3 minutters lesing 17 nov. 2022
Oppdatering av veiledende pensjonsforutsetninger

Oppdatering av veiledende pensjonsforutsetninger

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

3 minutters lesing 17 nov. 2022
Relaterte temaer Assurance

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har oppdatert veiledningen om pensjonsforutsetninger pr. 30. september 2022.

De veiledende pensjonsforutsetningene tar utgangspunkt i et typisk norsk foretak med pensjonsordninger etter lov om foretakspensjon. Veiledningen er ment som et utgangspunkt for foretak ved fastsettelsen av egne pensjonsforutsetninger. Utviklingen frem mot balansedagen kan medføre at forutsetningene må endres og pensjonsberegningen oppdateres. Veiledningen gjelder både foretak som følger IAS 19 Ytelser til ansatte og NRS 6 Pensjonskostnader

NRS oppdaterer vanligvis forutsetningene to ganger i året med data pr. 31. august og 31. desember. På grunn store bevegelser i forutsetningene ble det vurdert formålstjenlig å gi oppdaterte forutsetninger så tett opp mot balansedagen for tredje kvartal som mulig. Oppdateringen ble derfor utsatt fra 31. august til 30. september 2022 og det er betydelige endringer i flere av forutsetningene. 

Pr. 30. september 2022 er rentenivået justert betydelig opp sammenlignet med 31. desember 2021. Diskonteringsrente foretaksobligasjoner (OMF) er justert opp med 1,3 prosentpoeng til 3,2 % og diskonteringsrente statsobligasjoner er justert opp med 1,1 prosentpoeng til 2,7 %. Gjennomsnittlig lønnsvekst fortsetter å øke og er pr. 30. september 2022 3,75 % som er en økning på 1 prosentpoeng sammenlignet med 31. desember 2021.

Forventet avkastning på pensjonsmidler har også økt betydelig siden 31. desember 2021, fra 3,1 % til 4,9 %.

Flere av de andre forutsetningene er regulert opp fra 31. august 2021 og ligger nå på et høyere nivå enn pr. 31. desember 2021. Dette gjelder eksempelvis forventet fremtidig lønnsvekst som er økt med 1 prosentpoeng fra  31. desember 2021 (2,75 %) til 30.september 2022 (3,75%).

Veiledningene for pensjonsforutsetninger pr. 30. september 2022 er dermed som følger:

Veiledende forutsetninger

Pr. 30. september 2022

Pr. 31. desember 2021

Diskonteringsrente foretaksobligasjoner (OMF)

3,2 %

1,9 %

Diskonteringsrente statsobligasjoner

2,7 %

1,6 %

Forventet avkastning ved plassering i livselskap (NRS 6)

Ca. 4,9 %

Ca. 3,1 %

Gjennomsnittlig lønnsvekst inklusive karrieretillegg

Ca. 3,75 %

Ca. 2,75 %

Regulering av pensjoner under opptjening i folketrygden

Ca. 3,5 %

Ca. 2,5 %

Pensjonsregulering (minimum/maksimum) for ordninger etter foretakspensjonsloven

Ca. 1,7 % / 3,5 %

Ca. 0,0 % / 2,5 %

Pensjonsregulering i offentlige ordninger

Ca. 2,75 %

Ca. 1,75 %

Regulering av oppsatte rettigheter i offentlige/offentliglike ordninger

Ca. 3,5 %

Ca. 2,5 %

Forventet inflasjon

Ca. 2,0 %

Ca. 1,75 %

Hele veiledningen er tilgjengelig på Norsk RegnskapsStiftelses hjemmesider.

Sammendrag

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har oppdatert veiledningen om pensjonsforutsetninger pr. 30. september 2022. Rentenivået og forventet avkastning på pensjonsmidler er opp fra 31. desember 2021. Andre forutsetninger har også økt sammenlignet med 31. desember 2021.

Om denne artikkelen

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Relaterte temaer Assurance