19 nov. 2020
Oppsummering av nyheter fra EY Tax & Law om koronakrisen per 29. september 2020

Oppsummering av nyheter fra EY Tax & Law om koronakrisen per 19. november 2020

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

19 nov. 2020
Relaterte temaer Skatt Jus COVID-19

Regjeringen og Stortinget har i løpet av de siste månedene lansert ulike tiltakspakker og gjennomført mange regelendringer for å støtte næringslivet i en vanskelig tid. I denne artikkelen gir vi en overordnet oversikt over publiserte artikler/nyhetsbrev fra EY Tax & Law om regelendringene og tiltakspakkene knyttet til koronakrisen.

Skatt og avgift

De sentrale endringene på skatte- og avgiftsområdet er:

 • Utsatt betaling av formuesskatt for eiere av bedrifter (alternativt konsern) som går med regnskapsmessig underskudd i 2020 på minst 30 000 kroner
 • Reduksjon av lav MVA-sats fra 12 til 6 prosent for tidsrommet 1.4.20-31.10.20
 • Oppheving av flypassasjeravgiften for tidsrommet 1.1.20-31.10.20
 • Utsettelse med innbetaling av forskuddsskatt, merverdiavgift, arbeidsgiveravgift – les mer her.
 • Næringsdrivende mv. kan f.o.m. 10. juni søke om utsatt betaling av de fleste skatte- og avgiftskrav. Les mer hos Skatteetaten
 • Midlertidig opphevelse av tvangsmulkten for skattemelding, MVA-melding mv. – les mer her.
 • Innføring av en midlertidig ordning med startavskrivning for saldogruppe d (maskiner mv.) fra 20 til 30 %
 • Det er vedtatt en forskriftshjemmel som gir Finansdepartementet adgang til å etablere en egen midlertidig skattemessig saldogruppe for skip (utenfor tonnasjeskatteordningen) i nærskipsfart, med en avskrivningssats på 20 %. Finansdepartementet fraråder at dette blir innført.
 • Endringer i opsjonsbeskatningen for oppstartsselskaper
 • «Midlertidige endringer i petroleumsskatten: Adgangen til å umiddelbart utgiftsføre investeringer i særskattegrunnlaget endres, endringer i friinntekten, mens skatteverdien av underskudd pådratt i 2020 og 2021 skal kunne utbetales. Les mer her (engelsk). 
 • Økning av verdsettelsesrabatten for næringskapital (aksjer, andeler, næringseiendom mv.) i formueskatten med 10 prosentpoeng, fra 25 til 35 %, for inntektsåret 2020
 • Utvidelse av fradragsordningen for personlige investorers investering i oppstartsselskap, ved at investors fradragstak økes til 1 millioner kroner, at grensen for aksjeinnskudd i foretakene økes med 5 millioner kroner, samt at ordningen midlertidig utvides for årene 2020 og 2021 til å omfatte ansatte og deres nærstående
 • Økning av den skattefrie fordelen ved ansattes kjøp av aksjer til underkurs i arbeidsgiverselskapet til kr 5 000 fra og med inntektsåret 2020
 • Økning av verdsettelsen av primærboliger med høy verdi f.o.m. inntektsåret 2021 ved at verdsettelsesrabatten for primærboliger reduseres til 50 % for den delen av beregnet omsetningsverdi som overstiger 15 millioner kroner

Les mer om endringene i skattereglene her, og særskilt om MVA-endringene her.

For utleiere av fast eiendom kan det være aktuelt å f.eks. gi leiefritak, og de skatte- og avgiftsmessige konsekvensene av dette er omtalt her.

Koronakrisen kan medføre at foreslåtte eller vedtatte utbytter må omgjøres. Her kan lese om de skattemessige konsekvensene av omgjøring av utbytte.

