16 apr. 2020
Ny midlertidig lov om rekonstruksjon på trappene

Ny midlertidig lov om rekonstruksjon på trappene

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

16 apr. 2020
Relaterte temaer Skatt COVID-19

Regjeringen har fremlagt forslag for Stortinget om ny midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av utbruddet av coronaviruset Covid-19.

Nye og mer effektive gjeldsforhandlingsregler skal sikre at bedrifter som under normale omstendigheter er lønnsomme ikke unødig går konkurs, samtidig som at arbeidsplasser og verdier sikres.  Slik vil statsgaranterte lån, kontantstøtte og andre tilskuddsordninger som bedrifter mottar som kortsiktig bedring for likviditeten, ikke umiddelbart lede til at virksomheten går konkurs som følge av økt gjeldsbelastning i etterkant av pandemien.    

Artikkelen inneholder en kort oversikt over de mest sentrale endringene i konkursloven i forslaget til ny rekonstruksjonslov. 

Formålet med nye regler om rekonstruksjon 

Formålet med regjeringens forslag om ny midlertidig lov om rekonstruksjon av aksje- og allmennaksjeselskap, er å unngå unødvendige konkurser under Covid-19 utbruddet. Den nye loven skal erstatte konkurslovens kapittel om gjeldsforhandling, som i lengre tid har blitt kritisert for å være ineffektiv og lite brukervennlige. De nye vil lette på kravene til å iverksette og gjennomføre rekonstruksjonsforhandlinger med kreditorene, og vil sikre at akutte og midlertidige likviditetsproblemer ikke nødvendigvis leder til konkurs. 

Hva innebærer forslaget til ny midlertidig lov? 

Det er i proposisjonen inntatt flere forslag for å forenkle rekonstruksjonsforhandlinger for virksomheter med økonomiske problemer. De mest sentrale forslagene er: 

  • Utvidelse av anvendelsesområdet for å åpne rekonstruksjonsforhandling. For skyldneren innebærer det at det kan begjæres åpnet gjeldsforhandling selv med likvide midler. For kreditor betyr det at det kan begjæres gjeldsforhandling dersom det kan sannsynliggjøres at skyldner er illikvid. 
  • Skyldneren beholder rådigheten over virksomheten under rekonstruksjonsforhandlingene, men er under tilsyn av et rekonstruksjonsutvalg oppnevnt av retten.   
  • Etablering av pantesikkerhet i varelager, driftstilbehør og utestående fordringer med «superprioritet» for både lån til fortsatt drift i rekonstruksjonsperioden og finansieringen av rekonstruksjonsforhandlingene. Pantesikkerheten går foran eksisterende panthavere. 
  • Ved frivillig gjeldsforhandling bortfaller krav om likebehandling av kreditorer, mens krav om enstemmighet i kreditorfellesskapet opprettholdes.
  • For åpning av tvangsakkord foreslås å erstatte krav om kvalifisert flertall med krav om simpelt flertall. Krav om minimumsdividende bortfaller. 
  • Det foreslås nye regler om konvertering av gjeld til egenkapital i forbindelse med rekonstruksjoner. Generalforsamlingen kan med simpelt flertall treffe beslutning om kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse og utstedelse av finansielle instrumenter i forbindelse rekonstruksjon av selskapet. For kreditorene vil gjeldskonvertering være frivillig for den enkelte, men retten kan påtvinge gjeldskonvertering for samtlige kreditorer hvor tungtveiende hensyn taler for det. 
  • Det er foreslått et generelt forbud mot å åpne konkurs og tvangsdekning i skyldnerens eiendeler under hele perioden gjeldsforhandlinger pågår. 
  • Kreditorer er avskåret fra å påberope misligholdsbeføyelser overfor skyldneren dersom misligholdet oppstår etter at gjeldsforhandling er vedtatt. Dersom kreditorene ønsker å påberope et mislighold, må de reklamere overfor rekonstruktøren. Rekonstruktøren er oppnevnt av retten for å føre tilsyn med rekonstruksjonsforhandlingene, og skal ivareta kreditorenes interesser under forhandlingene.      

Hva innebærer lovforslaget for norske virksomheter? 

Nye gjeldsforhandlingsregler åpner for aktiv dialog mellom skylder og kreditor mens virksomheten fremdeles er likvid. Bedrifter bør derfor vurdere om rekonstruksjonsforhandlinger med kreditorer bør være en del av selskapets finansielle håndtering av coronautbruddet. Innledende gjeldsforhandling kan, og i mange tilfeller bør, ses i lys av økt lånefinansiering for å opprettholde fortsatt drift gjennom krisen.

Slik kan vi hjelpe deg

Vi har betydelig erfaring med å bistå i rekonstruksjoner. Vårt tverrfaglige team med revisorer, økonomer og jurister bistår med bl.a. finansiell og juridisk due diligence, åpning og gjennomføring av rekonstruksjonsforhandlinger, og konvertering av gjeld til egenkapital. Vi er sparringspartnere for selskaper i denne krevende tiden - ta kontakt for en uformell prat om hvordan vi kan bistå med å håndtere situasjonen for akkurat ditt selskap. 

Kontaktpersoner

Linn Anker-Sørensen, PhD, Senior Manager, EY Law, +47 98 25 00 57
Mathias Anker Paulsen, Advokatfullmektig, EY Law, +47 99 12 53 29 

Sammendrag

Ny midlertidig restruktureringslov er foreslått med hjemmel i koronaloven. Gjeldsforhandling før illikviditet har inntruffet er et av flere forslag til en mer fleksibel restruktureringsprosess

Om denne artikkelen

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Relaterte temaer Skatt COVID-19