Kan toppledere fortsatt la være å ta stilling til globale utfordringer?

EY CEO Imperative Study 2019 avslører at investorer og styrer forventer at administrerende direktører svarer på menneskehetens største utfordringer – det er det nye imperativet for vekst. Men hvordan?

Så langt har de fleste administrerende direktører valgt å holde seg på sidelinjen i arbeidet med å løse globale utfordringer. Også når markedene rundt om i verden stadig utsettes for problemer av typen proteksjonistisk økonomisk politikk, teknologiske tilbakeslag og klimadrevne naturkatastrofer.

EY CEO Imperative Study viser at toppsjefene i næringslivet ikke lenger kan bruke de gamle unnskyldningene for å forholde seg passiv overfor slike utfordringer. De trenger heller ikke be om tillatelse til å være i forkant av løsningene – det er noe som forventes av dem og et nytt vekstimperativ.

I motsetning til den gjengse oppfatningen, viser vår undersøkelse blant administrerende direktører, styremedlemmer og institusjonelle investorer i verdens største selskaper følgende:

 • Institusjonelle investorer er ikke en brems for bedriftens håndtering av globale utfordringer. De er tilhengere av nødvendige investeringer på disse områdene. De vil i økende grad følge med på bedriftenes svar på globale utfordringer og legge dette til grunn for investeringsbeslutninger.
 • Styremedlemmer støtter også et slikt engasjement – enda mer enn investorer.
 • Toppsjefer i globale selskaper ser flere vekstmuligheter enn risikoer ved å handle på bakgrunn av globale utfordringer.
 • De neste ti årene vil det komme mange flere offentlig-private samarbeid, nye rapporteringsstandarder og mer samarbeid på tvers av bransjer.

Dette er noen av de viktigste funnene i EY CEO Imperative Study, en undersøkelse blant administrerende direktører, styremedlemmer og institusjonelle investorer fra verdens største selskaper og bedrifter. For å forstå perspektivene på bedriftens rolle i å takle globale utfordringer blant disse tre viktige gruppene, gjennomførte EYQ en global undersøkelse av:

 • Administrerende direktører og uavhengige styremedlemmer i selskaper på Forbes Global 2000 og Forbes liste over de største unoterte aksjeselskapene.
 • Institusjonelle investorer – både formueseiere og kapitalforvaltere – med minst 100 milliarder dollar i forvaltningskapital

I denne artikkelen utforsker vi innsikten fra undersøkelsen, som viser at investorer og styremedlemmer forventer at virksomheter reagerer på globale utfordringer for å sikre langsiktig vekst og kunne gripe nye muligheter. EYQ-data er utdypet med personlige synspunkter på disse spørsmålene fra toppsjefer, investorer og styremedlemmer, samlet inn gjennom dybdeintervjuer. Avslutningsvis gir studien en handlingsplan for å starte og akselerere bedriftens innsats opp mot globale utfordringer.

tak i by sett ovenfra, kina
(Chapter breaker)
1

Kapittel 1

Tilpasning til behovet for tiltak

Administrerende direktører, styrer og investorer erkjenner alle behovet for handling.

Økende inntektsforskjeller, sviktende sosiale sikkerhetsnett og økonomisk usikkerhet på grunn av teknologiske endringer er noen av drivkreftene bak populistiske bevegelser. Klimaendringene forårsaker nye innvandringsbølger. Kjønnsubalanse og manglende likestilling skaper sårbarhet og marginaliserer befolkningsgrupper, og legger en demper på potensiell økonomisk vekst. Digitalisering gir nye utfordringer med hensyn til eierskap til data, personvern, etikk og tillit. Disse utfordringene kan ikke løses av en enkelt nasjon eller gruppe av interessenter.

Globale utfordringer gir økende negative konsekvenser for økonomier, bedrifter og samfunn hvis de ikke blir håndtert. Imidlertid vil det også være målbare oppsider hvis de blir tatt tak i. For eksempel rapporterer FN at land går glipp av verdier tilsvarende USD 160 billioner globalt på grunn av forskjeller i samlet levetidsinntekt mellom kvinner og menn. Samtidig vet vi at bruk av fornybar energi globalt kan gi tilsvarende astronomiske besparelser - USD 160 billioner i kostnader forårsaket av klimaendringer innen 2050.

