Pressemelding

11 des. 2020 Oslo, NO

Mer pensjon for hver spart krone

Pensjonsordningen i privat sektor står overfor sin mest omfattende endring noensinne. Lovendringene som ble vedtatt i 2019 skal sikre mer pensjon for hver krone spart.

Pressekontakt
EY Norge

Et tverrfaglig kompetansehus

EY er et globalt, tverrfaglig kompetansehus drevet av vårt formål: «Building a better working world» - for våre kunder, våre ansatte og samfunnene vi opererer i.

Relaterte temaer Rådgivning Digitalisering

Pensjonsordningen i privat sektor står overfor sin mest omfattende endring noensinne. Lovendringene som ble vedtatt i 2019 skal sikre mer pensjon for hver krone spart.

Den nye ordningen, kalles egen pensjonskonto og trer i kraft fra 1. januar 2021. Næringen har engasjert EY til å lede arbeidet med å etablere ny nødvendig bransjefelles infrastruktur. 

Reformen omfatter rundt 1,5 millioner arbeidstakere, og over 300 milliarder kroner i oppspart pensjonskapital. I gjennomsnitt bytter arbeidstakere jobb mer enn ti ganger i løpet av karrieren. Dette har medført at mange arbeidstakere har flere små pensjonskapitalbevis hos ulike pensjonsleverandører. Disse må administreres én og én, og arbeidstakerne betaler administrasjonsgebyr for hvert enkelt pensjonskapitalbevis.

Arbeidstakerne vil i løpet av 2021 få samlet pensjonen sin på én konto. Ved å samle pensjonsmidlene vil arbeidstakerne få dekket administrasjonskostnader for tidligere opptjening av arbeidsgiveren. Arbeidstakerne vil også ha krav på å få samme pris på forvaltning av midlene som arbeidsgiver har fremforhandlet. Når endringene er gjennomført vil den ifølge beregninger fra Finansdepartementet spare arbeidstakerne for 800 millioner kroner bare i administrasjonsgebyrer. På egen pensjonskonto samles både pensjon som er opptjent hos nåværende arbeidsgiver og eventuell tidligere pensjonssparing. Arbeidstakerne kan velge å flytte pensjonskontoen til en annen pensjonsleverandør enn den arbeidsgiver benytter. De som ikke ønsker at den tidligere pensjonssparingen skal samles på egen pensjonskonto, vil få mulighet til å reservere seg mot dette. 

Bransjefelles infrastruktur 

Automatisk samling av tidligere opptjent pensjonskapital og muligheten til å velge en selvvalgt pensjonsleverandør ville ikke vært mulig dersom det ikke hadde blitt etablert en bransjefelles infrastruktur. For å realisere lovendringen kreves det altså en sentral infrastruktur for transaksjonshåndtering mellom selskapene, tilsvarende clearingsystemet mellom bankene (Norwegian Interbank Clearing System – NICS). Næringen har gjennom Finans Norge engasjert EY til å lede arbeidet med etablering nødvendig bransjefelles infrastruktur for egen pensjonskonto. Det har vært over 400 personer fra 17 ulike virksomheter som har vært direkte involvert i prosjektet. 

– EYs viktigste styrke er vår lange erfaring i bransjen, gode forretningsforståelse og vårt sterke ønske om å bidra til videreutvikling av bransjen, i tråd med vår visjon «building a better working world», forteller Kristin Bekkeseth fra EY. 

Arbeidet har omfattet å etablere en omforent forståelse av nødvendige prosesser, informasjonsutveksling og nødvendig samhandling mellom aktørene. EY har ledet arbeidet med å etablere infrastrukturen som er utviklet og driftes av Nets. 

EY har ledet arbeidet med etablering av forpliktende bransjeavtaler og samhandlingsstrategier som skal sikre sikrer interessen til nåværende og fremtidige aktører. Videre har EY ledet etablering av forvaltningsselskap, Pensjonskontoregisteret AS. 

– Utvikling av infrastrukturen har vært utfordrende, da det forretningsmessige samspillet mellom aktørene er komplekst. På tross av at aktørene i næringen er konkurrenter har de i prosjektet samarbeidet tett og gjort det mulig å realisere loven. Finans Norges fagkompetanse har bidratt til å sikre fremdrift og koordinert arbeidet opp mot myndighetene, forteller prosjektleder Ståle Ingebrigtsen fra EY. 

Finansiell og operasjonell risiko kartlagt 

Etter vellykket etablering av ny infrastrukturen har næringen gjennom Finans Norge også bedt EY om å bistå dem med ikrafttredelse og implementeringen av egen pensjonskonto. EY har sammen med noen av Norges største forvaltningsmiljøer kartlagt finansielle og operasjonelle risikoer knyttet til innføringen av egen pensjonskonto med tilhørende nødvendige tiltak. Innføringen medfører at verdipapirer fra tidligere opptjening for i underkant av 100 milliarder kroner må realiseres og overføres til en annen pensjonsleverandør. I tillegg kan en stor andel av de 200 milliardene i aktiv opptjening også flyttes. 

– Som følge av den nye ordningen er det forventet at flere titalls milliarder kroner vil bli flyttet til arbeidsgivers innskuddspensjonsordning. Det innebærer at aktiva må realiseres, noe som kan påvirke finansmarkedene og arbeidstakers opptjente pensjon. Denne flytteprosessen kan også innebære risiko for operasjonelle feil, skriver Finanstilsynet i desemberutgaven av publikasjonen Finansielt utsyn. 

For å unngå at finansmarkedene påvirkes og for å minimere arbeidstakers kursrisiko må kapitalflyttingen planlegges og kontrolleres fra dag til dag. EY vil bistå med å styre prosessen for flytting av kapital slik at finansmarkedene påvirkes i minst mulig grad. 

– Når det gjelder egen pensjonskonto, har næringen gjort et meget godt arbeid nettopp for å utvikle infrastrukturen som skal sørge for at implementeringen av egen pensjonskonto skal gå smertefritt. Dette er på plass og iverksettes 1. januar, påpeker Stefi Kierulf Prytz, direktør for liv og pensjon i Finans Norge. 

Så godt som alle leverandører av innskuddspensjon i Norge har knyttet seg til infrastrukturen. Det forventes at også flere nye leverandører vil tre inn i markedet som «selvvalgt leverandør» ved innføring av egen pensjonskonto.

Næringen er nå klar for ikrafttredelse 1. januar 2021. Samtidig er innføringen av egen pensjonskonto omfattende og kompleks. Dette er første gang det gjøres en slik stor endring som berører hele pensjonsbransjen, og hvor et betydelig antall IT-systemer skal være i stand til å utveksle informasjon. Det er forventet at det i forbindelse med ikrafttredelse, og innføringen av egen pensjonskonto i 2021, vil oppstå enkelte operasjonelle og/eller tekniske utfordringer. Finans Norge har derfor etablert et eget beredskapsteam med inngående kompetanse som skal kunne bistå løpende når problemer oppstår.