Wanneer is het wiel opnieuw uitvinden logisch?

Auteurs
Serge Colle

EY Global Energy & Resources Industry Market Leader; Global Power & Utilities Sector Leader

Global energy advisor. Connecting clients with EY insights, services, assets and the broader energy ecosystem.

Sliman Abu Amara

EY Director Markets & Business Development Energy & Resources

Gedreven, enthousiast, integer. Draagt vanuit zijn commerciële positie doorlopend bij aan de actieve rol die accountants en adviseurs in de energietransitie vervullen.

Randall Miller

EY Global Advanced Manufacturing & Mobility Leader

Passionate about manufacturing, mobility and disruption. Champion for women and diversity & inclusiveness in the Advanced Manufacturing & Mobility industries.

Thierry Mortier

EY Netherlands Partner Advisory

Creative. Inquisitive. Innovative. He believes in technology’s power to create a better, more beautiful world.

Marc Coltelli

EY Americas eMobility Energy Leader

Innovative, focused energy professional with more than 25 years’ experience. Passionate about turning strategy into reality.

Andrew Horstead

EY Global Power & Utilities Lead Analyst

Commercially focused research professional. Experienced thought leader in global power and utilities.

20 minuten leestijd 6 augustus 2021

Toon resources

 • Accelerating fleet electrification in Europe (pdf)

Elektrificatie van het wegvervoer belooft voordelen op milieu- en commercieel gebied.

In het kort
 • De voordelen van de elektrificatie van het vervoer voor het milieu en de handel zijn enorm. Dat geldt ook voor de financiële voordelen voor de eerste en snelste pioniers.
 • Het zakelijk wagenpark moet het snelst worden geëlektrificeerd gezien het onevenredig grote effect op het milieu. De lessen die hieruit worden getrokken, zullen van nut zijn voor de overgang in andere voertuigsegmenten.
 • De VS laten zich inspireren door de Europese ervaringen met elektrische mobiliteit om hun eigen agenda vorm te geven en de vruchten van de overgang te plukken.

We staan aan de vooravond van een evolutie in het wegvervoer die het milieu, het bedrijfsleven, de financiële wereld en de manier waarop wij ons leven leiden nog lang positief zal beïnvloeden. Op dit moment is het wegvervoer verantwoordelijk voor bijna een kwart van de totale uitstoot van broeikasgassen in Europa . Het is de belangrijkste oorzaak van verontreiniging in steden en is verantwoordelijk voor meer dan 400.000 vroegtijdige sterfgevallenin Europa per jaar.

De Europese Commissie hoopt een deel van de schade te herstellen door tegen 2030 minstens 30 miljoen emissievrije voertuigen op de Europese wegen te brengen, samen met drie miljoen oplaadpunten. Er wordt gestreefd naar 100 klimaatneutrale Europese steden en grootschalige invoering van geautomatiseerde mobiliteit. Als het lukt de uitstoot van het vervoer tegen 2050 met 90% te verminderen, zal een stap in de goede richting zijn gezet op te komen tot CO2-neutraliteit (pdf).

Het is een vergelijkbaar verhaal in de VS, waar het wegvervoer de oorzaak is van 23% van de totale broeikasgassen. Hoewel de VS verder achterlopen bij de elektrificatie van het vervoer, toont de nieuwe regering-Biden haar intentie door plannen aan te kondigen voor een vermindering van broeikasgassen met 50%-52% in 2030 ten opzichte van de niveaus van 2005.

Van de beleidsmakers tot de mensen die elektrische voertuigen verkiezen boven voertuigen met verbrandingsmotoren, is er enthousiasme voor en toewijding bij het verschil dat elektrificatie zal maken. Hoewel de verantwoordelijkheid voor het klimaat hoog in het vaandel staat, moeten de economische drijfveren voor de omschakeling van fossiele brandstoffen naar elektrische voertuigen ook worden benadrukt om de omschakeling waardevol te maken. En daarvoor moet de wereld de hindernissen uit de weg ruimen, stimulerende maatregelen nemen en de overstap naar elektrische mobiliteit zo naadloos mogelijk laten verlopen.

De wereld moet de hindernissen wegnemen, stimulansen creëren en de overstap naar elektrische mobiliteit zo naadloos mogelijk laten verlopen.

(Chapter breaker)
1

Hoofdstuk 1

Doorbraak EV nadert kantelpunt

Een golf van steun brengt EV voorbij het punt waar geen terugkeer mogelijk is.

In 2020 en 2021 kregen we een glimp te zien van hoe de toekomst van schoon vervoer eruit zou kunnen zien. Minder vervuilende voertuigen op de weg, schonere lucht en een gezondere natuurlijke omgeving waren het gevolg van de nationale lockdowns die gepaard gingen met de COVID-19-pandemie. In sommige steden daalden de door het verkeer veroorzaakte stikstofoxideniveaus met maar liefst 70%. De VS meldden een jaarlijkse daling van de uitstoot met 10% in 2020.

