Kunsten å eie et familieselskap

Kompetansesenter for eiere og neste generasjons eiere av familieselskaper.

 

Ta kontakt med oss for mer informasjon

Fyr i solnedgang banner

Kunsten å eie et familieselskap

En stor del av verdiskapingen globalt kommer fra familieselskaper. De må løpende håndtere utfordringer som gjelder familiedynamikk, kommunikasjon, 'eierplikt', generasjonsskifte og spørsmål om hvordan selskapet skal videreføres og arven skal deles.

Som en del av vårt tjenestespekter til familieselskaper har vi bygget opp EY Norway’s Family Enterprise Competence Center for eiere og neste generasjons eiere av familieselskaper. Her tilbyr vi i tillegg til juridisk bistand et bredt spekter av rådgivning, programmer og coaching med muligheter for læring, personlig utvikling og nettverksbygging.

Vår målsetning

Være et fremtidsrettet kompetansesenter som tilbyr rådgiving, læring, coaching og nettverksbygging, hvor vi bygger bro mellom familiegrener og generasjoner slik at de kan ta gode valg for seg selv, eierskapet og samfunnet både i Norge og globalt.

Vi jobber med å profesjonalisere eierskapet til familieselskaper og hjelper både eiere og neste generasjons eiere med å tilegne seg kunnskapen de trenger for å kunne ta gode og bevisste valg. Vi vet at hver familie er unik, men at vellykkede familieselskaper har mye til felles. En tilpasset familie, eier- og forretningsstrategi sikrer familiens verdier.

Vårt team har lang erfaring med ledelse og opplæring i familiedynamikk. Familieselskapene har nøkkelen til å gjøre en positiv forskjell i samfunnet. Vi forstår de unike utfordringer som oppstår når arbeidsforhold krysser familieforhold og brenner for at familieselskapene skal lykkes. Vi hjelper eiere og neste generasjons eiere med å håndtere spørsmål som er kritiske for at neste generasjon skal lykkes i å drive selskapet videre.

Våre tjenester

Vi tilbyr et bredt spekter av rådgivning, programmer, coaching og muligheter for læring og nettverksbygging gjennom våre ulike arrangementer.

 • Familie- og eierrådgivning

  Vår rådgivning starter med en samtale med familien/eierne hvor vi gir en introduksjon til muligheter, utfordringer og problemstillinger som er i familiesselskaper. Det handler oftest om en grunnleggende forståelse av eiers rolle og ansvar, hvor vi kan gi dere rammeverk for et godt samarbeid mellom de ulike eierne.

  Gode strukturer, rammeverk og felles plattform for å sikre kontinuitet i familieselskapet: Ved å skape en bevissthet om en rekke utfordringer og dilemmaer, hjelper vi deg og din familie med å finne en felles plattform, en klar strategi og et godt rammeverk for å sikre kontinuitet i eierskapet.

  Eierstrategi: En tydelig eierstrategi gir positive ringvirkninger for styret, ledelsen, bedriften og samfunnet generelt. I arbeidet med strategien bør dere vurdere mulighetene for både aktivt og passivt eierskap. I tillegg må dere ta hensyn til ulike målsettinger som visjoner, verdier, risiko, likviditet og vekst. Dette kan gjøres ved å utvikle et rammeverk for felles læring og utvikling blant eierne – inkludert de fremtidige eierne. Familiens forhold til omverdenen og retningslinjer for bedriften bør også være en del av eierstrategien. 

  Opplæring av neste generasjons eiere: Vår erfaring viser at det å starte opplæringen om eierskap tidlig gir de yngre kunnskap og muligheter til å ta egne valg for sine liv.  Ikke minst bidrar dette til å klargjøre for dem hvordan de ønsker å videreutvikle eierskapet. Vi har lang erfaring med å tilrettelegge for god og inspirerende opplæring, som gjør at de unge ønsker å bli involvert og lære mer.

  Coaching og veiledning, både for den enkelte og for familien: Noen ganger møter du eller familien situasjoner som kan være utfordrende å håndtere eller å snakke sammen om. Det kan være krevende nok i seg selv å ta nødvendige valg. Vår erfaring er at samtaler om slike temaer likevel er spennende og meningsfulle. I en vanskelig situasjon kan en god samtale eller prosess være svært nyttig og utviklende.

  Frykt for å såre sine nærmeste kan stå i veien for åpenhet og hindre den enkelte eller familier i å ta nødvendige samtaler. Det kan også oppleves utfordrende å ta viktige valg, som familie og for den enkelte. Gjennom å dele tanker og følelser med en profesjonell utenforstående kan disse temaene være lettere å bearbeide.

  Vi tilbyr individuell coaching og veiledning. Formålet er utvikling på faglig og personlig nivå. Gjennom individuell oppfølging og samtaler kan vi utforske utfordringene du står i.