Historisk sett har de fleste administrerende direktører valgt å ikke være veldig aktive med hensyn til globale utfordringer, særlig de som er kilde til politisk konflikt. Nå har vi kommet til et kritisk punkt hvor toppsjefene i globale selskaper, deres styremedlemmer og institusjonelle investorer må ta inn over seg behovet for handling fra næringslivets side i disse spørsmålene. Og her spiller toppsjefen den viktigste rollen.

«I dag står vi overfor en hel rekke globale utfordringer: kampen mot klimaendringer og sosial urettferdighet er øverst på dagsordenen. Utfordringene må først bli identifisert og satt navn på. Dette er den sentrale forutsetningen for at vi kan finne riktige svar og definere langsiktige mål», sier Oliver Blume, administrerende direktør i Porsche AG.

De største risikoene for næringslivet og verdensøkonomien

Administrerende direktører, styremedlemmer og institusjonelle investorer setter to globale utfordringer på toppen av sine lister over trusler mot vekst i næringslivet og verdensøkonomien:

 • Cybersikkerhet på nasjonalt nivå og virksomhetsnivå
 • Tap av arbeidsplasser som følge av teknologisk utvikling og endringer innen utdanning og omskolering

Disse representerer umiddelbare omveltninger som påvirker fremtiden for arbeid, forbrukertillit og regulering.

«Fremtidig næringsvekst avhenger av tillit, enten det er mellom selskaper og kunder, mennesker og teknologi, eller ledelse og ansatte. Den økende risikoen for nettangrep og ikke å finne den rette balansen mellom digitalisering og mennesker på arbeidsplassen skader tilliten til alle disse kritiske dimensjonene», sier Gil Forer, EY Global Markets Digital Partner og Business Disruption Lead Partner, og EYQ-leder.

Administrerende direktører peker også på ulikhet i inntekt, trolig påvirket av den negative effekten dette problemet har både på kundene deres og den politiske stabiliteten.

Styremedlemmer prioriterer de etiske sidene ved AI når det dukker opp spørsmål om skjevhet og tillit som følge av de nye teknologiske mulighetene.

Investorer setter klimaendringer øverst på listen. Denne gruppen har lenge ropt varsko om at alvorlige klimahendelser innebærer en risiko for langsiktig verdiskapning.

«Klimaendringer, geopolitisk ustabilitet og konflikt, ungdomsledighet, mangel på utdanning, digitalisering og ulikhet er noen av de globale utfordringene som næringslivsledere er i gang med og vil måtte takle på kort til mellomlang sikt», sier Isam J. Al Sager, konsernsjef i National Bank of Kuwait.

ceo imperative graphic 01
Investorer og styrer er større tilhengere av å ta tak i globale utfordringer enn administrerende direktører

Flertallet av respondentene i alle tre gruppene sier at verdens største selskaper bør engasjere seg i «stor» eller «veldig stor» grad for å takle de globale utfordringene de identifiserte.

Det overraskende er at en enda større andel av institusjonelle investorer (54 %) og styremedlemmer (58 %) enn administrerende direktører (51 %) sier at store selskaper bør være med på å løse globale utfordringer.

«Det vil i økende grad bli tydelig at selskaper må ta ansvar for fremtidige generasjoner, og at styrer og toppledere har et ansvar for å virkelig sette disse spørsmålene på dagsorden, og deretter etablere et sett med tiltak som setter selskaper og ansatte i stand til å ta tak i dem. Selskaper er meningsfylte aktører, og de kan faktisk utgjøre en forskjell», sier Piyush Gupta, administrerende direktør i DBS Group, et ledende konsern innenfor finansielle tjenester med hovedkontor i Singapore.