In Europa werden nieuwe emissienormen voor kooldioxide (CO2)  voor autofabrikanten van kracht. Deze gingen gepaard met COVID-19 economische herstelpakketten die gericht waren op koolstofneutrale en hernieuwbare energieoplossingen. Samen gaven zij EV's en het opkomende eMobility-ecosysteem dat gepaard gaat met de overgang naar elektrisch, een zeer beslissende duw in de rug.

In de eerste negen maanden van 2020 overtrof de verkoop van EV in Europa voor het eerst in ten minste vijf jaar die van China. In het VK overtrof de verkoop van EV in september 2020 voor het eerst de verkoop van dieselvoertuigen (), zij het nipt. En in 2020 zullen de historische 1,4 miljoen verkochte voertuigen (pdf) in Europa zuiver elektrische of hybride modellen zijn - goed voor 1 op elke 10 verkochte personenauto's.

Toegegeven, Europa begint met een lage basis. Van de 308 miljoen motorvoertuigen die vandaag op de weg zijn, zijn slechts 3 miljoen - waaronder auto's, bussen en vrachtwagens - elektrisch (pdf). Maar volgens een analyse van EY zal het aantal EV's in Europa tegen 2030 de 40 miljoen overstijgen. De VS bouwen ondertussen voort op de vroege Europese ervaringen met eMobility om hun eigen overgang vorm te geven. De verkoop van EV's in de VS steeg in 2020 met slechts 3,7% tot 328.000 eenheden (pdf), terwijl het marktaandeel van EV's groeide van 1,9% in 2019 tot 2,3%. Gestimuleerd door de aankondiging van de regering-Biden om de volledige federale zakelijke vloot te elektrificeren, zouden er tegen 2035 echter wel 73 miljoen EV's op de Amerikaanse wegen kunnen zijn (pdf).

Het potentieel is dan ook enorm. Analisten van EY voorspellen dat de markt voor eMobility, met inbegrip van de inkomsten uit de groeiende nevenmarkten voor batterijen, voertuigen, oplaadinfrastructuur, enz., tegen 2030 in Europa goed zal zijn voor 210 miljard dollar en in de VS voor 72 miljard dollar. Bovendien kan de VS tegen 2050 naar schatting 113 miljard dollar aan besparingen op milieueffecten en 72 miljard dollar aan vermeden gezondheidsgerelateerde kosten tegemoet zien. Daarnaast zullen tussen 2015 en 2040 in de VS ongeveer 1,4 miljoen nieuwe banen worden gecreëerd als gevolg van deze EV-overgang.

Analisten van EY voorspellen dat de markt voor eMobility, met inbegrip van de inkomsten uit de ontluikende ondersteunende markt voor batterijen, voertuigen, oplaadinfrastructuur, enz., tegen 2030 een waarde zal vertegenwoordigen van 210 miljard dollar in Europa en 72 miljard dollar in de VS.

(Chapter breaker)
2

Hoofdstuk 2

De noodzaak van snelheid bij de elektrificatie van het vervoer

Kunnen we snel genoeg gaan om de onomkeerbare effecten van vervuiling door vervoer tegen te gaan?

Hoe snel we koolstofarm worden, zal bepalend zijn voor de klimaat-, gezondheids- en milieuresultaten in de komende decennia. Maar gaan we snel genoeg?

Europa is in beweging, maar moet het tempo opvoeren. Figuur 1 illustreert de geraamde vervoersemissies voor de 27 EU-lidstaten, plus het VK, tot 2030. Een vermindering met 18%, aangegeven door de gele lijn, is nodig om de emissies terug te brengen tot het niveau van 1990 (gelijk aan een vermindering met 2% op jaarbasis). Dit staat tegenover de verwachte vermindering met 4% op jaarbasis (stippellijn) als aan de huidige emissienormen voor CO2 na 2020 wordt voldaan. In werkelijkheid is echter een vermindering met 64%, of 10% op jaarbasis, nodig om de door Europa nagestreefde vermindering met 55% ten opzichte van de niveaus van 1990 te realiseren (zwarte lijn).

Historisch wegvervoer EU 27 VK

Ervan uitgaande dat de VS ook in de vervoerssector zijn streefcijfer van 50%-52% vermindering van broeikasgasemissies haalt, schatten wij dat tegen 2030 een jaarlijkse vermindering van de VS-emissies met 5% ten opzichte van de niveaus van 2018 nodig is, zoals geïllustreerd in figuur 21.

