4 minuten leestijd 15 januari 2020
Klimaat zoekt ambitieuze accountants

Klimaat zoekt ambitieuze accountants

Door Marc Welters

EY Nederland Partner Financial Services

Quality first, relaties versterken, proactief, besluitvaardig, ondernemend en enthousiast.

4 minuten leestijd 15 januari 2020

30 jaar geleden organiseerde Ed Nijpels de eerste klimaatconferentie. Dit jaar kreeg hij het onmogelijke voor elkaar: hij verenigde 150 partijen achter een ambitieus klimaatakkoord.

Ed Nijpels kreeg dit jaar het onmogelijke voor elkaar: hij verenigde 150 partijen achter een ambitieus Klimaatakkoord. Daarmee slaat Nederland internationaal niet langer een modderfiguur op het vlak van duurzaamheidsambities. Integendeel: Nederland kan één van de koplopers worden en internationaal is er veel lof voor de trendsettende Nederlandse financiële sector. Marc Welters (EY) in gesprek met Ed Nijpels die de financiële sector prijst en het accountantsberoep oproept tot meer ambitie.

Op de kop af 30 jaar geleden organiseerde Ed Nijpels – destijds minister van VROM – in Noordwijk al de eerste klimaatconferentie. Het leidde destijds niet tot internationale afspraken over een probleem dat toen al als urgent werd gezien. De geesten waren nog niet rijp. In 2015 lukte het in Parijs wel: wereldleiders maakten afspraken over klimaatdoelstellingen. En het gevolg daarvan was dat Nederland nadrukkelijker dan ooit aan zet was: de afspraken moesten worden omgezet in actie. 

Bent u trots op het eindresultaat van het Klimaatakkoord?

“Natuurlijk! Het gaat om een enorme opgave. Eigenlijk hebben de vijf opeenvolgende kabinetten, voorafgaand aan het energieakkoord in 2013, heel fragmentarisch gewerkt aan onderdelen van het klimaatprobleem. Gemeten naar het aandeel hernieuwbare energie bungelen we samen met Malta onderaan de Europese lijst en zijn we van alle landen het verst verwijderd van de klimaatdoelen voor 2020. De opdracht was nu om met een goed doordacht en samenhangend plan te komen en daar is aan vijf klimaattafels heel hard aan gewerkt. Let wel, er staat echt heel veel op het spel. Deze transitie is vergelijkbaar met de impact van de industriële revoluties van meer dan honderd jaar geleden. Precies daarom is het essentieel dat alle partijen aan tafel zaten. Het is internationaal echt een unicum dat we dat op deze manier voor elkaar hebben gekregen.”

Als banken zich gaan terugtrekken uit de fossiele industrie, dan gebeurt er echt wat
Ed Nijpels

De financiële sector zat niet aan tafel, maar heeft zich naderhand wel gecommitteerd aan de afspraken. Waarom die aanpak?

“De tafels waren sectoraal georganiseerd. Het financiële aspect loopt er eigenlijk dwars doorheen en speelt natuurlijk een essentiële rol. Het is geweldig dat de Taakgroep Financiering Nederlands Klimaatberaad onder leiding van Gerard van Olphen het voor elkaar heeft gekregen dat de financiële sector ook meedoet. Want met beleggingen en financieringen kan de financiële sector natuurlijk een flinke veranderprikkel in de goede richting afgeven. Als banken zich gaan terugtrekken uit de fossiele industrie, dan gebeurt er echt wat. En dat zo’n prikkel krachtig kan zijn blijkt wel uit het feit dat er voor 3.000 miljard euro aan belegd vermogen aan tafel zat.”

Wat verwacht u precies van de financiële sector?

“De sector heeft zelf besloten om klimaatdoelstellingen te stellen aan alle relevante financieringen en beleggingen. Ten eerste wil de financiële sector in 2020 een inventarisatie afronden van de CO₂-impact van de beleggingen. Ten tweede hebben ze zich gecommitteerd om in 2022 concrete plannen te hebben over hoe ze gaan bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van CO₂.”

Het Klimaatakkoord is vooralsnog maar een papieren plan. De komende jaren moet gaan blijken hoeveel resultaten er daadwerkelijk worden geboekt. Hoe optimistisch bent u?

