Climate Change and Sustainability Services

I Assurance

Bærekraft handler om verdiskaping. Et tydelig fokus og en god forståelse av virksomhetens påvirkning på samfunn og miljø er avgjørende for virksomhetens vekst, risikostyring og interessentrelasjoner.

Relaterte temaer Assurance

Hva EY kan gjøre for deg

EY’s Climate Change and Sustainability Services hjelper bedriften med å forbedre sitt miljøarbeid. Vi støtter innsatsen for å skape en veldrevet virksomhet og høste fordelene av å jobbe med bærekraft på lang sikt.

Bærekraft er blitt en integrert del av moderne forretningsdrift. En robust bærekraftstrategi hjelper din virksomhet med å synliggjøre risikofaktorer og gir deg verktøy til håndtering av disse risikoene. Det å integrere bærekraftperspektivet i hele verdikjeden kan lede til nye forretningsmuligheter og skape sosial-, miljømessig- og økonomisk verdi. Virksomheter har også mulighet til å spille en avgjørende rolle i arbeidet med å oppfylle FNs globale mål for bærekraftig utvikling (FN SDG).

 • Strategirådgivning

  Støtter bedriftens bærekraftstrategi målene i den overordnede forretningsstrategien?

  En robust bærekraftstrategi støtter selskapets overordnede strategi. Den fokuserer på dine nåværende behov og hvordan håndtere fremtidig utvikling - samtidig som den gjør din bedrift i stand til å gripe morgendagens muligheter, på best mulig måte.

  Vi hjelper våre kunder med å utvikle og implementere bærekraftstrategier som er tilpasset deres behov. Med fokus på kjernevirksomheten bistår vi deg i å vurdere vesentlige risikoer og forretningsmuligheter for din virksomhet. Basert på en vesentlighetsanalyse hjelper vi deg å utvikle en langsiktig strategi.

  Vi tilbyr blant annet bistand knyttet til:

  • Utvikling av bærekraftstrategi
  • Vesentlighetsanalyse
  • Interessentdialog
  • Bærekraftspolicy
  • Utvikling av mål og KPIer
  • Code of Conduct
  • Organisasjonsutvikling med fokus på mangfold og likestilling
  • Hvordan bidrar din bedrift til oppnåelse av United Nations (UN) Sustainable Development Goals
    
 • Performance Improvement

  Høytytende selskaper måler og rapporterer på aktiviteter som ligger utenfor de tradisjonelle økonomiske parameterene.

  Ikke-finansiell informasjon gir deg muligheten til å reagere i tide, identifisere markedsmuligheter og utvikle innovative løsninger. Enten dine viktigste utfordringer påvirker sikkerhet, stabilitet i forsyningskjede, arbeidsulykker eller energiforbruk, er det stor verdi i det å ha tilgjengelig og nøyaktig data. Bedret resultatstyring fører til stor nytte for virksomhetens ledelse, kunder og bunnlinje.

  Våre kunder forbedrer sine prestasjoner gjennom økt innsikt i - og forbedring av - deres daglige virksomhet. Enten du er en produksjonsbedrift med en global verdikjede, en nasjonal aktør, eller en kunnskapsbedrift, vil vi være i stand til å hjelpe deg med å forbedre ytelsen gjennom utvikling og forbedring av styringssystemer.

  Vi tilbyr blant annet bistand knyttet til:

  • Utvikling av robuste systemer for datainnsamling og styring
  • Styringssystemer for økonomiske, sosiale og miljømessige resultater (f.eks ISO 14001 og Miljøfyrtårn)
  • Nåsituasjonsanalyse og benchmark-analyse
  • Modenhetsanalyse
  • Etablering av KPIer som sikrer oppnåelse av selskapets bærekraftsmål
  • Livssyklusanalyse
  • Optimalisering av energibruk
    
 • Risk & Compliance

  Har din virksomhet identifisert og håndtert relevante bærekraftsrisikoer?

  Vi hjelper deg med å gjennomføre risikovurderinger for å identifisere og håndtere bærekraftsrisikoer som virksomheten står overfor. Enten din virksomhet er en nasjonal eller internasjonal aktør, kan vi hjelpe deg med å utvikle en strategi som håndterer bedriftens spesifikke risikoer og støtter virksomhetens mål. Vi bruker metoder fra ERM (Enterprise Risk Management), som gjør det mulig å kvantifisere risiko og ikke-finansielle data.

  Internasjonale organisasjoner som FN og OECD anbefaler at virksomheter gjennomfører Due Diligence på bærekraft. Vi hjelper din organisasjon med å gjennomføre effektive Due Diligence-prosesser for systematisk identifisering, kvantifisering og håndtering av bærekraftsrisikoer. Dette vil hjelpe deg med å identifisere risikoer og ta nødvendige forhåndsregler.

  Vi tilbyr blant annet bistand knyttet til:

  • Risikoanalyse og evaluering av bærekraftsrisikoer
  • Miljømessige, sosial og etisk Due Diligence
  • Overholdelse av regler knyttet til miljø (REACH, RoHS)
    
 • Bærekraftig leverandørkjede

  Hvordan håndterer du bærekraftsutfordringer i leverandørkjeden?

