16 mar. 2020
Corona-viruset og Force Majeure

Koronaviruset og Force Majeure

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

16 mar. 2020
Relaterte temaer Jus COVID-19

Norge har blitt hardt rammet av koronaviruset og myndighetene har iverksatt flere strenge tiltak. 

Vårt advokatfirma har blitt kontaktet av kunder som lurer på hvordan situasjonen påvirker deres kontraktsforpliktelser og deres rettigheter ovenfor kontraktsparter. Et sentralt spørsmål er om koronaviruset og helsemyndighetenes tiltak er force majeure-hendelser og hva det betyr for kontrakter mellom private aktører.

Svaret er nyansert. I en del situasjoner foreligger ikke force majeure, men bristende forutsetninger. Dette utløser et annet sett av regelverk. Her ser vi på force majeure.

Begrepet «force majeure» betyr stor kraft og viser til at det er skjedd en ekstraordinær hendelse som er utenfor det som er normalt å regne med skal skje. Når noe er force majeure som følge av for eksempel epidemi/pandemi, brann eller jordskjelv, er spørsmålet om kontrakter kan opprettholdes etter sin ordlyd. En del kontrakter vil ha force majeure klausuler nettopp for å ha regulert slike ekstraordinære hendelser. Det er av og til et tolkningsspørsmål om det foreligger en slik force majeure hendelse. Er koronaviruset en force majeure hendelse?

Force majeure regulert i kontrakt

Force majeure-klausuler er vanlig i mange avtaleforhold, men har til nå vært lite praktisk. Dersom den konkrete avtalen inneholder en force majeure-klausul, må situasjonen der en av partene ikke kan oppfylle sin del av avtalen vurderes opp mot force majeure-klausulens ordlyd. Videre må vi se hvem av partene som kan påberope seg klausulen og hvilke konsekvenser det gir for den enkelte part. Om ikke avtalen regulerer force majeure, faller man tilbake på det generelle utgangspunktet som er beskrevet nedenfor.

Force majeure er ikke regulert i kontrakt

Dersom force majeure ikke er regulert i kontrakten, er force majeure til stede dersom det foreligger en ekstraordinær hendelse som ligger utenfor avtalepartens kontroll og som umuliggjør oppfyllelse av en forpliktelse du har etter en avtale. Det er klart at koronaviruset og myndighetenes tiltak tilknyttet dette er ekstraordinære hendelser som er utenfor din og din kontraktsmotparts kontroll. Det du må vurdere er om disse ekstraordinære hendelsene umuliggjør din forpliktelse til å yte i henhold til avtalen.

Dette vil ofte være tilfelle dersom du har en kontraktsforpliktelse som direkte er nevnt i myndighetenes tiltak. Motsatt vil dette ofte ikke være tilfelle dersom du skal betale for en tjeneste eller en vare. Hvert tilfelle må likevel vurderes konkret og situasjonen kan endre seg. Det kan være usikkert om det er force majeure dersom virksomheten delvis kan drive videre og ikke er blant de som er hardest rammet.

Konsekvenser av force majeure

Dersom situasjonen hindrer deg fra å yte det du har lovet etter en avtale, blir i første omgang forpliktelsen din utsatt eller bortfaller helt. I tillegg vil debitor ikke kunne kreve oppfyllelse av forpliktelsen din, og vil ikke kunne kreve erstatning fordi du ikke får levert. Dette krever at du varsler kontraktsmotparten din innen rimelig om at situasjonen gjør det umulig å gjennomføre det du har lovet.

Debitor kan på sin side gjøre andre misligholdssanksjoner gjeldende mot deg, for eksempel ved å kreve prisavslag for den perioden force majeure situasjonen kan gjøres gjeldende eller at de kan heve kontrakten med deg. For eksempel vil et idrettslag som har leid en hall for hele året kanskje være i en situasjon hvor de fortsatt har en betalingsforpliktelse, selv om de ikke kan bruke lokalene. Idrettslaget vil imidlertid kanskje kunne kreve prisavslag for den tiden de ikke har lov til å bruke lokalene. For å kunne kreve dette må skyldner melde ifra til kreditor.

Hva man kan gjøre og hva man kan kreve vil ofte måtte vurderes konkret ut fra et juridisk ståsted. I noen tilfeller vil begge parter kunne påberope seg force majeure og da blir det enda mer krevende å vite hvem av partene som kan kreve hva. Når man har kontroll på den rettslige situasjonen kan man se på hva man kan finne av faktiske løsninger.

Force majeure-situasjoner gjør at forsikringsavtaler og betingelser i låneavtaler også bør gjennomgås. I tillegg må det eventuelt etableres kontakt med banken, dersom du ser at det kan bli problemer å overholde forpliktelser med banken. En del av det å sikre at man har oversikt over risiko og kan håndtere situasjonen er å gjøre løpende vurdering av likviditetssituasjonen. Betydningen av at du har stilt eventuelle sikkerhetsstillelser og krysspant på vegne av andre eller at andre har gjort det på vegne av deg må vurderes.

Sist, men ikke minst, vil forholdet til de ansatte ivaretas og behovet for eventuelle permitteringer helt eller delvis, må vurderes. Tydelig kommunikasjon for å ivareta de ansatte på kort og lang sikt er viktig i en tid som er krevende for ansatte økonomisk så vel som helsemessig. Permitteringsreglene er nettopp eksempel på lovgivning som tar vare på ansatte i force majeure lignende situasjoner.

Det er viktig å begrense sine skader i den grad det er mulig inntil force majeure situasjonen opphører.

Vi har 274 advokater og lang erfaring i å hjelpe selskaper i krevende situasjoner. Ta kontakt med oss så ser vi sammen på hva vi kan hjelpe dere med.

Kontaktinformasjon:

Ingvild Onshuus Kågen, telefon 93 44 12 16
Linn Anker Sørensen, telefon 90 47 22 19
Andreas Bjørnebye, telefon 95 83 01 03
Helga Aune, telefon 46830944

Sammendrag

I denne artikkelen drøfter vi hvorvidt myndighetenes koronatiltak er force majeure-hendelser og hva det betyr for kontrakter mellom private aktører.

Om denne artikkelen

Av EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Relaterte temaer Jus COVID-19