Skatt, avgift og forretningsjus | Tax and law

 • Share

Juridisk og praktisk rådgivning innen merverdiavgift, toll og særavgifter

Merverdiavgift, toll og særavgifter utgjør godt over 20 prosent av statens inntekter og består av til dels komplekse regler med mange detaljer. Vårt team innen indirekte skatt består av dedikerte advokater og avgiftsrådgivere som kan bistå deg med juridisk og praktisk rådgivning. Vi dekker alle bransjer, herunder industri, varehandel, eiendom, finans, olje og gass, shipping, transport, fisk, import og eksport, IT, stat og kommune.


Slik kan vi hjelpe deg

Problemstillingene knyttet til merverdiavgift, toll og særavgifter er mange, og de vil variere avhengig av hva du driver med. Vårt team hjelper deg med dine avgiftsrettslige spørsmål, enten det gjelder transaksjoner, fast eiendom, kontroll og bokettersyn fra Skatteetaten eller Tolletaten, internasjonal handel og MVA-representasjon og prosedyre.

 

EY- transaksjoner EY - fast eiendom EY - kontroll og bokettersyn
Transaksjoner Fast eiendom Kontroll og bokettersyn
EY -internasjonal handel og MVA-representasjon EY-prosedyre
Internasjonal handel og MVA-representasjon Prosedyre

 

Vi bistår deg med dine spørsmål om merverdiavgifter, toll og særavgifter i forbindelse med fusjoner, fisjoner og oppkjøp. Vi har også lang erfaring fra arbeid med avgiftsrettslige problemstillinger knyttet til fast eiendom, særlig næringseiendom, og vi kan bistå deg med MVA-registrering, utforming av leiekontrakter, dokumentasjonskrav ved utleie og spørsmål knyttet til justeringsreglene. Vi kan også hjelpe deg med å prosedere rettssaker for domstolene innen merverdiavgift, toll og særavgifter. To av våre advokater har møterett for Høyesterett.

Flere av våre medarbeidere i Norge er også en del av EYs Global Trade team, et team bestående av advokater og avgiftsrådgivere med erfaring og kompetanse innen internasjonal handel av varer og tjenester. Teamet kan hjelpe deg med klassifisering av varer, beregning og rapportering av innførselsmerverdiavgift, tollsatser og tollverdi, særregler for innførsel av fartøy og krav ved vareeksport. Vi tilbyr også tjenester knyttet til MVA-representasjon for utenlandske selskaper. Vi har lang erfaring fra Tolletaten, Skatteetaten og med internasjonal handel. Flere av våre medarbeidere behersker fremmedspråk, som engelsk, fransk, tysk, spansk, gresk og russisk, noe som gjør det at vi kan bistå utenlandske selskaper og tilby bistand i saker om internasjonal handel.

Har du spørsmål om merverdiavgift, toll eller særavgifter? Kontakt Narve Løvø eller Cecilie Aasprong Dyrnes.


Våre tjenester inkluderer

 • Avgiftsrådgivning for alle bransjer
 • Juridiske betenkninger og utredninger innen merverdiavgift, toll og særavgifter
 • Bistand ved kontroller og bokettersyn fra Skatteetaten og Tolletaten, som for eksempel gjennomgang av bokettersynsrapporter, utforming av tilsvar eller klage
 • Prosedyre for domstolene, inklusiv Høyesterett, i saker som gjelder merverdiavgift, toll og særavgifter
 • Avgiftsbistand ved fusjon, fisjon, restruktureringer, oppkjøp mv.
 • Avgiftsbistand knyttet til utvikling, oppføring, utleie, drift, kjøp og salg av fast eiendom, herunder bistand knyttet til justeringsreglene
 • Avgiftsrådgivning ved levering av tjenester over landegrensene
 • Rådgivning ved import og eksport av varer, herunder vareklassifisering, særavgifter, innførselsmerverdiavgift og tollverdi
 • Merverdiavgift i andre land, herunder MVA-registrering, import og eksport
 • Rådgivning knyttet til MVA-kompensasjon for kommuner
 • Bistand ved implementering av SAF-T standarden
 • Kurs og seminarer om merverdiavgift, toll og særavgifter

Ta kontakt med Narve Løvø eller Cecilie Aasprong Dyrnes hvis du vil høre mer om hvordan vi kan bistå deg og din virksomhet.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts.

null

Er du klar for SAF-T?

EY - SAF-T  
SAF-T, det nye standardformatet for utveksling av regnskapsdata, innføres i januar 2020. Les mer om hva dette betyr, hvordan du gjør din virksomhet klar og hva vi kan bistå deg med deg