“Het begint altijd met papieren afspraken. Maar daarmee is het niet vrijblijvend. Van de ondertekenaars vragen we het volgende:

  • Onderkennen dat het klimaatprobleem urgent is en bereid zijn dat actief uit te dragen
  • Zich samen met de eigen achterban inzetten om 49 procent CO2-emissiereductie te realiseren
  • Zich committeren aan de uitvoering van afspraken waarbij de organisatie betrokken is

Inmiddels heeft 80% van de betrokken partijen ook de daad bij het woord gevoegd. Bovendien gaan we natuurlijk ook de uitvoering monitoren. Het kabinet heeft mij benoemd tot voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord dat precies die functie heeft. En jaarlijks voert het Planbureau voor de Leefomgeving een Klimaat- en Energieverkenning (KEV) uit om de voortgang van het klimaatbeleid in kaart te brengen. We moeten ons bij het monitoren blijven realiseren dat het om een langere termijn gaat en dus dat je in de monitoring niet alleen naar de korte termijn moet kijken. Het is een geleidelijk proces.”

Wat is uw perceptie van de ambities die de Nederlandse financiële sector laat zien op dit vlak?

“We staan er internationaal heel goed op. Onze financiële sector wordt echt gezien als een trendsetter in het omgaan met klimaatdoelen. En dat valt niet los te zien van de rol die De Nederlandsche Bank heeft. Recentelijk noemde president Klaas Knot het klimaatrisico de grootste bedreiging voor de stabiliteit van de financiële sector. Zo’n stevig statement vindt weerklank. En inmiddels heeft DNB ook stresstesten ontwikkeld voor klimaatrisico.”

Ook op Europees vlak worden er plannen gesmeed om de ambities aan te scherpen en met nieuwe wetgeving te komen. Verwacht u dat die wetgeving er doorheen komt?

“Met Frans Timmermans en Diederik Samsom heeft Europa een prachtig duo om dat voor elkaar te krijgen. De ambities zijn hoog. De oorspronkelijke doelstelling van Europa is een reductie van CO2-uitstoot met 40 procent in 2030. Frans Timmermans zet nu in op 55%. En met ons Nederlandse Klimaatakkoord gaan we uit van 49%. Ik juich het alleen maar toe als daar Europese wetgeving voor komt. Maar het zal spannend worden want met name vanuit Oost- Europese landen is er behoorlijk wat weerstand tegen.”

Ed Nijpels | Klimaat zoekt ambitieuze accountants

 Ed Nijpels, voormalige minister van VROM  

Deze transitie is vergelijkbaar met de impact van de industriële revoluties van meer dan honderd jaar geleden
Ed Nijpels

Welke kansen vloeien er voort uit het Klimaatakkoord voor de financiële sector?

“Ik denk dat het vooral een kwestie is van anders leren kijken, dan zie je vanzelf kansen. Een mooi voorbeeld is hoe het ABP de zonnepanelen op Belgische scholen financiert. Dat is goed voor het klimaat, goed voor de scholen en levert een goed en stabiel rendement op voor de pensioengelden. Dat verdient navolging. Maar het gaat niet vanzelf en levert aan de achterkant vaak veel administratief werk op.”

Heeft u nog een boodschap voor accountants?

“Dat ook zij een grotere rol te spelen hebben dan nu. Ik weet dat accountants veel over zich heen hebben gekregen de afgelopen jaren en dat de eisen hoog liggen. Toch zouden ook zij meer aandacht moeten geven aan de klimaatrisico’s. Al was het maar vanuit de gedachte dat een onderneming alleen continuïteit heeft als het management adequaat inspeelt op dit thema en hun afnemers daarmee tegemoet komt. Accountants kunnen daarop toezien en er signalen over afgeven.

Mijn advies: organiseer een grote conferentie ‘Accountant & Parijs’ en exploreer daar wat er nodig en mogelijk is.”

Samenvatting

Ed Nijpels kreeg dit jaar het onmogelijke voor elkaar: hij verenigde 150 partijen achter een ambitieus Klimaatakkoord. Daarmee slaat Nederland internationaal niet langer een modderfiguur op het vlak van duurzaamheidsambities. Integendeel: Nederland kan één van de koplopers worden en internationaal is er veel lof voor de trendsettende Nederlandse financiële sector. Marc Welters (EY) sprak met Ed Nijpels die de financiële sector prijst en het accountantsberoep oproept tot meer ambitie.

Over dit artikel

Door Marc Welters

EY Nederland Partner Financial Services

Quality first, relaties versterken, proactief, besluitvaardig, ondernemend en enthousiast.