3 minutters lesing 13 jun. 2024
Bilspor lys på fjellveien, Sveits

Hva er dobbel vesentlighetsanalyse, og hvorfor er det et krav i CSRD?

Skrevet av
Nora Roel Løken

Consultant, Climate Change and Sustainability Services, EY Norge

Mener kunnskap og innovasjon er nøkkelen for en bærekraftig fremtid. Hobbyentreprenør og matentusiast.

Olav Skogen

Consultant, Climate Change and Sustainability Services, EY Norge

Brenner for å skape større ansvarlighet og troverdighet for en rettferdig omstilling. Fotballnerd og kaffeentusiast.

3 minutters lesing 13 jun. 2024

Gjennom det europeiske bærekraftsdirektivet CSRD kreves det at selskaper som treffes har gjennomført en dobbel vesentlighetsanalyse.

Oppsummert:
  • En dobbel vesentlighetsanalyse har to aspekter; selskapets påvirkning på omverdenen og innvirkningen av ytre krefter på selskapet
  • Analysen er sentral for å identifisere områder og faktorer for potensielle risikoer og muligheter, og setter grunnlaget for en effektiv ESG-strategi
  • En dobbel vesentlighetsanalyse kreves av selskaper som treffes av de europeiske rapporteringsstandardene (ESRS) under bærekraftsdirektivet CSRD

En dobbel vesentlighetsanalyse er selve grunnlaget for et selskaps bærekraftsstrategi- og rapportering. Analysen setter fundamentet som alt ESG-arbeid bygger på, for å hjelpe selskapet å forstå dets påvirkninger på omverden samt de viktigste finansielle mulighetene og risikoene det bør addressere i en verden i endring. Dette arbeidet gjør det enklere å prioritere de mest vesentlige bærekraftstemaene selskapet burde jobbe med — og rapportere på.

Hva er egentlig en dobbel vesentlighetsanalyse?  

En dobbel vesentlighetsanalyse hjelper selskaper med å identifisere hvilke bærekraftstema som er mest relevante med utgangspunkt i deres virksomhet, verdikjede og interessenter. Det vil variere fra selskap til selskap hva som identifiseres som vesentlige bærekraftstema og ikke. Slike tema kan blant annet være biodiversitet, klimarisiko, menneskerettigheter og ressursbruk. Ved å kartlegge hvilke bærekraftstema som er vesentlige for selskapet vil man også kunne forebygge risikoen for grønnvasking.

Bilde som visualiserer dobbel vesentlighet som hjelper selskaper med å identifisere hvilke bærekraftstema

Grunnen til at det kalles en dobbel vesentlighetsanalyse kommer av at den dekker både selskapets påvirkning utad (for eksempel selskapets klimagassutslipp eller påvirkning på biodiversitet og økosystemer), men også hvordan selskapet selv blir påvirket av ytre krefter (som for eksempel flom og tørke, risiko for menneskerettighetsbrudd eller regulative endringer). Analysen er altså dobbel fordi den dekker både hvilke områder selskapet har en vesentlig påvirkning på, samtidig som den hjelper selskapet å forstå hvilke forhold som kan ha vesentlig påvirkning på egen virksomhet og føre med seg risikoer eller muligheter for selskapet. 

Må jeg gjennomføre en dobbel vesentlighetsanalyse?  

Å gjennomføre en dobbel vesentlighetsanalyse har vært beste praksis for å danne grunnmuren for selskapers arbeid med ESG i flere år. Det europeiske direktivet for bærekraftsrapportering (CSRD) trer gradvis i kraft fra og med regnskapsåret 2024, og pålegger organisasjoner å følge standardene for europeisk bærekraftsrapportering (ESRS). Disse standardene krever at organisasjoner utfører en dobbel vesentlighetsanalyse, og stiller spesifikke krav og anbefalinger til hvordan en slik analyse skal utføres.  

Selv om ikke alle selskap er pålagt å gjennomføre en dobbel vesentlighetsanalyse, kan det likevel være en god idé å gjennomføre en. En slik analyse er et naturlig sted å starte med bærekraftsarbeidet, da analysen kartlegger hvilke vesentlige områder det vil være verdifullt og forventet å rapportere på overfor interessenter. I tillegg kan analysen bidra til å identifisere blindsoner, altså viktige bærekraftsrelevante forhold selskapet tidligere ikke har gitt særlig oppmerksomhet. 

Hvorfor gjennomføre en dobbel vesentlighetsanalyse?  

En dobbel vesentlighetsanalyse hjelper selskaper å identifisere hvilke bærekraftstema som er mest vesentlig, for å sette fokus på det som er viktig for både selskapene og deres interessenter. Når et selskap har identifisert sine vesentlige tema og rapportert tilhørende informasjon, vil det i større grad være i stand til å: 

  • Organisere virksomheten på en mer effektiv måte for å håndtere påvirkninger, risikoer og muligheter knyttet til disse temaene.  
  • Sikre transparens og robusthet rundt organisasjonens ESG-arbeid, og slik bygge tillit hos interessenter og styrke selskapets omdømme.  
  • Forstå hvilke ressurser som trengs for å proaktivt adressere fremtidige og nåværende interne og eksterne påvirkninger, risikoer og muligheter. 

En dobbel vesentlighetsanalyse er altså svært viktig fra et styringsperspektiv for å organisere selskapers ESG-arbeid. 

EY kan hjelpe 

EY har Norges største team innen bærekraft, og har bistått med å gjennomføre nærmere hundre doble vesentlighetsanalyser innen ulike sektorer. Våre eksperter har praktisk erfaring, verktøy og kompetanse som sikrer at ditt selskap enkelt kan navigere i både nye og eksisterende krav, samt hjelpe selskapet til å vise ansvarlighet og en tydelig forpliktelse til den grønne og rettferdige omstillingen.  

For ytterligere informasjon om hva EYs bærekraftsteam kan gjøre for deg, ta kontakt med oss. 

Sammendrag

En dobbel vesentlighetsanalyse dekker både selskapets påvirkning utad (som for eksempel selskapets klimagassutslipp), og hvordan selskapet selv påvirkes av ytre krefter (som flom og tørke eller identifiserte menneskerettighetsbrudd). Analysen er dobbel fordi den dekker både hvilke områder selskapet har en vesentlig påvirkning på, samtidig som den hjelper virksomheten å forstå hvilke bærekraftstema som kan ha mest påvirkning på egen virksomhet og føre med seg risikoer og muligheter for selskapet. En dobbel vesentlighetsanalyse er svært viktig fra et styringsperspektiv for å kunne sette opp en effektiv og troverdig ESG-strategi, og er et krav i de europeiske rapporteringsstandardene (ESRS) under bærekraftsdirektivet CSRD.

Om denne artikkelen

Skrevet av
Nora Roel Løken

Consultant, Climate Change and Sustainability Services, EY Norge

Mener kunnskap og innovasjon er nøkkelen for en bærekraftig fremtid. Hobbyentreprenør og matentusiast.

Olav Skogen

Consultant, Climate Change and Sustainability Services, EY Norge

Brenner for å skape større ansvarlighet og troverdighet for en rettferdig omstilling. Fotballnerd og kaffeentusiast.