VS uitstoot door transportsector

Europese regelgevers treden hard op; de VS kan terrein winnen

De VS verkochten in 2020 ongeveer 328 000 EV's, wat overeenkomt met 2,3% van hun totale voertuigverkoop, terwijl de Europese verkoop, met ongeveer 1,4 miljoen EV's, goed is voor 10,5%.

De weg wordt in Europa gebaand door nieuwe CO2 emissienormen. Volgens veel waarnemers zijn deze de belangrijkste stimulans voor de overgang naar eMobility. Deze normen hebben autofabrikanten gedwongen de weg naar een koolstofvrije auto in te slaan en zullen de fundamentele drijvende kracht achter de verandering zijn.

Met 2021 als uitgangspunt moeten auto's en lichte bedrijfsvoertuigen vanaf 2025 15% minder CO2 uitstoten. Vanaf 2030 moeten auto's 37,5% minder CO2 uitstoten, en lichte bedrijfsvoertuigen 31% minder. Voor elke gram waarmee een voertuig de emissiedoelstellingen overschrijdt, geldt een boete van 95 euro (115 dollar). Er bestaat echter nog steeds bezorgdheid dat deze maatregelen niet streng genoeg zijn om tegen 2030 30 miljoen emissievrije voertuigen op de Europese wegen te krijgen. Daarom zal de Europese Commissie de CO2 normen (pdf) voor auto's en lichte bedrijfsvoertuigen tegen juni 2021 herzien, en voor zware bedrijfsvoertuigen naar alle waarschijnlijkheid volgend jaar doen.

De verordeningen zijn ook bedoeld om de verkoop van EV in Europa te versnellen. Deze regelgeving bepaalt dat de verkoop van nieuwe EV's voor auto's en lichte bedrijfsvoertuigen in 2021 10% van de totale verkoop van autofabrikanten moet uitmaken, wat moet stijgen tot 15% in 2025. Vanaf 2030 wordt dit 35% voor auto's en 30% voor lichte bedrijfsvoertuigen. De beloning is de versoepeling van het emissieplafond, maar er is geen sanctie, ten onrechte denken wij, voor niet-naleving.

Voor de autofabrikanten in Europa betekent de regelgeving een volledige revisie van de aandrijflijnen, massale investeringen in onderzoek en ontwikkeling, en verstoring van de al lang bestaande toeleveringsketens om schonere voertuigen met een lagere emissie tijdens de levensduur te kunnen leveren. Als gevolg daarvan zullen zij dit jaar meer dan 200 nieuwe elektrische en plug-in hybride modellen op de markt brengen, waardoor particuliere en zakelijke wagenparkklanten meer keuze krijgen en het tempo van elektrificatie kan worden versneld.

Ook in de VS worden belangrijke stappen gezet. Uit een analyse van EY blijkt dat autofabrikanten van plan zijn om tegen 2025 meer dan 171 nieuwe EV-modellen op de markt te brengen, waaronder lichte voertuigen die voor persoonlijk gebruik zijn geregistreerd. Dit maakt deel uit van Biden's infrastructuurplan van US$ 2t. US$ 174b zal de markten voor EV's stimuleren en belastingkredieten en stimulansen omvatten, de uitrol van oplaadinfrastructuur (500.000 eenheden tegen 2030) en steun voor autofabrikanten om EV's en batterijen van eigen makelij te bouwen.

De VS kijken uiteraard naar de strategieën van hun Europese tegenhangers als middel om hun eigen overstap naar elektrische voertuigen te versnellen. Ze zouden bijvoorbeeld een "North Star"-doelstelling kunnen definiëren om fabrikanten, bedrijven en consumenten te inspireren om elektrisch te gaan rijden, samen met een streefdatum voor het bereiken van koolstofneutraliteit. Ook emissienormen en boetes voor autofabrikanten die zich niet aan de normen houden, kunnen een plaats hebben samen met stimuleringspakketten, gemodelleerd naar de Europese Green Deal strategie, om goedkopere, schonere en gezondere vormen van particulier en openbaar vervoer te bevorderen.

Nationale en lokale initiatieven ten gunste van elektrisch

In heel Europa zorgen nationale initiatieven al voor succes op het gebied van EV, terwijl ook in de VS diverse belanghebbenden aandringen op elektrificatie. De lessen kunnen van land tot land worden overgebracht.

