Praksisundersøkelsen 2021

Regnskapsrapporteringen til de børsnoterte selskapene i Norge settes under lupen. Formålet er å skape oversikt over praktisk anvendelse av IFRS, tilstøtende regelverk og utviklingstrender.

Ønsker du å lese hele Praksisundersøkelsen?

 

Last ned rapporten her 

Bilde av gårdstun som speiler seg i en innsjø med fjell i bakgrunnen

Praksisundersøkelsen 2021

I en årrekke har EY gjennomført praksisundersøkelsen, der regnskapsrapporteringen til de børsnoterte selskapene i Norge settes under lupen. Formålet er å bidra til å skape oversikt over praktisk anvendelse av IFRS og andre tilstøtende regelverk, samt utviklingstrender. Temaet for praksisundersøkelsen varierer fra år til år, men sentrale endringer i regelverk, som for eksempel ikrafttredelse av nye regnskapsstandarder, får alltid oppmerksomhet. 

2020 var et år uten store endringer i regnskapsstandardene. Med dette som bakteppe omfatter årets undersøkelse en studie av praksis for nedskrivningsopplysninger, med fokus på informasjon om indikatorer og forutsetninger, herunder Covid-19 og klimarelaterte forhold. Videre har vi undersøkt opplysninger om utsatte skattefordeler og formelle forhold som regnskapsspråk, presentasjonsvaluta, språk, publiseringstidspunkt, rapportomfang og delårsrapporteringsformat. Opplysninger om utsatte skattefordeler får også oppmerksomhet i årets undersøkelse. For mange av forholdene har vi sammenlignet praksis på Euronext Growth med tilsvarende praksis for andre selskaper på Oslo Børs. 

Dette en tematisk bred undersøkelse og vi tror den inneholder observasjoner som har interesse for både regnskapsprodusenter og brukere.

Sammendrag Praksisundersøkelsen 2021

 • Nedskrivning på Oslo Børs

  • 67 % av selskapene omtalte nedskrivningsindikatorer i årsregnskapet for 2020.
  • 28 % av selskapene omtalte Covid-19 i nedskrivningsnoten, primært som en nedskrivningsindikator.
  • Virkningen av klimarisiko på nedskrivninger ble omtalt av 2 % av selskapene.
  • En høyere andel av selskapene på Oslo Børs hadde nedskrivninger i årsregnskapet for 2020 enn året før. Økningen gjaldt både goodwill, immaterielle eiendeler, anleggsmidler og bruksretteiendeler. De gjennomsnittlige nedskrivningene var også større enn i 2019.
  • Selskapene som har balanseført goodwill ga mer detaljerte opplysninger om forutsetninger, budsjettperiode og sensitivitet enn de som ikke har balanseført goodwill.
 • Nedskrivning på Euronext Growth

  • En betydelig lavere andel av selskapene på Euronext Growth hadde nedskrivninger i 2019 og 2020, sammenlignet med øvrige selskaper på Oslo Børs.
  • Selskapene på Euronext Growth som benytter IFRS gir mindre opplysninger om nedskrivninger enn de øvrige selskapene på Oslo Børs, uavhengig av om de har balanseført goodwill eller ikke.
  • Selskaper som bruker GRS som regnskapsspråk gir vesentlig mindre opplysninger om nedskrivninger enn de som bruker IFRS.
 • Rapporteringspraksis Oslo Børs

  • Årsrapporten har i snitt blitt én side lengre fra 2019 til 2020, mens regnskapene i gjennomsnitt er noe redusert i omfang i den samme perioden.
  • Norske kroner brukes som presentasjonsvaluta av 66 % av selskapene, mens amerikanske dollar brukes av 27 %.
  • GRS er fortsatt det mest utbredte regnskapsspråket i selskapsregnskapene, og andelen som bruker GRS har økt fra 2019 til 2020.
  • Årsrapportene til 79 % av selskapene gis kun ut på engelsk, mens 8 % av selskapene kun publiserer årsrapporten på norsk. De resterende gir ut årsrapporten på begge språk.
  • 92 % av selskapene på Oslo Børs publiserte delårsinformasjon for første kvartal 2021, og 81 % av disse benyttet IAS 34.
  • 52 % av selskapene på Oslo Børs har balanseført utsatt skattefordel, og 77 % av disse har begrunnet balanseføringen i notene.
 • Rapporteringspraksis Euronext Growth

  • Både regnskaper og årsrapporter er betydelig mer omfattende for selskaper notert på andre markedsplasser enn de som er notert på Euronext Growth.
  • Selskapene på Euronext Growth avlegger regnskap omtrent samtidig med øvrige selskaper på Oslo Børs, selv om selskapene på Euronext Growth har en senere frist for avleggelse.
  • Nesten halvparten av selskapene på Euronext Growth bruker IFRS, mens en tredjedel bruker GRS. 13 % bruker GRS for små foretak og 8 % bruker andre regnskapsspråk.
  • 22 % av selskapene på Euronext Growth har byttet regnskapsspråk fra halvårsrapporten for 2020 eller informasjonsdokumentet for notering i 2020 til årsrapporten for 2020.
  • 39 % av selskapene på Euronext Growth har balanseført utsatt skattefordel, men de begrunner balanseføringen i mindre grad enn det øvrige selskaper på Oslo Børs gjør.
Bilde av gårdstun som speiler seg i en innsjø med fjell i bakgrunnen

Praksisundersøkelsen 2021

Last ned årets undersøkelse her.

Last ned

Skyline av Barcode i Oslo på kvelden

Praksisundersøkelsen 2020

Last ned forårets undersøkelse her.

Last ned (pdf)