Innleie av arbeidskraft eller innkjøp av entrepriseoppdrag?

– en arbeidsrettslig, skattemessig, avgiftsmessig og trygdemessig vinkling

  • Share

Ordretilfanget til mange norske bedrifter er usikkert, og arbeidsgivere opplever det krevende å legge bemanningskabalen. Statistikk fra de norske domstolene viser at det bringes inn rekordmange stillingsvernsaker for retten som følge av nedbemanninger.

Det dokumenteres en tendens til at arbeidsgivere i økende grad velger å dekke sitt arbeidskraftbehov gjennom midlertidig sysselsetting som et alternativ til faste ansettelser.  Konsekvensen av en slik midlertidig og løsere tilknytningsform er at arbeidsgiveransvaret og stillingsvernet, som ellers springer ut av et ordinært og fast arbeidsforhold, ikke utløses.

Når en virksomhet dekker sitt arbeidskraftbehov gjennom midlertidig arbeidskraft, fravikes lovens hovedregelen om fast ansettelse.  Følgelig økes behovet for bevissthet om reglene som da gjelder. Denne artikkelen vil omtale to ulike løsninger for midlertidig arbeidskraft; innleie av arbeidskraft og kjøp av entrepriseoppdrag. Innleie av arbeidskraft og innkjøp av entrepriseoppdrag er underlagt forskjellige regelverk og utløser ulike plikter overfor avtalemotpart, den enkelte som utfører arbeidsoppgaver og ikke minst overfor offentlige myndigheter.

Advokatene i EY bistår daglig med rådgivning innenfor dette område, herunder spørsmål av arbeidsrettslig-, skattemessig-, avgiftsmessig- og trygdemessig karakter.

Under følger en oversikt over noen av de vesentlige forskjeller virksomheter som benytter henholdsvis innleie eller entreprise blir berørt av, og således bør være oppmerksom på. En detaljert artikkel som tar for seg forskjellene kan leses her (pdf, 249kb).

Forpliktelser Innleie Entreprise
  Leie av arbeidskraft Kjøp av et definert oppdrag
Arbeidsrettslige    
Arbeidsmiljøloven Korrekte innleieavtaler medfører et arbeidsgiveransvar for innleier = arbeidsmiljølovens regler får anvendelse. Korrekte entrepriseavtaler medfører ikke et arbeidsgiveransvar for innkjøper av entrepriseytelsen = arbeidsmiljølovens regler får ikke anvendelse.
Offentligrettslige    
Forskuddstrekk Utleier har det formelle ansvaret for betaling av forskuddstrekk. Innleier er dog solidarisk ansvarlig overfor skattemyndig¬hetene for betalingen. Oppdragsgiver har ikke ansvar for forskuddstrekk i lønn utbetalt av oppdragstaker.
Arbeidsgiveravgift Utleier har det formelle ansvaret for betaling av arbeidsgiveravgift. Innleier er dog solidarisk ansvarlig overfor skattemyndig¬hetene for betalingen. Oppdragsgiver har ikke ansvar for arbeidsgiveravgift av lønn utbetalt av oppdragstaker.
Skattemessige    
Skatteplikten til Norge Utenlandske arbeidstakere vil bli skattepliktig til Norge fra første arbeidsdag i Norge. Skatteplikten til Norge vil avhenge av skatteavtalen mellom Norge og det aktuelle land. Derutover er det avgjørende om den utenlandske arbeidstaker oppholder seg mere eller mindre enn 183 dager i Norge.
Avgiftsmessige    
Trygdeavgift Den ansatt skal betale trygdeavgift til Norge, med mindre Norge har inngått trygdeavtaler med det pågjeldende land. Den ansatt skal betale trygdeavgift til Norge, med mindre Norge har inngått trygdeavtaler med det pågjeldende land.
Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiver skal betale arbeidsgiveravgift til Norge, med mindre Norge har inngått avtaler med det pågjeldende land og arbeidstakeren derfor er fritatt fra å betale arbeidsgiveravgift til Norge. Arbeidsgiver skal betale arbeidsgiveravgift til Norge, med mindre Norge har inngått avtaler med det pågjeldende land og arbeidstakeren derfor er fritatt fra å betale arbeidsgiveravgift til Norge.
Rapportering av oppdrag    
Rapporterings-forpliktelse Alle oppdrag som utføres i Norge av utenlandske oppdragstakere skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Alle oppdrag som utføres i Norge av utenlandske oppdragstakere skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker.
Merverdiavgift    
Arbeidskraft fra Norge Utleien er normalt avgiftspliktig med 25 %. Kjøper har fradragsrett for merverdiavgiften for tjenestene til bruk i egen avgiftspliktig aktivitet. Salg av entreprisetjenester er avgiftspliktig med 25 %. Kjøper har fradragsrett for merverdiavgiften for tjenestene til bruk i egen avgiftspliktig aktivitet.
Arbeidskraft fra Utlandet Innleie er avgiftspliktig med 25 %, men kjøper av tjenestene er pliktig å beregne og betale merverdiavgift. Kjøper har fradragsrett for merverdiavgiften for tjenestene til bruk i egen avgiftspliktig aktivitet. Salg av entreprisetjenester er normalt avgiftspliktig med 25 %. Kjøper har fradragsrett for merverdiavgiften for tjenestene til bruk i egen avgiftspliktig aktivitet. Dersom den utenlandske entrepriseleverandøren ikke har forretningssted i Norge, kreves registrering ved stedlig momsrepresentant.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med Advokat Silje Remøy
+47 995 81 821