27 mar. 2020
Covid-19: Forslag til ny tiltakspakke fremlagt fredag 27. mars 2020

Covid-19: Forslag til ny tiltakspakke fremlagt fredag 27. mars 2020

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

27 mar. 2020
Relaterte temaer COVID-19 Skatt

Regjeringen har i dag fremlagt forslag til en ny tiltakspakke for bedrifter som opplever inntektsbortfall som følge av Covid19-situasjonen. Det foreslås bl.a. en statlig kompensasjonsordning for bedrifter med vesentlig inntektsbortfall. Det foreslås videre at lav MVA-sats reduseres fra 12 % til 7 %, men at reduksjonen ikke gis tilbakevirkende kraft.

Kompensasjonsordning (kontantstøtte) for bedrifter med vesentlig omsetningsbortfall

Regjeringen har i dag presentert en statlig kompensasjonsordning med en ramme på 10-20 mrd. kroner i måneden for bedrifter som opplever vesentlig nedgang i omsetningen.

Regelverket for kompensasjonsordningen er p.t. ikke ennå utformet og mer detaljer om ordningen er varslet fredag 3. april 2020.  I følge forslaget p.t. skal ordningen utformes som følger:

 • Ordningen skal gjelde bedrifter med vesentlig omsetningsbortfall
 • Det tas sikte på at bedrifter som må legge ned driften som følge av statlig vedtak skal få høyere kompensasjon
 • Ordningen har som formål å dekke en andel av bedriftenes faste kostnader
 • Kompensasjonen skal gjelde for de måneder inntektssvikten gjelder, og skal ha sammenheng med smitteverntiltak. Det legges opp til kompensasjon for to måneder, med mulighet for forlengelse.
 • Ordningen skal ikke gjelde for finansnæringen, oljevirksomhet, utenriks sjøfart, kraft, vannforsyning og kommunale selskap. 
 • Bedriftene må selv søke om støtte via ny digital portal, og søknadsgrunnlaget skal kunne etterprøves. Feilaktig utbetalt støtte vil kunne kreves tilbakebetalt etter mønster fra skatte- og avgiftsreglene.
Reduksjon av lav MVA-sats får ikke tilbakevirkende kraft, men reduseres til 7 %
 • Finanskomiteen ba Regjeringen om å foreta en ny vurdering av om reduksjon av lav MVA-sats fra 12 % til 8 % kunne få tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2020
 • Regjeringen mener at dette ikke er forenlig med EØS-avtalens statsstøtteregler og foreslår i stedet at lav MVA-sats reduseres til 7 % i perioden 1. april til og med 31. oktober 2020. 
Inntektsskatt og arbeidsgiveravgift
 • Innbetaling av 2. termin (forskuddsskatt for personlige skattytere) utsettes fra 15. mai til 15. juli 2020
 • Kraftforetak får likevel ikke utsatt innbetaling av forskuddsskatt på alminnelig inntekt for 2. termin 2019 som forfaller den 15. april 2020
 • Forslaget om redusert arbeidsgiveravgift vil bli fremmet i revidert budsjett, dvs. i mai. Det er i proposisjonen gitt signaler om at den midlertidige reduksjonen på 4 prosentpoeng skal gjelde for 3. termin mai/juni med forfall 15. juli.
Øvrige forslag og vedtak
 • Forslag om nytt rentestøttefond på 300 mill. kroner for å hjelpe bedrifter med rente- og avdragsutsettelse på eksisterende eller nye innovasjonslån eller distriktsrettede risikolån
 • Tilskudd til gründere og vekstselskaper på 2,5 mrd. kroner, samt tilskudd til private innovasjonsmiljøer på 50 mill. kroner for å opprettholde tilbud til start-ups. 
 • Økt låneramme på innovasjonslån til 3 mrd. kroner for å delfinansiere investeringsprosjekter. Samtidig bevilges ytterligere 250 mill. kroner til FoU-aktiviteter i næringslivet. 
 • Investinors investeringskapital økes med 1 mrd. kroner for å bedre tilgang til kapital i en tidlig fase. 
 • Verdipapirhandelloven foreslås endret slik at tilbudspris til minoritetsaksjonærer i selskaper som restrukturerer kan fastsettes basert på oppdaterte kurser ved eierskifte. 
 • Lånegarantiordning for små og mellomstore bedrifter (SMB) er vedtatt etter godkjennelse fra ESA. Bankene kan derfor ta denne ordningen i bruk og det jobbes videre med en utvidelse av de selskapene som omfattes 
 • Statens Obligasjonsfond til store selskaper er vedtatt og Folketrygdfondet har i dag fått mandat fra Finansdepartementet. Folketrygdfondet er derfor klar til å investere i obligasjonslån og 50 % av fondet kan plasseres i lån utstedt av selskaper med kredittvurdering BB+ eller lavere (men over CCC+).

Les regjeringens dokument her (pdf). 

Les mer aktuelt innhold om Covid-19 på vår samleside her

Sammendrag

Regjeringen har den 27. mars 2020 kommet med forslag til en ny tiltakspakke i form av en statlig kompensasjonsordning til bedrifter med redusert inntektstap. Her ser vi nærmere på innholdet. 

Om denne artikkelen

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Relaterte temaer COVID-19 Skatt