Michael Lamach, administrerende direktør i Ingersoll Rand, som omfatter merkevarene Trane® og Thermo King®, sier: «I mange tilfeller ser vi at selskaper går inn og handler der myndighetene ikke foretar seg noe, og jeg tror det er noe som har en sterk effekt.»

aerial kjøretøy kappkjører i ørkensand
(Chapter breaker)
2

Kapittel 2

Administrerende direktører: Føler på presset

Administrerende direktører føler press fra interessenter til å reagere på globale utfordringer – og se oppsider.

Dagens ledere blir bedt om å gå lenger enn noen gang før med å vise lederskap, ta stilling til politisk kontroversielle spørsmål, velge strategier, etablere retningslinjer og iverksette proaktive tiltak for å løse store globale utfordringer.

«Verdens største selskaper må være engasjerte», sier Bala Swaminathan, Asia Advisory styremedlem for Westpac Banking Corporation. «Spørsmålet er ikke om du vokser eller ikke vokser. Det er et spørsmål om å eksistere eller ikke.»

 Noe av den underliggende dynamikken inkluderer følgende:

 • Det er en utbredt oppfatning at nasjonale myndigheter ikke har reagert effektivt (hver for seg eller samlet) på globale utfordringer. Mindre enn halvparten (47 %) av befolkningen generelt stoler på at myndighetene deres vil gjøre de riktige tingene.
 • Store selskaper og konsern får stadig større økonomisk slagkraft. Bare i USA steg inntektene til Fortune 500-selskapene fra 35 % av USAs BNP i 1955 til 72 % av BNP i 2016. Selskaper kan utøve betydelig innflytelse, sammenlignet med andre aktører, både globalt og lokalt på grunn av sine verdensomspennende fotavtrykk og omfattende ressurser.
 • Etter hvert som selskapene har blitt sterkere, forventer ansatte, kunder og andre interessenter at toppsjefene vil lede an i møtet med økende globale utfordringer. 71 % av ansatte på verdensbasis mener det er kritisk viktig for deres toppsjefer å reagere på globale utfordringer. 76 % av befolkningen er enige i at toppsjefer i næringslivet bør gå i bresjen for endringer heller enn å vente på myndighetene.

«Bedriftenes og selskapenes rolle trekkes stadig oftere frem. Eksisterer vi bare for å fremme interessene til aksjonærene våre? Eller har vi en agenda utover aksjonærene våre, for samfunnet for øvrig, for lokalsamfunnene, for interessentene? Jeg mener at vi helt klart må prioritere interessentene,» sier Gupta i DBS Group.

Jo større selskapet er, desto større blir presset fra interessentene

Toppsjefene i vår studie føler presset, og 67 % rapporterer moderat til ekstremt press fra interessenter om å ta tak i globale utfordringer. Dette tallet er 77 % for toppsjefene i de største selskapene, det vi si selskaper med omsetning på USD 20 milliarder eller mer. Tallet for styremedlemmer er tilsvarende høyt, med 75 % som sier at de føler så sterkt press.

«Jo større selskapet er, desto større og mer mangfoldige er interessentgruppene, og desto større er ansvaret for å fremme positive sosiale endringer – samtidig som de reduserer risiko og sikrer fremtidig suksess», sier Al Sager i National Bank of Kuwait.

Kundene utgjør den største interessentgruppen, ifølge et flertall av administrerende direktører (52 %). Ledere nevner også ofte aksjonærer (40 %), ansatte (40 %) og allmennheten (39 %) blant interessentene de mener utøver størst påtrykk.

Administrerende direktører, styrer og investorer ser mer muligheter enn risiko i å handle på globale utfordringer

Bedriftens handlinger opp mot globale utfordringer bringer med seg både muligheter og risikoer. På den ene siden bidrar fremskritt for å løse globale utfordringer til å legge grunnlaget for langsiktig bærekraftig vekst, og gir muligheten til å en dypere relasjon til kunder, ansatte og andre viktige interessenter. På den andre siden er ikke alle interessenter nødvendigvis enige om hvilke tiltak som er de riktige, slik at gjennomføring av tiltak også innebærer risiko.

