7 minutters lesing 19 mai 2024
Bilde av Flyfoto av et solvarmekraftverk

Sett en stø kurs med strategisk porteføljestyring

Av Elisabeth V. Wallem

Associate Partner, Norsk leder av Technology Transformation Delivery, Technology Consulting, EY Norge

Jeg brenner for å hjelpe organisasjoner med å finne ut hvordan de kan oppnå gevinster i skjæringspunktet mellom strategi, arkitektur, porteføljestyring, endringsledelse og teknologi.

7 minutters lesing 19 mai 2024
Relaterte temaer Strøm og energi Olje og gass

Se hvilken effekt god bruk av strategisk porteføljestyring kan ha på valgene som tas i den nordiske energisektoren.

Oppsummert:

 • Strategisk porteføljestyring (SPM) er sentralt for å oppnå en effektiv overgang til fornybar energi, og kan snu utfordringer til nye muligheter.
 • SPM bidrar med å se på ulike aspekter for prioritering og balansering, fra risikovurdering til allokering av kapital, utnyttelse av kompetanse og hensyn til eksisterende infrastruktur.
 • Vellykket innføring av SPM kan akselerere energibransjen i Norden mot en mer bærekraftig fremtid.

I dagens komplekse forretningsverden er strategisk porteføljestyring (SPM) et kraftfullt verktøy for selskaper som ønsker å nå sine strategiske mål. SPM hjelper organisasjoner med å vurdere når man bør prioritere innovasjon opp mot det å vedlikeholde eksisterende løsninger, og sørger for at denne balanseringen optimaliserer avkastningen. En effektiv strategi skal støtte både de ansatte, organisasjonen og samfunnet rundt. Denne artikkelen ser på hvordan SPM bidrar til dette, spesielt innen energisektoren i Norden.

Strategisk porteføljestyring (SPM) sikrer at en organisasjons prosjekter og initiativer støtter dens strategiske mål, ved å optimalisere ressursbruk og balansere risiko og gevinster. Dette muliggjør også tilpasning til skiftende markedsforhold og interessentenes forventninger, og sikrer kontinuerlig overvåking av porteføljens ytelse og verdi.

SPM støtter de kritiske beslutningsprosessene og gir et strukturert rammeverk for styring av en organisasjons portefølje av initiativer. SPM skal ikke bare styre organisasjonen mot sine mål, men sikre at de realiseres effektivt, vellykket og med minst mulig innsats. Sluttresultatet skal ikke bare være å maksimere lønnsomheten, men også å inkludere andre områder av selskapsstrategien, som bærekraft, i prioriteringsarbeidet.

Utfordringer rundt overgang til fornybare energikilder i Norden

Større bevissthet rundt klimaendringer og det akutte behovet for å gå over til fornybar energi har skapt diskusjoner globalt. Norden deltar aktivt i diskusjoner og strategiarbeid for ytterligere forbedringer på dette området. Imidlertid er overgangen til fornybar energi ingen enkel utfordring å ta tak i. Selv om de fleste ønsker en omfattende bruk av fornybar energi, stiger fortsatt forbruket av fossilt brensel.

 • Utfordringer rundt infrastruktur: En av de største utfordringene med overgangen til fornybar energi er oppgradering og omlegging av eksisterende infrastruktur for å tilrettelegge for ny teknologi. Dette krever betydelige investeringer og god planlegging. I deler av Norden er utfordringene ekstra store på grunn av store geografiske avstander og lav befolkningstetthet. Dette øker kostnaden og ressursinnsatsen som behøves for å bygge, drifte og vedlikeholde infrastrukturen.
 • Teknologiske begrensninger: Selv om ny teknologi har forbedret effektiviteten til fornybare energikilder i betydelig grad, er det fortsatt store begrensninger. Problemer med energilagring, ineffektivitet i overføringen og ustabil tilgang på vind- og solenergi er kun eksempler på utfordringer som må løses.
 • Økonomiske hensyn: Overgangen til fornybar energi skaper økonomiske utfordringer. Selv om kostnadene knyttet til fornybare teknologier, har sunket de siste årene ser man fortsatt utfordringer knyttet til lønnsomheten. Svingende råvarepriser og politikk som tildels støtter fossile brensler gir økonomisk usikkerhet noe som gjør overgangen mer risikabel.
 • Politiske hindre: Det er behov for solid regulatorisk støtte for en effektiv overgang mot fornybar energi. Byråkratiske hindringer og motstridende politiske interesser kan bremse denne prosessen.
 • Aksept fra samfunnet: Byttet til fornybar energi fører til endringer i jobbmarkedet og mulig tap av jobber for dem som er ansatt i utvinning og foredling av fossil energi. Dette fører til en utfordrende situasjon hvor økonomiske interesser og ønsket om forandringer kolliderer, noe som både kan være følelsesmessig ladet og politisk følsomt. Byttet kan også føre til tap av biologisk mangfold, f.eks. ved bygging av vannkraftverk, og utfordringer knyttet til å beskytte urfolks rettigheter og bevaring av tradisjonelle leveveier ved bygging av vindmølleparker.
 • Avhengighet av fossile brensler: Noen typer industri kan foreløpig ikke drives med elektrisitet. Man er fremdeles avhengig av fossile brensler, noe som påvirker kapasitet, kompetanse og ressurser tilgjengelig til utviklingen av fornybar energiteknologi. Dette skaper en situasjon der problemet og deler av løsningen er sammenflettet.

