Ny lov om inn- og utførsel av varer og ny lov om tollavgift

  • Share

Regjeringen har sendt på høring et forslag til ny lovstruktur på tollområdet. Det foreslås at reglene om grensekryssende vareførsel og reglene om toll inntas i to nye lover, henholdsvis lov om inn- og utførsel av varer og lov om tollavgift. De to lovene skal erstatte tolloven av 2007.

Forslaget har som formål å gi en bedre struktur og oversikt på hvert av områdene, samt å gjøre det lettere å foreta regelverksendringer. Vareførselsloven vil i praksis være hovedloven for tollmyndighetens virksomhet, da den vil gjelde innførsel og utførsel av alle varer uavhengig av om det er tollavgift på varen. Det foreslår også enkelte materielle endringer i forhold til gjeldende tollov, blant annet å regulere innlegg av varer på tollager som en tollprosedyre, samt en økning av strafferammen for forsettlig overtredelser fra seks måneder til to år. I tollavgiftsloven foreslås det forvaltningsbestemmelser uformet i samsvar med skatteforvaltningsloven så langt de passer. Det forslås blant annet å øke den ordinære endringsfristen fra tre til fem år, samt økning av klagefristen fra tre til seks uker. Vilkårene for ileggelse av tilleggstoll og satser for tilleggstoll foreslås utformet tilsvarende som etter skatteforvaltningsloven.

Høringsfristen er satt til 30. august 2019. Det er per i dag ikke angitt noe tidspunkt for ikrafttredelse av de foreslåtte nye lovene.

Nærmere informasjon om høringsforslaget finner du her.