Skatt, avgift og forretningsjus | Tax and law

 • Share

Vi hjelper deg med rapportering av skatt og avgift

Rapportering av skatte- og avgiftsmessige forhold kan i mange tilfeller være utfordrende. Skatt og avgift er et område med omfattende regelverk som stadig endres, samtidig som internasjonale regler i stor grad påvirker de norske reglene.

Vårt rådgiverteam består av økonomer, jurister og advokater med god kunnskap om skatte- og avgiftsreglene. Vi hjelper deg med å kartlegge omfanget av rapporteringsplikten og sørge for nødvendig rapportering av skatt og avgift.

Har du spørsmål om rapportering av skatt og avgift? Ta kontakt med Johannes Beck for spørsmål om skattemeldingen, Tommy Haugseth for spørsmål om aksjonærregisteroppgaven, eller Randi Helen Kvalsnes for spørsmål om merverdiavgift.


Våre tjenester

Vi kan blant annet hjelpe deg med følgende:

 • Skattemelding for selskaper, næringsdrivende og privatpersoner
  • For mer informasjon om våre tjenester knyttet til internasjonale arbeidsforhold, les mer her.
 • MVA-melding
 • A-melding (lønnsrapportering)
 • Aksjonærregisteroppgave
 • Dokumentasjon i eiendomsprosjekter

Aksjonærregisteroppgaven

Det er verdt å merke seg at du må levere aksjonærregisteroppgave fra og med stiftelsesåret til og med det året selskapet slettes. Dette gjelder uavhengig av om selskapet har drevet virksomhet eller ikke. Dagens regelverk gir skattekontoret mulighet til å ilegge selskaper tvangsmulkt for forsinket eller manglende innlevert oppgave, og vi ser at skattekontoret gjerne benytter seg av denne muligheten for å få alle selskaper til å oppfylle leveringsplikten sin.

Vi hjelper deg gjerne med å levere aksjonærregisteroppgaven, men understreker at du enkelt kan levere en forhåndsutfylt oppgave i Altinn dersom det ikke har skjedd noen hendelser i løpet av kalenderåret. Jobber du i et børsnotert selskap, er det normalt kontofører som håndterer rapporteringen til skattekontoret.

Dokumentasjon i eiendomsprosjekter

Flere av våre rådgivere har lang erfaring med eiendomsprosjekter, og vi ser at god dokumentasjon kan være avgjørende for utfallet av skattemyndighetenes bokettersyn, eller ved såkalte due dilligence prosesser ved transaksjoner.

Dersom du sitter med ansvaret for den skatte- og avgiftsmessige håndteringen av et eiendomsprosjekt, kan vi blant annet hjelpe deg med:

 • Utarbeidelse av skatte- og avgiftsmessig dokumentasjon som dekker
  • Fordeling av kostnader mellom vedlikehold og påkostning i rehabiliteringsprosjekter, herunder fordelingen mellom ulike saldogrupper
  • Fordeling av kostnader mellom bolig og næring i utviklingsprosjekter
  • Justeringsforpliktelser (se nedenfor)
  • Andre særskilte problemstillinger (se vår bransjeside om fast eiendom for mer info)
 • Dokumentasjon av justeringsforpliktelser i henhold til justeringsreglene, som er et krav ved anskaffelse av kapitalvarer i form av fast eiendom og andre driftsmidler. Vårt justeringsverktøy oppfyller dokumentasjonskravene fra skattemyndighetene.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts.