30 mar. 2020
Kredittrisiko og tapsavsetninger under IFRS

Kredittrisiko og tapsavsetninger under IFRS

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

30 mar. 2020
Relaterte temaer Assurance COVID-19

Økonomisk bråbrems og nedstengning gir store konsekvenser for likviditet og kredittrisiko både for virksomheter som rammes direkte og de som er utsatt for følgeeffekter. Dette kan gi vesentlige utslag på forventet kredittap, særlig hos banker.

European Banking Authority (EBA) og European Securities and Markets Authority (ESMA) publiserte 25. mars 2020 hver sin uttalelse om den til dels uoversiktlige situasjonen som har oppstått. Institusjonene ber bankene om å grundig vurdere i hvilken grad de nylige og brå endringene i verdensøkonomien vil ha innvirkning over levetiden til bankenes utlån. De vurderer at et langsiktig og stabilt perspektiv bør tillegges større vekt. Myndighetene i flere land har de siste dagene annonsert stadig flere hjelpetiltak både for privatpersoner og næringsliv, og ESMA oppfordrer bankene til å ta hensyn til aktuelle tiltak i sine prognoser.

Det forventes flere kredittlettelser fremover. Det kan få konsekvenser for vurderingen av misligholdte engasjementer og overføringer mellom trinn i nedskrivningsmodellen under IFRS 9 Finansielle instrumenter. EBA har uttalt at et utlån ikke automatisk anses å være misligholdt i de tilfeller der banken innvilger kredittlettelser, så fremt slike ordninger innvilges for en vid produktportefølje eller kundemasse, og ikke er spesifikk for den enkelte låntaker. Avdragsfrihet og andre lettelser skal heller ikke automatisk medføre en overføring fra trinn 1 til trinn 2 i nedskrivningsmodellen. EBA har uttalt at flere forhold må vurderes, herunder i hvilken grad låntakerens kredittverdighet på lang sikt påvirkes av dagens situasjon.

Europeiske tilsynsmyndigheter erkjenner hvilken krevende situasjon bankene står overfor, men forventer grundige analyser av sentrale individuelle eksponeringer. Det erkjennes også at enkelte vurderinger vil kunne måtte gjøres på porteføljenivå eller gruppevis.

ESMA gir tilsynelatende uttrykk for støtte til en tilnærming der en anser offentlige garantier for gjeld som en del av sikkerhetsstillelsen til relevante utlån, noe som kan bety at effekten av slike garantier kan reflekteres ved beregningen av forventet kredittap. Hvorvidt slike garantier skal regnskapsføres separat eller som en integrert del av de enkelte utlån og tapsberegningen for disse, må imidlertid være basert på en konkret vurdering.

Det er stor usikkerhet knyttet til effekten på økonomien, kredittkvaliteten og tapene. ESMA understreker avslutningsvis at gode noteopplysninger vil være sentralt fremover, og uttrykker en klar forventning om konsistens og sammenlignbarhet i risikoparametre.

27. mars 2020 uttalte også International Accounting Standards Board (IASB) seg om forventet tap-modellen og Covid-19. IASB minner blant annet om at IFRS 9 ikke er en mekanisk regnskapsstandard. Foretak må nå bruke godt skjønn i anvendelsen av nedskrivningsreglene, og basere seg på pålitelig og understøttende informasjon. Dette betyr blant annet at modeller potensielt må tilpasses for å reflektere gjeldende markedsforhold. I vurderingene av fremtidige forhold må det tas hensyn til både effekten av Covid-19 og betydelige støttetiltak fra myndighetene. Løpende oppdatering av modeller og åpenhet rundt forutsetninger blir viktig dersom det er stor usikkerhet i prognosene. IASB synes også å gi støtte til uttalelsene fra EBA og ESMA.

COVID-19-utbruddet reiser mange utfordringer ved avleggelsen av årsregnskapet for 2019 og delårsregnskaper i tiden som kommer. Mange av vurderingene krever utstrakt bruk av skjønn, preget av høy usikkerhet og raske endringer.

Vi jobber tett sammen med selskapene for å navigere i de krevende omstendighetene og å finne gode rapporteringsløsninger.

Ved spørsmål om temaene omtalt i denne publikasjonen, eller andre regnskapsmessige problemstillinger, henvend deg til din EY-kontakt.

Kontaktpersoner:

Robert Madsen, Associate Partner, Financial Services Organisation / IFRS-desk, Tlf: 982 06 641
Arbab Dar, Associate Partner, Financial Services Organisation, tlf: 928 82 090

Sammendrag

Økonomisk bråbrems og nedstengning kan gi vesentlige utslag på vurderingene av forventet kredittap, særlig hos banker. Her oppsummerer vi relevante uttalelser fra europeiske tilsynsmyndigheter. 

Om denne artikkelen

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Relaterte temaer Assurance COVID-19