4 minuten leestijd 16 sep 2020
Vijf fiscale hoofdpunten van Prinsjesdag 2020

Vijf fiscale hoofdpunten van Prinsjesdag 2020

Door

Frank Elsweier

EY Nederland Senior Manager, Bureau Vaktechniek Tax, Belastingspecialist en kennismanager

4 minuten leestijd 16 sep 2020
Related topics Tax

De belastingmaatregelen van Prinsjesdag 2020 zijn vriendelijk voor burgers. Het bedrijfsleven betaalt daarvoor de rekening, maar ontvangt ook compensatie voor COVID-19.

In het kort:

  • Het Belastingplan 2021 komt de burger ruimhartig tegemoet.
  • Het bedrijfsleven krijgt daarentegen te maken met een duidelijke lastenverzwaring.
  • Positief is de introductie van de ‘coronareserve’.
  • Rond de nieuwe CO2-heffing is nog veel onduidelijk.

Z

oals ieder jaar heeft het kabinet op de derde dinsdag van september een pakket fiscale maatregelen gepresenteerd in de vorm van het Belastingplan 2021. In de laatste Prinsjesdag voorafgaand aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer maakt het kabinet een opvallende keuze: er is sprake van een lastenverlichting voor de burger en een lastenverzwaring voor het bedrijfsleven. Hieronder staan we stil bij de vijf hoofdpunten uit het Belastingplan 2021.

1. De burger wordt ontzien

Het kabinet komt met een serie maatregelen die positief uitpakken voor burgers. Zo gaat de inkomstenbelasting omlaag en de arbeidskorting omhoog. Voor huurders met een lager inkomen heeft het kabinet een eenmalige huurverlaging in petto. Deze maatregelen hebben een positief effect op de koopkracht van burgers. Enkele andere voorstellen lijken vooral het karakter te hebben van een tegemoetkoming voor problemen waar het kabinet zelf (deels) voor verantwoordelijk is. Zo komt er een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor starters op de woningmarkt (waar nauwelijks woningen beschikbaar zijn) en wordt het toeslagenstelsel gerepareerd. De verhoging van het heffingvrije vermogen in box 3 (naar € 50.000) heeft tot gevolg dat 900.000 mensen minder belasting gaan betalen over hun vermogen.

2.  Lasten bedrijfsleven gaan omhoog

Het bedrijfsleven wacht in 2021 niet alleen een lastenverzwaring, het krijgt ook te maken met een aanscherping van de regels. Een duidelijke tegenvaller is dat de vorig jaar beloofde verlaging van het hoge tarief van de vennootschapsbelasting niet doorgaat. De verlaging van het lage VPB-tarief gaat wel door, terwijl de stapsgewijze verlaging van de zelfstandigenaftrek met ingang van 2021 wordt versneld. Een al eerder getroffen maatregel voor het bedrijfsleven die per 1 januari 2021 ingaat, is de bronbelasting op renten en royalty's naar laagbelastende landen en in misbruiksituaties. Andere tegenvallers zijn een versobering van de liquidatie- en stakingsregeling en een aangekondigde beperking van de jaarlijkse verliesverrekening. Nu kunnen verliezen nog volledig worden verrekend met de winst, maar vanaf 2022 kunnen alleen verliezen tot een bedrag van € 1 miljoen volledig worden verrekend en daarboven nog maar tot 50% van de winst. Daarnaast is er nog onderzoek naar andere maatregelen voor met name multinationals aangekondigd.

De kabinetsplannen lijken in financiële zin vooral nadelig uit te pakken voor grotere ondernemingen. De aangescherpte regelgeving pakt voor andere bedrijven vooral uit als een administratieve lastenverzwaring. Zij zullen immers na moeten gaan of de nieuwe regels wel of niet van toepassing zijn.

3. Er komt compensatie voor corona

Het kabinet komt met enkele maatregelen om het leed van de coronacrisis te verzachten. Belangrijkste noviteit is wel de zogenoemde ‘coronareserve’. Daarmee kan een verlies uit 2020 worden verrekend met de winst uit 2019. Voor bedrijven in sectoren als de horeca en de evenementenbranche is dit een zeer welkome handreiking en ze zullen naar verwachting dan ook massaal gebruik gaan maken van deze coronareserve. Goed nieuws is er ook voor ondernemers die in verband met COVID-19 een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 hebben ontvangen en voor mkb-bedrijven die een subsidie (tot maximaal € 50.000) voor hun vaste lasten hebben gekregen. Over de ontvangen bedragen is geen inkomsten- of vennootschapsbelasting verschuldigd. Ook personeel in de gezondheidszorg hoeft over de ontvangen ‘zorgbonus’ geen belasting te betalen.

Met de introductie van een tijdelijke baangerelateerde investeringskorting (BIK) wil het kabinet investeringen in de coronacrisis stimuleren. Bedrijven die een investering doen krijgen een korting die ze kunnen verrekenen via de loonheffing.

4. Vergroening blijft speerpunt

Met een reeks kleinere maatregelen op milieugebied kiest het kabinet voor verdere vergroening. Een voorbeeld daarvan is de verlenging van het verlaagde energietarief voor laadpalen voor elektrische auto’s tot 2022. Wel een forse maatregel is de invoering van een nationale CO2-heffing voor industriële bedrijven. Ondernemingen die te veel CO2 uitstoten, gaan een heffing betalen. Naar verwachting krijgen bijna driehonderd Nederlandse bedrijven te maken met deze heffing. Daarbij moet worden aangetekend dat de CO2-heffing nog bijzonder veel losse eindjes bevat. De concrete financiële impact voor bedrijven is op dit moment bijvoorbeeld nog nagenoeg onbekend. De nieuwe CO2-heffing is een aanvulling op het Klimaatakkoord uit 2019.

5. Wat niet in het Belastingplan 2021 staat

Burgers en bedrijven krijgen volgend jaar niet alleen te maken met de maatregelen uit het Belastingplan 2021. Enkele belangrijke fiscale ingrepen waarover eerder besluiten werden genomen, zoals de beperking van de hypotheekrenteaftrek en de tariefsverhoging voor directeur-grootaandeelhouders, treden met ingang van 2021 in werking. Wat ook niet in het Belastingplan staat (maar wel in een Kamerbrief) is de hervorming van het regime rond de fiscale eenheid. Het lijkt er op dat de bestaande groepsregeling in de vennootschapsbelasting zal plaatsmaken voor een nieuwe regeling. Daarover moet een volgend kabinet een besluit nemen. 

Samenvatting

Het kabinet komt in het Belastingplan 2021 met een serie maatregelen die onder andere positief uitpakken voor de koopkracht van burgers. Het bedrijfsleven wordt een stuk minder royaal bedeeld. Zo gaat de eerder beloofde verlaging van het hoge tarief van de vennootschapsbelasting niet door. En dan zijn er ook nog een stel andere tegenvallers voor ondernemingen. Een lichtpuntje zijn maatregelen die de impact van COVID-19 helpen verlichten.

Over dit artikel

Door

Frank Elsweier

EY Nederland Senior Manager, Bureau Vaktechniek Tax, Belastingspecialist en kennismanager

Related topics Tax