For å møte disse utfordringene, må man fundamentalt revurdere tilnærmingen til prioriteringer. Strategisk porteføljestyring (SPM) må skreddersys for å gjøre energiselskaper i bedre stand til å vurdere kost / nytte (både økonomisk og kvalitativt) ved investeringer, og bedre håndtere utfordrende beslutningsprosesser. Veien mot en større andel fornybar energi i Norden er ikke rett fram. Likevel er fordelene ved en vellykket overgang til fornybar energi - både miljømessig og økonomisk – uvurderlige. Med de riktige strategiene, engasjementet og regionalt samarbeid har Norden potensiale til å gjøre denne overgangen raskere og mer effektiv.

Ledelsen og beslutningstakerne i den nordiske energisektoren kan velge å se på disse utfordringene som en mulighet for innovasjon og vekst, snarere enn et hinder på veien. Ved å erkjenne kompleksiteten i energiovergangen og adressere den direkte, kan de ta betydelige skritt mot en bærekraftig fremtid.

Pionerarbeid i overgangen til fornybar energi: Kraften i strategisk porteføljestyring

Overgangen fra tradisjonelle energikilder til fornybare løsninger representerer både utfordringer og muligheter for de nordiske energiselskapene. Kompleksiteten krever en konsistent mekanisme for å håndtere transformasjonen, og er her strategisk porteføljestyring (SPM) kommer inn. SPM gir en strukturert metode for å ta gode beslutninger, adresserer de kritiske problemene og støtter organisasjonen til å følge opp strategien.

 • Kobling mot visjon: Strategisk porteføljestyring sikrer at alle initiativ er i tråd med organisasjonens langsiktige mål. Ved å konsentrere initiativene mot en balansert og sunn økonomisk overgang til bærekraftige energiløsninger, vil det hjelpe selskaper med å vinkle investeringene og aktivitetene mot overgangen til fornybar energi.
 • Risikovurdering og -håndtering: SPM lar organisasjoner identifisere, evaluere og vurdere potensielle risikoer forbundet med strategisk energiovergang. Det støtter opp under de beslutninger som gjøres rundt innovasjon, overholdelse av regelverk og prioritet på tekniske oppgraderinger.
 • Balansert allokering av kapital: Overgang til fornybar energi krever betydelig reallokering av kapital, noe som kan føre til økonomisk press på kort sikt. Ved bruk av metoder i strategisk porteføljestyring, kan selskaper planlegge investeringene sine, og sikre at finansiell helse opprettholdes. Å ha en totaloversikt på ett sted kan også hjelpe organisasjonen å vise prosjektene som kan utnytte statlige insentiver, for å muliggjøre prosjekter som ellers ville hatt en negativ avkastning.
 • Beslutningsstøtte: Energisektoren preges av hyppige endringer av regler og forskrifter. SPM utruster organisasjoner med viktig innsikt som muliggjør raskere og mer informert beslutningstaking. Når det kommer til å ta i bruk ny teknologi, ligger den nordiske energisektoren etter, i forhold til mange andre sektorer.
 • Utvikling av Infrastruktur: Strategisk porteføljestyring hjelper bedrifter med å prioritere og forstå balansen mellom å opprettholde eksisterende infrastruktur og behovet for ytterligere, mer distribuert infrastruktur.
 • Bærekraft: Med SPM kan organisasjoner fokusere på bærekraft både internt og eksternt. På den ene siden ønsker organisasjonen å oppnå interne nullutslippsmål, og på den andre siden sørge for at bærekraftige energialternativer blir prioritert.

Når vi nå står på terskelen til energirevolusjonen, har de nordiske lederne en unik mulighet til å omforme utfordringer til muligheter. Strategisk porteføljestyring er ikke en luksus; det er en nødvendighet i denne overgangen. Ved å utnytte SPM, vil de nordiske energiselskapene være forberedt på å navigere mot mer fornybar energi. Dette vil hjelpe med å systematisk overvinne hindringer, og sikre en grønnere, mer bærekraftig energifremtid for regionen.

Strategisk porteføljestyring er nøkkelen for en effektiv overgang til fornybare energikilder. God porteføljestyring kan sikre økonomien i overgangen, blant annet gjennom god utnyttelse av insentivordninger. Tiden er moden for å legge ned en større innsats.
Elisabeth V. Wallem
Associate Partner, Norsk leder av Technology Transformation Delivery, Technology Consulting, EY Norge

Kickstarte endring: Snu energisektoren med strategisk porteføljestyring

For tiden opplever den nordiske energisektoren et vendepunkt. Overgangen fra fossile brensler til fornybar energi former en ny fremtid - som krever en mer omfattende og bærekraftig tilnærming til beslutningstaking. I dette scenarioet viser strategisk porteføljestyring (SPM) seg å være et viktig virkemiddel.

Hvordan kan SPM lede endringen av sektoren?

SPM gir klarhet, åpenhet og en god totaloversikt til både interne og eksterne interessenter.

 • Tradisjonell styring fokuserer ofte på individuelle prosjekter. SPM oppmuntrer derimot til en helhetlig betraktning av prosjektporteføljen, og sikrer at de overordnede strategiske målene tydeliggjøres. Mens organisasjoner ofte har god kontroll over pågående initiativer, hjelper SPM også med å velge de riktige fremtidige initiativene, i tråd med langsiktige mål.
 • I motsetning til å følge opp hvert initiativ separat frem til levering, oppfordrer SPM til periodisk vurdering av prioriteringer, og fasiliterer omprioritering av initiativer ved endringer, for eksempel ved regulatoriske endringer eller dersom det skjer et teknologisk gjennombrudd.
 • I stedet for at ledelsen kun fokuserer på ROI ved beslutninger, krever SPM at hver beslutning skal knyttes til organisasjonens totalstrategi og bærekraftmål - noe som fremmer en kultur for forståelse og transparens på alle nivåer.
 • Ved også å vurdere initiativer som har en høyere risiko, tvinger SPM selskapene til å fokusere på langsiktige mål og identifisere muligheter som leder mot fremtiden.

SPM utvider fokuset fra kun budsjettoppfølging av initiativer til å utnytte ressurser på best mulig måte og å ta grep der hvor man ser prioriteringer må gjøres.

Kartlegge kursen

Implementering av SPM krever at man tegner opp et veikart, og dette vil variere med din organisasjons modenhet.

Det typiske veikartet innebærer:
 • Dagens bruk av prioriteringer: Forståelse av nåværende metoder for prioritering av initiativer
 • Eksisterende porteføljestyring: Vurdering av den nåværende tilstanden på porteføljestyring og faktiske bruk av prosesser og organisasjon
 • Gap-analyse: Gjennomføring av en analyse som baner vei for et klart mål for SPM-implementering, med støtte fra ledelsen
 • Praktisk bruk av strategi: Bruken av strategiske drivere, organisasjonens mål og resultater (OKR) eller andre relevante kriterier for å lage struktur til SPM.
 • Legge grunnlaget: Design av robuste prosesser og kriterier for vellykket implementering av SPM
 • Faseinndelt implementering: Trinnvis innføring av SPM, med vekt på å forstå betydningen av hver fase

Det vi trenger nå, er å rette våre samlede anstrengelser mot bærekraftige endringer i energisektoren ved bruk av SPM.

Lederne i den nordiske energiindustrien har en unik mulighet til å omforme komplekse endringer til suksess. Ved å implementere SPM kan de samkjøre organisasjonens strategiske mål, og koordinere innsatsen for en bærekraftig fremtid.

Som beslutningstaker eller interessent i den nordiske energiindustrien, er dette din mulighet til å tilføre smidighet og effektivitet for de strategiske initiativene ved hjelp av SPM. SPM kan være kompasset som gir dere oversikt til å utforske nye horisonter, samtidig som det sikrer initiativenes kobling til strategi og bærekraft. Og husk, fremtiden for fornybar energi er det vi som har ansvar for å bygge.

Sammendrag

Strategisk porteføljestyring (SPM) er essensielt for å kunne prioritere riktig mellom initiativene i den nordiske energisektorens overgang til fornybar energi. SPM hjelper deg å navigere mellom behov for oppgradering av infrastruktur, ny teknologi og økonomiske utfordringer, og heller se på dette som muligheter. SPM gir god beslutningsstøtte ved å balansere strategi mot håndtering av risiko og fordeling av kapital. Med en effektiv SPM kan de nordiske energiselskapene adressere de barrierene som finnes for å kunne velge fornybare alternativer og legge en stø kurs mot en bærekraftig fremtid. Denne overgangen gir ledere en unik sjanse til å gjøre om utfordringer til en bærekraftig vekst.

Om denne artikkelen

Av Elisabeth V. Wallem

Associate Partner, Norsk leder av Technology Transformation Delivery, Technology Consulting, EY Norge

Jeg brenner for å hjelpe organisasjoner med å finne ut hvordan de kan oppnå gevinster i skjæringspunktet mellom strategi, arkitektur, porteføljestyring, endringsledelse og teknologi.