6 minutters lesing 16 sep. 2019
Arbeider reparerer en maskin

Hvordan industriledere håndterer skiftende trender i viktige markeder

Ledere i industrien omprioriterer for å finne riktig vekststrategi mens det skjer raske endringer i forbrukermarkedene.

Vekstutsiktene varierer mellom ulike deler av industrien i andre kvartal 2019, da viktige markeder står overfor utfordringer. Selv om de samlede utsiktene ser lovende ut, velger bransjer som kjemisk og industriprodukter en forsiktigere strategi på grunn av det mer sammensatte bildet for bil- og elektronikkindustrien.

I bedriftspresentasjonene i andre kvartal av 2019 diskuterte 28 industriledere (bl.a. fra luftfart og forsvar, industriprodukter og kjemisk) hvilke temaer som er avgjørende for neste kvartals strategier.

Selv om temaene stort sett er de samme som forrige kvartal, kom det fram en endring i prioriteringene.Lederne la denne gang mer vekt på “innovasjon og lansering av nye produkter/tjenester” og “økonomiske initiativer” sammen med ”utviklingen i sluttmarkedene".

Strategien for industrisektoren for andre kvartal ser ut til å være variert og nyansert på tvers av sektorer på grunn av varierende utsikter. De viktigste diskusjonspunktene vises nedenfor:

1. Utviklingen i sluttmarkedene — trender i avgjørende kundesegmenter

Prognosen indikerer at nedgangen i de samlede inntektene for flere selskaper kommer til å fortsette i annet halvår 2019 på grunn av svakheten i avgjørende kundesegmenter, for eksempel global bilindustri. Produksjonsaktivitet innen elektronikk i Kina og Sør-Korea, samt amerikansk boligbygging, er noen av markedene som opplever lav vekst. Offentlig forbruk på forsvar i USA og Europa fører til økt etterspørsel etter produkter og tjenester innen luftfart og forsvar. Det ventes økning innen utvinning og raffinering av olje og gass, samt gruver og bergverk, med stigende etterspørsel etter utstyr og kjemikalier.

2.    Avgjørende prosjekter — viktige prosjektoppdateringer som er avgjørende for selskapsstrategi

Mens mange selskaper kjøper opp virksomheter, vil en vellykket vekststrategi for de fleste være avhengig av hyppige oppdateringer innen produksjon og nøkkelprosjekter. De fleste kjemiske virksomhetene investerer i effektiviseringstiltak som spenner fra anleggsoppgraderinger og snuoperasjoner til nye ERP-systemer.

3.    Geografisk utvikling — vekst på tvers av regioner

I Kina fortsetter etterspørselen å være høy i sektorer som bygg, infrastruktur og forsvar. Samtidig ser man tiltak for å stimulere privatøkonomien og forbruk på ferie og fritid. Nord-Amerikas utsikter til vekst kommer først og fremst fra luftfart og forsvar. Veksten i industri- og byggemarkeder ser ut til å være blandet, selv om en rentenedsettelse kan gi større forbruk i annet halvår 2019. Bortsett fra valutaproblemer, viser Latin-Amerika, spesielt Brasil og Mexico, tegn på sterkere vekst. Men tørrere værforhold og risiko for skipsfart øker utfordringene som kjemiske selskaper står overfor i Vest-Europa.

4.    Innovasjon og lansering av nye produkter og tjenester — forskning i sentrum

Digitale teknologier øker både effektiviteten og sikkerheten i produksjonsprosesser for kjemiske og IP-selskaper (immaterielle rettigheter), samtidig som driftskostnadene går ned. IP-selskaper fortsetter å øke sine R&D-kostnader for å støtte innovasjon og en rekke nye tjenester. Luftfart og forsvar satser også på FoU, mbasert på voksende forsvarsbudsjetter. Nye partnerskap gir nye muligheter til å kommersialisere nye teknologier.