Når man ser på balansen mellom muligheter og risiko, ser flertallet av administrerende direktører større mulighet enn risiko ved å bli mer aktive opp mot globale utfordringer. Styrer og investorer ligger ikke langt etter, med et flertall blant begge som ser en større mulighet. Ingen av de tre gruppene ser større risiko enn mulighet ved å iverksette tiltak.

ceo imperative graphic 02

Økt attraksjonsverdi blant de største talentene er den viktigste gevinsten ved å bli mer aktiv på globale utfordringer, i følge toppsjefene i undersøkelsen. Forbedring av konkurranseposisjonen (34 %) og bedre tiltrekningskraft overfor nye investorer (33 %) blir også ofte nevnt.

Toppsjefer i selskaper med omsetning på mer enn USD 20 milliarder har et karakteristisk syn på vekstmuligheter. De sier at det å skape nye forretningsmodeller og tjenester som hjelper til i møtet med globale utfordringer er den største vekstmuligheten (40 %), og det henger sammen med å tiltrekke seg de beste talentene. Bare 18 % av mindre selskaper nevner nye forretningsmodeller og tjenester som viktigste vekstmulighet.

Angela Rodell, administrerende direktør i Alaska Permanent Fund Corporation, sier: «Jeg ser på det gjennom mer positive enn negative briller. Jeg tenker på mulighetene for vekst. Utfordringene er tøffe, og endringene er smertefulle, men resultatet [av endringene] blir noen interessante vinklinger på hvordan vi tenker og hvor vi vil ha vekst.»

ovenfra ANZAC Bridge, Sydney
(Chapter breaker)
3

Kapittel 3

Investorer vil heller ha langsiktig verdi enn kortsiktig avkastning

Investorer er i økende grad oppmerksom på bedriftens svar på globale utfordringer og støtter at ressurser settes av til dette.

Institusjonelle investorer har lenge blitt sett på som en brems på tiltak som ikke gir kortsiktig avkastning. Likevel har bildet de siste årene begynt å endre seg. The Embankment Project som skal identifisere og lage nye beregninger for å måle og demonstrere langsiktig verdi for finansmarkedene, har støtte fra noen av verdens største formueseiere og forvaltere. Det årlige brevet til administrerende direktører fra Larry Fink, administrerende direktør i kapitalforvalteren BlackRock, har stor gjennomslagskraft når han oppfordrer lederne til å fokusere på langsiktig verdiskaping.

«Det er avgjørende at selskapene engasjerer seg i å håndtere disse globale utfordringene av den enkle grunn at det er viktig å skape langsiktig verdi. Selskapene har ikke engasjert seg nok i langsiktige spørsmål», sier Mark Delaney, Chief Investment Officer for AustralianSuper.

«Næringslivet er en av mange interessenter som opererer i en verdensøkonomi som er berørt av globale utfordringer. Etter vår mening vil enhver virksomhets aktivitet som bidrar til en forverring av sosiale og/eller miljømessige utfordringer over tid utløse en reaksjon fra en rekke ulike interessenter, som myndigheter, bransjeorganisasjoner, ansatte, kunder osv.», forklarer Petra Pflaum, Chief Investment Officer for Responsible Investments og EMEA Co-Head of Equities, DWS Group. «Dette vil til syvende og sist ha innvirkning på et selskaps potensial for verdiskapning.»

Vår globale undersøkelse bekrefter at institusjonelle investorer i økende grad setter søkelys på spørsmål som gjelder langsiktig verdiskapning, for eksempel virksomhetens svar på globale utfordringer.

Nesten alle (98 %) av våre respondenter blant investorer oppgir at et selskaps svar på globale utfordringer spilte en rolle i investeringsbeslutningen med en viss hyppighet i løpet av de siste to årene. Over halvparten (55 %) sier at globale utfordringer ofte eller veldig ofte var en faktor.

ceo imperative graphic 03

Investorenes blir mer og mer opptatt av globale utfordringer. Når vi ser fremover, sier 83 % av institusjonelle investorer at bedriftens svar på globale utfordringer vil bli viktigere for investeringsbeslutningene de neste fem årene.

