2 apr. 2020
Market Analyze with Digital Moniter

CFO: Hvordan prioritere og planlegge i usikre tider?

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

2 apr. 2020
Relaterte temaer COVID-19 Rådgivning

Vi lever i en tid der fremtiden har blitt langt vanskeligere å spå. Markeder og kundenes preferanser endrer seg raskere, politikerne og myndighetene kommer med nye reguleringer daglig, konkurrenter kommer fra alle steder og ingen steder, tilgangen til og prisen på varelevering er usikker, og i sum gjør dette lønnsomhet, likviditet og soliditet vanskeligere å forutsi.

Likevel forventes det at CFO og økonomifunksjonen skal kunne gi bedre og raskere innsikt om fremtiden.

Mot årets slutt bruker mange virksomheter mye tid på å utarbeide og følge opp planer, i form av budsjetter eller måltall på sentrale KPI-er. Dette gjøres både for å sette retning og mål, og for å kunne følge opp prestasjon gjennom kalenderåret. Tallene kommer gjerne frem etter flere forhandlinger rundt ambisjon og måltall mellom ledernivåer i virksomheten. Gjennom året følger man opp om tallene er røde eller grønne. Der det er grønt er det topp, mens der det er rødt, er det ikke fullt så fint.

Problemet er at verden ikke er statisk, men dynamisk. Det som var definert som rødt i oktober foregående år er ikke nødvendigvis rødt, fordi markedet ser annerledes ut. Prioriteringen av ressurser til prosjekt Topplinje foran prosjekt Kostnadsreduksjon er ikke nødvendigvis riktig, fordi omgivelsene og omstendighetene har endret seg.

Hvorfor er dette et problem? Fordi feil bruk av ressurser, både menneskelige og økonomiske, i beste fall hindrer verdiskaping – og i verste fall er veldig skadelig.

Det er to fakta vi bør ha med oss inn i virksomhetsstyringen, herunder planlegging, oppfølging og prognoseutarbeidelse:
Vi vet at vi ikke vet alt.
Vi vet litt mer i morgen enn vi gjør i dag.

Verden er dynamisk. Derfor må virksomhetsstyringen være det samme. CFO-funksjonen må gi bedre innsikt dag for dag, slik at vi kan prognostisere og prioritere bedre og raskere for i morgen.

Vi mener at det finnes noen sentrale fokusområder for dynamisk virksomhetsstyring, som også sikrer at prognoser og prestasjoner er løpende oppdatert for bedre prioriteringer fremover.

  • Driverbasert planlegging og oppfølging – identifiser de driverne som påvirker verdiskaping i størst grad. Eksempelvis hva som påvirker resultatindikatorer som EBIT, kontantstrøm, avkastning på kapital eller andre. Utarbeid KPI-er og følg opp disse for å forstå hva som påvirker resultatet, ikke bare hva resultatet ble.
  • Data - forstå hvilken data som er relevant, forbedre kvaliteten på denne og kombiner data fra forskjellige steder i virksomheten for å sikre et helhetlig bilde.
  • Prediktive prognoser– bruk historikken og forstå sammenhengen mellom ulike drivere for å prognostisere bedre.
  • Hva hvis-scenarier og sensitiviteter – bruk innsikten i virksomheten og markedet til å utarbeide hva hvis-scenarier for risikoer og muligheter i ulike drivere. Alternativt kan det utarbeides sensitiviteter som viser hvordan en prosentvis endring i nøkkeldrivere vil påvirke resultatet.
  • Visualisering og anbefalinger – skap transparens i informasjonen overfor ledere i virksomheten, enten ved bruk av drivertrær, scenarier eller annen innsikt som forklarer sammenhengene i verdiskapningen. Kom med tydelige anbefalinger til ressursbruk basert på faktabasert innsikt.

Så hva med sorte svaner som Covid-19? Kunne dynamisk virksomhetsstyring tatt høyde for dette? Nei, dette er karakteren til en sort svane – den kan ikke spås eller tas høyde for. Imidlertid kan dynamiske modeller brukes til stresstesting for å se konsekvensen av stor endring i etterspørsel, rente, valuta, fraktpriser eller lignende på lønnsomhet, likviditet eller andre sentrale resultater. 

Etter at en sort svane har kommet svømmende, kan vi med dynamiske prognosemodeller vurdere ulike scenarier for utvikling i en eller flere drivere samtidig. Dette gjør at vi løpende kan oppdatere prognoser og forventninger med ny informasjon, og prioritere innsatsen etter hvor den forventes å kaste mest av seg. Det legger også til rette for en risikostyring som gjør mer enn å få opp trafikklys. Vi vurderer hvor stor innvirkning ulike risikoer kan ha på ulike drivere og tallfester dette. Eksempelvis: hva vil en stengt fabrikk i to måneder ha å si for hva vi kan tilby, dermed for omsetning og videre for lønnsomhet eller kontantstrøm? Med en slik risikotilnærming kan vi vurdere konkrete hendelser på ulike drivere, og løpende oppdatere prognosen med ny informasjon ettersom sannsynlighet og konsekvens endrer seg.  

Er det én gang det er viktig å prioritere riktig, så er det når det er storm og sola har gått ned, og du ønsker å komme deg til nærmeste havn.

Usikkerhet i omgivelsene vil også kunne prege virksomheten på lengre sikt. Planleggingen for 2021 og videre må derfor ta høyde for ulike scenarier og dynamisk kunne oppdateres med ny informasjon for å gjøre riktige prioriteringer, uansett hva situasjonen er.

Hva kan CFO og økonomifunksjonen gjøre? Noen stikkord er ledergruppens deltakelse og velsignelse, kompetanse blant business controllere, samarbeid på tvers av funksjoner og enheter, hensiktsmessig metodikk, gode prosesser og riktige digitale verktøy.

Ønsker du en prat om verdiskapende og dynamisk virksomhetsstyring tilpasset din virksomhet?

Ta kontakt med oss!

Krister Paulsen, Partner, Nordisk leder CFO Consulting, tlf. +47 958 96 757
André Røysland, Senior Manager, CFO Consulting, tlf. +47 911 61 409
Martine Narvhus, Manager, Data & Analytics. tlf. +47 92807 990

Sammendrag

Det er særskilt viktig for CFO å skape relevant innsikt når omgivelsene er usikre. I denne artikkelen gir vi et innblikk i hvordan CFO kan skape bedre beslutningsunderlag for prioriteringer, beslutninger og planlegging under usikkerhet, på kort og lang sikt.

Om denne artikkelen

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Relaterte temaer COVID-19 Rådgivning