  Tema for samtalene kan for eksempel være:

  • Ønske om personlig utvikling og vekst
  • Bli bevisst på de ulike rollene jeg har og hvilken «hatt» jeg har på. Uttaler jeg meg som eier, styremedlem eller ansatt?
  • Bli bedre rustet til å se muligheter og endringer som kommer.
  • Søken etter nytt innhold og mening i livet
  • Bli mer bevisst valgene og mulighetene jeg har

  Gjennom coach-samtaler er vår oppgave å lytte, stille åpne spørsmål og utfordre mulighetene. Coaching og individuelle samtaler er en aktiv prosess for å lære og å utvikle den enkeltes ressurser til ens eget og familieselskapets beste. Målet er å utvikle mennesker på et profesjonelt og personlig plan. Sammen arbeider vi med å synliggjøre og tydeliggjøre fremtidige mål og finne ut hvordan du kan bevege deg fra plan til handling.

  Filantropisk rådgivning: Vi opplever en økende interesse for dette feltet og vår erfaring er at «filantropene» blir yngre og flere, hvor de ønsker aktivt å ta et sosialt ansvar. Det er mange ulike tilnærminger inn, vil en opprette en stiftelse eller gjøre direkte investeringer inn i prosjekter? Ønsker vi å ta et aktivt eierskap til dette selv, eller gi penger til veldedige saker eller organisasjoner? Vi jobber gjerne sammen med deg for å identifisere dine filantropiske mål, legge strategier, prosesser og strukturer for å oppnå disse.

  Konflikthåndtering: Konflikter er en naturlig del av samspillet mellom mennesker. De er en følge av at mennesker ønsker å stå for det de mener, og et spillerom for å gi uttrykk for ulike synspunkter. De kan være nedbrytende og lammende, men kan også medføre engasjement, vekst og forbedringer. Konflikter er derfor ikke gode eller dårlige i seg selv. Spørsmålet er hvordan man forholder seg til dem, og om de håndteres på en destruktiv eller konstruktiv måte. Vi har lang erfaring med å hjelpe familier gjennom konflikten og laget gode strukturer for videre samarbeid og styrket de til å kunne løse utfordringer sammen senere.

  Bygge tillit: Tillit er fundamentet for familien og eierne som vil bygge et sunt og langsiktig eierskap. I mange familier er tillit blitt satt på prøve fordi arbeidsforhold krysser familieforhold. Det å styrke tilliten er en prosess som tar tid, men felles mål og målforståelse, forankring, gode holdninger og positive rammer er starten, og gir et godt grunnlag for å skape tillitsfulle familieforhold.
   

 • Juridisk rådgivning

  Ved å forankre eierstrategien i et juridisk rammeverk, kan dere sikre stø kurs for familieselskapet i fremtiden. Fremtidsrettet planlegging er avgjørende når uventede situasjoner dukker opp. Ved å ta høyde for eventuell uenighet og spesielle livshendelser, kan familieselskapet drives videre i tråd med eierstrategien.

  Juridiske rammeverk: Ved å forankre eierstrategien i et juridisk rammeverk, kan dere sikre stø kurs for familieselskapet i fremtiden. Fremtidsrettet planlegging er avgjørende når uventede situasjoner dukker opp. Ved å ta høyde for eventuell uenighet og spesielle livshendelser, kan familieselskapet drives videre i tråd med eierstrategien.

  Aksjonæravtale: En aksjonæravtale har som mål å regulere aksjonærenes rettigheter og plikter i selskapet, herunder prinsipper for selskapets strategi og virksomhet. For familieeide selskaper er det i tillegg viktig at eierstrategien reflekteres i aksjonæravtalen. Avtalen bør derfor skreddersys etter deres ønsker og behov.

  Testament: Vi har erfart at mange ikke tenker på hva som skjer med familieselskapet om noen faller fra. Ved å opprette et testament, kan dere sikre at familieselskapet videreføres slik dere ønsker. I tillegg bør dere vurdere å inngå ektepakter og fremtidsfullmakter for å sikre at familieselskapet styres og eies i samsvar med eierstrategien og aksjonæravtalen.

  Fremtidsfullmakt: Gjennom en fremtidsfullmakt kan du selv bestemme hvem som skal ha ansvaret for å ivareta dine interesser dersom du ikke lenger er i stand til å ivareta dine egne interesser. En fremtidsfullmakt vil derfor også kunne inneholde bestemmelser om hvem som skal ivareta dine aksjonærinteresser samt overholde dine forpliktelser etter aksjonæravtale. 

  Ektepakt: Når aksjer gis som gave til neste generasjon, anbefaler vi at aksjene gis med vilkår om at de skal være særeie eller at det skal opprettes ektepakt – for å sikre at neste generasjons eiere beholder disse ved en eventuell skilsmisse. 

  Optimal eierskap: Utformingen av eierstrategien påvirker også hvordan familieselskapet skal struktureres. Skal dere eie aksjene privat eller gjennom ett eller flere holdingselskap? Valgfriheten er stor og påvirkes både av antall eiere, alder samt ulike behov for utbytte og individuelle investeringer.

