Bokettersyn og oppgavekontroller

Erfaringer med merverdiavgiftssaker fra Skatt Vest

  • Share

EYs Tax & Law har bred erfaring med å bistå kunder i forbindelse med bokettersyn og oppgavekontroller relatert til merverdiavgift utført av Skatteetaten. Her deler vi noen erfaringer basert på saker med Skatt Vest.

Av: Gaute Ebeltoft  og Therese Foss

Hva kan man forvente ved kontroll?

Bokettersyn og kontroller kan grovt deles inn i tre faser:

  • Åpning av kontroll og gjennomføring av kontrollhandlinger
    • Skattekontoret innhenter informasjon og gjennomfører oppgavekontroll eller bokettersyn
  • Varsel og tilsvar
    • Skattekontoret legger frem sin foreløpige konklusjon og selskapet får mulighet til å komme med sine kommentarer før vedtak treffes
  • Klage
    • Selskapet kan klage på vedtak fra skattekontoret

Skattekontoret har et bredt nedslagsfelt, men vi har den siste tiden opplevd særlig hyppig kontrollvirksomhet hos oppstartsselskap, i finansnæringen, innen teknologi og IT og fast eiendom.

Fullstendige bokettersyn er omfattende kontroller som gjelder minst ett regnskapsår, og gjerne opptil tre år tilbake i tid. Dette er ressurskrevende kontroller for både skattekontoret og selskapet som kontrolleres, og kan ta lang tid (kanskje år) å gjennomføre.

Avgrenset oppgavekontroll er en begrenset kontroll av en enkelt mva-melding. Her ser skattekontoret normalt kun på én termin, og selskapet sender inn en begrenset mengde dokumentasjon på etterspørsel. Disse kontrollene blir vanligvis gjennomført og sluttbehandlet i løpet av to til seks måneder.

Når det gjelder merverdiavgift ser vi at skattemyndighetene er veldig opptatt av formalia, særlig i oppgavekontrollene. Derfor blir det etter vår erfaring stadig viktigere å ha gode rutiner både for materielle rettigheter og plikter og for de formelle kravene.

Vi opplever at det er en fordel å ha et ordentlig grep om saken fra starten av, og anbefaler derfor å søke hjelp tidlig.

Gangen i en kontroll fra skattemyndighetene

Det er skattekontorene som gjennomfører bokettersyn og oppgavekontroller.

Kontrollperioden

En kontroll starter normalt med at skattekontoret varsler selskapet om at det er tatt ut bokettersyn eller oppgavekontroll. Ved bokettersyn vil det ganske raskt avholdes møter, telefonsamtaler og skriftlig kommunikasjon mellom selskapet og skattekontoret. Skattekontoret kan også ha gjort undersøkelser på forhånd og de kan innhente dokumentasjon fra tredjeparter. Kommunikasjonen under en oppgavekontroll skjer oftest skriftlig.

Vår erfaring er at det allerede i oppstartsfasen er viktig å være bevisst i sin kommunikasjon med skattekontoret. Skattekontorets motto er «rett skatt til rett tid», men erfaring tilsier at de som utfører kontroller setter ut med det mål for øyet å avdekke feil. Det er derfor viktig å planlegge godt. Du bør selv gå gjennom dokumentasjon du sender fra deg for å vite hva som står der, og være i forkant på eventuelle mangler. Videre er det viktig å være godt forberedt til møter og telefonsamtaler, slik at du har kontroll på de faktiske forhold og kan presentere disse på en forståelig måte for kontrolløren. Vær oppmerksom på at du har rett til bistand fra en ekstern rådgiver helt fra starten, også i møter og telefonsamtaler.

En presis og treffende beskrivelse av fakta er alltid viktig. Du bør også kunne svare kort og konsist på spørsmålene fra skattekontoret. Selv om det ikke skal legges frem unødvendig dokumentasjon, er det viktig å legge frem all dokumentasjon som er relevant for å underbygge de faktiske forhold.

Tilsvar

Når skattekontoret har fått den dokumentasjonen og informasjonen de trenger for å fatte en beslutning, vil du få et utkast til rapport i bokettersyn. Deretter vil du få et varsel om eventuelle endringer skattekontoret ønsker å gjennomføre i skattefastsettingen basert på feil de mener å ha funnet. Hvis det ikke er avdekket feil eller mangler avsluttes kontrollen her med et brev om at skattemeldingen aksepteres slik den var sendt inn.

Hvis du får et varsel om endringer, har du mulighet til å gi tilsvar og kommentere dette før skattekontoret treffer et vedtak. Tilsvar må gis innenfor en gitt frist, og det er viktig at du holder disse fristene. Hvis du trenger mer tid, må du be om utsettelse av fristen. Dette gjelder også hvis du er usikker på elementer ved varselet og ønsker å innhente bistand på grunn av usikkerhet. Siden skattekontoret ønsker å få opplyst saken best mulig, vil de normalt være fleksible på fristene.

I tilsvar må man ofte gjøre taktiske vurderinger med hensyn til hva man ønsker og tror er mest sannsynlig å oppnå. Hvis bokettersynet gjelder både skatt og avgift, bør du ta hensyn til begge sider i tilbakemeldingene og fremstillingene.

Dersom du ikke gir tilsvar til skattekontorets varsel, vil skattekontoret fatte vedtak i henhold til varselet.

Vedtak

Etter varsel og eventuelt tilsvar, vil skattekontoret fatte vedtak om etterberegning av avgift og/eller skatt der de mener å ha funnet feil.

Ved vedtak om etterberegning av skatt og/eller avgift vil det også automatisk ilegges renter. Videre kan det bli ilagt tilleggsskatt dersom skattekontoret finner at vilkårene for det er oppfylt.

Ved avgiftskontroller ser vi at skattekontoret oftest ilegger tilleggsskatt.

Klage

Etter at vedtaket er fattet kan du klage. Klagefristen er normalt seks uker fra du mottok vedtaket. Denne fristen må overholdes, ellers risikerer du at skattemyndighetene ikke behandler klagen din.

Klagen vil ofte gjelde grunnlaget for etterberegningen (faktum eller jus), og eventuell tilleggsskatt. Men det er også fullt mulig å kun klage på tilleggsskatt, og akseptere etterberegningen for øvrig.

Du kan derimot ikke klage særskilt på rentekrav. For renter må du klage på grunnlaget for kravet, eller søke om ettergivelse av renter dersom det er grunnlag for det.

Klagen skal sendes til det skattekontoret som fattet vedtaket. Hvis klagen ikke blir tatt til følge skal skattemyndighetene gi saken til en ny saksbehandler.

Sakskostnader

Hvis du klager på skattekontorets vedtak og får medhold, det vil si at vedtaket endres til fordel for selskapet ditt, skal du også få dekket utgifter du måtte bruke for å få omgjort vedtaket. Skattekontoret dekker i hovedsak kun utgifter til bistand fra og med vedtakstidspunktet, altså da du mottok vedtaket.

I spesielt kompliserte saker har vi imidlertid lykkes med å kreve at kunder får dekket bistand allerede fra åpning av kontroll. 

Har du spørsmål om bokettersyn og oppgavekontroller, ta kontakt med Gaute Ebeltoft  og Therese Foss.