Hoe kunnen gegevens helpen bij de bescherming van kinderen?

Door EY Global

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten

5 minuten leestijd 1 mei 2019

Eerstelijnshulpverleners van sociale diensten kunnen geavanceerde analyses gebruiken voor het opsporen en beschermen van kinderen die in gevaar verkeren.

De bescherming van kinderen is een van de meest urgente uitdagingen waarmee overheden worden geconfronteerd. Elke dag verschijnen er in landen over de hele wereld schrijnende krantenkoppen over falende kinderbescherming. Deze verhalen schetsen een grimmig beeld: een groeiend aantal kinderen dat het risico loopt te worden misbruikt of verwaarloosd, een familielid of verzorger die een kind fysiek mishandelt tot de dood erop volgt, steeds meer kinderen die moeten worden opgevangen, en instellingen voor kinderbescherming die in nood verkeren door zwakke punten in het systeem en een acuut gebrek aan middelen.

Wereldwijde statistieken bevestigen de omvang van het probleem. Volgens UNICEF krijgt driekwart van de bijna 300 miljoen van de twee- tot vierjarige kinderen wereldwijd regelmatig te maken met fysieke straffen of psychologische agressie door hun ouders of andere verzorgers thuis. Ook het aantal kinderen dat uit huis moet worden geplaatst, is in veel landen gestaag toegenomen. Een recent onderzoek schat dat ongeveer 2,7 miljoen kinderen wereldwijd in een instelling wonen. Wat het nog erger maakt, is dat kinderen met complexe behoeften moeilijk uit het opvangsysteem komen als ze er eenmaal in zitten.

De directe gevolgen van geweld, misbruik en verwaarlozing op het welzijn van kinderen zijn al verwoestend genoeg. Maar in sommige gevallen hebben kinderen die uit huis zijn geplaatst, jaren later nog last van het falende systeem. Jeugdtrauma's kunnen de onderwijsprestaties en de vooruitzichten op werk beperken, de levensverwachting verlagen, de inzet op het werk verminderen en de overheidsfinanciën aanzienlijk onder druk zetten.

Het platform biedt eerstelijnshulpverleners relevante informatie over een kind, waardoor ze op het juiste moment en op de juiste wijze kunnen ingrijpen.

Kinderen beschermen in Nieuw-Zuid-Wales

In Nieuw-Zuid-Wales in Australië is er sprake van een acuut probleem. Het aantal kinderen dat bescherming nodig heeft, is daar de afgelopen tien jaar gestaag gestegen. Dit geldt ook voor het aantal uithuisplaatsingen. Het gebrek aan wetenschappelijk onderbouwde investeringen door de overheid en slecht gebruik van gegevens leidden ertoe dat de dienstverlening voor kinderbescherming vaak ineffectief en reactief was. Ondanks verhoogde investeringen waren de langetermijnresultaten voor kinderen slecht en kwam er geen einde aan de cyclus van misbruik en verwaarlozing van generatie op generatie.

In recente, onafhankelijke verslagen is een aantal beleidsaanbevelingen gedaan. Hiermee kan een meer kindgericht en gepersonaliseerd zorgsysteem worden ontwikkeld dat op de langere termijn financieel duurzaam is. Het Australische ministerie van familie en gemeenschapsdiensten (Family and Community Services, FACS) implementeert ingrijpende hervormingen om het systeem te verbeteren. Het doel: meer diensten en betere resultaten voor meer risico- en zorgkinderen.

Een nieuw service- en kostenmodel

De hervormingen hebben tot doel kinderen en jongeren de kans te geven op een veilig, liefdevol, permanent thuis en hen te helpen zich optimaal te ontwikkelen. Voor de verwezenlijking van deze visie was een nieuw servicesysteem nodig. Dit systeem moet worden ondersteund door een servicekostenmodel, waarbij de financiering moet zijn gericht op de resultaten in plaats van de plaatsing van kinderen.

Het nieuwe servicemodel en de servicekosten zijn gebaseerd op individuele plannen voor kinderen en jongeren. Er worden gepersonaliseerde ondersteuningspakketten verstrekt op basis van regelmatige beoordelingen van de veranderende behoeften van het kind, ondersteuning door een hulpverlener, flexibiliteit in de dienstverlening en financiering, en voortdurende ondersteuning.

