Pressemelding

9 nov. 2020 Oslo, NO

Innleide har samme rett til resultatbasert bonus som fast ansatte

I HR-2020-2109-A bekrefter Høyesterett at likebehandlingsregelen i arbeidsmiljøloven § 14-12 a første ledd gir innleide arbeidstakere samme rett til resultatbasert bonus som de faste ansatte.

Pressekontakt
EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Relaterte temaer Jus

I HR-2020-2109-A bekrefter Høyesterett at likebehandlingsregelen i arbeidsmiljøloven § 14-12 a første ledd gir innleide arbeidstakere samme rett til resultatbasert bonus som de faste ansatte. Spørsmålet har ikke tidligere vært behandlet av norske eller utenlandske domstoler, men er nå endelig avklart av Høyesterett. 

Sakens bakgrunn

To innleide arbeidstakere hadde i en årrekke vært utleid til en offshorebedrift. Bedriften hadde en resultatbasert bonusordning for de fast ansatte. De innleide arbeidstakerne mente at bemanningsforetaket hadde en plikt til å sikre dem samme vilkår som de faste ansatte i innleieforetaket så vidt gjaldt lønn, og at den resultatbaserte bonusen var omfattet av dette kravet. 

Det var flere spørsmål i sakskomplekset, men en av spørsmålene for Høyesterett var om «lønn» i likebehandlingsregelens forstand omfattet den resultatbaserte bonusordningen for de fast ansatte.

Høyesteretts avklaring

I sin avgjørelse presiserte Høyesterett kjernen av lønnsbegrepet i likebehandlingsregelen. I denne forbindelse oppsummerer Høyesterett at:

 «[V]ederlag for arbeid, eventuelt for et resultat eller en prestasjon som den ansatte selv har stått for. Også bonusordninger vil være omfattet så lenge det dreier seg om vederlag for arbeid. Dette gjelder enten det er tale om individuelle bonusordninger eller ordninger på gruppe- eller virksomhetsnivå.

I hvilken form vederlaget ytes, eller om det er kalt lønn, er ikke avgjørende. Det kreves ikke at vederlaget er fastsatt på grunnlag av formelt bindende regler. Også vederlag som er ensidig fastsatt av innleieforetaket, kan være omfattet.»

Etter en konkret vurdering av den resultatbaserte bonusen sine karaktrestikker, kom Høyesterett til at bonusen falt inn under lønnsbegrepet. I denne sak førte de innleide arbeidstakernes krav frem.

EYs kommentar

Høyesteretts avgjørelse stadfester at flere former for bonusordninger faller inn under lønnsbegrepet. For å vurdere dette må en konkret vurdere bonusordningens karakter opp mot lønnsbegrepets utpenslede virkeområde. Enkelte bonusordninger faller nok fremdeles utenfor lønnsbegrepets rekkevidde, slik som bonuser som ikke er tilknyttet arbeidstakerens resultat eller prestasjon.

Etter vår vurdering er Høyesteretts tolkning egnet til å fremme likebehandlingsregelens bakenforliggende hensyn. At reell likebehandling av faste og innleide arbeidstakere med hensyn til lønn fremmes, er igjen egnet til å fremme at arbeidsmarkedet skal bestå av en hovedvekt av faste og direkte ansettelser, samt at det er egnet til å redusere sosial dumping. 

Kontaktperson og artikkelforfatter
Anja Engen Jacobsen, Advokatfullmektig i Law, +47 919 90 369