Men vil investorer gjøre som de sier og støtte bedriftenes investeringer for å møte globale utfordringer? Svar fra institusjonelle investorer kan tyde på at det er tid for å revurdere synet om at de prioriterer kortsiktig gevinst fremfor langsiktig vekst. Flertallet av investorene (60 %) støtter langsiktige investeringer for å møte globale utfordringer, selv om dette gir reduserte resultater på kort sikt.

ceo imperative graphic 04

Selv om de fleste investorer støtter investeringer for å håndtere globale utfordringer, erkjenner de at sektoren deres kan bli en mer effektiv pådriverer: 86 % av de spurte sier at de ser en mulighet i sine aktivaklasser til å endre investeringsmodellene for å samkjøre forretningsinteresser med satsing på å løse globale utfordringer.

Administrerende direktører, styrer og investorer forventer betydelig fremgang de neste 5–10 årene i partnerskap, rapportering og samarbeid som er nødvendig for å møte globale utfordringer

Globale utfordringer er de som ikke kan løses av ett enkelt land eller en gruppe interessenter. Administrerende direktører, styremedlemmer og investorer ser for seg en verden der det er gjort betydelige fremskritt i offentlig-private samarbeid, rapporteringsstandarder og samarbeid på tvers av ulike bransjer som trengs for å håndtere disse utfordringene:

 • 80 % av administrerende direktører sier at myndigheter, næringsliv og allmennheten vil belønne selskaper for å ta meningsfulle grep mot globale utfordringer. Dette betyr at tydelig lederskap på området innebærer konkurransefortrinn.
 • 83 % av styremedlemmer sier at offentlig-private samarbeid for å møte globale utfordringer vil bli mer vanlig, noe som tyder på at det blir viktigere å kunne samarbeide med etater og virksomheter på ulike myndighetsnivåer.
 • 84 % av institusjonelle investorer tror at næringslivets rapporter vil legge større vekt på langsiktig strategi, vekst og bærekraft. Dette understreker retningsskiftet mot langsiktig verdiskapning og bort fra kortsiktig økonomisk rapportering.
Milky Way Sitting Hen Butte Valley of the Gods Utah
(Chapter breaker)
4

Kapittel 4

Din virksomhets handlingsplan for vekst

Handling opp mot globale utfordringer er et nytt vekstimperativ for næringslivet. Hva er planen din?

Store globale utfordringer utgjør direkte risiko for bedriftens vekst. Lokale markeder rundt om i verden utsettes stadig for omveltninger som følge av en rekke utfordringer, inkludert proteksjonistisk økonomisk politikk, teknologiske tilbakeslag og klimadrevne naturkatastrofer. Det har økonomisk betydning for virksomhetene å involvere seg i disse spørsmålene. Det er en økende risiko for at passivitet overfor globale utfordringer vil slå negativt ut på veksten. Interessenter på digitale plattformer er forberedt på å belønne selskaper som tar føringen som problemløsere, og straffe dem som ikke gjør det.

For å muliggjøre fremtidig vekst, må selskaper være proaktive i å formulere kort- og langsiktige planer som beviselig fungerer for å løse de komplekse globale utfordringene vi står overfor. Administrerende direktører og selskapene de leder har ikke lenger råd til å sitte på sidelinjen.

«Konsernsjefer må komme i gang med agendaen», sier Gupta fra DBS Groups Gupta. «For å være ærlig må jeg innrømme at det er først de siste årene at de store spørsmålene, eksempelvis om våre felles ressurser, har begynt å dukke opp på radaren. Jeg tror det samme gjelder for mange.»

En bølge av engasjement i næringslivet kommer som en følge av at selskapene søker å møte truslene mot vekst og samtidig oppfylle interessentenes forventninger. Like viktig er mulighetene for å øke konkurranseevnen ved å overgå forventningene og derigjennom forbedre forholdet til talenter og kunder. Likeledes er det mye å hente ved å utvikle nye forretningsmodeller som imøtekommer de globale utfordringene.

