5 minutters lesing 24 sep. 2020
Gruppe mennesker som samarbeider foran skjerm

Hvordan ser finansfunksjonen i bank og forsikring ut om fem år?

Skrevet av
Kenneth Løvbrøtte Fegri

Associate Partner, CFO Advisory, EMEIA Financial Services

Positiv, løsningsorientert og nysgjerrig av natur. Gift og stolt pappa til tre. Treningsglad og aktiv person.

Arbab Dar

Country Managing Partner, Nordisk leder for CFO Advisory, Financial Services Organization, EY Norge

Jobber aktivt med mangfold og tror på at mangfold bidrar til å skape de beste teamene. Familiefar og reiser på lengre ferier når muligheten byr seg.

5 minutters lesing 24 sep. 2020

Ser vi bare fem år frem i tid vil finansfunksjonen i banker og forsikringsselskaper se annerledes ut, med bredere kompetanse og teknologi som sentrale stikkord.

Oppsummert
  • Lavere marginer, økte krav internt og eksternt om raskere og hyppigere informasjon og COVID-19 vil bidra til å endre prioriteringene til finansfunksjonen.
  • Det vil være økende forventinger om scenariobasert beslutningsstøtte, spesielt i usikre tider (den nye normalen?)
  • Finansfunksjonen må være i stand til raskt å kunne revurdere og oppdatere planer for hva de mener kommer til å skje fremover, gjennom å fokusere prognosene på sentrale drivere.

Kompetansen vil omfatte mer enn bare økonomi og finans. Teknologi er en naturlig del av alle prosesser og de enorme datamengdene utnyttes til det fulle. Samlet bidrar dette til at finansfunksjonen virkelig tar rollen som «business partner» og blir en aktiv bidragsyter i strategiske diskusjoner. Dette har vi hørt før – hvorfor mener vi det (nå igjen)?

En nylig undersøkelse gjort av EY blant CFOer i forsikringsbransjen i UK viser at vekst, finansiell planlegging og analyse (FP&A) og kostnadsreduksjoner er på topp når det gjelder prioriteringer nå.  Lavere marginer, økte krav internt og eksternt om raskere og hyppigere informasjon og COVID-19 vil bidra til å endre prioriteringene til finansfunksjonen. 

Det vil være økende forventinger om scenariobasert beslutningsstøtte, spesielt i usikre tider (den nye normalen?), fra både interne og eksterne interessenter. Når uventede situasjoner som COVID-19 oppstår vil omtrent alle forutsetninger bak prognoser endres raskt og ofte. Finansfunksjonen må være i stand til raskt å kunne revurdere og oppdatere planer for hva de mener kommer til å skje fremover. For å kunne gjøre dette på en effektiv måte er det sentralt å fokusere prognosene på de viktigste driverne. 

Det er behov for å endre fokuset der det brukes minst mulig tid på sammenstilling og mer tid på å forstå hva dataen gir av informasjon.
Arbab Dar
Country Managing Partner, Nordisk leder for CFO Advisory, Financial Services Organization, EY Norge

Prosesser knyttet til blant annet FP&A, regnskap og rapportering er i stor grad manuelle i mange selskaper, noe som gjør at de fort også kan bli en flaskehals. Tiden er forbi der dyktige og høyt utdannede medarbeidere måned etter måned og kvartal etter kvartal vil bruke mye tid på å sammenstille data, krangle med kompliserte og manuelle Excel-ark med mange koblinger og høy risiko for feil. 

Det er behov for å endre fokuset der det brukes minst mulig tid på sammenstilling og mer tid på å forstå hva dataen gir av informasjon. Finansfunksjonen må jobbe for å bli en «business partner» og gi støtte til forretningen i strategiske diskusjoner, samtidig som de oppfyller andre regulatoriske krav og leverer på en effektiv måte. Dette er uten tvil krevende.

Teknologi er en viktig forutsetning for å lykkes i fremtiden

Teknologi som kan håndtere automatisering av standardiserte, repetitive oppgaver har vært på markedet en god stund. Den har blitt både bedre og billigere de siste årene. Dagens verktøy er også enklere å implementere enn første generasjon. For noen år siden måtte en økonomisjef som ville implementere denne type verktøy kanskje vente i lang tid før IT-avdelingen hadde tid - i dag kan det settes opp av økonomiavdelingen selv med litt trening.