Statlige støtteordninger

Virusutbruddet har medført endringer i og etablering av:

 • Statens obligasjonsfond: For de største virksomhetene er statens obligasjonsfond (re)etablert. Fondet skal bidra til økt likviditet og kapital til kredittobligasjonsmarkedet. Investeringsrammen er på NOK 50 milliarder.
 • Låne- og garantiordning: Det er etablert en låne- og garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter. Lånet søkes på det laveste av a) to ganger lønnskostnader b) 25 % av omsetning eller c) NOK 50 millioner. Lånet gis per bedrift og med inntil 3 års løpetid. Staten garanterer for 90 % av beløpet ved nye lån innen 1. juni 2020 for både nye og eksisterende bankkunder. Finansdepartementet har 2. april fastsatt en forskrift som åpner ordningen også for større bedrifter, herunder bedrifter med mer enn 250 ansatte.
 • Kontantstøtte: Foretak med betydelig omsetningsfall som følge av koronakrisen kan få kompensert faste uunngåelige kostnader. Les mer om ordningen her.
 • Kompensasjon for tapt næringsinntekt: Frilansere og selvstendig næringsdrivende kan få kompensert tapt inntekt som følge av koronakrisen. Les mer om denne ordningen her.
 • Innovasjonslån: Innovasjon Norge har allerede nedjustert renten på eksisterende innovasjonslån (med 1 prosentpoeng på lavrisikolån og 1,25 prosentpoeng for risikolån) og økt oppstartslån til maks NOK 2 millioner uten økte krav. Nå økes i tillegg innovasjonsrammen til NOK 3 milliarder for å delfinansiere prosjekter. 
 • Rentestøttefond: Et nytt rentestøttefond på NOK 300 millioner opprettes for å hjelpe bedrifter med rente- og avdragsutsettelser på eksisterende eller nye innovasjonslån, eller distriktsrettede risikolån. 
 • FoU-støtte: Det bevilges NOK 250 millioner til nye FoU-aktiviteter i næringslivet, sammen med næringsspesifikke støtteordninger til bl.a. oljenæringen, karbonfangst og grønn skipsfart. 
 • Tilskudd til start-ups og vekstselskaper: Det bevilges NOK 2,5 milliarder til start-ups og vekstselskaper som innovasjonstilskudd. 
 • Tilskudd til gründermiljøer: Det bevilges NOK 50 millioner til innovasjons- og gründermiljøer for å opprettholde tilbud til start-ups.
 • Investinor: Investinors investeringskapital økes med NOK 1 milliard for å bedre tilgang til kapital i tidlig-fase selskaper. 
 • Kompensasjonsordninger for kultursektoren og frivilligheten: Det er innført en ordning for å kompensere kultur- og frivillighetsaktørers inntektstap pga. avlyste arrangementer som følge av Covid-19-pandemien. Les mer her.

Disse ordningene kan du lese mer om her.

Statsgaranterte lån og andre tilskuddsordninger som bedrifter mottar som kortsiktig bedring for likviditeten, bør ikke umiddelbart lede til at virksomheten går konkurs som følge av økt gjeldsbelastning i etterkant av pandemien. Det er derfor vedtatt en ny midlertidig lov om rekonstruksjon. Les mer om denne loven her.

Arbeidsrett

Også på arbeidsrettens område har virusutbruddet medført endringer i regelverket og utløst vanskelige problemstillinger. Vi har belyst sentrale problemstillinger i følgende artikler:

Selskapsrett

Koronakrisen gjør det mindre aktuelt å avholde fysiske møter i selskapsorganene. Dessuten kan tidligere utbytteforslag eller utbyttevedtak måtte endres som følge av krisen. 

Disse temaene er omtalt i artiklene nedenfor:

Kontraktsrett

Er koronaviruset og helsemyndighetenes tiltak force majeure-hendelser, og hva det betyr for kontrakter mellom private aktører?

Les mer om hvordan koronakrisen påvirker partenes kontraktsforpliktelser og -rettigheter.

Oversikt over tidligere utsettelser og regelendringer

 • Midlertidig adgang for selskaper til å tilbakeføre skattemessig underskudd i 2020 mot skattepliktig overskudd i 2018 og 2019
 • Reduksjon av arbeidsgiveravgiften med 4 prosentpoeng for 3. termin (mai-juni) 2020
 • Utsettelse av leveringsfristen for skattemelding (selvangivelse) for 2019 for næringsdrivende og selskaper fra 31. mai til 31. august.
 • Fristen for årsregnskap mv. og generalforsamling er utsatt fra 30. juni til 31. august.

Artikler fra andre forretningsområder i EY

EY har også publisert en rekke artikler om regnskaps- og finansspørsmål som oppstår som følge av koronakrisen. Disse artiklene finner du på EYs Covid-19-nettside.

Sammendrag

Få et overblikk over de økonomiske tiltakene og regelendringene som følge av koronakrisen. 

Om denne artikkelen

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Relaterte temaer Skatt Jus COVID-19