Integraal risicomanagement

De wereld rondom pensioen en pensioenfondsen is steeds dynamischer geworden, wat ook tot meer en nieuwe risico’s heeft geleid. Daarom is het effectief en efficiënt monitoren en evalueren van risico’s cruciaal. EY staat pensioenfondsen bij met integraal risicomanagement.

Pensioenfondsen opereren in een omgeving die de afgelopen tien jaar aan ingrijpende veranderingen onderhevig is. Dat is niet in de laatste plaats een gevolg van technologische ontwikkelingen. Het is dan ook terecht dat een toenemend aantal pensioenfondsen zich afvraagt of de eigen IT-infrastructuur nog voldoende aansluit op systemen en processen van bijvoorbeeld uitbestedingspartijen. In ieder geval is er een besef dat hier risico’s aan verbonden zijn, die beperkt en beheerst moeten worden. Naast technologische ontwikkelingen hebben pensioenfondsen ook uitdagingen op het gebied van de uitvoering van bestaande en toekomstige pensioenregelingen, het ESG-beleggingsbeleid en een langdurig lage rentestand. Voor het integraal risicomanagement van hun fonds dragen bestuursleden van pensioenfondsen de volledige verantwoordelijkheid.

Door middel van de inzet van een team van financieel en niet-financieel risicospecialisten kan EY zowel activiteiten voor integraal risicomanagement als voor specifieke risico’s uitvoeren. Dit betreft bijvoorbeeld financieel risicomanagement waarin aandacht voor het beleggingsbeleid van de instelling in het algemeen en Asset Liability Management in het bijzonder de kern vormen. Tevens beschikken wij over ruime kennis en ervaring ten aanzien van thema’s als ESG en illiquide beleggingen.

Onze aanpak voldoet aan de vereisten voor de uitvoering van een proportionele risicobeheerfunctie binnen een complexe omgeving met verschillende uitbestedingsrelaties en interne activiteiten. Onze dienstverlening ondersteunt bij het voldoen aan IORP-II en aanvullende vereisten van DNB inzake de risicobeheerfunctie.

Iedere risicobeheerfunctie, ongeacht de grootte van het fonds, dient minimaal te voldoen aan een goed ingerichte risico governance en een duidelijk gedefinieerde risicostrategie met bijbehorende risicobereidheid. Het risicomanagementsysteem, ondersteunend bij het identificeren, inschatten, beheersen, monitoren en rapporteren van risico, dient aan te sluiten bij de wensen van het fonds. Tot slot dient de risicobeheerfunctie aandacht te besteden aan de risicocultuur om de effectiviteit van het risicomanagement te bevorderen.

EY Integraal Risicomanagement

Integraal risicomanagement vereist een multidisciplinair team. Onze experts zijn bij tal van instellingen in de pensioensector actief op het gebied van financiële, actuariële, compliance en operationele risico’s. We overzien de hele pensioenketen en begrijpen welke gevolgen en risico’s bepaalde knelpunten elders in de keten kunnen veroorzaken. Uiteraard liefst voordat die gevolgen zichtbaar worden in harde cijfers van dekkingsgraden en pensioenverplichtingen.

Onze aanpak in vogelvlucht

In ons integraal risicomanagement sluit EY aan bij de uitgangspunten die DNB hanteert. Dat wil zeggen dat onze focus is gericht op:

  1. Het opstellen van de strategie en hieraan gekoppeld het risicoprofiel en de risicobereidheid.
  2. Het identificeren van risico’s.
  3. Het opstellen en implementeren van het beleid voor risicobeheersing.
  4. Uitvoering, monitoring en terugkoppeling over risico’s en beheersmaatregelen.

Dit proces wordt continu doorlopen, zodat:

  • Op het gebied van risicomanagement een zelflerende en zelfsturende organisatie ontstaat.
  • Het pensioenfonds zich bewust is van de impact van de verschillende risico’s en de onderlinge samenhang.

Inzicht ontstaat in de opties voor risicobeheersing en de verschillende consequenties hiervan.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.