22 jun 2020
Forslag om utsettelse av fristene for årsregnskap mv.

Fristene for årsregnskap og flere andre frister er utsatt

Av

Anne-Cathrine Bernhoft

EY Norge, Assurance, Leder fagavdeling regnskap

Lidenskapelig opptatt av finansiell rapportering. Reiser for å oppleve nye steder og kulturer. Elsker å fotografere mennesker.

22 jun 2020
Relaterte temaer Assurance COVID-19

Som følge av den krevende situasjonen mange foretak er i har det blitt gitt flere utsettelser av frister, både for fastsettelsen av årsregnskapet samt annen rapportering.

Den 21. juni ble fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning utsatt med to måneder, fra 30. juni til 31. august 2020. Formålet er å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet for regnskapspliktige foretak. Den samme utsettelsen gjelde fristen for å holde ordinær generalforsamling for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og ordinært årsmøte for samvirkeforetak.

Utsettelsen er fastsatt i en midlertidig lov. Loven gjelder til 31. desember 2020, noe som betyr at foretak med avvikende regnskapsår også omfattes av endringen.

Utsettelsen gjelder ikke for foretak med noterte verdipapirer og foretak som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet etter finanstilsynsloven. Se nærmere omtale av fristen for noterte foretak lenger ned i denne artikkelen.

Utsatte frister for rapportering og innsendelser

Finanstilsynet erkjenner at situasjonen rundt utbruddet av Covid-19 kan medføre en stor belastning for mange foretak og har allerede gitt en generell utsettelse for enkelte andre frister.

Så langt gjelder dette følgende frister som ikke har utløpt (sist oppdatert 21. juni):

  • Finanstilsynet følger EIOPAs anbefaling om lettelser i rapporteringskrav: Nye frister for Solvens II-rapporteringer
  • Kortutstedere og -innløseres plikt til å innen 31. mars 2020 rapportere status på tiltak for å etterleve kravene til sterk kundeautentisering ved bruk av betalingskort i netthandel utgår.
  •  EBA har gitt nærmere informasjon om rapporteringsfrister. Ved behov kan en innvilge utsettelser på inntil 1 måned for utvalgte deler av den regulatoriske rapporteringen.
  • Årlig rapportering av risikovurderinger knyttet til tilbyderens betalingstjenester. Finanstilsynet vil komme tilbake med ny frist for første innrapportering.
  • EIOPA-rapportering pensjonsforetak: Foretak som har utfordringer med å rekke fristen ved årsrapporteringen for 2019 og rapporteringen per 1. kvartal 2020 kan henvende seg til Finanstilsynet. Fristene for når nasjonale tilsynsmyndigheter må videresende rapporteringen til EIOPA er forlenget, se EIOPAs uttalelse om tjenestepensjonssektoren og COVID 19.

Finanstilsynet vil publisere eventuelle ytterligere utsettelser her. Finanstilsynet ber videre foretak som opplever konkrete utfordringer knyttet til stor belastning på enkelte ressurser ta kontakt, slik at praktiske løsninger kan etableres i det enkelte tilfelle.

Offentliggjøring av årsrapport for noterte foretak

Utstedere av aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og Oslo Axess

Finanstilsynet og Den Europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) har erkjent at Covid-19 kan medføre at enkelte børsnoterte foretak får utfordringer med å offentliggjøre årsrapporten innen fristen 30. april 2020. De vil derfor ikke prioritere å sanksjonere de foretakene som har vært forhindret fra å offentliggjøre innen fristen. Finanstilsynet har presisert at de foretakene som er forhindret fra å rekke fristen må gjøre følgende:

  1. Foretakene må varsle Finanstilsynet om forsinkelsen og grunnen for den. Samtidig må det opplyses om tidspunktet utsteder forventer at den finansielle rapporten vil kunne offentliggjøres
  2. Tilsvarende informasjon gis samtidig til markedet i form av en børsmelding
  3. Finanstilsynet forventer at foretakene tilstreber å levere den finansielle rapporten så raskt som mulig etter at hindringen har opphørt
  4. Ytterligere utsettelser utover det som er meldt etter punkt 1 skal varsles på nytt til Finanstilsynet og til markedet i form av en børsmelding før det forventede offentliggjøringstidspunktet har inntruffet

Øvrige utstedere

For utstedere av aksjer og egenkapitalbevis tatt opp til handel på Merkur Market samt obligasjoner notert på Oslo Børs eller registrert på Nordic ABM gjelder egne frister og retningslinjer. En detaljert beskrivelse av disse finnes på Oslo Børs’ hjemmesider.

Sammendrag

Covid-19 medfører stor belastning for mange foretak. Flere rapporteringsfrister, herunder fristen for å fastsette årsregnskapet, har derfor blitt utsatt.

Om denne artikkelen

Av

Anne-Cathrine Bernhoft

EY Norge, Assurance, Leder fagavdeling regnskap

Lidenskapelig opptatt av finansiell rapportering. Reiser for å oppleve nye steder og kulturer. Elsker å fotografere mennesker.

Relaterte temaer Assurance COVID-19