Pressemelding

12 des. 2019

Fremtidens finansfunksjon i bank og forsikring

Pressekontakt
EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

CFOer i bank og forsikring har forståelse for hvordan finansfunksjonen bør utvikles i årene som kommer – men det er lite tid og ressurser til å gjennomføre endringene. Den største barrieren oppleves å være gammel teknologi og kompleksiteten i eksisterende systemlandskap. 

En nylig gjennomført undersøkelse av EY mot CFOer i banker og forsikringsselskaper, viser at finansfunksjonen bruker 80% av tiden på tradisjonelle arbeidsoppgaver som grunnleggende bokførings- og rapporteringsoppgaver.

Digitalisering og endrede krav fra kunder fører til endringer også innenfor økonomi- og finansfunksjoner i bank og forsikring. Tilgang til ny teknologi gir muligheter både ved at tradisjonelle manuelle oppgaver kan automatiseres og ved at man i større grad kan utnytte de store mengdene data som genereres for å skape innsikt og et godt grunnlag for beslutninger.

Kompetanse og erfaring hos medarbeiderne er i dag i stor grad knyttet til regnskap og rapportering. I tiden fremover vil det være nødvendig for medarbeidere innenfor økonomi- og finansfunksjonen å omfavne ny teknologi, styrke sine analytiske ferdigheter og etablere en dypere forståelse av virksomheten. Det vil være essensielt for finansfunksjonen å være en god business partner for virksomhetsområdene og at de evner å få mer innsikt ut av det tallmaterialet de jobber med.

– Arbeidsdagen kan ikke lenger brukes til kun tradisjonelle operasjonelle oppgaver, sier Arbab Dar, leder i CFO Advisory innenfor Financial Services i EY.

– Undersøkelsen viser også at CFOer gjerne skulle brukt mer tid til å arbeide med strategi og virksomhetsstyring, men at hverdagen med altfor mange tradisjonelle rapporteringsoppgaver og annet ad hoc gjør at de føler at tiden rett og slett ikke strekker til, sier Kenneth Fegri i CFO Advisory.

Majoriteten av intervjuobjektene uttalte at finansfunksjonen vil være veldig annerledes om 10 år. Det vil være behov for en ny type ekspertise langs flere dimensjoner.

– Utfordringen er at dagens finansfunksjoner i bank og forsikring ofte ikke fremstår som de mest attraktive arbeidsplassene med tanke på å tiltrekke seg nye talenter. CFOer må ha et høyt fokus på kompetanseutvikling og endringsledelse fremover for å være attraktive, sier Arbab.

Mot en utvidet rolle

Stadig flere prosesser automatiseres innenfor økonomi- og finansfunksjonen, men det er fortsatt mange gamle, tungvinte systemer i bruk. Systemene snakker heller ikke alltid med hverandre, noe som skaper merarbeid. Det er også stadig økende regulatoriske krav knyttet til rapportering, noe som ofte medfører et stort omfang av manuelle prosesser.

– Vi opplever at CFOer ønsker å påta seg den omfattende rollen som forventes av dem i fremover, men utfordringer med å tiltrekke seg ny kompetanse i egen organisasjon og manglende automatisering av grunnleggende oppgaver gjør arbeidet utfordrende, sier Kenneth.

Så hva bør man gjøre med dette? I følge Arbab og Kenneth i CFO Advisory bør CFOer først etablere en visjon og strategi for hva deres organisasjon skal fokusere på de neste årene. Dette vil legge et godt grunnlag for prioritering av arbeidet. Valg knyttet til teknologi må tas på grunnlag av denne strategien. Inkludert i dette er både vurderinger rundt automatisering av eksisterende manuelle prosesser, samt verktøy for å skape bedre innsikt i virksomhetens underliggende drivere.

– Virksomhetene må ikke være tilbakeholdne, men snarere være uredde og modige med å implementere endringer, sier Arbab.

– En viktig del av strategien bør også være å sette retning for hvordan finansfunksjonen skal jobbe med data og datakvalitet. God kvalitet på inndata betyr mindre tid på kontroller, manuelle justeringer og større muligheter for automatisering av ende-til-ende prosesser. Data og datakvalitet bør brukes som en brekkstang for bedre og tettere samarbeid på tvers av organisasjonen og for å skape én versjon av sannheten, legger han til.

Når det kontinuerlig skjer utvikling innenfor teknologi er det viktig å huske på at også kompetansen i organisasjonen må tilpasses – både ved å utvikle dagens organisasjon, men også ved å rekruttere ny kompetanse.

– Jeg er overbevist om at en inspirerende og tydelig visjon og strategisk retning for finansområdet vil gjøre det enklere å tiltrekke seg mer relevant kompetanse som kan være med på å bygge fremtidens finansfunksjon, sier Kenneth.

Fremtidens finansfunksjon – EY CFO Survey 2019
  • 66% av respondentene mener at finansfunksjonen vil endre seg betydelig de neste 10 årene, på grunn av automatisering av tradisjonelle arbeidsoppgaver eller utført på en annen måte som et resultat av nye forretningsmodeller
  • CFOer mener at den største hindringen for endring er gammel og utdatert teknologi og kompleksitet i eksiterende systemlandskap.
  • Sammenlignet med de siste fem årene bruker finansfunksjonen mer tid på å levere innsikt og beslutningsstøtte til virksomheten, men det oppleves ikke som tilstrekkelig.
Fakta om EY CFO Survey 2019
  • Gjennomført i perioden Mars-Juni 2019
  • 32 respondenter i Norden
  • 50 % bank og 50 % forsikring