1304099356
Case Study
The better the question. The better the answer. The better the world works.
Case Study

Digital fremtidsrettet tjeneste gir bedre oppfølging av pasienter hjemme

EY Skye har bidratt i et nyskapende samarbeid som hjelper kreftsyke i hjemmene sine, gjennom bruk av digitale tjenester.

1

Hvordan jobbe sammen for å utvikle en helt ny digital tjeneste?

Komplekse og innovative IT-prosjekter krever en egen type samarbeid. EY Skye har bidratt til at tre parter lyktes i å gi kreftsyke en enklere hverdag.

Hvordan kan helsepersonell følge opp kreftsyke best mulig når de er hjemme? Og hvordan kan pasientene vite om helsepersonell faktisk skjønner hvordan det går med dem og hva de trenger?

Utviklingen av en digital løsning for kreftpasienter på Sykehuset Østfold var allerede i gang med et innovasjonspartnerskap i samarbeid med e-helseselskapet Diffia. Målet var å utvikle en løsning som gjorde det mulig for helsepersonell og pasienter å utveksle informasjon og ha dialog mens pasienten var hjemme mellom kreftbehandlingene. Se mer informasjon om Nyskapende pasientforløp

Bakgrunnen er velkjent: I årene som kommer blir det stadig flere eldre og syke i Norge. Med økt alder øker også faren for kreft. Samtidig er det allerede mangel på helsepersonell i dag. Norsk helsevesen har derfor behov for å finne trygge og innovative alternativer som gir pasientene god og sikker oppfølging, uten at det sprenger kapasiteten til sykehusene.

Selv om dagens pasienter generelt er godt fornøyde med behandlingen de får, forteller flere at helsevesenet er god på overlevelse, men ikke fullt så god på opplevelse. Mange gjennomgår usammenhengende behandlingsforløp med flere ulike behandlere, lange ventetider, gjentatte sykehusinnleggelser, uforutsigbarhet og mangel på informasjon.

Helsepersonell, på sin side, klager over ressursmangel, stress, uforutsigbarhet og utfordrende logistikk. De opplever at de vet lite om hvordan pasientene har det når de er utenfor sykehuset. De sier også at forverringer i pasientenes tilstand, nye sykehusinnleggelser og ekstra belastninger kunne vært unngått dersom endringer hos pasientene hadde blitt oppdaget tidligere.

Nye digitale tjenester er derfor helt nødvendige for at fremtidens helsevesen skal fungere. Sykehuset Østfold og Diffia hadde som mål å utvikle to apper, én for pasientene og en annen til bruk av helsepersonell på sykehuset. Målet var at verdifull helseinformasjon skulle flyte trygt og enkelt mellom pasienten hjemme og sykehuset.

Men hvordan samarbeider man best om innovasjon?

Dette var utfordringen da også Sykehuspartner skulle bli med i samarbeidet. Sykehuspartner eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst, og leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst. Sykehuspartner HF har en nøkkelrolle som forvalter av datasystemene til Sykehuset Østfold.

Appen for klinikerne på sykehuset , skulle nemlig etableres på Sykehuspartner sin infrastruktur og den måtte «snakke» med kliniske fagsystemer på sykehuset. Dette er viktig for at helsepersonellet ikke må dobbeltregistrere samme informasjon i flere systemer eller lete på tvers av systemene for å få all nødvendig informasjon om pasienten. Merarbeid for helsepersonellet som følge av manglende samhandling mellom systemer var et problem ved en tidligere pilot med hjemmeoppfølging på sykehuset, det å få på plass en sømløst integrert løsning var derfor et viktig mål for det nye systemet.

Et trepartssamarbeid sto på trappene. EY Skye fikk jobben med å bidra med prosjektstyring fra Sykehuspartner sin side.

2

Slik spiser man en elefant...

Et stort innovasjonsprosjekt ble delt i mange små biter. EY Skye bidro til å finne den gode samarbeidsformen og metoden som fungerte.

– Det handler om å gjøre fortløpende prioriteringer, hele veien i tett dialog med kunden. Og hele tiden omprioritere slik at vi leverer det viktigste. Vi må hele tiden bryte opp elefanten til mindre biter, forklarer konsulent Lisa Ruch hos EY Skye.

Hun er utdannet i smidig prosjektledelse innen IT, med en bachelorgrad i informatikk fra Sydney, og studier i entreprenørskap og innovasjon fra Universitetet i Oslo.

Det Sykehuspartner trengte var nettopp smidig prosjektledelse, spesielt tilpasset innovasjonsprosjekter. Lisa fikk god bruk for det hun hadde med seg i verktøykassa.

Dette var en helt ny form for prosjektstyring og en ny måte å jobbe på for dem. Å hele tiden skulle levere kloss for kloss, hele tiden forbedre noe.
Lisa Ruch
Senior Manager, Technology Consulting, EY Norway

– Innovasjonsprosjekter må leveres iterativt med minimumsprodukter. Disse må testes ut, og så må man bygge videre på løsningen, forklarer Lisa.

Sykehuspartner er rigget for store regionale prosjekter, og har en viktig rolle i å ivareta sikkerheten. Tradisjonelt har de jobbet etter såkalt fossefallmetodikk og hadde svært lite erfaring med smidig metodikk.