  Generasjonsskrifte: Selv om det viktigste er å legge en eierstrategi for dagens eiere, bør dere også ta høyde for at neste generasjon vil videreføre familieselskapet. Ofte kan enkle grep på et tidlig tidspunkt sikre et smidig generasjonsskifte. Typisk kan etablering av aksjeklasser være til hjelp når dere skal gi aksjer til barna. Aksjene kan ha ulike skatteverdier som bør tas hensyn til ved et generasjonsskifte, slik at barna får lik skatteregning ved utbytter og eventuelt salg av aksjene i fremtiden.

Events

 • Lærerike middager – flere generationer rundt bordet

  Familieselskaper har felles utfordringer og store muligheter. Hele 80 prosent av verdiskapingen i verden skjer gjennom familieselskaper, og i Norge er tre av fire selskaper familieeide. Det betyr at familieeiere sitter med stor makt og mulighet til å endre verden i riktig retning, når samfunnet står ovenfor flere store parallelle skift og utfordringer. Vi opplever at eiere vi møter deler mange av de samme tankene og perspektivene. De brenner for å ta gode valg for samfunnet og verden, og de ønsker å hjelpe neste generasjon med å finne sin plass.

  Vi samles for å dele erfaringer

  Formålet med våre temabaserte middager er å dele kompetanse og erfaringer mellom generasjoner, fra ulike næringer, generasjons- og eierperspektiver. Her hjelper vi hverandre til å se nye muligheter, samarbeide og lære av hverandre. Middagene våre er en arena hvor dere kan hente inspirasjon til å ta gode valg og gjøre endringer som gjelder familien, eierne, selskapet og samfunnet generelt.

  På Sunnmøre sier de «Konkurrer når du kan, samarbeid når du må». Vi har lært at nettopp dette gir fantastiske muligheter og resultater. Norge kan være ledende i verden på å utvikle fremtidens modeller for eierskap og generasjonsskifter, men da må vi dele, lære og bygge foregangsmodeller sammen.

  Vi har erfart at våre middager, hvor både de eldre og yngre generasjonene deler synspunkter og forventninger til sitt eierskap, gir deltakerne mye kunnskap og læring.  Man ser utfordringer og muligheter med nye øyne.

  Regelmessige samlinger rundt middagsbordet i mindre grupper skaper en trygg ramme for å snakke åpent sammen og dele erfaringer. Det gir gode muligheter til å skape fellesskap som du og familien kan dra veksler på i lang tid framover. Vi har også god erfaring med å bringe de gode samtalene fra et felles måltid inn i det digitale rommet, noe som gjør det enkelt å møtes uten å reise, slik at flere får mulighet til å delta.

  Hvem deltar?

  Dagens og neste generasjons eiere av familieselskaper fra ulike næringer. Vi arrangerer jevnlig lærerike middager. Ta kontakt med oss dersom du ønsker informasjon om dette.

 • Global møteplass for NextGens

  Har du noen gang følt deg usikker på dine muligheter innenfor familieselskapet? Har du følt deg overveldet av å være en nestegenerasjons eier? Føler du at de nåværende aktivitetene i familieselskapet ikke samsvarer med dine interesser? La oss snakke om det!

  EY arrangerer for aller første gang en digital møteplass fire ganger i året, der NextGens fra hele verden kan komme sammen for å dele, lære og bygge varige relasjoner med andre nestegenerasjons eiere. Samtalene vil holdes i en avslappet og personlig atmosfære. Møteplassen kan lede til nye vennskap som gjør din overgang inn i familieselskapet mer spennende og gøy. Hvorfor gå veien alene, når vi kan gå den sammen og støtte hverandre underveis?

  Temaene som tas opp vil være relatert til deg som en NextGen, temaer som kanskje kan være vanskelig å snakke med familie eller venner om. Kanskje du har spørsmål rundt fremtidig involvering i familieselskapet, din karriere, eller om å være en leder. Vi skaper et trygt rom hvor du ikke trenger å holde tilbake personlige spørsmål. Du blir møtt med åpenhet og varme som du er.

  Med et globalt perspektiv, og deltakere med ulik bakgrunn og fra ulike kulturer, kan samtalene gi deg en unik forståelse av mangfold og likestilling. Vi ønsker å skape en trygg møteplass med et miljø der du kan føle deg både forstått og utfordret, og hvor alle bidrar med nye tanker og refleksjoner. La oss snakke om hvordan vi kan styrke familiebedriften med våre personlige egenskaper – og samtidig være oss selv!

 • Reiser - Nepal

  Datoer og pris bekreftes snart.

  En reise til et av verdens fattigste områder vil gi deg en unik forståelse av fattigdom og dens konsekvenser, du vil presenteres for mulige løsninger og få en økt forståelse av hva bærekraftig utvikling innebærer. I tillegg inviteres du til unike menneskemøter og en eksponering mot andre kulturer, levesett og historie som du ellers ikke får gjennom vanlige reiser.  

  Før turen vil vi sammen se på de overordnede globale utfordringene knyttet til fattigdom og mulige løsninger. Samlingen vil også fungere som forberedelser til selve reisen.

  Download invitasjon.

Kontakt oss

 

Ønsker du å vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift?

Ta kontakt