Veel regeringen, waaronder die van het Verenigd Koninkrijk, hebben plannen om tegen 2030 de verkoop van nieuwe diesel- en benzinevoertuigen te verbieden. Noorwegen, een van de meest vooruitstrevende economieën voor EV's, mikt op een streefdatum van 2025. Ondertussen hebben verschillende Amerikaanse staten een verbod aangekondigd op ICE-voertuigen - Washington vanaf 2027, Californië en Massachusetts tegen 2035, New Jersey tegen 2040, en Colorado tegen 2050. Het District of Columbia verbiedt tegen 2040 het gebruik van verbrandingsmotoren in het wagenpark van particulieren en de overheid. En elf Amerikaanse staten hebben toegezegd tegen 2025 3,3 miljoen emissievrije voertuigen in te zetten.

Frankrijk, dat ernaar streeft de verkoop van elektrische voertuigen tegen 2022 te vervijfvoudigen ten opzichte van 2017, hanteert een doeltreffende bonus-malusregeling, die internationaal weerklank kan vinden. De bonus is een milieubeloning van maximaal 6 000 euro (USD 7 000) voor voertuigen die minder dan 45 000 euro (USD 55 000) kosten en minder dan 20 gram CO2 per kilometer uitstoten. De malus is een belasting van maximaal 20 000 euro (24 000 US-dollar) op de grootste vervuilende voertuigen op het moment van registratie, waarmee de uitbetaalde bonussen worden gefinancierd.

Bijna 300 lage-emissiezones in Europese steden verbieden nu vervuilende voertuigen. Afgezien van het feit dat dit het gebruik van EV onder de bewoners van de zones versnelt, kunnen onder meer logistieke bedrijven worden gedwongen over te schakelen op EV of een boete te betalen om hun klanten in de stad te bereiken. De elektrificatie van het vervoer heeft dus gevolgen op ecologisch, sociaal en commercieel vlak.

De VS zullen niet alleen van Europa leren hoe de uitrol van elektrische voertuigen kan worden versneld, maar zullen ongetwijfeld ook aandacht besteden aan kwetsbare punten. Een daarvan is het risico van polarisatie over federale grenzen heen. Ondanks de stimulansen om over te schakelen op elektrische voertuigen, is de invoering van elektrische voertuigen in Europa onsamenhangend. Economieën die de beste stimulansen bieden en de rijkste bevolking hebben, maken het meest gebruik van elektrische voertuigen. De armere landen worden echter buitengesloten, met alle gevolgen van dien voor de luchtkwaliteit en de gezondheid.

De tweedeling is duidelijk. Iets meer dan 75% van alle EV-oplaadstations (pdf) bevinden zich in Duitsland, Frankrijk, Nederland en het VK, en meer dan driekwart van alle EV's wordt verkocht (pdf) in diezelfde landen, inclusief Noorwegen. In de VS vond 38% van alle EV-verkoop in 2020 plaats in Californië. Er moet wereldwijd werk worden verricht om de invoering van EV te harmoniseren en de polarisatie in armere economieën om te keren.

Er moet wereldwijd werk worden gemaakt van de harmonisering van de invoering van EV en de omkering van de polarisatie in armere economieën.

Infrastructuur loopt achter op uitrol EV

De meeste EV-bestuurders zullen thuis of op het werk opladen. In Europa zal dat zo'n 80% zijn (pdf). Maar ze moeten erop kunnen vertrouwen dat ze ook verder weg kunnen rijden. En daarvoor hebben ze een robuuste en betrouwbare oplaadinfrastructuur nodig.

De Europese Commissie pleit voor drie miljoen openbare oplaadpunten tegen 2030 (pdf), een toename met een factor 13 binnen de komende 10 jaar. Dat vergt een investering van ongeveer 20 miljard euro (24 miljard dollar), uitgaande van een verondersteld gebruik van 33 tot 44 miljoen EV's (pdf) op de Europese wegen. Er is ook nog eens 25 miljard euro (30 dollar) nodig om de energiedistributienetwerken te versterken zodat ze de uitrol van laadinfrastructuur kunnen ondersteunen, volgens de sectororganisatie Eurelectric. De VS mikken op 500.000 laadstations over hun uitgestrekte terreinen tegen 2030, ruwweg een vervijfvoudiging van de EV-infrastructuur van het land. Deze doelstelling zou volstaan om slechts 57% van de oplaadbehoeften in de VS te dekken, maar zou wel kunnen leiden tot de verkoop van 25 miljoen elektrische auto's en vrachtwagens.

De uitrol wordt afgeremd door de perceptie dat heffingsinfrastructuur een investering met een hoog risico en een laag rendement is. De business case, die is opgebouwd rond inkomstenverhoging en kostenverlaging, moet worden verbeterd als men gangbare investeerders wil aantrekken om de doelstellingen voor de uitrol van de infrastructuur te halen.