– Dette var en helt ny form for prosjektstyring og en ny måte å jobbe på for dem. Å hele tiden skulle levere kloss for kloss, hele tiden forbedre noe. Det å prøve å tilpasse arbeidsmetoden til dette og hvordan man samarbeider innad i teamet og med de to andre aktørene var en viktig del av jobben, forklarer Lisa.

– Det er viktig å tilrettelegge for at man kan levere små ting av verdi og heller bygge videre på det oftere, levere kjappere og mindre av gangen.

Korte planleggingshorisonter var viktig i et prosjekt som dette. Teamene satset derfor på at Diffia skulle jobbe i to ukers sprinter med utvikling. På denne måten kunne Sykehuspartner legge til rette for at Sykehuset Østfold og Diffia kunne levere ny funksjonalitet hver måned. Slik ble løsningen stadig forbedret.

– Ut over vanlig prosjektledelse, var en viktig del av jobben  å legge til rette for en smidig arbeidsprosess som fungerte for alle parter samtidig som vi skulle levere verdi til sluttbruker (helsepersonell og pasienter), sier Lisa.

Prosjektledere for hver av de tre partene, Sykehuspartner, Diffia og Sykehuset Østfold hadde derfor felles planleggingsmøter, slik at alle hadde lik forståelse av hva som skulle skje og når.

Diffia var utviklerne, Sykehuset Østfold var kunden og Sykehuspartner, som EY Skye jobbet for, hadde et team på sju personer som tilrettela for å sette opp appen i infrastrukturen til Sykehuspartner. Lisa Ruch og teamet sikret også at appen var sikker, satte opp nødvendige databaser og servere, og tilrettela for drift, forvaltning og brukerstøtte for appene.

Det ble utviklet et brukergrensesnitt for pasientene som var hjemme, Nimble People og et for helsepersonell på sykehuset, Nimble Clinic. Gjennom Nimble People kan pasientene registrere sine symptomer og sende meldinger med tekst og bilde til helsepersonell på sykehuset. Helsepersonell på sin side får dermed innsikt i pasientens helsetilstand og kan iverksette tiltak ved endringer i tilstanden for å forhindre forverring, sykehusinnleggelse og dårligere livskvalitet hos pasientene.

Ut over vanlig prosjektledelse, var en viktig del av jobben å legge til rette for en smidig arbeidsprosess som fungerte for alle parter samtidig som vi skulle levere verdi til sluttbruker.
Lisa Ruch
Senior Manager, Technology Consulting, EY Norway

Et viktig arbeid var å sørge for at løsningen var enkel og brukervennlig for både pasientene og helsepersonell. Integrasjon med kliniske fagsystemer på sykehuset, som elektronisk pasientjournal og elektronisk kurve, representerte høy grad av nybrottsarbeid for alle parter, men gjorde både pasientadministrasjonen og dokumentasjonen enklere for helsepersonellet og ga en god flyt i arbeidsprosessene.

– I et prosjekt som dette er det mye byråkrati og svært strenge krav til sikkerhet. Det kan vi ikke inngå kompromisser på. Vi forsøkte derfor å rigge til et team som kunne jobbe så selvstendig som mulig innenfor dette systemet, sier Lisa Ruch.

Den første leveransen der Sykehuset Østfold kunne begynne å bruke løsningen ble levert i desember 2020. Underveis i utprøvingen ble brukererfaringer innhentet og nye, forbedrede funksjoner ble utviklet fortløpende, testet og til slutt levert til sluttbrukerne. Deretter skulle sykehuset vurdere om de ville kjøpe løsningen.

3

Nye apper gir bedre dager for pasienter og helsepersonell

Utvalgte kreftpasienter i Østfold bruker i dag løsningen som gjør det mulig å dele viktig informasjon om deres helsetilstand og kommunisere med sykehuset selv om de er hjemme.
Dette har vært kjempespennende. Det er både samfunnsnyttig og givende arbeid. Det er innovativt, og arbeidsmetodikken er spennende. Dette er et veldig bra prosjekt med en moderne måte å jobbe på.
Lisa Ruch
Senior Manager, Technology Consulting, EY Norway

Løsningen (appene Nimble People og Nimble Clinic) er nå i bruk av helsepersonell og kreftpasienter ved Sykehuset Østfold, og skal breddes til andre avdelinger og pasientgrupper på sykehuset.

Sykehuspartner er stolte over at de har klart å tilrettelegge for at pasientene kan sende inn data til kliniske fagsystemer og etablere sikker kommunikasjon. Nå kan pasientene trygt sende inn bilder og data. De identifiserer seg med Bank ID, noe som også er nytt i sykehussystemer. I disse dager introduseres også biometrisk innlogging.

– Dette har vært kjempespennende. Det er både samfunnsnyttig og givende arbeid. Det er innovativt, og arbeidsmetodikken er spennende. Dette er et veldig bra prosjekt med en moderne måte å jobbe på, sier Lisa Ruch.

Hun forteller at samarbeidet mellom de tre partene Sykehuset Østfold, Diffia og Sykehuspartner har fungert veldig godt.

– Dette er teamarbeid som virkelig har gitt resultater, sier hun.

I tillegg til Sykehuset Østfold har også seks andre helseforetak i Helse Sør-Øst utøvd opsjon på å kunne ta løsningen i bruk.
 

Kontakt oss

Liker du det du har sett? Ta kontakt og finn ut mer.