Automatisering kan tas ett steg videre gjennom bruk av kunstig intelligens og derav løse mer sammensatte oppgaver. Teknologien kan brukes til å gi dypere innsikt og se sammenhenger på tvers av flere datakilder - som ikke er mulig ved for eksempel analyse kun i Excel. Intelligente verktøy kan håndtere mer komplekse oppgaver og automatisere en større andel av oppgavene. Hendelser kan forutses slik at man kan navigere veien fremover gjennom scenarioanalyser og prognoser. 

En stor utfordring for mange i dag er kvaliteten på data. En viktig forutsetning for å utnytte teknologien riktig er å se på tilgjengelighet og kvalitet på data. Samme data skal i mange tilfeller også dekke flere formål som for eksempel regulatorisk rapportering, investor- og markedskommunikasjon, interne analyser og beslutningsstøtte. Det kan være verdt å tenke igjennom hvor effektive kontrollmekanismer som er på plass, slik at samme data kun kontrolleres én gang – uavhengig av formålet den skal brukes til.

Mange banker og forsikringsselskaper arbeider for tiden med å implementere nye og mer effektive ERP-løsninger. Dette kan være et naturlig sted å starte på arbeidet mot fremtidens finansfunksjon. Når man starter en slik prosess er det viktig å ta seg tid til å tenke gjennom hvor man ønsker å være om noen år, slik at både nåværende og fremtidige behov tas hensyn til. Kanskje er det en idé å utforske hvorvidt dagens system utnyttes til det fulle?

Veien videre vil kreve investeringer - spesielt i menneskene i organisasjonen

Endringer i finansfunksjonen har det vært snakket om lenge. Ulike faktorer vil legge til rette for at endringene skjer raskere fremover; automatisering, tilgjengeliggjøring av store datamengder og mer avansert teknologi. Det handler fortsatt i stor grad om organisasjonen og menneskene – og de må være villig til endring. Derfor må en CFO først og fremst bruke tid på egen organisasjon og involvere medarbeiderne i å sette retning for fremtiden.

CFOene i en EY-undersøkelse mener at mangelen på gjennomføringsevne er den største utfordringen for endring i deres funksjoner. COVID-19 har forsterket behovet for endring, fordi man har måtte gjøre mange av de tradisjonelle oppgavene på en ny måte (virtuelt) og at det raskt har dukket opp nye behov (eksempelvis raskere oppdatering av prognoser).

CFOene i undersøkelsen referert til over mener at mangelen på gjennomføringsevne er den største utfordringen for endring i deres funksjoner. COVID-19 har forsterket behovet for endringsvillighet, både fordi man har måtte gjøre mange av de tradisjonelle oppgavene på en ny måte (virtuelt) og at det raskt har dukket opp nye behov (eksempelvis raskere og hyppigere oppdatering av prognoser). Noen av respondentene sa også at et stort fokus på periodeavslutning gjennom året gir lite rom for effektiv og varig forbedring i måten de jobber på. Om man virkelig ønsker endring er det viktig å legge til rette for det.

Endring i finansfunksjonen vil kreve en del investeringer. Det vil derfor være viktig at ledergruppen ser verdien av investeringene som må gjøres og hvordan det vil tilføre selskapet (og derigjennom aksjonærene) verdi. For til syvende og sist er det nettopp dette det handler om. Finansfunksjonen vil ha en viktig rolle i å tilrettelegge for at selskapet oppnår best mulig resultater totalt sett og over tid. 

Sammendrag

Endringer i finansfunksjonen har det vært snakket om lenge. Ulike faktorer vil legge til rette for at endringene skjer raskere fremover; automatisering, og tilgjengeliggjøring av store datamengder og mer avansert teknologi. Det handler fortsatt i stor grad om organisasjonen og menneskene – og de må være villig til endring. Derfor må en CFO først og fremst bruke tid på egen organisasjon og involvere medarbeiderne i å sette retning for fremtiden.

Om denne artikkelen

Skrevet av
Kenneth Løvbrøtte Fegri

Associate Partner, CFO Advisory, EMEIA Financial Services

Positiv, løsningsorientert og nysgjerrig av natur. Gift og stolt pappa til tre. Treningsglad og aktiv person.

Arbab Dar

Country Managing Partner, Nordisk leder for CFO Advisory, Financial Services Organization, EY Norge

Jobber aktivt med mangfold og tror på at mangfold bidrar til å skape de beste teamene. Familiefar og reiser på lengre ferier når muligheten byr seg.