3 minutters lesing 9 aug. 2022
Gruppe med mennesker som diskuterer

Har virksomheten husket forpliktelsene for aktivt likestillingsarbeid?

Skrevet av
Helga Aune

Partner, Advokat, EY Norge

Advokat og forsker med nerdeinteresse for arbeidslivet og arbeidsrett. Særlig opptatt av utdanning og livslang læring, og mener at like muligheter er menneskerettigheter i praksis.

Elisabeth F. Sætersdal-Walle

Advokat, Tax & Law, EY Norge

Advokat med engasjement og entusiasme for juridiske problemstillinger som gir mulighet til å skape likevekt, rettferdighet og lønnsomhet for alle parter.

3 minutters lesing 9 aug. 2022
Relaterte temaer Jus

Aktivitets- og redegjørelsesplikten for likestilling er styrket for virksomheter fra 2020 – den krever kanskje mer av virksomhetene enn de tror. Er vi klare, vet vi hva plikten innebærer og hva som kreves?

Etter likestillings- og diskrimineringsloven er alle arbeidsgivere pålagt å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og for å hindre diskriminering i sin virksomhet. Dette arbeidet omfatter rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter, tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv.

Aktivitetsplikten er ikke ny, men plikten til gjennomføring i en fire stegs arbeidsmetode har hittil vært forbeholdt offentlige virksomheter og virksomheter med mer enn 50 ansatte. Nytt er at arbeidsmetoden pålegges bedrifter fra 20 ansatte. Riktignok bare der tillitsvalgte eller flertallet av arbeidstakerne ber om det, men kjenner du til hva som da kreves?

Hvordan skal virksomheten gå frem?

Kravet om aktivt likestillingsarbeid inkluderer forebyggende arbeid. Virksomheter skal forhindre og gripe fatt i systematiske skjevheter og søke å forhindre diskriminering som kan skje – og som faktisk skjer – uten at det nødvendigvis er synlig.

Målet er åpenbart – et samfunns- og arbeidsliv som gir like muligheter for alle. Ansvaret for å ta tak i og arbeide mot forskjellsbehandling tvinger virksomhetene til å sette temaet på dagsorden. Arbeidet skal virke forebyggende og også fungere som bevisstgjøring. Men hvordan overholdes plikten konkret?

Loven er tydelig på at det skal jobbes systematisk og angir arbeidsmetoden som kreves. Likevel kan virksomheter være usikre på den mest hensiktsmessige fremgangsmåten, både for å oppfylle lovens krav og for at arbeidet skal være overkommelig. Forpliktelsene gir udiskutabelt merarbeid.

Har du flere enn 20 ansatte skal du, hvis en av arbeidslivets parter ber om det, undersøke om det er risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling. Du skal også annet hvert år kartlegge lønnsforhold fordelt etter kjønn, og bruken av ufrivillig deltidsarbeid. Du skal deretter analysere årsakene til risikoene, iverksette egnede tiltak for å motvirke diskriminering, og som bidrar til økt likestilling og mangfold i virksomheten. Til sist skal arbeidet vurderes.

Arbeidet krever åpenbart kunnskap, systematikk og gode rutiner, hvis det skal ha effekt. For å finne den mest hensiktsmessige fremgangsmåten for den enkelte virksomhet kreves først og fremst tilstrekkelig god kunnskap om kravene, planlegging og analyse av virksomheten. En omfattende, men viktig jobb.

Jobben skal ikke bare utføres. Den skal også redegjøres for og dokumenteres i bestemte former, og kunne fremlegges til organer som har innsyn i disse.

Er mellomstore bedrifter forberedt?

Forpliktelsene kan bli nedprioritert, glemt eller bli for omfattende. Styret har ansvar for å sørge for at virksomhetens aktivitets- og redegjørelsesplikt gjennomføres etter lovens krav. Med tiden vil det være flere som kan tilby sertifiseringer og revideringer av løsninger for dette. Husk at det vil kunne straffe seg å ikke etterleve plikten. I tillegg kan Diskrimineringsnemnda ilegge tvangsmulkt ved brudd på redegjørelsesplikten.

Å være best i klassen vil som ellers gagne virksomheten. Forskning har vist at likestilte og mangfoldsrike virksomheter har høyere lønnsomhet. Fornøyde, likestilte arbeidstakere er i tillegg godt for renomméet.

EY Equality & Diversity Assessment Tool

 

Vårt digitale verktøy kan hjelpe deg med å oppfylle aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP), og skape mer inkluderende og likestilte arbeidsplasser. 

Kontakt oss for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bistå deg og din virksomhet i dette arbeidet. Kontaktpersoner: Helga Aune og Elisabeth F. Sætersdal-Walle

Sammendrag

Arbeidsgivere i private og offentlige virksomheter har fått en styrket plikt til å arbeide med likestilling og ikke-diskriminering, som nå også omfatter flere virksomheter enn før. Redegjørelsesplikten for regnskapsåret 2019 skal gjøres etter tidligere lov, og redegjørelse etter ny lov skjer første gang for regnskapsåret 2020. For at styret skal overholde plikten - og faktisk lykkes i likestillingsarbeidet, kreves det planlegging og kunnskap om forpliktelsene. EY har god kunnskap på området og kan bistå virksomheter i dette viktige arbeidet.

Om denne artikkelen

Skrevet av
Helga Aune

Partner, Advokat, EY Norge

Advokat og forsker med nerdeinteresse for arbeidslivet og arbeidsrett. Særlig opptatt av utdanning og livslang læring, og mener at like muligheter er menneskerettigheter i praksis.

Elisabeth F. Sætersdal-Walle

Advokat, Tax & Law, EY Norge

Advokat med engasjement og entusiasme for juridiske problemstillinger som gir mulighet til å skape likevekt, rettferdighet og lønnsomhet for alle parter.

Related topics Jus