7 minuten leestijd 5 januari 2021

      bali traditionele openbare markt

Waarom de Sustainable Development Goals in uw businessplan moeten worden opgenomen

Door EY Global

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten

7 minuten leestijd 5 januari 2021

Organisaties kunnen de 17 Sustainable Development Goals inzetten om groei te stimuleren, risico's aan te pakken, kapitaal aan te trekken en de focus op de purpose te leggen.

Op 25 september 2015 zorgde een proces onder leiding van de Verenigde Naties (VN) ervoor dat de 193 lidstaten 17 wereldwijde Sustainable Development Goals (SDG's)1 hebben aangenomen om armoede, ongelijkheid en onrecht te bestrijden en klimaatverandering aan te pakken tegen 2030.

De SDG's richten zich op brede uitdagingen zoals economische integratie, afnemende natuurlijke hulpbronnen, geopolitieke instabiliteit, aantasting van het milieu en de veelzijdige effecten van klimaatverandering. Ze bepalen de agenda voor inclusieve economische groei tot 2030 en zijn ontwikkeld met behulp van bijdragen van bedrijven, universiteiten en non-profitorganisaties wereldwijd.

Veel bedrijven hebben ook gewerkt aan het aanpakken van ecologische, maatschappelijke en economische kwesties. Toonaangevende bedrijven beginnen in te zien dat ze alleen de complexe uitdagingen op het gebied van duurzaamheid kunnen aangaan door hun inspanningen op te schalen, door middel van samenwerking met collega's, branche- en sectororganisaties, klanten, overheden, non-profitorganisaties en de samenleving. De SDG's bieden een universeel en visionair kader voor deze wereldwijde samenwerking en actie, waarbij alle stakeholders worden samengebracht om deze uitdagingen proactief aan te pakken en op te lossen.

Om aan de SDG's te voldoen, gaat het bedrijfsleven waarschijnlijk een belangrijke rol spelen en heeft het wellicht ook veel te winnen.

De businesscase

Bedrijven staan voor uitdagingen die hun groeipotentieel beperken, zoals schaarse natuurlijke hulpbronnen, zwakke financiële markten, beperkte lokale koopkracht en een gebrek aan gekwalificeerd talent. We zien een duidelijke businesscase voor bedrijven om met de SDG's kansen te creëren om deze uitdagingen aan te pakken, verdeeld over vier hoofdthema's: groei, risico, kapitaal en purpose.

Groei stimuleren

De bedrijfsgroei is in het algemeen verbonden met het behalen van de SDG's op macroniveau. Om echter op lokaal niveau actie te ondernemen, moeten bedrijven bepalen hoe ze kunnen bijdragen aan het behalen van de doelen op een manier die de financiële resultaten in de markten waarin ze actief zijn, stimuleert.

Terwijl SDG's 8, 9 en 12 direct gaan over economische groei, werkgelegenheid, duurzame industrialisatie, innovatie en duurzame productie, bieden veel van de andere SDG's ook zakelijke voordelen door middel van uitbreiding naar nieuwe markten, het aantrekken van talent en het verminderen van bedrijfsrisico's.

Wanneer drankbedrijven bijvoorbeeld investeren in verbeterde stroomgebieden door het grondwater dat ze gebruiken, te herstellen, waarbij ze zich er ook toe verbinden om mensen in die waterbelaste regio's toegang tot schoon water te bieden, voldoet hun strategie aan SDG 6 - Schoon water en sanitair. Ze leveren water om hun bottelfranchises in de buurt van die stroomgebieden te ondersteunen, maar investeren tegelijkertijd in hun maatschappelijk verantwoorde vergunning en versterken zo hun merken in deze gemeenschappen.

Alle bedrijven profiteren van veerkrachtigere gemeenschappen, betrouwbare toegang tot natuurlijke hulpbronnen en een goed opgeleide en gezonde bevolking om hun personeel te ondersteunen. Door de vooruitgang richting het behalen van deze resultaten te stimuleren en gedeelde waarde te creëren, kunnen bedrijven op de lange termijn hun kapitaal en aandeelhouderswaarde veiligstellen.