In Europa is staatssteun beschikbaar. Interessant is ook dat de Europese Commissie afziet van haar standpunt inzake technologieneutraliteit wanneer is aangetoond dat de voordelen van initiatieven op het gebied van oplaadinfrastructuur groter zijn dan de potentiële verstoring van de concurrentie. Zo heeft Roemenië begin 2020 van de Europese mededingingstoezichthouders goedkeuring gekregen voor een overheidssteunregeling van 53 miljoen euro (64 miljoen dollar) voor oplaadstations.

Ook zijn er nieuwe en innoverende manieren nodig om particulier kapitaal aan te trekken voor investeringen in infrastructuur. De winstmarges worden vaak te klein geacht, terwijl het ontbreken van uniforme heffingsnormen voor extra onzekerheid zorgt.

Zeker, gemeenschappelijke protocollen voor communicatie tussen de EV, de lader en het centrale beheersysteem zijn een topprioriteit. En niet alleen vanuit investeringsoogpunt. Het huidige gebrek aan interoperabiliteit betekent dat de ervaring aan de laadpaal ver afstaat van het gemak van tanken aan een benzine- of dieselpomp. En dat schrikt bestuurders af.

Energie- en vervoerssector sluiten aan bij eMobility

De versnelling van de e-mobiliteit en de vraag naar mogelijkheden voor langzaam en snel opladen zullen leiden tot een grotere samenhang tussen de elektriciteits- en de vervoerssector. Samen zullen zij het hoofd kunnen bieden aan een sterke toename van het aantal bestuurders dat hun EV's aan het eind van de werkdag oplaadt, zonder het net te destabiliseren.

Distributienutsbedrijven zullen samenwerken met exploitanten van oplaadpunten om:

 • Oplaadpunten op het electriciteitsnet aan te sluiten
 • De verwachte belasting door EV's en de behoefte aan oplaadinfrastructuur in de servicegebieden te identificeren
 • Strategieën voor belastingbeheer en slim opladen te overwegen om de netwerkinvesteringen te optimaliseren en de behoefte aan netverzwaring mogelijk te beperken.
 • De beste locaties voor laadinfrastructuur te bepalen, in samenwerking met andere spelers

 

Distributienutsbedrijven zullen advies verstrekken over de toewijzing van laadinfrastructuur bij zowel bestaande als nieuwbouwprojecten om dure aanpassingen achteraf en andere capaciteitsproblemen te voorkomen. Zij zullen ook nagaan welke mogelijkheden er zijn voor de toekomstige uitwisseling van energie tussen voertuigen en het net (V2G) om de flexibiliteit te verhogen en de elektriciteitsstromen in evenwicht te houden.

Zodra er voldoende EV's op de weg zijn, zullen ze deel gaan uitmaken van een opwaartse energiecirkel. Door slim opladen zal de vraag naar energie verschuiven naar momenten van de dag waarop het aanbod van hernieuwbare energie groot is en de stroomprijzen laag. V2G gaat nog verder. Opgeladen stroom wordt teruggestuurd naar het net om schommelingen in energieproductie en -verbruik in evenwicht te brengen. In wezen verandert het de EV in een onafhankelijk hernieuwbaar energiebeheersysteem op wielen.

V2G stuurt opgeladen stroom terug naar het net om schommelingen in energieproductie en -verbruik in evenwicht te houden. In wezen verandert het de EV in een onafhankelijk hernieuwbaar energiebeheersysteem op wielen.

Coalitie over opladen

Bedrijven aan beide zijden van de Atlantische Oceaan erkennen dat het oplaadprobleem te groot is voor individuele spelers en bundelen hun middelen en ideeën om op grote schaal oplaadoplossingen te leveren.

In de VS brengt het West Coast Clean Transit Corridor-initiatief (pdf) negen nutsbedrijven samen om de mogelijkheid te onderzoeken elektrische oplaadfaciliteiten te installeren voor vracht- en bestelwagens op ca. 80 kilometer van elkaar. De eerste Electric Island-oplaadlocatie, een samenwerkingsverband tussen Portland General Electric en Daimler Trucks North America, is nu operationeel in Oregon.

In het kader van de Electric Highway Coalition zullen acht nutsbedrijven een netwerk van DC-snelladers opzetten voor de belangrijkste snelwegen vanaf de Atlantische kust, via het Midwesten en het Zuiden, tot in de Golfregio en de centrale vlakten. Evenzo zijn bij de Midwestern coalitie 10 nutsbedrijven betrokken bij een project om tegen eind 2022 een netwerk van EV-laadstations te bouwen dat zich uitstrekt over 1.200 mijl van Detroit tot Colorado.

