30 mar 2020
Utsettelse av rapporteringsfrister

Utsettelse av rapporteringsfrister

med

EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY Norge er et globalt oppkoblet, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

30 mar 2020
Relaterte temaer Assurance COVID-19

vis ressurser

Finanstilsynet anerkjenner at situasjonen rundt utbruddet av Covid-19 kan medføre en stor belastning for mange foretak og har gitt en generell utsettelse for enkelte frister.

Så langt gjelder dette følgende (sist oppdatert 30. mars):

 • Rapporteringen fra banker om næringsfordelte tap (KRT-1131): Siste frist for innrapportering utsettes til 31. mars 2020
 • Rapportering fra betalingstjenestetilbydere om svindelrapporteringen (KRT-1132): Siste frist for innrapportering utsettes til 31. mars 2020
 • Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling (KRT-1007): Siste frist for innrapportering utsettes til 31. mars 2020.
 • Kartlegging av foretakenes bærekraftsrapportering - ny frist 15. april
 • Rapportering av opplysninger til krisetiltaksplaner (KRT-1094 og KRT-1095): Ny frist for innrapportering 31. mai 2020
 • Finanstilsynet følger EIOPAs anbefaling om lettelser i rapporteringskrav: Nye frister for Solvens II-rapporteringer
 • Innsending av årsregnskap (KRT-1015): Fristen for utarbeidelse og innsending av styregodkjent årsregnskap for unoterte forsikringsforetak, pensjonsforetak, banker, kredittforetak og finansieringsforetak til Finanstilsynet utsettes til 30. april
 • Årsregnskap (KRT-1015): Fristen for utarbeidelse og innsending av styregodkjent årsregnskap for unoterte verdipapirforetak, forvaltningsselskap og AIF-forvaltere med tillatelse utsettes til 30. april
 • Kortutstedere og -innløseres plikt til å innen 31. mars 2020 rapportere status på tiltak for å etterleve kravene til sterk kundeautentisering ved bruk av betalingskort i netthandel utgår.

Finanstilsynet vil publisere eventuelle ytterligere utsettelser her. Finanstilsynet ber videre foretak som opplever konkrete utfordringer knyttet til stor belastning på enkelte ressurser ta kontakt, slik at praktiske løsninger kan etableres i det enkelte tilfelle.

Finanstilsynet og Den Europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) har erkjent at Covid-19 kan medføre at enkelte børsnoterte foretak får utfordringer med å offentliggjøre årsrapporten innen fristen 30. april 2020. De vil derfor ikke prioritere å sanksjonere de foretakene som har vært forhindret fra å offentliggjøre innen fristen. Finanstilsynet har presisert at de foretakene som er forhindret fra å rekke fristen må gjøre følgende:

 1. Foretakene må varsle Finanstilsynet om forsinkelsen og grunnen for den. Samtidig må det opplyses om tidspunktet utsteder forventer at den finansielle rapporten vil kunne offentliggjøres
 2. Tilsvarende informasjon gis samtidig til markedet i form av en børsmelding
 3. Finanstilsynet forventer at foretakene tilstreber å levere den finansielle rapporten så raskt som mulig etter at hindringen har opphørt
 4. Ytterligere utsettelser utover det som er meldt etter punkt 1 skal varsles på nytt til Finanstilsynet og til markedet i form av en børsmelding før det forventede offentliggjøringstidspunktet har inntruffet

Kontaktperson: Anne-Cathrine Bernhoft, Associate Partner, leder fagavdeling regnskap EY, Tlf. 91 35 79 60

Sammendrag

Covid-19 medfører stor belastning for mange foretak. Finanstilsynet har derfor utsatt flere rapporteringsfrister.

om denne artikkelen

med

EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY Norge er et globalt oppkoblet, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Relaterte temaer Assurance COVID-19