Skatt, avgift og forretningsjus | Tax and law

 • Share

Våre erfarne rådgivere hjelper deg med selskapsskatt

Norsk selskapsbeskatning kan være komplisert. Regelverket endres stadig, og det påvirkes av nasjonale og internasjonale trender og forhold. Det gjør det lett å gjøre feil og å overse gode løsninger. Kunnskap om selskapsskatt er derfor avgjørende for å sikre at valgte løsninger er skatteoptimale og at de samsvarer med gjeldende regelverk.

 Vårt team innen selskapsskatt består av advokater, økonomer og skatterådgivere, hvor enkelte har lang erfaring fra tidligere arbeidsforhold hos skattemyndighetene. Vi samarbeider tett med kollegaer fra andre fagmiljøer i EY og i vårt globale nettverk.

Vi kan hjelpe deg med følgende innen selskapsskatt:

 • Utredning av ulike skattemessige problemstillinger
 • Bistand med utarbeidelse av skattemelding, herunder nødvendige vedlegg for å overholde den lovpålagt opplysningsplikten
 • Bistand i forbindelse med utarbeidelse av anmodning om bindende forhåndsuttalelse (BFU) fra skattemyndighetene

Har du spørsmål om selskapsskatt? Ta kontakt med Egil Jakobsen eller Harald Kjeldsen.


Vi kan bistå deg med selskapsskatt, egenkapitaltransaksjoner og bokettersyn

 

Selskapsskatt i skattekonsern

I utgangspunktet skattlegges hvert enkelt selskap for sin egen inntekt. Unntaket er selskaper som inngår i skattekonsern. I et skattekonsern vil skattemessig underskudd i et konsernselskap kunne motregnes skattepliktig inntekt i et annet konsernselskap ved at det ytes konsernbidrag. Reglene om konsernbidrag krever imidlertid flytting av egenkapital mellom selskaper, men egenkapitalen kan ofte reverseres til giverselskapet ved at det ytes ett konsernbidrag uten skatteeffekt motsatt vei (sirkelkonsernbidrag). I motsetning til utbytte som bare kan utdeles til aksjeeier, så kan konsernbidrag gis mellom alle selskap som inngår i et skattekonsern. I større konsern vil ofte konsernbidragskabalen være en krevende øvelse som krever god forståelse av både selskapsrettslige, regnskapsrettslige og skatterettslige regler.

Videre kan eiendeler overføres skattefritt mellom selskap i et skattekonsern etter de særskilte skattereglene om konserninterne overføringer. Formålet med reglene er at omorganiseringer innenfor et skattekonsern skal kunne gjennomføres uten umiddelbar beskatning.

Våre tjenester knyttet til konsernbeskatning inkluderer:

 • Beregning av konsernbidrag med og uten skattemessig virkning
 • Bistand i forbindelse med konserninterne omorganiseringer

Egenkapitaltransaksjoner

Egenkapitaltransaksjoner er ofte utfordrende fra et skattemessig ståsted. Fusjoner og fisjoner kan gjennomføres uten umiddelbar beskatning av de involverte selskapene eller eierne, forutsatt at skattelovgivningens krav om full skattemessig kontinuitet er oppfylt.

Andre typer egenkapitaltransaksjoner, som for eksempel utdelinger, vil derimot kunne medføre skatteplikt for mottaker. Dette vil imidlertid være avhengig av om utdelingen kommer inn under fritaksmetoden eller anses som tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital.

Våre tjenester knyttet til egenkapitaltransaksjoner inkluderer:

 • Skattemessig behandling av fusjoner og fisjoner
 • Bistand med utarbeidelse av nødvendige selskapsrettslige dokumenter knyttet til beslutning og gjennomføring av egenkapitaltransaksjoner
 • Bistand ved kapitalendringer
 • Utdelinger, herunder identifisering av skattemessig innbetalt kapital
 • Bistand med aksjonærregisteroppgaver

Bokettersyn

Økt kontroll fra skattemyndighetene har resultert i en økning i antall bokettersyn og varsler om endring av skattepliktig resultat. Utfallet i slike saker vil ofte avhenge av om korrekt og relevant informasjon fremlegges for skattemyndighetene, sammen med en grundig redegjørelse for de aktuelle skattereglene som kommer til anvendelse. Dette for å sikre at skattemyndighetene fatter beslutninger basert på korrekt faktum og lovanvendelse.

Trenger du bistand med bokettersyn og endringssaker? Våre tjenester inkludere:

 • Bistand ved bokettersyn
 • Korrespondanse med skattemyndighetene, herunder utarbeidelse av tilsvar på skattemyndighetenes varsel om endring av skattefastsettingen
 • Bistand i forbindelse med klage på skattefastsettingen
 • Bistand med utarbeidelse av skattemelding, herunder nødvendige vedlegg for å overholde den lovpålagt opplysningsplikten

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts.

Er du klar for SAF-T?

EY - SAF-T  
SAF-T, det nye standardformatet for utveksling av regnskapsdata, skal innføres i januar 2020. Les mer om hva dette betyr, hvordan du gjør din virksomhet klar og hva vi kan bistå deg med