Pressemelding

25 apr. 2019

Driverne for IT-outsourcing i endring

Driverne for at norske virksomheter velger å sette ut sine IT-tjenester er i endring, viser en ny undersøkelse. Ønske om sterkere fokus på kjernevirksomheten er i undersøkelsen rapportert som den viktigste grunnen til IT-outsourcing.

Pressekontakt
EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Relaterte temaer Digitalisering Teknologi

Driverne for at norske virksomheter velger å sette ut sine IT-tjenester er i endring, viser en ny undersøkelse. Ønske om sterkere fokus på kjernevirksomheten er i undersøkelsen rapportert som den viktigste grunnen til IT-outsourcing.

Dette viser rådgivnings- og revisjonsselskapet EYs «Norwegian IT Outsourcing Survey 2019», som tar for seg dagens situasjon og framtidsutsikter innenfor tjenesteutsetting på dette området.

Tilgang til spesialkompetanse, eksperter og verktøy anses videre som viktigere enn tradisjonelle drivere for tjenesteutsetting som kostnadsreduksjon og bedre kvalitet på tjenestene.

– Selv om kostnader fortsatt er et sterkt argument for IT oursourcing, svarer respondentene i undersøkelsen at summen av større fleksibilitet og skalerbarhet, kombinert med forbedret driftsmessig effektivitet, nå er de viktigste grunnene for IT tjenesteutsetting, sier Christian Mjaanes, Partner i EY.

– Paradoksalt nok rapporterer respondentene at de mest fremtredende risikoene tilknyttet IT-outsourcing er faren for avhengighet til eksterne tjenestetilbydere og tap av relevant IT-kunnskap. Dette kan ses på som kompromisser organisasjoner må akseptere for å realisere gevinstene fra slike initiativer, påpeker Mjaanes.

– Det vi ser er at tjenester som typisk settes ut er rutineoppgaver som helpdesk, teknisk support, sikkerhet og testing. Mange organisasjoner er mindre villige til å kjøpe tjenester som krever mer spesialisert kompetanse.

Deltakerne i undersøkelsen ble spurt om hvilke IT-selskaper som leverer tjenester til deres organisasjon. Flest, dvs. 40 prosent, oppgir at de bruker Evry som tjenesteleverandør. På de neste plassene følger Atea, Basefarm, Sopra Steria, IBM og Cognizant, etterfulgt av Crayon og Accenture. Omkring 80 prosent oppgir at de er tilfredse med sin hovedleverandør på dette området.

IT-leverandører fra India havner et godt stykke ned på listen, dvs. at de benyttes av under ti prosent av respondentene som har svart på undersøkelsen. Dette kan skyldes at gjennomsnittsstørrelsen på slike kontrakter i det norske markedet er relativt liten, mens indiske leverandører typisk prioriterer større avtaler.

Rapporten belyser også de ulike utfordringer respondentene står overfor ved IT-outsourcing med tilhørende læringspunkter. Respondentene indikerer økt etterspørsel etter innovasjon fra sine leverandører, samt at deres nåværende leverandører underleverer på innovasjonsforventningene. De viktigste rapporterte læringspunktene er å velge riktig leverandør, tilstrekkelig dokumentasjon av IT-landskapet, samt å ivareta innovasjonsbehovet til organisasjonen. Dette handler i hovedsak om å allokere tilstrekkelig tid til å etablere en optimal IT-driftsmodell som støtter IT-outsourcing.

Avslutningsvis tar rapporten for seg fremtidsbildet for IT-outsourcing. Over halvparten av respondentene forventer å øke sin grad av IT-outsourcing, mens en tredjedel forventer å holde IT-outsourcing til det nåværende nivået. Videre ser vi indikasjoner på reduksjon i offshore-basert outsourcing. Resultatene fra undersøkelsen peker altså mot at norske virksomheter i økende grad velger nasjonale leverandører, eller i det minste leverandører i nærområdet. Dette er i tråd med EYs observasjoner av at mer fjerntliggende leverandører ofte resulterer i geografiske, kulturelle og kommunikasjonsmessige utfordringer.

En annen observasjon fra EY er at omkring hver tredje respondent oppgir å ha satt ut mindre enn 20 prosent av sine IT-tjenester, noe som antyder at det er et potensial for betydelig mer IT-outsourcing blant norske virksomheter.

Undersøkelsen «EY Norwegian IT Outsourcing Survey 2019» ble gjennomført høsten 2018, og ble distribuert til 146 av de største virksomhetene i Norge.