De kracht van cumulatieve innovatie wordt verder aangetoond in Duitsland. Bij het eCharge-project, dat het mogelijk maakt elektrische auto's tijdens het rijden op te laden, zijn partners uit verschillende bedrijfstakken betrokken. Het wordt geleid door Volkswagen, gesteund door het Israëlische bedrijf Electreon voor draadloos opladen op de weg, het transportinfrastructuurbedrijf Eurovia en dochterondernemingen van de wereldwijde bouwgroep VINCI. Het doel is de actieradius van EV's te vergroten met een economische en functionele oplossing voor draadloos opladen via de weg.

Wat de energietransitie nodig heeft om sneller te gaan

 • Vijf stimulansen voor eMobiliteit

  1. Samenhangende regelgeving: Betrek elke deelnemer in de waardeketen bij gezamenlijke planning en investeringen. Het stemt de visie op de uitrol van elektrische voertuigen en infrastructuur af op de netplannen en maakt een consequente toepassing van financiële en fiscale stimulansen in alle landen mogelijk.
  2. Financieringsmodellen: In de VS ondersteunen nieuwe financieringsmodellen de netverzwaring en de netaansluitingen, en zijn zij ook beschikbaar voor fleet depots. Ondertussen moeten in Europa nieuwe financieringsmodellen zorgen voor €80b investering in publieke en private laadinfrastructuur tegen 2030 om 40 miljoen EV's te kunnen accommoderen.
  3. Toeleveringsketen: Moet voldoen aan de vraag naar batterijen en voertuigen, inclusief voertuigen voor specifieke gebruiksdoeleinden. De keten maakt gebruik van lokale mogelijkheden voor batterijproductie en maakt recycling van afgedankte batterijen mogelijk. Bovendien moeten vaardigheden en middelen kunnen worden overgedragen van verbrandingsmotoren naar elektrische voertuigen.
  4. Fysieke infrastructuur: Zorg voor optimaal geplaatste openbare oplaadpunten (een mix van snelle en langzame oplaadpunten) die zijn afgestemd op de invoering van elektrische voertuigen en de mogelijkheden van het elektriciteitsnet om het vertrouwen van de klanten te winnen. Dit zorgt ook voor snellere vergunnings- en aansluitingsprocessen voor de installatie van opladers en voor standaard interoperabiliteitsprotocollen.
  5. Digitale interface: Zit tussen het voertuig, het laadpunt en het netwerk om slim opladen en optimalisatie van het netwerk mogelijk te maken. Het vergemakkelijkt de open uitwisseling van gegevens van het voertuig naar het oplaadpunt, samen met vereenvoudigde authenticatieprotocollen voor naadloze, eerlijke en transparante betalingen.

Versnelde elektrificatie van het zakelijke wagenpark in Europa

Lees onze studie om te ontdekken hoe het elektrificeren van wagenparken kan leiden tot aanzienlijke milieu- en commerciële voordelen.

Lees het verslag

(Chapter breaker)
3

Hoofdstuk 3

Waarom de vloot eerst moet elektrificeren

De vloot is het laaghangende fruit dat de grootste en snelste milieuvoordelen kan opleveren.

Het zakelijk wagenpark zal de grootste en snelste bijdrage leveren tot het koolstofvrij maken van het wegvervoer. In Europa is het weliswaar zakelijk rijden relatief klein met 63 miljoen voertuigen (20% van het totale wagenpark in Europa), maar het is onevenredig schadelijk voor het milieu (pdf). De sector is goed voor meer dan 40% van het totale aantal afgelegde kilometers en voor de helft van de totale emissies van het wegvervoer.2 Het is dan ook de grootste en meest impactvolle testcase voor elektrificatie.

De Europese CO2-emissienormen versnellen de omschakeling van wagenparken. Zij beperken de verkoop van niet-elektrische voertuigen en verplichten wagenparken om na verloop van tijd over te schakelen op alternatieve voertuigtypes. Dat, gekoppeld aan lage-emissiezones, maakt van EV's de enige haalbare optie voor sommige Europese bedrijven. Analisten van EY berekenen dat het aantal voor zakelijk rijden bestemde voertuigen in Europa - zowel EV's als ICE's - tegen 2030 met ongeveer 15% zal toenemen tot 73 miljoen voertuigen. En een 24-voudige toename van het totale geëlektrificeerde wagenpark zal de werkelijke aantallen tegen 2030 op 10,5 miljoen brengen, tegenover 420.000 EV's vandaag.

In de VS maakt het zakelijk wagenpark een kleiner deel uit van het EV-park dan in Europa, waardoor het milieuargument voor elektrificatie misschien minder overtuigend lijkt, maar de lagere totale eigendomskosten (TCO, (total cost of ownership)) van elektrische wagenparken zijn een belangrijke motivator. De TCO houdt rekening met kapitaalkosten, afschrijving, brandstof- en elektriciteitskosten en onderhoud, en de TCO van EV's komt snel op hetzelfde niveau als die van ICE-voertuigen. Stimulansen en subsidies overbruggen de initiële kostenkloof, terwijl verminderde service en onderhoud, evenals aanzienlijke brandstofbesparingen, de economische argumenten voor de elektrificatie van zakelijke wagenparken duidelijk maken. Mettertijd zullen EV een economisch voordeel opleveren, zoals geïllustreerd in figuur 3.

