22 jun. 2020
Koronakrisen og finansiell rapportering i andre kvartal i 2020

Koronakrisen og finansiell rapportering i andre kvartal i 2020

Skrevet av
Anne-Cathrine Bernhoft

Assurance, EY Norge

Lidenskapelig opptatt av finansiell rapportering. Reiser for å oppleve nye steder og kulturer. Elsker å fotografere mennesker.

Alvar Strandvold

Manager, faglig rådgiver, Assurance, EY Norge

Brennende opptatt av regnskapsfaget. Ivrig musiker og hobbysnekker. Familiefar.

22 jun. 2020
Relaterte temaer COVID-19 Assurance

Andre kvartal er den første perioden som i sin helhet blir påvirket av Covid-19-pandemien. Dette byr på nye utfordringer for selskapene.

I april publiserte vi en artikkel om utfordringene ved utarbeidelsen av delårsregnskapet for første kvartal 2020. Artikkelen du nå leser supplerer denne artikkelen ved å ta for seg de nye utfordringene som oppstår ved avleggelsen av halvårsrapportene.

Siden Covid-19-krisen for alvor skjøt fart i første halvdel av mars var det ved avleggelsen av delårsregnskapet for første kvartal særlig måling av eiendeler og forpliktelser, og bruk av estimater og skjønn som ble påvirket. Selskapenes inntekter og kostnader ble i liten grad påvirket, noe vi også observerte i Praksisundersøkelsen 2020. Temaene som omtales under forventes å bli særlig aktuelle for halvårsrapportene og kommende rapporteringsperioder.

Offentlige tilskudd

Flere av myndighetenes økonomiske tiltak mot pandemien, slik som kontantstøtten for næringslivet, ble først iverksatt i andre kvartal. I den grad selskapene benyttet seg av offentlige støtteordninger er det sentralt at det opplyses om både omfanget og den regnskapsmessige behandlingen av slike ordninger. Det kreves utstrakt bruk av skjønn for å ta stilling til den regnskapsmessige behandlingen av de tiltakene myndighetene har iverksatt, herunder om ordningene omfattes av IAS 20 Offentlige tilskudd. Selskapene må opplyse om eventuelle betingelser knyttet til innregnede offentlige tilskudd. En særskilt utfordring for delårsperiodene er vurderingen av tidspunktet for innregning av offentlige tilskudd.

Leieavtaler

IASB innførte i mai en praktisk unntaksregel fra IFRS 16 Leieavtaler, som gir leietakere anledning til å ikke vurdere om reduserte leiebetalinger i en angitt periode utgjør en modifikasjon av leieavtalen etter IFRS 16. Se nærmere omtale her. Endringene gjelder regnskapsår som begynner 1. juni 2020. Les mer om mulighetene for tidlig anvendelse her.

Inntektsføring

Flere selskaper opplevde en umiddelbar endring i omsetningen i mars. Selskapenes driftsinntekter kan imidlertid bli påvirket av Covid-19-situasjonen på ulike vis. Dette kan føre til at estimatet på variabelt vederlag, herunder begrensningen av estimater av variabelt vederlag, må oppdateres for å reflektere den nye situasjonen. Det kan også oppstå problemstillinger rundt termineringer og endringer av kontrakter. Dersom beskrivelsene av og opplysningene om driftsinntekter i årsregnskapet ikke lenger er dekkende må selskapene oppdatere dem i halvårsrapporten.

Beholdninger

I mange tilfeller inngår en allokering av faste kostnader i beholdningenes anskaffelseskost. Denne allokeringen skal ta utgangspunkt i et normalt produksjonsnivå, og dersom et selskap i andre kvartal hadde en lavere produksjon enn normalt, men nær uendrede faste utgifter, må potensielt en større del av de faste utgiftene kostnadsføres direkte. Siden beholdninger skal måles til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi, må selskapene også vurdere hvordan netto realisasjonsverdi har blitt påvirket av pandemien.

Hendelser etter balansedagen

Vurderingen av hva som er hendelser etter balansedagen med regnskapsmessig konsekvens, og hva som ikke er det, vil kunne være en krevende øvelse ved avleggelsen av halvårsrapporten i 2020. Denne vurderingen vil kreve utstrakt bruk av skjønn, og selskapene må derfor ta stilling til behovet for å gi utfyllende og gode noteopplysninger om vurderingen. Det er videre krav om noteopplysninger om hendelser etter balansedagen som ikke har påvirket regnskapstallene for perioden.

Alternative resultatmål

Bruken av alternative resultatmål (APM-er) for å kommunisere effektene av Covid-19 har fått mye oppmerksomhet fra tilsynsmyndighetene. I Praksisundersøkelsen 2020 observerte vi imidlertid at kun et fåtall av selskapene anga virkningen av Covid-19 på et APM i delårsrapporten for første kvartal 2020, og at ingen gjorde justeringer direkte i APM-ene. Dette vil imidlertid bli en mer aktuell problemstilling i halvårsrapportene, ettersom Covid-19-pandemien har fått større effekter for mange selskaper.

For en utfyllende omtale disse og andre relevante temaer for avleggelsen av delårsregnskaper og årsregnskap, se våre internasjonale publikasjoner.

Sammendrag

Covid-19-pandemien byr på store utfordringer for mange selskaper. For halvårsrapportene vil nye områder kunne bli berørt, slik som inntekter og offentlige tilskudd.

Om denne artikkelen

Skrevet av
Anne-Cathrine Bernhoft

Assurance, EY Norge

Lidenskapelig opptatt av finansiell rapportering. Reiser for å oppleve nye steder og kulturer. Elsker å fotografere mennesker.

Alvar Strandvold

Manager, faglig rådgiver, Assurance, EY Norge

Brennende opptatt av regnskapsfaget. Ivrig musiker og hobbysnekker. Familiefar.

Relaterte temaer COVID-19 Assurance