Een rapport van de Business & Sustainable Development Commission onthulde dat duurzame bedrijfsmodellen gerelateerd aan de SDG's economische kansen kunnen bieden ter waarde van tot wel 12 biljoen USD en de werkgelegenheid tegen 2030 kunnen verhogen tot wel 380 miljoen banen.2

Risico's aanpakken

Bedrijven kunnen op de lange termijn mogelijk geen kapitaal blijven creëren als natuurlijk, maatschappelijk, financieel en gefabriceerd kapitaal elders wordt versleten. Elke SDG vertegenwoordigt een risicogebied dat al uitdagingen oplevert voor bedrijven en de maatschappij, en deze risico's gaan waarschijnlijk alleen maar toenemen als ze niet worden aangepakt.

Supply chains worden met name blootgesteld aan de effecten van klimaatverandering en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, die aansluiten bij SDG's 12, 13, 14 en 15. Geopolitieke instabiliteit (SDG 16), ongelijkheid (SDG 10) en gebrek aan ontwikkeling in sommige regio's (SDG's 1, 2, 3 en 4) beperken het potentieel van deze opkomende markten. Het aanpakken van deze en andere risico's kan uit commercieel oogpunt verstandig zijn, aangezien stakeholders bedrijven verantwoordelijk houden voor hun rol bij het creëren of verergeren van deze risico's. Bedrijven kunnen hun maatschappelijk verantwoordelijk draagvlak behouden door te reageren op de behoeften van stakeholders in deze gebieden.

Investeerders besteden in toenemende mate aandacht aan ecologische, maatschappelijke en governance (ESG)-risico's bij het nemen van investeringsbeslissingen. Volgens de derde EY Investor Survey (2017)3 hebben zwakke corporate governance, slechte milieuprestaties, een schaarste van hulpbronnen, klimaatverandering en risico's voor mensenrechten de grootste kans de beslissingen van investeerders te veranderen.

De ondervraagde investeerders gebruiken een breed scala aan niet-financiële informatie in alle fasen van hun beleggingsbeslissing. Bedrijven die hun toewijding aan de SDG's publiekelijk uiten; hun strategische prioriteiten aan de SDG's koppen; en hun vooruitgang richting het behalen van de SDG's meten, communiceren en rapporteren, zenden een sterke boodschap uit naar investeerders over hun vermogen om ESG-risico's te beheersen en creëren concurrentievoordelen met betrekking tot ESG-prestaties. Als investeerders gemeenschappen helpen de SDG's te bereiken, biedt dit ook kansen om hun eigen risico's te beheren en hun portefeuilles op te bouwen.

Kapitaal aantrekken

We verwachten een verschuiving van investeringsstromen (zowel publieke als private) in de richting van het overwinnen van de wereldwijde ontwikkelingsuitdagingen binnen het kader van de SDG's. De VN schat dat de kosten voor het behalen van de SDG's ongeveer 3,3 tot 4,5 biljoen USD per jaar zullen bedragen.4 Wij geloven dat er innovatieve financieringsmodellen worden ontwikkeld op basis van onze ervaring met:

   
 • Klimaatfinanciering waarbij geld van de overheid en de particuliere sector naar projecten is gestroomd via klimaatgerichte multilaterale openbare middelen
 • Innovatieve particuliere financiële producten, zoals groene obligaties die zijn geïntroduceerd
 

De Wereldbank heeft 23,5 miljard USD vastgelegd via 115 projecten om ontwikkelingslanden te helpen oplossingen te vinden voor SDG-gerichte uitdagingen.5 De organisatie heeft onlangs ook voor 163 miljoen EUR aan duurzaamheidsobligaties uitgegeven die aan een aandelenindex zijn gekoppeld, gefinancierd door institutionele investeerders in Europa om de financiering van dergelijke projecten te ondersteunen.