Kostenconcurrentievermogen van EV's wordt in alle voertuigsegmenten steeds beter

De federale regering van de VS heeft, samen met nutsbedrijven, taxi's en logistieke bedrijven, het voortouw genomen bij de overschakeling van haar zakelijk wagenpark op elektrische voertuigen:

 • President Biden heeft zijn standpunt uiteengezet over het koolstofvrij maken van het vervoer. Hij is van plan 174 miljard dollar uit te geven om de productie en verkoop van emissievrije bussen en auto's te stimuleren, waaronder 100 miljoen dollar aan consumentenkortingen. Meer dan 2.790 EV-bussen (pdf) zijn al ingezet in de VS, en Biden heeft gezworen om 645.000 federale vlootvoertuigen te vervangen door elektrische modellen die in de VS zijn gemaakt.
 • Naast andere nutsbedrijven belooft Duke Energy haar LDV-vloot tegen 2030 volledig te elektrificeren, waardoor de koolstofuitstoot met 60.000 ton en het benzineverbruik met 10 miljoen gallon worden verminderd.
 • Uber belooft een volledig elektrische vloot in de VS tegen 2030 en wereldwijd tegen 2040. Lyft mikt op 2030 en richt zich op bestuurders met hoge kilometrage die al vroeg de vruchten kunnen plukken van elektrificatie door lagere brandstof- en onderhoudskosten.
 • FedEx is op weg om zijn pakketvloot tegen 2040 te elektrificeren; UPS heeft een minderheidsbelang genomen in een EV-maker en heeft 10.000 aangepaste LDV's besteld.

Aan beide zijden van de Atlantische Oceaan kunnen wagenparkeigenaars hun mogelijkheden om bij autofabrikanten in het groot in te kopen, benutten om goede deals te sluiten voor de aankoop van EV's en, gezien het doorgaans hoge aantal afgelegde kilometers, ook te besparen op de operationele brandstofkosten.

Andere doorslaggevende factoren voor de elektrificatie van zakelijke wagenparken, ongeacht de geografische ligging, zijn de regelmatige routes en het vrij constante aantal kilometers dat de voertuigen per dag afleggen. Vaste bestemmingen en tussenstops laden veel gemakkelijker voor zakelijke voertuigen.

In zowel Europa als de VS zullen bedrijfsauto's, bestelauto's, poolauto's en andere werkgerelateerde lichte bedrijfsvoertuigen volgens EY het snelst elektrisch worden. Binnen hetzelfde tijdsbestek zal ongeveer 2% van de vrachtwagens, waaronder vuilniswagens, in Europa elektrisch gaan rijden3.

Waarom vloot een goede eerste beweger is

Na verloop van tijd zal de hele vervoerssector de vruchten plukken van de lessen die zijn getrokken uit de elektrificatie van het eerste zakelijke wagenpark. Ondertussen zal de omzet van bedrijfswagens, die een belangrijk onderdeel vormen van de zakelijke wagenparksector, een tweedehandsmarkt doen ontstaan, waardoor een nieuw publiek EV's zal kunnen kopen.

(Chapter breaker)
4

Hoofdstuk 4

Een opkomend ecosysteem voor eMobiliteit

Elektrificatie van het vervoer opent een nieuw landschap van commerciële mogelijkheden.

Net als in andere sectoren die zich in een overgangsfase bevinden, is begonnen met de ontwikkeling van een ondersteunend ecosysteem. Dit ecosysteem omvat innovatieve oplossingen voor klanten en voorstellen met toegevoegde waarde om eMobility mainstream te maken.

Uit een EY-rapport, Accelerating fleet electrification in Europe (pdf), dat in samenwerking met energie-industrieorganisatie Eurelectric is opgesteld, blijkt dat zowel bedrijven binnen als aan de rand van de Europese energie- en transportsector commerciële kansen zien in elektrificatie. Onder hen:

 • Een ambitieuze batterijfabrikant brengt de productie van koolstofarme lithium-ionbatterijen naar Europa.
 • Elektriciteitssysteembeheerders streven naar waarde in de massale elektrificatie van het vervoer met behulp van slimme oplaadtechnologieën en voertuig-naar-net-technologieën.