5.    Styring av arbeidskapital og kontantstrøm — endringer i utsiktene

En sterk prioritering av arbeidskapital, støttet av programmer for produktivitets- og kostnadskontroll, bidrar til et forbedret kontantstrømssystem. Mange satser på mer effektiv innkreving av fordringer, spesielt innnen luftfart og forsvar.

6.    Finansielle initiativer — kapitalstyring og distribusjon

Gjenkjøpsaktivitet og utbytteforpliktelser fortsetter i samme spor for mange, styrket av sporadiske fall i aksjekursene. Investeringene øker for selskaper i alle sektorer. Noen satser på å lansere nye produkter og tjenester samt oppgradere fasiliteter, mens andre investerer i eiendeler ervervet gjennom M&A-transaksjoner.

7.    Endring i økonomiske utsikter — optimisme knyttet til omsetningsvekst

Vekst og optimisme preger sektorene luftfart og forsvar. Flere inntar imidlertid en forsiktig holdning for annet halvår 2019 på grunn av makroøkonomisk usikkerhet og redusert etterspørsel i viktige markeder. Programmer for kostnadsstyring forventes å fortsette å gi positive resultater, men ledere erkjenner at gevinsten kan bli mindre dersom omsetningsveksten avtar ytterligere.

8.    Kostnadsreduksjon — kostnadskontroll i hele organisasjonen

Gjengangere innen kostnadskontroll er effektivisering av organisasjonsstruktur, salg av ikke-kjernevirksomheter, forbedret anleggsproduktivitet og strammere kontroll av forsyningskjeden. Automasjon og digitale systemer støtter noen av disse tiltakene, men investeringer og avkastning må gjøres tydelige overfor investorene for å støtte det samlede behovet for kostnadsreduksjon. Fusjoner gir muligheter til å dra nytte av kostnadssynergier, mens flerårige programmer fortsetter å redusere produksjonskostnadene.

9.    Endringer i produksjonsrate — flere kapasitetsjusteringer

Det er mye snakk om kapasitetsutvidelser både i luftfart og forsvarssektoren. Noen kjemi- og IP-selskaper reduserer sine leveranser av materialer til bilindustrien og elektronikkbransjen som følge av svakere etterspørsel.

10.    Geopolitisk miljø — tollsatser bidrar til økte kostnader

Handelsforholdene mellom Kina og USA ser ikke ut til å forbedre seg i annet halvår 2019. Dette kan påvirke investorenes tillit og makroøkonomisk stabilitet dersom dette det blir langvarig. Som forberedelse til Brexit blir leverandører bedt om å opprettholde høyere lagernivå i Storbritannia, for slik å redusere risiko for mangler og forsinkelser. Siden tollsatsene fortsetter å øke kostnadene for produsentene, er det noen som setter opp prisene, mens andre velger å ta kostnadene.

  • Omfang, begrensninger og metodikk

    Denne analysen undersøker sentrale temaer fra offentliggjorte omsetinger fra 2Q19 blant 28 globale AM-kolleger, inkludert selskaper fra luftfarts- og forsvarsindustrien, industriell produksjon og kjemikaliesektorene. Identifiseringen av de 10 beste temaene er utelukkende basert på en undersøkelse av analytikernes forventninger til omsetning. Vi ser på temaene som å gi et øyeblikksbilde i stedet for en universell vurdering av viktighet, noe som gir innsikt i tankegangen til både AM-ledere og bransjeanalytikere i løpet av kvartalet.

Sammendrag

Industriselskapene rapporterer om forskjeller i utsikter til vekst for 2019 basert på bransjer og sektorer. Sektorer som luftfart og forsvar ser lyst på fremtiden, mens andre er mer avventende på grunn av endringene i viktige markeder. Hensynet til innovasjon har kommet opp som en avgjørende faktor for å holde produkter og tjenester konkurransedyktige uansett markedsutvikling.

Om denne artikkelen

Relaterte temaer Advanced manufacturing