Pressemelding

3 feb. 2020

Blokkjedeteknologi for en mer bærekraftig og konkurransedyktig moteindustri

Pressekontakt
EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Relaterte temaer Blockchain

Moteindustrien står for høye utslipp av klimagasser, vannforbruk og kjemikalier. Dårlige arbeidsforhold og brudd på menneskerettigheter kjennetegner store deler av industrien. Tekstilindustrien har et stort behov for åpenhet og transparens for å bygge tillit og en bærekraftig fremtid. En fersk mulighetsstudie gjennomført av Norwegian Fashion Hub og EY viser at blokkjedeteknologi kan bidra til en bærekraftig og konkurransedyktig moteindustri.

EY har i samarbeid med Norwegian Fashion Hub og de norske merkevarene Norwegian Rain og Livid, gjennomført en studie på hvordan teknologi kan bidra til en mer bærekraftig og transparent produksjon. Studien er støttet av Innovasjon Norge.  Ved å knytte leverandørkjeder til en blokkjede, vil bærekraft kunne måles på en transparent og verifiserbar måte i et marked der forbrukere og andre aktører må kunne stole på informasjonen som deles.

En blokkjede er en desentralisert distribuert database som verifiserer transaksjoner mellom deltakende aktører og sikrer at informasjonen som logges i databasen kan ettergås. Transaksjoner tidsstemples og et digitalt fingeravtrykk i form av en såkalt «hash» sikrer at informasjonen heller ikke kan endres. Teknologien egner seg derfor for eksempel til å skape tillit mellom forretningspartnere om at betalinger er utført eller at varer har blitt sendt etter avtale. Når informasjonen er verifisert på blokkjeden kan den også lett ettergås av tredjeparter – som eksempelvis myndigheter, forbrukertilsyn, tollvesen eller revisor. 

Teknologien egner seg dermed også til å måle bærekraft ut fra gitte kriterier. Fra et bærekraftsperspektiv vil et motehus kunne bevise til både kunder/forbrukere og interesseorganisasjoner at en vare er produsert på et bestemt sted og under gitte forhold, som gir mulighet til å måle et plaggs fotavtrykk opp mot et gjennomsnitt i bransjen.

– Det er enormt krevende for forbrukere i dag å gjøre veloverveide valg i sitt konsum av klær, grunnet kompleksiteten i produksjon og mangelen på informasjon fra merkevarene. Det er lett å gå seg vill i markedsføringskampanjer og profilering. Vi ser på blokkjeder som en utrolig spennende teknologi til å videreføre vårt arbeid med transparens i verdikjeden, da verifiserbar og åpen informasjon gir en trygghet for både oss og våre kunder sier Kristoffer Dagslott CFO i Livid.

– Vi ser at det er et stort behov for åpenhet og transparens fra merkevarer innen tekstil. Dette gjelder særlig mot forbrukeren, som lenge har etterspurt mer informasjon fra motebransjen. Vi er overbevist om at denne teknologien kan være med på å bygge tillit og vise at vi som bransje tar dette på alvor, sier Elin Kathrine Saunes, Leder for Norwegian Fashion Hub.

Mulighetsstudiet har i første omgang fokusert på å innhente informasjon fra leverandører i produksjonsfasen, som i dag står for opptil 80% av utslippene til klesbransjen, men håper at nettverket på sikt kan omfatte hele verdikjeden til de deltakende merkevarene.

Teknologi for bedre valg

Blokkjedeteknologi kan brukes som et ledd til å innhente og dele informasjon om en rekke bærekraftsindikatorer, som gjennom sensor-teknologi og sertifiseringsaktører vil kunne måle blant annet klimagassutslipp, arbeidstakerrettigheter og bruk av miljøskadelige kjemikalier. Informasjonen kan brukes av merkevarer for å gjøre riktige valg av leverandører og utfordre disse til å forbedre seg.

– Vi ønsker et hjelpemiddel som gjør det enklere for motemerker å velge gode beslutninger for miljøet. Blokkjeder kan slik bidra til å sikre at valgene tas på riktig grunnlag kommenterer Alexander Helle, kreativ leder/ daglig leder for Norwegian Rain.

Blokkjedeløsningen vil videre kunne kommuniseres til forbrukere gjennom løsninger for QRM-koder på klær. Ved å synliggjøre fotavtrykket til et plagg i et livsløpsperspektiv ønsker en å oppmuntre forbrukere til tiltak som reparasjon og ombruk, som forlenger et plaggs levetid og dermed reduserer det totale fotavtrykket.

Internasjonal konkurransekraft  

– Vi ser at utviklingen i bruk av teknologien skyter fart. Det er i dag spennende initiativer for bruk av blokkjede både for bærekraftig bomullsproduksjon og resirkulert havplast. Dersom norsk motebransje implementerer teknologien tidlig vil de være godt posisjonert ovenfor konkurrenter, samt ha muligheten til å koble seg til de blokkjedesystemer som utvikles i andre deler av bransjen», sier Joakim Marstrander, Partner EY og leder av Law Norge, med observatørstatus i Norwegian Fashion Hub.

Om studien

Mulighetsstudiet er gjennomført av EY, Livid Jeans, Norwegian Rain og Norwegian Fashion Hub med støtte fra Innovasjon Norge. 


For mer informasjon ta kontakt med: Fredrik Storhaug Nordbø, EYs bærekraftsavdeling, +47 480 21 132, og Mads Ribe, teknologiadvokat i EY og spesialisert innen blokkjede, + 47 99 22 71 56.