Volgens BNP Paribas, die de obligatie regelde als onderdeel van het eigen SDG-initiatief, is het rendement op de investering van de obligaties rechtstreeks gekoppeld aan de aandelenprestaties van bedrijven die zijn opgenomen in de Solactive Sustainable Development Goals World Index van erkende leiders in hun sectoren op maatschappelijke en milieuvriendelijke kwesties. Dit laat zien hoe bedrijven met SDG-gebaseerde bedrijfsmodellen direct kunnen profiteren van nieuwe kapitaalbronnen.6

Focus op de purpose

De SDG's hebben waarschijnlijk een belangrijke impact op de purpose van veel bedrijven over de hele wereld. Door bij te dragen aan de SDG's, kunnen bedrijven gedeelde waarde voor alle belanghebbenden creëren. Daarom zullen bedrijven een sterke drijvende kracht zijn om stakeholders samen te brengen rond een gemeenschappelijk gedeeld resultaat. Wanneer bedrijven focussen op een doel dat is gericht op het creëren van waarde voor anderen, het verbeteren van de wereld waarin we leven en het inspireren van de organisatie op alle niveaus, kunnen ze meer winst genereren en duurzame waarde creëren. De SDG's kunnen de purpose van een bedrijf richten op uitdagingen die als een katalysator voor innovatie fungeren, werknemers betrekken en motiveren, nieuwe markten en kansen openen en het bedrijf mogelijk toekomstbestendig maken tegen een breed scala aan risico's.

Om een purpose te activeren, te laten resoneren en uiteindelijk het potentieel ervan te bereiken, moet deze zakelijk relevant zijn, uitvoerbaar zijn en een transformationele impact hebben. De SDG's kunnen een bedrijf helpen zijn ambitieuze purpose te definiëren op een manier die relevant en inspirerend is voor stakeholders, toelaten dat de purpose de basis wordt voor zijn strategie en langdurige positieve verandering stimuleren die de aandeelhouderswaarde op de lange termijn kan verhogen.

De SDG's bieden in wezen een historisch moment voor bedrijven om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan en deze te benutten als kansen om de bedrijfsgroei en het concurrentievermogen op de lange termijn te verbeteren.

Zes acties die bedrijven nu moeten ondernemen

1. Identificeren en zich inzetten

Een cruciale stap voor bedrijven is om te bepalen hoe de doelen direct en indirect verband houden met hun bedrijf. Bedrijven moeten een strategische aanpak hanteren en hun bedrijfsprioriteiten afstemmen op de relevante SDG's om klanten, werknemers en belanghebbenden beter te betrekken bij een positieve impact.

Bedrijven kunnen bijvoorbeeld:

 • De SDG's identificeren die de grootste impact hebben op het gebied van risico en kansen op de lange termijn en waar het bedrijf het grootste vermogen heeft om bij te dragen aan de vooruitgang richting het behalen van de doelen
 • De beschikbare hefbomen identificeren die nodig zijn om impact te vergroten door wijzigingen in bedrijfsmodellen, inkoopstrategieën, producten en diensten
 • Zich publiekelijk toewijden aan de SDG's om relevante doelen aan te pakken
2. Doelstellingen en KPI's ontwikkelen

De 17 SDG's gaan vergezeld met 169 specifieke, wereldwijde en universeel toepasselijke doelstellingen. Naarmate bedrijven hun prioritaire SDG's identificeren en hun strategie beginnen te overwegen, moeten ze hun eigen duidelijke doelen en key performance indicators (KPI's) vaststellen om de voortgang te volgen en te communiceren.

Bedrijven kunnen bijvoorbeeld:

 • Doelen en KPI's vaststellen die nauw zijn afgestemd op de relevante SDG
 • Bestaande doelen en monitoring- en meetmethoden afstemmen op deze nieuwe doelen en KPI's
3. Duurzaamheid en de bedrijfsstrategie afstemmen op doelstellingen

Wanneer bedrijven de meest relevante SDG's identificeren en doelen en KPI's vaststellen, is het belangrijk dat ze opnieuw beoordelen hoe goed bestaande praktijken zijn afgestemd op de problemen en doelen.