  En virksomhets forsyningskjede er ofte lang, komplisert og vanskelig å forstå. Samtidig stilles det i dag økte krav til en virksomhets transparens og til dens tilnærming til bærekraftig leverandørkjede. Det forventes også at virksomhetene rapporterer om sosiale, miljømessige og etiske faktorer ved virksomheten som påvirker de samfunnene de opererer i. Derfor er det svært viktig med oversikt og kontroll over hele verdikjeden for lettere å håndtere potensielle risikoer og mangler.

  Vi tilbyr blant annet bistand knyttet til:

  • Leverandør Code of Conduct
  • Risikoanalyse av leverandører, herunder rettighetsspørsmål, forretningsetikk og miljø
  • Verktøy og modeller for leverandørrevisjon
  • Program for leverandørrevisjoner
  • Bærekraftig innkjøp og sporbarhet
    
 • Rapportering og verifikasjon

  Svarer bedriftens rapportering til de viktigste interessentenes forventninger?

  Tillit og gode interessentrelasjoner er viktige parametere for å gjøre forretninger nå og i fremtiden. Å være lydhør til forventningene til kunder, investorer, myndigheter og andre samfunnsaktører er viktig for å opprettholde suksess. Det forventes i økende grad at bedrifter leverer rapportering av høy kvalitet og lever opp til en rekke industristandarder og internasjonale retningslinjer. Samsvar med internasjonale standarder og retningslinjer kan hjelpe din bedrift å forbli attraktiv for dine kunder og investorer.

  Å gjøre det riktige valget av standarder, retningslinjer og rapporteringsformater er en utfordring for mange bedrifter. Vi veileder våre kunder gjennom denne beslutningsprosessen og hjelper de med å forankre endringene i organisasjonen, for på den måten minimere utfordringene og skape mest mulig verdi for deg og dine kunder.

  Gjennom verifisering av selskapets bærekraftrapport kan vi hjelpe din bedrift å sikre kvaliteten i datamaterialet. Riktige og fullstendige data øker troverdigheten i rapporteringen, og gir deg et sterkere grunnlag for å fortsette å forbedre bedriftens resultater.

  Vi tilbyr blant annet bistand knyttet til:

  • Bærekraftsrapportering, deriblant GRI og Integrert rapportering <IR>
  • Modenhetsanalyse (GAP) av bærekraftsrapportering
  • Total value analyse
  • Pre-assurance av bærekraftsrapportering
  • Verifisering av bærekraftrapporter
  • Rapporteringsprosesser og kontroller
  • Evaluering av kostnader og besparelser knyttet til rapportering etter anerkjente metoder og standarder, f.eks GRI G4, UN Guiding Principles for Business and Human Rights, IIRC, SASB etc.
    
 • Ansvarlige investeringer

  Hvilken betydning har dine investeringer?

  Ansvarlige investeringer er et konsept som fremhever betydningen av ESG (Environmental, Social and Governance) for investorer og for markedets langsiktige levedyktighet og stabilitet. Det kan handle om å utelukke enkelte selskaper eller sektorer, eller å alltid integrere ESG-analyse i alle gjennomganger. Ansvarlige investeringer bidrar til styrket risikostyring og reduserer risiko for manglende overholdelse med kommersiell risiko som konsekvens. Gjennom dette arbeidet møter ditt selskap kunders og eieres økende krav.

  Vi tilbyr blant annet bistand knyttet til:

  • Utvikling av ESG-strategi
  • Policy for ansvarlige investeringer
  • ESG Due Diligence
  • Bærekraftsgjennomgang av porteføljen
  • Utvikling av KPIer
  • Impact investing (investeringer i sosiale virksomheter)
  • Modeller for prestasjonskontroll
  • Rapportering på ansvarlige investeringer
    
 • Klima- og miljøtjenester

  Med de to siste årene som de varmeste i historien og 2016  spådd til å bli det varmeste året hittil, ser samfunnet i økende grad alvoret av klimaendringer.

  I 2015 kom verdens ledere sammen i Paris for å eniges om veien mot lavutslippssamfunnet. Avtalen fra Paris gjør det tydelig at vi vil i økende grad møte strengere regelverk rundt energibruk og klimautslipp, og rask utvikling av nye lavkarbonteknologier. Bedrifter må tilpasse seg disse endringene for å redusere risiko og utnytte mulighetene.

  EY ønsker å hjelpe din bedrift med å håndtere utfordringer i en stadig mer karbonfokusert verden, og tilbyr et solid, nordisk team bestående av 30 eksperter innen klima og bærekraft.

  Vi tilbyr blant annet bistand knyttet til:

  • Klimaregnskap, rapportering og verifikasjon (EU ETS, GHG Protocol)
  • Klimastrategi, mål og tiltak (f.eks Klimanøytralitet,  Science Based Targets)
  • Utslippsreduksjon og energieffektivisering
  • Miljøvennlig teknologi og prosesser
  • Transport fotavtrykk og bærekraftig transport (f.eks biodrivstoff, hydrogen og elektriske løsninger)
  • CDP rapportering (tidligere Carbon Disclosure Project)
  • Analyse og vurdering av klimarisiko og muligheter
    

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt og finn ut mer.