4 minutters lesing 11 mai 2020
Ny midlertidig lov om rekonstruksjon

Ny midlertidig lov om rekonstruksjon

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

4 minutters lesing 11 mai 2020

11. mai 2020 trådte ny midlertidig lov om rekonstruksjon i kraft for å avhjelpe økonomiske utfordringer som følge av Covid-19. 

Nye og mer effektive gjeldsforhandlingsregler skal sikre at bedrifter som under normale omstendigheter er lønnsomme ikke unødig går konkurs, samtidig som at arbeidsplasser og verdier sikres. Slik vil statsgaranterte lån, kontantstøtte og andre tilskuddsordninger som bedrifter mottar som kortsiktig bedring for likviditeten, ikke umiddelbart lede til at virksomheten går konkurs som følge av økt gjeldsbelastning i etterkant av pandemien. Artikkelen inneholder en kort oversikt over de mest sentrale endringene for gjeldsforhandlinger vedtatt i den nye rekonstruksjonsloven.  

Formålet med nye regler om rekonstruksjon

Ved vedtagelsen av den nye rekonstruksjonsloven tar Stortinget nå et stort skritt i riktig retning for å forebygge og å unngå unødvendige konkurser i aksje- og allmennaksjeselskap under Covid-19 utbruddet. Den nye loven erstatter konkurslovens kapittel om gjeldsforhandling, som i lengre tid har blitt kritisert for å være ineffektiv og lite brukervennlige. De nye reglene vil lette på kravene til å iverksette og gjennomføre rekonstruksjonsforhandlinger med kreditorene, og vil sikre at akutte og midlertidige likviditetsproblemer ikke nødvendigvis leder til konkurs.

Hva innebærer den nye loven?

Det er i den nye loven inntatt flere bestemmelser som forenkler rekonstruksjonsforhandlinger for virksomheter med økonomiske utfordringer. De mest sentrale forenklingene fra konkurslovens bestemmelser er:

  • Utvidelse av anvendelsesområdet for å åpne rekonstruksjonsforhandling. For skyldneren innebærer det at det kan begjæres åpnet gjeldsforhandling selv med likvide midler. For kreditor betyr det at det kan begjæres gjeldsforhandling dersom det kan sannsynliggjøres at skyldner er illikvid.
  • Skyldneren beholder rådigheten over virksomheten under rekonstruksjonsforhandlingene, men er under tilsyn av et rekonstruksjonsutvalg oppnevnt av retten. Rekonstruktøren er advokat med erfaring fra insolvensbehandling.   
  • Etablering av pantesikkerhet i varelager, driftstilbehør og utestående fordringer med «superprioritet» for både lån til fortsatt drift i rekonstruksjonsperioden og finansieringen av rekonstruksjonsforhandlingene. Pantesikkerheten går foran eksisterende panthavere.
  • Ved frivillig gjeldsforhandling bortfaller krav om likebehandling av kreditorer, mens krav om enstemmighet i kreditorfellesskapet opprettholdes.
  • For åpning av tvangsakkord foreslås å erstatte krav om kvalifisert flertall med krav om simpelt flertall. Krav om minimumsdividende bortfaller.
  • Det er vedtatt nye regler om konvertering av gjeld til egenkapital i forbindelse med rekonstruksjoner. Generalforsamlingen kan med simpelt flertall treffe beslutning om kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse og utstedelse av finansielle instrumenter i forbindelse rekonstruksjon av selskapet. For kreditorene vil gjeldskonvertering være frivillig for den enkelte, men retten kan påtvinge gjeldskonvertering for samtlige kreditorer hvor tungtveiende hensyn taler for det.
  • Det er et generelt forbud mot å åpne konkurs og tvangsdekning i skyldnerens eiendeler under hele perioden gjeldsforhandlinger pågår.
  • Kreditorer er avskåret fra å ta utlegg og gjennomføre tvangsdekning under rekonstruksjonsforhandlingene, med mindre det gis samtykke fra rekonstruktøren. Rekonstruktøren er oppnevnt av retten for å føre tilsyn med rekonstruksjonsforhandlingene, og skal ivareta kreditorenes interesser under forhandlingene.      

Slik kan vi hjelpe deg

Vi har betydelig erfaring med å bistå i rekonstruksjoner. Vårt tverrfaglige team med revisorer, økonomer og jurister bistår med bl.a. finansiell og juridisk due diligence, åpning og gjennomføring av rekonstruksjonsforhandlinger, og konvertering av gjeld til egenkapital.

Sammendrag

Artikkelen gir en kort gjennomgang av de mest sentrale endringene for gjeldsforhandlinger under den nye, midlertidige loven om rekonstruksjon. 

Om denne artikkelen

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.