmarks, waarmee beleggers vergelijkingen kunnen maken van de CO2-voet- afdruk van hun beleggingen.

Het algemene doel van de maatregelen is om ESG-factoren meer datagedreven en vergelijkbaar te maken in de hele waardeketen. Daarnaast worden private beleggers beter gefaciliteerd bij hun investeringsbesluiten door ESG-factoren meer zichtbaar te maken.

Uitdagingen van ESG-integratie

ESG-integratie is een steeds belangrijker onderwerp in de discussie over de financiële prestaties van een bedrijf op lange termijn. Door de toenemende druk op het milieu en de veranderende maatschappelijke verwachtingen is het belangrijk om de uitdagingen in verband met ESG-integratie adequaat aan te pakken. Om dit te faciliteren is aanpassing van het huidige financiële systeem aan de nieuwe eisen van deze tijd noodzakelijk. Dit zal het kapitaliseren van de kansen die worden geboden door de ESG-integratie vereenvoudigen en de hieraan verbonden risico's beperken.

Daarnaast is integratie van ESG-aspecten in de dagelijkse besluitvorming een uitdaging op zich. Het integreren van deze aspecten leidt tot een meer holistische benadering van besturen.

Een andere belangrijke stap is de communicatie over de verrichte inspanningen op het terrein van duurzaamheid en de uitkomsten daarvan. Transparante communicatie over deze onderwerpen levert een goede bijdrage in het vertrouwen van de onderneming.

Conclusie en aanbevelingen

Het stevig verankeren van de beschreven duurzaamheidstrends in de agenda van financiële instellingen zal een positieve invloed hebben op de toekomstbestendigheid van ons financiële systeem. Zoals eerder vermeld, kan en moet de financiële sector een belangrijke rol spelen in de ESG-integratie en daarmee bijdragen aan een betere besluitvorming en waardecreatie op de lange termijn.

Samenvatting

Duurzaam ondernemen en langetermijnwaardecreatie sluiten naadloos op elkaar aan. De noodzaak tot verandering naar een meer duurzame economie is binnen de EU een belangrijk thema. In December 2016 heeft de Europese Commissie de High-Level Group on Sustainable Finance ingesteld. Door de toenemende druk op het milieu en de veranderende maatschappelijke verwachtingen is het belangrijk om de uitdagingen in verband met ESG-integratie adequaat aan te pakken. De financiële sector kan en moet een belangrijke rol spelen in de ESG-ntegratie en daarmee bijdragen aan een betere besluitvorming en waardecreatie op de lange termijn.

Over dit artikel

Door Jan Niewold

EY Nederland Partner Climate Change & Sustainability Services

Rustig. Betrouwbaar. Innovatief. Een echte vakman, die het beste uit de assurance en de adviespraktijk combineert.