Geen enkel bedrijf kan in zijn eentje alle diensten leveren die nodig zijn om de overgang naar elektrische mobiliteit te vergemakkelijken. Energieleveranciers gaan partnerschappen aan met exploitanten van oplaadpunten en leasemaatschappijen. Autofabrikanten slaan de handen ineen met nutsbedrijven en zetten hun eigen leasingbedrijven op. En combinaties van nieuwe en gevestigde spelers kijken naar de toekomst en werken samen om het vertrouwen van klanten te winnen en hun algehele ervaring met eMobiliteit te verbeteren.

Combinaties van nieuwe en gevestigde spelers kijken naar de toekomst en werken samen om het vertrouwen van de klanten te winnen en hun algemene ervaring met eMobility te verbeteren.

Als gevolg daarvan ontstaat een eMobility-ecosysteem, met de zakelijke wagenparkklant in het middelpunt.

Ecosysteem voor de elektrificatie van de vloot

De spelers in de sector die het snelst zijn, zullen de grootste commerciële vruchten plukken van de toegenomen verkoop, de groei van het marktaandeel en de grotere klantentevredenheid.

Commerciële mogelijkheden bestaan in:

 • Vlootbeheer: Een one-stop-shop of platform-provider model stelt klanten in staat om EV's te kopen, een laadpuntexploitant te selecteren en een elektriciteitsleverancier en -tarief te kiezen als een gebundeld pakket.
 • Voertuig- en batterijbeheer: Naarmate de prijzen van EV's dalen en de TCO gelijk wordt aan die van ICE-voertuigen, en naarmate leasevoertuigen rouleren, zal er een tweedehandsmarkt voor EV's ontstaan die het beheer van gebruikte accu's zal vereisen.
 • Oplossingen aan het einde van de levensduur: Een markt voor voor het hergebruik van gebruikte EV-batterijen, tot drie of vier keer, zal de kosten optimaliseren en schaarse grondstoffen terugwinnen.
 • Financiering: De gecumuleerde investeringen in publieke en private oplaadinfrastructuur in Europa worden geraamd op 80 miljard euro tegen 2030. Verschillende particuliere spelers hebben aanzienlijke investeringen toegezegd, maar publiek-private partnerschappen blijven een belangrijke route naar de markt. Gezien de onzekere restwaarden van EV's en de toevloed van nieuwe modellen zal financiering van leasevoertuigen in trek blijven.
 • Gegevens en platforms: De spelers van het ecosysteem zullen manieren vinden om gegevens te delen binnen veilige architecturen die het vertrouwen van alle belanghebbenden in stand houden.

Voorlopig heeft de elektrificatie-reis ons naar een kantelpunt geleid dat de toekomstige richting van het vervoer opnieuw bepaalt.

In de toekomst zal de overgang niet alleen voordelen opleveren voor het milieu, de maatschappij en de gezondheid door de verminderde uitstoot en de verbeterde luchtkwaliteit, maar ook een aanzienlijke commerciële waarde realiseren. Enkel diegenen die het snelst zijn en een klantgerichte, toekomstgerichte aanpak hanteren om hun EV-diensten op maat te maken, zullen de grootste commerciële voordelen oogsten.

De omwenteling die gepaard gaat met het opnieuw uitvinden van het wiel en de overgang van de wereld naar een volledig nieuwe vervoerstoestand zal zeker de moeite waard zijn.

Samenvatting

Op nationaal, stedelijk, bedrijfs- en individueel niveau is er een enorme impuls voor de elektrificatie van het vervoer. Milieuvoordelen zijn natuurlijk de grootste prijs. Maar er zijn ook aanzienlijke commerciële beloningen voor de eerste en snelste spelers in het ecosysteem dat eMobility ondersteunt.

Over dit artikel

Auteurs
Serge Colle

EY Global Energy & Resources Industry Market Leader; Global Power & Utilities Sector Leader

Global energy advisor. Connecting clients with EY insights, services, assets and the broader energy ecosystem.

Sliman Abu Amara

EY Director Markets & Business Development Energy & Resources

Gedreven, enthousiast, integer. Draagt vanuit zijn commerciële positie doorlopend bij aan de actieve rol die accountants en adviseurs in de energietransitie vervullen.

Randall Miller

EY Global Advanced Manufacturing & Mobility Leader

Passionate about manufacturing, mobility and disruption. Champion for women and diversity & inclusiveness in the Advanced Manufacturing & Mobility industries.

Thierry Mortier

EY Netherlands Partner Advisory

Creative. Inquisitive. Innovative. He believes in technology’s power to create a better, more beautiful world.

Marc Coltelli

EY Americas eMobility Energy Leader

Innovative, focused energy professional with more than 25 years’ experience. Passionate about turning strategy into reality.

Andrew Horstead

EY Global Power & Utilities Lead Analyst

Commercially focused research professional. Experienced thought leader in global power and utilities.