Utslippsrapportering nødvendig for å nå klimamålet

  • Share

For å nå våre klimamål bør myndighetene stille krav til rapportering og ekstern verifikasjon av norske bedrifters klimautslipp.

Klimaavtalen fra Paris vil begrense global oppvarming til «godt under» 2 grader. Vi har allerede passert 1 grad, og globalt er 2016 så langt det varmeste året siden den industrielle revolusjonen. Norge har bundet seg til et mål om 40 prosent reduksjon i CO2-utslipp innen 2030. Dette krever raske og effektive tiltak. Et robust klimaregnskap, åpenhet rundt klimastrategi og -risiko, samt at næringslivet setter seg tydelige mål er nødvendige forutsetninger for å lykkes.

God informasjon er viktig for gode beslutninger
Rapportering på klimautslipp utenfor kvotepliktig sektor er i dag frivillig i Norge, og flere store bedrifter har ingen eller mangelfull rapportering av utslipp. Kvaliteten på det som rapporteres varierer svært.

Tydelighet rundt bedrifters klimautslipp gir et bedre grunnlag for å utvikle politikk. Åpenhet kan gi mer målrettet regulering, gjøre det enklere å innføre avgifter og bidra i utarbeidelsen av treffende insentiver knyttet til mengden utslipp. Et karbonmarked er også avhengig av full åpenhet.

Kapitalmarkedet er i økende grad opptatt av åpenhet knyttet til bærekraft og klima. I en undersøkelse utført av CFA Institute som inkluderte 44 000 porteføljeforvaltere og analytikere, ønsket over 80 prosent av de europeiske analytikerne at børsnoterte selskaper pålegges å rapportere bærekraftinformasjon, inkludert klimautslipp. Et krav om rapportering og ekstern verifikasjon av klimautslipp, -strategi og -risiko vil gi investorer et mer pålitelig datagrunnlag for analyser og vil kunne hjelpe kapitalforvaltere å foreta mer bærekraftige investeringsbeslutninger.

Forbrukermakten står også sentralt i overgangen til et lavkarbonsamfunn. Klimavennlige valg forutsetter tilgjengelig og god informasjon. Dersom det ikke er åpenhet rundt og kvalitetskontroll av klimatallene som rapporteres vil ikke forbrukerne kunne utøve sin makt på en rettferdig og effektiv måte.

Karbonprising krever trygghet i rapporterte tall
Karbonprising er blant de mest aksepterte og effektive virkemidlene mot reduserte klimagassutslipp. En EY-undersøkelse om karbonprising blant over 100 bedriftsledere rundt om i verden viser at to tredeler av de spurte lederne i det europeiske markedet er positive til innføring av et karbonprisingssystem. Samtidig viser undersøkelsen at en stor majoritet av de spurte, i land som ikke allerede har en prisingsmekanisme for utslipp av karbon, forventer at det innføres en slik innen fem år. Avgift på karbon krever trygghet i rapporterte tall, og det er derfor nødvendig at også selskap utenfor kvotepliktig sektor har uavhengig tredjepartverifikasjon av sine klimautslipp.

Myndighetene har makt til å tilrettelegge for utslippsreduksjon
I Storbritannia ble det i 2013 innført krav om at alle børsnoterte selskap må rapportere sine klimagassutslipp. Rapporteringen inngår der som en del av styrets årsberetning. I Frankrike har det siden 2012 vært krav til rapportering om bedrifters sosiale og miljømessige påvirkning. I tillegg er det krav til uavhengig verifikasjon av rapporteringen. Våre franske EY-kollegaer har sett vesentlig forbedret datakvalitet og rapporteringsprosesser etter at kravene ble innført.

Norge krever også rapportering på samfunnsansvar for store foretak gjennom regnskapslovens § 3-3c. MEN lovkravet rekker ikke lenger enn at foretak som ikke har retningslinjer knyttet til samfunnsansvar kan rapportere det. Det fremstår således som tannløst i kampen for å nå klimamålet som er satt.

Norske myndigheter sitter med det overordnede ansvaret for at vi skal nå våre ambisiøse klimamål. Et krav om rapportering og ekstern verifikasjon av selskapers klimapåvirkning vil kunne bidra til å redusere Norges utslipp gjennom den dynamikken som da introduseres. Tiltaket vil ha en positiv signaleffekt og vise at vi som land tar ansvar og er i front frem mot en grønnere fremtid. Foreløpig har ikke tilstrekkelige tiltak blitt lansert. Et krav om klimarapportering og ekstern verifikasjon vil være et enkelt, men viktig grep fra myndighetenes side i kampen mot den globale oppvarmingen.

Av: Hanne Christine Thornam (leder) og Kaja Sofie Fallsen Berg, EYs avdeling for klima og bærekraft.

Dette innlegget ble trykket i Dagens Næringsliv 25. mai 2016 - se innlegget her (krever abonnement).