Handlingsagenda

Lederskap overfor globale utfordringer er det nye vekstimperativet. En handlingsagenda må være pådriver for organisasjonsendringer som svar på de globale utfordringene, som er mest relevante for bedriften din.

Lamach fra Ingersoll Rand gir dette rådet: «Det første jeg vil fortelle enhver administrerende direktør, er å finne de tingene som samsvarer med strategien din og holde seg til dem. Jeg mener at bærekraftsatsingen blir mye mer genuin, og får mye større kraft når den er knyttet til strategien din, virksomheten din, misjonen din, investeringene dine og M&A-strategien din.»

1. Identifiser dine globale utfordringer og svarene på dem. Spørsmål du kan stille deg inkluderer:

 • Hva er de viktigste globale utfordringene i våre markedsområder? Blant våre interessenter?
 • Hvordan bidrar vi til å forverre globale utfordringer, enten direkte eller indirekte? Tar vi ansvar for vår eksterne påvirkning?
 • Hvor kan vi oppnå mest? Hvilke huller har vi i kapasitetene våre?

2. Få ledelsen, styret og investorene til å stille seg bak et synspunkt og en handlingsplan for globale utfordringer. Ta opp spørsmål som:

 • Hvor sterkt er presset fra våre interessenter? Fra hvilke interessenter er presset sterkest?
 • Oppfatter ledelsen, styret og investorene interessentenes påvirkning forskjellig?
 • Hva er balansen mellom muligheter og risiko ved handling kontra passivitet? Hva er mulighetene for å få dypere relasjoner til kunder, ansatte og potensielle talenter?
 • Er det muligheter for å tiltrekke seg ulike investorer?

3. Gjennomfør en omveltende forandring.  Du må lede an på løsninger. Å være «minst dårlig» er ikke lenger tilstrekkelig. Dette skiftet krever en intern forvandling som kommer til uttrykk i ytre handlinger:

 • Bedriftens formål må være knyttet til globale utfordringer – men det må ikke stoppe der. Formålet må føre til intern transformasjon slik at selskapets kultur og virksomhet tydelig reflekterer selskapets holdninger til globale utfordringer – dvs. å gå fra «å gjøre» til «å være».
 • For dette formål må virksomhetsstrategien integrere et kortsiktig og langsiktig syn på risiko, muligheter og organisatorisk respons relatert til globale utfordringer.
 • For å lede til meningsfull handling må organisatoriske incentiver, styring og måleparametere være koblet opp mot fremgang innenfor globale utfordringer.
 • Toppledere må sørge for at ord fører til handling og representere selskapets holdning til globale utfordringer på en autentisk måte.
 • Velg ut og utvikle måleparametere og en fortelling for å uttrykke den langsiktige verdien av bedrifters handlinger for å møte globale utfordringer.

EY CEO Imperative Study viser at administrerende direktører ikke lenger kan bruke de gamle unnskyldningene for å forholde seg passiv overfor slike utfordringer. De trenger heller ikke be om tillatelse til å være i forkant av løsningene – det er noe som forventes av dem og et nytt vekstimperativ.

I motsetning til den gjengse oppfatningen, er investorer og styrer større tilhengere av å ta tak i globale utfordringer enn administrerende direktører. På sin side føler administrerende direktører press fra interessenter til å reagere på globale utfordringer og vektlegge oppsider fremfor risikoer. Vi har kommet til et kritisk punkt hvor administrerende direktører i globale selskaper, deres styremedlemmer og institusjonelle investorer må ta på alvor behovet for handling fra næringslivets side, og ikke minst administrerende direktør, i disse spørsmålene.

Sammendrag

For å oppnå fremtidig vekst må selskapene være proaktive i å formulere kort- og langsiktige planer som beviselig fungerer for å løse de komplekse globale utfordringene vi står overfor.

Om denne artikkelen