Voor de nieuwe aanpak moet de manier worden veranderd waarop de overheid servicepartners, zoals ngo's, financiert. Er zijn nieuwe, op resultaten gebaseerde overeenkomsten ontwikkeld en er zal vaker naar worden gestreefd om gezinnen bij elkaar te houden. Hiervoor zullen nieuwe, intensieve modellen voor behoud en herstel van gezinnen binnen de thuissituatie worden gebruikt. Deze modellen zijn gericht op de oorzaken van de mishandeling en op de juiste behandeling van trauma's.

Er wordt één specifiek kader ontwikkeld om de gewenste resultaten te definiëren. Dit gebeurt op basis van veiligheid, duurzame zorg en een bredere focus op het welzijn van het kind. Na verloop van tijd wordt er een investeringsbenadering toegepast voor alle diensten om te waarborgen dat de financiering en het bewijs optimaal worden afgestemd op resultaten die het welzijn van het kind bevorderen.

Een nieuw servicesysteem, mogelijk gemaakt door IT

Om de bredere visie te realiseren, had FACS een informatiesysteem nodig dat de besluitvorming kan ondersteunen en de samenwerking tussen het netwerk van familie, verzorgers, hulpverleners en dienstverleners kan verbeteren. ChildStory vervangt 14 verschillende verouderde FACS-systemen door één enkel platform in de cloud. Dit platform integreert, koppelt en combineert gegevens zodat er één totaalbeeld ontstaat van elk kind en elke tiener die onder de kinderbescherming valt. Gezien de gevoeligheid van de gegevens zijn er strikte controles en protocollen opgesteld voor het delen van deze gegevens. Na verloop van tijd zullen de gegevens van andere organisaties worden gemigreerd naar het ChildStory-platform.

Het platform biedt eerstelijnshulpverleners relevante informatie over een kind, waardoor ze op het juiste moment op de juiste wijze kunnen ingrijpen. Het biedt dienstverlenende organisaties, familie en verzorgers ook de middelen om toegang te krijgen tot informatie en deze te delen, en om de samenwerking tussen alle bij de bescherming van het kind betrokken partijen te verbeteren.

Nieuw-Zuid-Wales werkt nog steeds hard om het kinderbeschermingssysteem te transformeren, maar de eerste resultaten van de recente hervormingen zijn positief. Het lijkt erop dat kwetsbare kinderen hiermee kunnen worden beschermd tegen mishandeling, dat de cyclus van misbruik en verwaarlozing in meerdere generaties kan worden verbroken, de levensverwachting voor kinderen en jongeren kan worden verbeterd en de middelen kunnen worden geoptimaliseerd nu de overheidsuitgaven zo onder druk staan. Kinderen, de algemene economie en de samenleving hebben nog generaties lang baat bij de investeringen die vandaag worden gedaan.

Het Child Protection Intelligence Platform van EY

Het team voor de Overheid en publieke sector van EY heeft op basis van de samenwerking met de FACS van Nieuw-Zuid-Wales het Child Protection Intelligence Platform opgezet. Het platform verzamelt gegevens van meerdere systemen binnen een of meerdere instanties die in contact staan met kinderen en hun families. Eerstelijnshulpverleners gebruiken geavanceerde analyses om kinderen die grotere risico's lopen, op te sporen en ze effectiever te helpen.

Onze aanpak is afhankelijk van een compleet overzicht van de investeringen in diensten voor kwetsbare kinderen en gezinnen. Alleen dan kunnen de uitgaven worden afgestemd op de resultaten.

Samenvatting

De bescherming van kinderen is een van de meest urgente uitdagingen waarmee overheden worden geconfronteerd. Elke dag verschijnen er in landen over de hele wereld schrijnende krantenkoppen over falende kinderbescherming. Overheden kunnen investeren in nieuwe benaderingen die instanties een totaalbeeld geven van de gegevens van een kwetsbaar kind, wat leidt tot betere beslissingen die het kind kunnen beschermen.  

Over dit artikel

Door EY Global

Multidisciplinaire organisatie voor zakelijke diensten