Bedrijven moeten overwegen gebieden te identificeren waar:

 • Bedrijfsmodellen kunnen worden aangepast
 • Producten of diensten worden ontwikkeld
 • Supply chains zijn getransformeerd
 • Innovatie en O&O opnieuw worden georiënteerd
 • Duurzaamheidsstrategieën opnieuw worden afgestemd om zowel bedrijfsdoelstellingen als de SDG's te behalen
4. Zakelijke kansen creëren

De SDG's bieden een kader voor het genereren van inkomsten, het bieden van kansen voor bedrijfsgroei en het bevorderen van innovatie in producten en diensten. Door nieuwe bedrijfsmodellen, producten of diensten te identificeren die vooruitgang in de richting van de doelen bevorderen, ontstaan waarschijnlijk veerkrachtigere en welvarendere gemeenschappen, kunnen markten uitbreiden en ontstaan nieuwe markten, en groeien consumentenbases.

Bedrijven kunnen bijvoorbeeld:

 • Achtergestelde regio's en maatschappelijke segmenten identificeren die kunnen profiteren van innovatieve producten en diensten die op een duurzame manier zijn ontwikkeld
 • Investeren in onderwijs, capaciteitsopbouw en werkkansen om de economie te stimuleren door de lokale economische macht te vergroten met behoud van het milieu
 • Het verband tussen economische groei en intensief gebruik van natuurlijke hulpbronnen en materialen verminderen door middel van energie- en waterefficiëntie, koolstofarme en circulaire economie-ideeën
5. Samenwerken

Het is onwaarschijnlijk dat één bedrijf elk van deze problemen zelf kan oplossen. Samenwerking is van cruciaal belang, zowel binnen sectoren als in verschillende bedrijfstakken. Samenwerking wordt waarschijnlijk de belangrijkste factor voor het succesvol aanpakken van de SDG's en het opschalen van inspanningen.

Bedrijven kunnen bijvoorbeeld:

 • Samenwerkingsmogelijkheden identificeren met collega's, klanten, leveranciers, de academische wereld en non-profitorganisaties, en in alle sectoren, om wederzijds voordelige oplossingen te bereiken, netwerken te benutten, schaalvergroting te bereiken en verantwoordelijkheid te delen
 • Samenwerken met overheden, steden en het maatschappelijk middenveld om de financiële, technologische en menselijke hulpbronnen van bedrijven in te zetten om ontwikkeling, stabiliteit en handel te bevorderen
6. Meten, beoordelen, rapporteren en communiceren

Bedrijven worden waarschijnlijk ook verantwoordelijk gehouden voor de impact van hun activiteiten en met name voor de vooruitgang bij het bereiken van doelen die verband houden met de SDG's. Als bedrijven de SDG's integreren in de kernactiviteiten en rapportagecyclus, kunnen ze zich concentreren op het creëren van zichtbare gedeelde waarde.

Bedrijven kunnen bijvoorbeeld:

 • Bestaande rapportage en communicatie afstemmen op de SDG's om zowel de prestaties te bespreken in het kader van de verwachtingen die de SDG's stellen, als de openbaarmaking in overeenstemming te brengen met de taal van de SDG's om een gemeenschappelijke dialoog tussen stakeholders tot stand te brengen
 • Systemen ontwikkelen om het beheer van SDG-problemen te integreren in de dagelijkse zakelijke besluitvorming

We erkennen dat de SDG's mogelijk een nieuwe manier van denken vereisen. De doelen zijn complex en onderling verbonden, en het succes ervan hangt waarschijnlijk af van nieuwe partnerschappen tussen bedrijven, overheden en het maatschappelijk middenveld. Er zijn echter nuttige hulpmiddelen voor bedrijven om beter te begrijpen hoe zij op een holistische manier kunnen bijdragen aan de SDG's. We geloven dat de SDG's een roadmap bieden voor bedrijven om met hun interne en externe stakeholders te communiceren over hoe ze duurzame strategieën kunnen ontwikkelen die niet alleen hun bedrijfsmodellen, producten en diensten kunnen transformeren, maar ook de gemeenschappen waarin ze actief zijn.

Samenvatting

SDG's bieden een roadmap voor bedrijven om met stakeholders in gesprek te gaan over hoe duurzame strategieën kunnen worden ontwikkeld die bedrijfsmodellen, producten en diensten en de gemeenschappen waarin ze actief zijn, kunnen transformeren.

Over dit artikel

Door EY Global

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten