2 minutters lesing 30 sep. 2020
Endringer i permitteringsreglene

Endringer i permitteringsreglene og innføring av lønnsstøtteordning

2 minutters lesing 30 sep. 2020
Relaterte temaer Jus Skatt COVID-19

Endringer i permitteringsregelverket, regler om lønnsstøtte og forslag om rett til dagpenger for arbeidstakere fra tredjeland m.m..

Stortinget har tidligere vedtatt regjeringens forslag om å øke antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver, avvikle den ekstraordinære lønnskompensasjonsordningen for permitterte og gi permitterte faglærte fra land utenfor EØS midlertidig rett til dagpenger. Mandag 21. september foreslo regjeringen også blant annet å utvide permitteringsadgangen til 52 uker med tilhørende ny arbeidsgiverperiode, samt ny runde med lønnstilskudd for bedrifter som tar tilbake permitterte arbeidstakere i jobb.

Lønnspliktperioden og den ekstraordinære lønnskompensasjonsordningen

Før koronakrisen for alvor traff Norge i mars, måtte arbeidsgiver betale lønn de første 15 dagene en arbeidstaker er permittert. Etter denne perioden, kompenserte staten gjennom dagpenger den permitterte arbeidstakeren. Da koronakrisen rammet Norge i mars, ble det besluttet at denne lønnspliktperioden for arbeidsgivere skulle reduseres til to dager.

I takt med den gradvise gjenåpningen av samfunnet, påpekte myndighetene og Holden-utvalget at behovet for de midlertidige og lempelige permitteringsreglene hadde avtatt. Regjeringen ønsket derfor å trinnvis oppjustere arbeidsgivers lønnsplikt til utgangspunktet om 15 dagers lønnsplikt som gjaldt før eksisterte før koronakrisen inntraff. Regjeringens forslag av 29. mai om å øke lønnsplikten til ti dager var et steg i denne retning.

Det er en parallellitet mellom arbeidsgivers lønnspliktperiode og den statlige lønnskompensasjonsordningen. Da myndighetene reduserte lønnspliktperioden til to dager, innførte samtidig Regjeringen, med tilslutning fra Stortinget, en statlig 18-dagers lønnskompensasjonsordning for å dekke permitterte arbeidstakeres tap av lønn. Siden arbeidsgivers lønnsplikt økes fra to til ti dager, er det ikke lenger det samme behovet for å kompensere arbeidstakerne til stede.

Regjeringens forslag om å avvikle den statlige lønnskompensasjonsordningen 1. september ble vedtatt. Den midlertidige økningen i kompensasjonsgraden som ble innført i april, videreføres imidlertid til ut oktober 2020. Samtidig opprettholdes bortfallet av tre ventedager for dagpengemottakere ut oktober 2020.

Utvidelse av permitteringsperioden

Permitteringsperioden ble utvidet fra 26 til 52 uker etter forslag fra regjeringen den 24. september. I sammenheng med denne utvidelsen, ble det i tillegg fremmet forslag om en ny arbeidsgiverperiode II på fem dager, etter 30 ukers permittering fra 1. januar 2021. Denne nye arbeidsgiverperioden vil gjelde alle som har vært permittert i 30 uker eller mer per 1. januar 2021.

Samtidig som permitteringslengden utvides til 52 uker fra 1. november, går man tilbake til det normale regelverket der maksimal permitteringsperiode vurderes innenfor en 18 måneders periode.

Lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i jobb

I juni vedtok Stortinget lønnsstøtteordning for arbeidsgivere som var selvstendig næringsdrivende, aksjeselskap, ideelle organisasjoner og stiftelser som har permitterte ansatte, som følge av virusutbruddet. Formålet var å redusere køen av arbeidsledige og permitterte, ved å stimulere til at bedrifter i større grad tok sjansen på å ta sine permitterte arbeidstakere tilbake i jobb, selv om sommermånedene var usikre for driften. I den første delen av lønnsstøtteordningen kunne arbeidstakere dermed søke tilskudd i juli og august, for ansatte som var permittert per 28. mai - forutsatt at de ble tatt tilbake i jobb ved inngangen av måneden det ble søkt støtte for.

Ett av forslagene regjeringen fremmet den 21. september, var en ny omgang med lønnsstøtte. Denne gang gjeldende for oktober, november og desember. Den ansatte det søkes støtte for må ha vært permittert per 31. august, og det forutsetter også nå at arbeidstakeren blir tatt tilbake til jobb ved inngangen av måneden det søkes støtte for. 

Lønnsstøtteordningen vil gjelde for bedrifter med mer enn 10 prosent omsetningsfall, i tillegg til ideelle organisasjoner, foreninger og stiftelser uten erverv til formål. Et foretak kan få inntil 15 000 kroner i månedlig lønnsstøtte per arbeidstaker. For øvrig vil ordningen gjelde for alle ansatte, også lærlinger og delvis permitterte.

Midlertidig rett til dagpenger for permitterte tredjelandsborgere

Etter dagens regler er det et krav om at en permittert eller arbeidsledig må være villig til å ta ethvert arbeid, hvor som helst i Norge. Utfordringen med faglærte personer med opprinnelse utenfor EØS-området som er permitterte, er at de trenger oppholdstillatelse og er bundet til et bestemt arbeid gjennom denne særskilte tillatelsen. Utenlandske faglærte må derfor reise til hjemlandet dersom vedkommende blir permittert.

Regjeringens forslag innebærer at utenlandske arbeidstakere skal kunne bli i Norge og motta dagpenger mens de er permitterte. Forslaget krever forskriftsendring og er for øyeblikket på høring.

Sammendrag

Gjennom koronakrisen har regjeringen foreslått en rekke endringer i de alminnelige permitteringsreglene. Fredag 29. mai foreslo regjeringen ytterligere endringer, blant annet å øke antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver fra to til ti dager, avvikling av den ekstraordinære lønnskompensasjonsordningen for permitterte og gi permitterte faglærte fra land utenfor EØS midlertidig rett til dagpenger. Forslagene ble vedtatt av Stortinget. Den 21. september ble det fremmet nye forslag, deriblant utvidelse av permitteringsperioden med tilhørende ny arbeidsgiverperiode og ny runde med lønnstilskudd for bedrifter som tar ansatte tilbake i jobb. Endringsforslagene krever tilslutning fra Stortinget før de trer i kraft.

Om denne artikkelen

Relaterte temaer Jus Skatt COVID-19